Nyírvidék, 1913 (34. évfolyam, 54-78. szám)

1913-07-17 / 57. szám

57-ik szám. JSÍYÉRglDÉK. 1918. julius 17. 3 A Szabolcsmegyei agarász — Visszaemlékezések. — Ugy hiszem jó szolgálatot teszek, ha a mostani fiatal agarász uraknak leirom, miként keletkezett a szabolcsmegyei agarásztársulat. Szabolcsmegye középnemes osztálya egy volt a maga nemében, az országban nem volt parja hazafiság, barátság tekintetében. Kivette a mulatságból is a maga részét mindenki ahol lehe tett, minden község telve volt nagyobb és kisebb birtokossal. A többek között felemlítem Laskod községet, hol a forradalom előtt hat megyei tisztviselő volt Ruskai Ferencz megyei pénztárnok, Jármy László, Jármy András szolga­birók, Jármy Tamás tiszti ügyész, Jármy Bernát esküdt, Albert Mihály csendbiztos. El is nevez­ték a községet nevekedő Londonnak. Ilyen magunk forma úrfiak voltunk tizenegyen, szép egyetértésben éltek öregeink, példájosat követ­tük mink is, a mulatság nem hibázott az egész megyében, vígan ültek meg keresztelőket, név­napokat és ünnepeket, kivette részét mindenki a mulatságból. A lezajlott forradalmi napok után nehezek vollak az összejövetelek és barátkozások. Egy alkalommal az áldott jó lelkű báró Horváth Gedeon eljött Dögébe az örökös jó humoru Nozdroviczky György házához, hol többen voltunk, és felemiitette, hogy ne csak kettesben és hármasban agarászszunk, hanem alakítsunk egy Bgarász-iársulatot, hol a mulatság mellett egyéb megyei és országos dolgokat megtárgyal­hatunk. Rögtön leültünk és egy felhívást intéz­tünk a megyei urakhoz, kik örömmel fogadták és szép számban alá is irták részvétüket; ezek után rövidesfn megalakult az agarásztársulat. Elnök lett gróf Vay Ádám, jegyzője Zoltán János, pénztárnoka Okolicsányi Menyhért, az első összejövetelen megalapittatott, hogy az agarásztársulat ambuláns lesz, hogy egyik, hol másik agarásztársnál. Az első agarászat Madán (altatott meg Patay András házánál, ki a tár­sulat tagjait kutyástól, lovastól szívesen látta, de a sok madai urnái is vollak elszállásolva agarász urak. A második agarászat szerény házamnál volt Karászban; én is legnagyobb örömmel és szívességgel fogadtam agarásztársaimat, itten azután elhatároztuk, hogy kérjük fel gróf Vay Ádám elnök urat, miként adja által a vajai vár kastélyát és udvarát az agarásztársulatnak. Ő nagyon szívesen rendelkezésünkre bocsájtotta kastélyát és udvarát. A karászi agarászat után már a vajai várba költözködtünk. Ottan volt a tisztviselőknek a felső emeleten berendezett szobáink. Itten lakott a várkastélyban gróf Vay Ádám atyafi szívességéből Vay Miklós, ő vál­lalta el a társulat tagjainak az ellátását fizetés mellett; a hozzá szükséges asztali készleteket a társaság megbízásából gróf Vay Ádám és Oko­licsányi Menyhért vásárolták be, ugy szinte mi ketten rendeltük meg az agarász dijakat a tag­sági dijakból, mi nem sok volt, mert csak tiz forintot fizetett minden agarász tag. Az agarász társulat tagjai voltak: Elnök gróf Vay Ádám, jegyző Zoltán János, pénz­tárnok Okolicsányi Menyhért, Patay András, Péchy László, Vidovich Antal, báró Zsenyei Lajos, Szemere Ödön, Vay Péter, Koppely Karoly, Szögyényi Emil, Zoltán Ferenc, Dézsy Imre, Dézsy Ferenc, Kossuth Mihály, Zoltán Ödön, Jármy József, Jármy Elek, Vay István, Ferenczy Gyula, Ferenczy Emil, Vay Dienes, Kállay János, Jármy Márton, Okolicsányi Lajos, báró Vay Alajos, Pilissy Ferdinánd, Bai Berti, Gencsi Ferenc, Jármy Ödön laskodi, Bottka Béla, Szerdahelyi Guszti, Szepessy Gyula, Nemes Gyula, báró Horváth Gedeon, Orosz Sándor, Pilissy Lajos, Pilissy