Nyírvidék, 1913 (34. évfolyam, 54-78. szám)

1913-08-28 / 69. szám

69-ik szám. 1913. augusztus 28 7 Haláleset. Idb. Jakocska Péter ref. 80 éves, özv. Árnyos Mártonná, Garay Ilona ág. h. ev. 72 éves, Harman András ág. h. ev. 24 éves, Szikora Erzsébet r. kath. 21 napos, Ehrenstein Géza izr., Palásti Lajosné, Jakab Jusztina ref. 32 eves, Karasz Pál ág. h. ev 2 éves, Kovács Pál ág. h. ev. 2 hónapos, Czirják János g. k. 70 éves. — Használt tankönyvek félárban írósze­rek a legolcsóban Szántó Ernő könyvkereske­dése, modern antiquariumában szerezhetők be. Az első sárguló falevél másutt a fürdő szezon halálát jelenti, s mint az őszi szél végig szánt strandok eszplándok bokrai közt meg­szűnik a zajos vidámélet. A mi Félixturdőnkben, melynek hirét évről évre messzebb tájakra vi­szik szét, s mely immár a külföld érdeklődését is magara vonta, a nyári szezon végén új évad kezdődik. A mezei munkák végeztével Bihar, Hajdú, Békés, sőt a távolabbi vármegyék bir­tokosai, s azok akik az ősz ke lemes időszakára halasztották üdülésüket, örömmel keresik fel a csodálatos gyógyító erejű forrásokat Félix-für­dőben, mely ilyenkor a szokottnál is nagyobb kényelmet nyújthat, s nagyobb figyelemmel fogadhalja gyógyulás czéljábol ide érkezett be tegeit. Mint értesülünk szeptember 1-étöl kezdve a szoba árakat 30 százalékkal mérsékelik, s az államvasutak Igazgatóságánál lépések történtek arra nézve, hogy a vonatok közlekedésének rendjét október 1-éig változatlanul, s november l-ig korlátozva tartsák fennt a közönség ké­nyelmére. A fürdő élénk látogatottságának ma­gyarázata, hogy a meleg gyógyító kénes for­rásokat a nyár elmultával sokan kellemesebbnek és gyógyulásra hatásosabbnak tartják. Virágh Károly népszerűvé vált zenekara naponta három­szor térzenét rendez. gummi különlegességek s valódi francia halhólyagokat kizárólag az Arany ke­reszt drogériában vásárolhat. Nyír­egyháza, Városház-palota. Postai megrendelések diszkréció mellett. ö LGÜL OLLA Aki mindennap következetesen hasz­nálja az Odolt, az mai ismereteink szerint az elképzelhető legjobb száj - éj fogápolást gyakorolja. Ára: nagy üveg 2.— k, kis üveg 1.20 b. — Családirtás. A házi asszonynak nagy örömérefogpró szolgálni az a hir, hogy a fő városban bák folytak külőnböző szerekke­a poloskák kiirtására. Beigazolódott, hogy al „Löcherer Gimexin" nem csak a poloskákat, de ezek petéit is teljesen kiirtja. Mindenütt használható, nem piszkít, szaga nincsen ; sőt a nyárra eltett szőrme ruhákat is megóvja a moly kártól. Beszerezhető: Török Gyula gyógy­szertárában Nyíregyháza és a készítőnél „Löche­rer Gyula gyógyszerésznél Bártfa." 232—32—. I d ö j á r» á s. A m. kir. orsz. meteorológiai intézet nyíregyházi állomásának adatai. Hó Nap 1 A szel irán i a és ereje Felhőzet Csapa dék Hőmérséklet Hó Nap 1 A szel irán i a és ereje Felhőzet mm max min. aug. 23 N 2 több. derült J 22'9 10-5 24 NI 1 derült — 25-9 11-4 25 SW 2 több. borult 1-7 26-0 136 » 26 NW 1 több. borult 4-1 196 12-9 A szélirányok jelölése: N = észak, E = kelet, .S = dél, W = nyugat. IRODALOM, MŰVÉSZET. A Magyar Fiffyelö-nek most megjelent 15, száma rendkívül gazdag és változatos tartalmat nyújt. Vezető helyen találjuk Antal Géza orsz. képv. tanul­mányát „Államháztartásunk a koalíció alatt" címen, amely különösen Szterényi volt államtitkár mostani polémiájában bír különös aktualitással. Réz Mihály most kinevezett egyetemi tanár a „Jogi oktatás reformjáról" közöl rendkívül becses szempontokat. Herceg Ferenc tásadalmi cikket írt, Krúdy Gyula folytatja „Palotai álmok" című nagy értékű regényét, Cholnoky Jenő az erdélyi árvizekről mondja el tudományos szempontjait, Bud János Láng Lajos űj könyvéről „A statisztika történetéről, közöl igen ki­merítő és érdekes kritikát. A gazdag Feljegyzések rovatban Lakatos László, Sikabonyi Antal, Kemény Simon és mások neveit találjuk. A Magyar Figyelő előfzetési díja egész évre 24, félévre 12, negyedévre 6 K. A Magyar Figyelő szerkesztősége és kiadóhivatala Budapest. VI, Andrássy-út 16. Az Elet, legújabb száma megint friss, válto­zatos tartalommal jelent meg. Vasárnapi levele Ignotus tárcalevelével polemizál. Pethő Sándor szer­kesztő Utazása a Balaton körül kitűnő cikkében a magyar történelem geopszichológiájáról vet fel érde­kes adatokat. Lendvai István befejezi Chesterton brilliáns Mániákusának fordítását. Verseket Tarnay Jánostól és Móricz Károlytól közöl ez a szám. Novellát Földi Mihálytól és Sienkievicz Henriktől. Török