Nyírvidék, 1913 (34. évfolyam, 54-78. szám)

1913-08-24 / 68. szám

6 ( 8-ik szám. JŰiMlütJt 1913. augusztus 24. — A nyíregyházi zenedében a beiratá­sok folyó hó 30-án veszik kezdetüket. Beirat­kozni lehet egész nap, Kállói-utca 2, zongora, hegedű, gordonka és énektanszakokra. — A város az ügyvédi kamaráért. A nyíregyházi ügyvédek körében mozgalom indult meg az iránt, hogy Nyíregyházán külön ügy­védi kamara állittassék fel. Ebben az irányban a piroshoz is fordultak támogatásért. Helyisé gei kértek a várostól, kijelentvén, hogy a he­lyiségben felállítják a régóta tervezett Népirodát. A szakosztályok azt a javaslatot terjesztik a képviselőtestület elé, hogy a maga részéről is támogassa a mozgalmat és a helyiséget engedje át, amennyiben pedig a szükséges helyiségek a városházán rendelkezésre nem állanának, a bére­lendő helyiségekre évi 1000 koronát szavazzon meg egyelőre három évre. — A város és a boltbérlök. A város­háza és a Korona épületben levő boltok bér­lete ez év novemberének első napján lejár. A város arról értesítette a bérlőket, hogy ha haj­landók megadni azt a bért, amit tőlük a város kiván a következő 6 esztendőre, akkor velük hosszabbítja meg a bérleti szerződést. Termé­szetesen a város nem az eddigi bért kívánja, hanem minden boltra külön megállapította az ujabb 6 év alatt fizetendő összeget, még pedig ugy, hogy a bér két évenként fokozatosan emelkedik. A bérlők egy része hajlandónak nyilatkozott a város által kívánt bér fizetésére. A többség azonban azt kérte egy közös bead­ványban, hogy a város csak a következő két évre hosszabbítsa meg a bérletet a kívánt fel­emelt bérösszegek mellett, mert a további évekre különösen a mostani gazdasági viszonyok mellett nem kötelezhetik magukat a fokozódó bér fizetésekre. £zt a közös kérvényt aláírták olyan bérlők is, akik előbb már azt jelentették be, hogy elfogadják a város feltételeit az egész 6 évre. Akadt viszont olyan bérlő is, aki a közös kérvény beadása u*án jelentette be, hogy a 6 éves szerződést elfogadni kész. A szakosz­tályok ilyen körülmények között azt a javasla­tot terjesztik a képviselőtestület elé, hogy hívja fel az összes bérlőket, hogy akik közülök a 6 éves szerződést fogadják el a város által kivánt bérek mellett, azok a 6 évre szóló szer­ződést irják alá, akik pedig csak két évre fo­gadják el, azok a két évre szóló szerződést irják alá a közgyűlés felhívó határozatának vételétől számítandó 8 nap alatt. Azokra a boltokra pedig, melyeknek bérlői esetleg sem a 6 éves, sem a 2 éves szerződést nem irják alá, a tanács tartsa meg a nyilvános ajánlati versenyt. Igy a bérlőknek módjukban áll vá­lasztani a különböző módozatok között. — Yolkmann Róza zongoraiskolájában az uj tanév szeptember 1-én megkezdődik. Az uj tanévben a növendékek^óránként ismét csak hárman lesznek beosztva, ami a zongorajáték alapos és gyors elsajátítása szempontjából igen fontos körülmény. Érdekes ujitás, hogy az uj tanévtől kezdve a növendékek külön órában zeneelméleti oktatásban is fognak részesülni, tehát a zeneszerzés alapelveibe is bevezetést nyernek. Ezért külön díjazás nem jár. Tandíj egész évre 120 korona, mely negyedévi és havi részletekben is fizethető. Beiratási dij 4 korona. Beiratkozni már augusztus 30-tól lehet, reggel 9-től délután 6-ig. Kállai-u. 22. sz. Főgim­náziummal szemben. 