László, Liptay Károly, Molnár Gyula, Fényes László, Latinovics László, gróf Dégenfeld Gusztáv, Nozdroviczky György, Gencsy László, Farkas Lajos, gróf Vay József, gróf Vay Mihály, Vay György, Czóbel Berti, Gzóbel Imre, Krajnik Kálmán, Móricz Antal, Nemes Pal, Gróf Stadion, Farkas Bdázs, báró Perényi Peter, Gencsy Albert, Recsky Miklós. Az összes tagokból élő nyolc tag van. Pusztulunk. Ilyformán van a Szabolcsmegyei gazdasági egyesületi tagokkal is, mely egylet gróf Dégenfeld Imre elnöklete alatt alakult és alapító tagok voltunk kilencvenketten, abból él Kállay András és Okolicsányi Menyhért. Évi fizető tagok voltak huszonkilencen, élő van csak Krasznay Péter. Azért teszem közhirré ezen agarásztársulat keletkezését és tagjainak névsorát, mert már többeknek is leírtam az ifjú agarász. urak közül. Okolicsányi Menyhért. A madarak és fák napja. E napot minden iskola köteles megtartani, de a megünneplésről szóló jelentést, mint ezt az 1912. évről kiadott III. évkönyv is mutatja, nem minden iskola küldi be az Országos Állat­védő Egyesületnek. Jelentéseket küldtek: Ruh­mann Andor, Kubacska István, Stoll Ernő, Varga György tanítók Nyíregyházáról. Szabolcs­megyéből 6 állami, 24 községi, 48 r. kath., 21 g. kath., 72 ev. ref., 3 izr., 1 gazd. ismétlő isk. küldött jelentést. Szabolcsvármegye a 3-ik helyet foglalja el a legtöbb jelentést beküldött megyék között. Az együtt ünneplés tekintetében Szabolcs­megye az első, a jó példával előljáró, úgyszin­tén az ünnepély tekintetében is. Az Országos Állatvédő Egyesület a mada­rak és fák napjának 1912. évi megünnepléséről szóló iskolai jelentésekből összeállított évkönyvet e napokban bocsátotta a jelentést tett iskolák rendelkezésére azon kéréssel, hogy a madarak és fák napjának f. évi megünnepléséről szóló jelentésüket mielőbb küldjék be a kir. tanfel­ügyelőséghez, az 1913. évkönyv részére. Az év­könyvnek megyénkre vonatkozó részét a követ­kezőkben adjuk le: Dr. Wilt György kir. tanfelügyelő 1913. ápr. 9-én meleghangú körlevelet intézetta vár­megye tanítóságához és igéri, hogy a jövőben is mindent el fog követni e nemes ügy felka­rolásában. A nyíregyházi állatvédő egyesület sokat fárad az állatvédelem iskolai feladataiban. A Ligát 1908 ban szervezte, eddig 2400 taggal. Nyíregyháza városa 1000 db. Gyermeknap­tárt osztott ki ingyen, 100 db. fészekodvat ho­zatott és a tanyai iskolák kertjeibe is juttatott belőle, 7 madárétetőt állított fel, kettőt 1 — 1 iskol t udvarán, hol rendesen etették a madarakat. 8 tanyai iskolában a tanítók a tél folya­mán vasárnap délulánonkint vallásos és isme­retterjesztő előadásokat tartottak és ez alkal­makkor kiterjeszkedtek az állat- és madárvé­delemre is. A vármegye 330 iskolájából a 3 évben 0, 35, 182 jelentes érkezett be. E vármegye a je­lentések számát tekintve az 5., százalék szerint a 9. helyen áll. Nem ünnepeltek: Apagyon, Nyírtéten és Ramocsaházán járvány miatt. Ófehértón épít­kezés miatt. Együtt ünnepeltek : 1. Tiszalök, Fástanya áll., Hajnalos közs. 2. Napkor áll., g. kath. 3. Nyírábrány áll. el. és óvoda. 4. Nyírbátor áll. el., gazd. ism. 5. Gyulaháza közs. és ref. Baka­bánya közs., ref., Anarcs ref. 6. Nyírlugos r. k. és g. kath. 7. Oros: Központ, Pompásut, Bor­bánya Nyírjes, Harangod közs., Oros r. k. és ref. 8. Pátroha 2. közs. és 2 ref. 9. Szabolcs­veresmart közs., ref. és g. kath. 10. Ajak r. k. g. k., ref. 11. Balkány r. k., 2 ref., izr. 12. Buj r. k., g. k., ref., izr. 13. Gemzse r. k., ref. 14. Kopócsapáti r. k., ref. 15. Levelek r. k., g. kath. 16. Nagyvarsány közs., r. k., ref., Kis­varsány ref 17. Nyiradony közs. fiu és leány­isk., r. k., g k. 18. Nyírbakta r. k., g. k., Lo­rántháza ref. 19. Nyírkarász közs., r. k., g. k., ref. 20. Prügy r. k., ref. 21. Pusztadobos r. és g. k. 22. Timár r. és gkath. 