Gyula Zöldköves gyűrű című művészi regé­nyét folytatja. Irodalom és Mozgóképek rovata az aktualitásokba kapcsolódik nagy elevenséggel. Ezen­kívül kitűnő illusztrációk gazdagítják ezt a számot is. Az Elet előfizetési ára félévre 10 korona. Szerkesz­tőség és kiadóhivatal : VII., Damjanich-u. 50. Hebehurgya Jancsival, ismét mulatságos históriák történtek. El kell hinnünk, mert Balla Ignácz másként nem beszélné el, mint valóságos történetet Az Én Ujságom-ban. A szórakoztató, el­més és tartalmas gyermeklapnak ez a legújabb alakja: a mindent elsiető kis Rontó Pál, Hebehurgya Jancsi. Mellette persze Tányértalpu Töhötöm is ott van, barátjával Bendeguzzal, s ugyancsak nevetni fognak azok, akik elolvassák, hogy miféle dolgokon töri a fejét, Posa Lajos két verset is ad elő Az Én Újságom mesélő dobogójáról, s verset, prózát írtak még Zöldi Márton, Kelecsényi Jánosné a Víg Flótás, és Gyökössy Endre. Az illusztrált, sok képpel telehintett lapot a gyerekek Pósa bácsija szerkeszti. Előfizetési ára félévre 5.-korona. Szer­kesztősége és kiadóhivatala Budapest, VI., Andrássy­ut 16. szám alatt van. Az alagút. Kellermannak, az alagút cimü regénye az utolsó évtized egyik legnagyobb irodalmi szenzációja. Kiadás kiadást ér, a kritika a munkát és szerzőjét dicsérettel halmozza el, Európa nagy olvasó közönsége lelkesedéssel olvassa és foglalkozik vele. Nem csoda. Mestermünek nevezhető ez a nagy­szabású regény, melynek tulajdonképeni hőse: a munka, mely a technika vívmányaival egyesülve nem ismer akadályt és egy lángeszű mérnök 'tudásának és energiájának engedelmeskedve alagúttal köti össze a régi és az uj világot. Az Óceán alatt végbemenő technikai hadjárat rajza valósággal megrázza az olvasó idegeit, annak a katasztrófának leírása pedig, mely a gigászi munkát hosszú időre megállítja, páratlanul áll a regényirodalomban. Az Athenaeum könyvtár, mely épen most, mikor a drágaság minden téren egyre nagyobb terheket ró a közönségre, forradalmat csinált a könyv olcsóvá tételével, ezt a nagyszabású munkát, mely kötve az eredeti német kiadásban 5 korona 40 fillérbe kerül, 1 korona 90 fillérért teszi majd a magyar olvasóközönség számára hozzáférhtővé. A magyar olvasóközönséget annál jobban fogja érdekelni az érdekfeszítő regény, mert Kellermann regényében egy magyar ember fényes pályafutását és tragikus elbukását rajzolja meg élethű és meg­rázó színekkel. Fiaczi arak. Nyíregyháza, 1913. aug. hó 27-éa. \ nyíregyházi keresk. és gazdák körénél jegyzett termény árak Buza 50 klgramm 10 K 50 fill. Rozs 50 klgramm 7 K 80 fill. Árpa { takarni. 50 klgramm 7 K 10 fill. , 1 jobb 50 klgramm 9 K — fill. Zab i 50 klgramm 7 K 20 fill. „ J 50 klgramm 10 K 40 fill. Tengeri 50 klgramm 9 K 10 fill. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: JÓBA ELEK. NYILT-TÉR.* Leány- és fiu fehérnemüek teljes intézeti felszerelések elő­írás szerint, harisnyák, kez­tyük, zsebkendők, paplanok nagy választékban legjutányo­sabban szerezhetők be Urtgár Lipót divat- és keleügye áruházában, Nyíregyházán. Telefon 63. 386-4—? Telefon 63. Apré hipd@iés@k. Apróhirdetés után érdeklődőknek csak válaszbélyeg vagy levelezőlap bekül­dése mellett válaszolhatunk. Legjobb a Hoffmann-féle pörkölt kávé. 37-?-3 Az iskola közelében lakó özv. izr. uri asszonynál középiskolai tanuló fiu vagy leány teljes ellátást kaphat. Cim a kiadóban. 94-5-1 Szülők figyelmébe! A'on szülők figyelmét, kik gyermekeiket cimbalmozni óhajtják taníttatni, felhívjuk Lényei Dezsőné úrnőre, ki az intarnitusban már évek óta szép sikerrel tanít cimbalmozni. Tanítványokat elfogad lakásán is, hol csekély díjazás mellett sikerrel elsajátít­hatják gyermekeik a magyar zenének ezen régi, de örökké szép maradó művészetét. Lakása : Sarkantyu-utca 7. szám . Gimnáziumi tanulók intelligens családnál teljes el­látást kaphatnak jutányos árért Cim a kiadóban. 100-3-1. Virág utca 7. szám atatt egy utcü szo'ia diákok részére kiadó. 96-2-1 Lórencz Szaniszlo ajánlja cserép kályharaktárát, Nyíregyháza, Ószellö-utca 6. szám, új cserép kályháit, cserép tűzhelyekei, kályha át­rakás, tisztítás és javí­tásokat jutányos árban elvállal. 540-21-14 Kútfúrási ajánlat. Van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy negyven év óta fennálló jó hírnév­nek örvendő kúfah fúrását bármilyen átméretü csövekkel elvállalom és azokat a legpontosabban elkészitem. Teljes tisztelettel Szilágyi Mihály utóda Nyíregyháza, Virág-uica 15. szám. 556-10-1

Next

/
Oldalképek
Tartalom