553-1-2 — Köszönetnyilvánítás. A Zoltán Margit urleány esküvőjén szives volt Vajda Anna ur­leány Miskolcról 64 K-t szegényeink részére gyűj­teni. Fogadja ugy a jószívű közreműködő, mint mindazok, kik hozzájárultak hálás köszönetemet. Dr. Flegmann Jenőné, izr. n. e. elnök. — Zárlat feloldás. Nyíregyházán május hó 31-én fellépett sertésorbánc betegség miatt a sertésekre elrendelt zárlatot — miután a be­tegség megszűnt — a vármegye alispánja fel­oldotta. — Borzalmas szerencsétlenség. Tegnap délelőtt Nyírpazony mellett Kis János debre­ceni bérautó tulajdonos gépe halálra gázolt egy Berkovein Antal nevű 11 éves iskolás fiat. A szerencsétlenség ugy történt, hogy a gyermek egyik rokonának burgonyát volt ásni és egy hidon jöttek szekérrel át, amikor az automobil közeledett. A kocsis a lovakat hátra akarta tolni, amiben a gyermek is segédkezni akart neki. E célból a toporzékoló lovak elé szaladt, de annyira kikanyarodott, hogy az autó oldalra dobta és a feje a kövezeten szétloccsant. Az esettel kapcsolatosan az a hir terjedt el, hogy a szerencsétlenséget gróf Vay Gábor autója okozta, amit a gépek egyformasága okozott. — A Pannónia kávéház augusztus hó 24-25. műsora. Vasárnap: Az ember tragédiája. 7 fel­vonás, 2200 méter. — Az üzleti záróra Nyíregyházán. Az üzleti záróráról szóló 1913. évi XXXVI. t. cz. végrehajtása tárgyában kiadott kereskedelemügyi miniszteri rendeletet Mikecz Dázső alispán csü­törtökön kü'dte meg Mijerszky B da kir. ta­nácsos. polgármesternek. A törvény hatálya ugyan egyelőre csak Budapest székes fővárosra, Újpest rendezett tanácsú városra, továbbá Rá­kospalota, Érzsébelfalva, Kispest és Pestszent­lőrincz községekre terjed ki. Tekintettel azon­ban a tőrvény 8. §-ának arra a rendelkezésére, mely szerint szabályrendelettel a tőrvény ha­tálya oly városokra is kiterjeszthető, melyekre a törvény egyelőre még nem érvényesül ; tekin­tettel továbbá arra, hogy a lörvény rendelke­zeseinek ily érvényesítése nemcsak az üzleti alkalmazottaknak önmagában is fontos védel­mére szolgál, hanem szolgálja maguknak az üzleti ulajdonosoknak is az érdekét, midőn a verseny egyenlőségének szemelőtt tartásával megóvni kivánja azokat az üzlet túlhosszu ideig tartó nyitvatartásának hátrányaitol, épen azért kívánatos, hogy a szabályrendelet alkotás jogá­val a rendezett tanácsú városok minél kiterjed­tebb módon éljenek. Ezen körülményeket figye­lembe véve Mikecz Dezső alispán felhívta a polgármestert, hogy megfelelő szabályrendelet alkotása iránt saját hatáskörében intézkedjék. — Öngyilkossági kísérlet. Klein Ferenc kisvárdai származasu villanyszerelő Debrecen­ben öngyilkosságot kísérelt meg gyógyíthatat­lan betegsege miatt. Nővérének Grünner Jg­nácné kisvárdai lakosnak cimzett levelében azt irja, hogy mentsék az élőt, hagyják a ha lottat. Lősebe életveszélyes. — AD. M. K. E. nevelőintézete öebie­czenben. A Délmagyarországi Magyar Közm. Egyesület nagyszabású, modern nevelőintézetet létesített Debreczenben e tősgyökeres magyar városban. A pedagógiai követelményeket töké letesen kielégítő intézetbe gimnáziumi, reál-, kereskedelmi- és polgári iskolai tanulók vétet­nek fel. Havi ellátásdij 60 korona. Prospektust küld és felvilágosítást nyújt: dr. Madai Pál igazgatótanár, Debreczen. — Elité műsor az Apollóban. Kiváló szép műsort hoz szinre szombat, vasárnap, hét­fői előadásaiban az Apolló színház, a Pathé Fréres gyár legjobb újdonságait. Már az alábbi címekből is megállapítható, hogy az e heti cik­lusban a műsoron csupa kedvenc moziszám sze­repel. A műsor .slágere" A rágalom cím r 2 fel­vonásos csodaszép színes dráma a Comédie Francé művészeivel. Az indián becsülete, ameri­kai életkép. Maxi tengerész, óriási tréfa, Max Linderrel. Bandika mint mozíszinész. Pompás kacagtató gyermektréfa. Es a teljes elite műsor. Vasárnap d. u. félhelyáru gyermekelőadások. Hétfőn az intelligens közönség elite előadása. — Nem burkol a váios. Tegyük hozzá nyomban: mert nincsen reá pénze. A Luther­utcai kereskedők adtak be egy kérvényt az iránt, hogy a Kallói-utcáig a kucsiut és a gyalogjárda közötti részek burkoltassanak ki, mintegy 3000 korona költséggel, mert itt az üzletek előtt a nagy forgalom miatt és mert a legtöbbször a bérkocsik egy része