23. Viss r. k., ref. 24. Nyírgelse g. k., Njírmihálydi ref. 25. Nyírpazony g. k., ref., Nyírtura ref. 26. Sza­koly g. kath., ref. 27. Fenyesütke r. k., ref. 28. Gáva r. k., g. k., ref. 29. Kék ref. fiu és leányisk., óvoda. 30. Nyírlövő g. kath., ref. 31. Tiszadada ref. fiu és leányisk. 32. Tiszadob r. k., ref. 33. Tiszaeszlár ref. fiu és leányiskola. 34. Tiszalők r. k., ref., izr. 35. Tiszamogyorós 2 ref. 36. Ujfehértó r. k., g. k., ref., izr. 37. Vaja 2 ref. 39. Vasmegyer 2 ref. 40. Vencsellő r. k., g. k., ref. 41 Nyíregyháza 2 ág. A 21 tanyai ág. ev. isk. is csoportonkint együttes ünnepélyeket tartott. Szép ünnepély volt még ezeken kivül: Telektanyán (áll.), Nagyhalászkétérkőzőn, Nagy­halászhomoktanyán (közs) és másutt. A tiszalöki iskolák együttes ünnepélyére nyomtatott meghívó hirdetes bocsáttatott ki. Kirándulás és táncvigalom volt. A nyíregyházi ág. h. ev. iskola 17 osztálya együtt ünnepelt. A 150 főnyi hallgatóságban volt Wilt György dr. tanfelügyelő, Balla Jenő az ág. h. ev. egyház felügyelője, négy főgimn. tanár, a 19 tagból álló tantestület, és mások. Főrendező volt az állatvédő egyesület titkára Kulacsica István tanitó. A gyermekekre és szülőkre gyakorolt jó hatást dicséri 8 jelentés. Tiszadob ref. tanítója irja, hogy ennek az akciónak nagy hordereje lesz és a jövőben kettő­zött erővel lát hozzá a tantestület, hogy legyenjis. Apagy ref. tanítója, Tótli Zsigmond igy ir : „Hogy iskolánk körül egészséges levegőt biztosítsunk ; gyermekeinknek az iskolában való tartózkodást kellemessé tegyük; őket a fa ápo­lására, szeretetére, gondozására megtanítsuk ; a selyemhernyótenyésztést növendékeinkkel meg­kedveltessük, s végre, hogy az üdvös erdei is­kolát a saját iskolánk udvarán meghonosítsuk : (erdeje a falunak nincs) beültettük iskolánk ud­varát szeder fával, környékét pedig — az eszté­tikai érzés fejlesztése szempontjából — dísz­fákkal. Az ünnepélyt a faültetéssel akartuk kap­csolatosan megtartani, ebben azonban — da­cába, hogy vagy 5-ször kitűztük a terminust — megakadályozott bennünket a tavaszi idő sze­szélyes volta. Ezt csak azért hozom fel, hogy nagyon bajos az ünnepélyt és faültetést össze­hozni, azonban a később tartott ünnepélyt, — mikorra már a korábban ültetett fák meg is erednek, sőt kileveleznek — nagyon szépen össze lehet egyeztetni a korábban tartott fa­ültetéssel. Az ünnepelyen már munkánk ered­ményét élvezhettük." Megint a hólabda! A minapában emlékeztünk meg arról a hólabdáról, melyet ugy látszik, jámbor lelkek még mindig tovább guritanak. Leközöltük ak­kor annak az együgyű „imádnak a szövegét, melyet egyik munkatársunk kapott levelező la­pon, azzal az utasítással, hogy azt kilencz ismerősének hasonlóképen küldje el. Ha meg­teszi, boldog lesz; ha nem teszi meg, nagy kárát látja. Ugy látszik, a hólabda terjed tovább. Most egy úrinő juttatott hozzánk hasonló levelező­lapot. A szöveg teljesen hasonló, bár nem azo­nos a múltkorival. Ebből arra is lehet követ­keztetni, hogy nem csak egy ilyen „körima" forog közöttünk. A most kezünkbe jutott levelező lap szövege a következő: A nagyméltóságú magyar királyi belügyminiszteri rendelet szerinti KIMENTŐ SZEKRÉNYEK wl w , főraktár! J 8 K_ t ó, f ejj ebb mj n tj en kivitelben valamint egyes részei külön is kapható ÓVSZEREK f &12Z BLUMBERG JÓZSEF ffiffi!,

Next

/
Oldalképek
Tartalom