is odaszorul, nagy szükség volna a burkolatra. A szakosztályok azonban, bár elismerték a burkolat szükségét, a jelen­legi pénzviszonyok között most nem javasolják a burkolat készítését. — Tanitó áthelyezések. Az evangelikus tanítói karban az uj tanítói állás szervezése következtében nagyobb változások állanak be. Az uj rendes tanítói állásra az egyháztanács az iskolaszék ajánlatára a Kubinyi Tivadar meg­választását hozza javaslatba, a segéd tanítói állásra pedig Kemény Péter oki. tanítót. Egy­idejűleg az egyháztanács a központi iskolába Neumann Jenő tanitót helyezte át a Nádor utcai iskolából. A Nádor-utcai iskolába Ország Gábort aSzarvassziget-tanyai iskolából. A Szar vas­szigetre Huray Gyulát a Felső Sóskutból; az ő helyére Prekopa Istvánt a Súlyán bokorból. A Súlyán bokorba, hol az ifjúsági dalárda már is oly szép eredményeket ért el, Rolkó Lajost a Sípos bokori iskolából, mig a Sípos bokorba az uj segédtanító megy. — Ledőlt házak. A szokatlanul nedves nyár azt eredményezte, hogy a város alantas helyein a talajvíz már régebben nagyon is felemelkedett. A 2l-iki 51 miliméteres eső után veszedelmessé telte a helyzetet, amit azonban a házak tulajdonosai, — tartva a házak értéké­nek csökkenésétől — titokban igyekeztek tar­tani. Csütörtökön este bekövetkezett az első ház összeomlás. A Buj'os-utca 41 szám alatú házban már lefeküdt Szalóczy Gáborni, ami­dőn a ház nagy robajjal összeomlott. Szeren­csére egy gerenda hosszába esett az ágyon vé­gig, ami feltartóztatta a ráömlő törmelékeket, de igy is megfulladt volna, ha gyorsan ki nem mentik. A rendőrségen éppen a nappalosokat váltották fel az éjjelesek, amidőn jelentés jö'.t az esetről. Mind a 40 ember szaladt tehát a Bujtosra, ahol fáklyás tűzoltók segitségével ki­mentették Szalóczynst. Jellemző az épület ré­szek teljesen való szétmállására, hogy a buto ­rok darabokra törtek, melyek alól egy kutyát és két macskát másnap estére ástak csak ki, még pedig elevenen. Kisebb-nagyobb falkidő­lések és repedések vannak még a Mák-utcán, Freska Andrásnál, a Géza-utcán Kelemen Pál­nál, a tennis pályánál Mélich Mihálynál, akiket ki is lrkoltatott a hatóság. Ezenkívül az Ér­kertben, a Damjanich utcán, a Holló-utcán, az Ujszőlő végen a Himes soron vannak a pin­cék viz alatt, melyet a tűzoltók egész nap szi­vattyúztak. A gyors segély nyújtás a távol levő tűzoltó parancsnok helyett Oltványi titkír vezette és neki lehet köszönni, hogy aránylag kevés ház dőlt össze. A rendőrségnek és a mérnöki hivatalnak is kemény napja volt, mert Kertész Bertalan, Nagy Elek és Kovács Tibor a veszélyeztetett helyek kilakoltatásáról és a gyanús épületek szakszerű alátámasztásáról gondoskodtak. Jellemző a víztömeg nagyságára még az is, hogy a viz a Holló-utcán háztól házig ért, elöntve nemcsak a szekér utat, ha­nem a gyalogjárdákat is. A közvetlen veszélyt ma már elmúltnak tekinthetjük, habár a Buj­toson a betonból készült kuUkban a viz ma is egy arasszal magasabb, mint a földszine, amennyiben itt a viz szabad emelkedését nem gátolja a földön való átszivárgás nehézsége. 398-?— — A Földes-féle Anna-créme ma a koz­metika szenzációja. Teljesen mentes mindenféle kártékony anyagoktól és bármilyen elhanyagolt az arc, a bőrön csodát müvei már az első tégely elhasználásánál is. Pontos használati utasítás minden tégelyhez mellékelve van. e tégely ára 1 korona. Figyeljünk arra, hogy kizárólag eredeti Földes féle l nAnna"-crémet­fogadjunk él. Kapható mindenütt és a készítő­nél: Földes Márton Aranykereszt-drogériájában Nyíregyházán, Városház-palota. Telefon 230. sz. „Menyasszonyi selyem" 1 K 85 fillértől méterenként minden szili­ben vámmentesen és bérmentve házhoz szállítva. Dús minta választék postafor­dultával. Henneberg Selyemgyár Zürich.

Next

/
Oldalképek
Tartalom