Nyírvidék, 1913 (34. évfolyam, 27-52. szám)

1913-04-20 / 32. szám

32-ik szám. ^H^fKTIDÉK. 1913. április 20. 9 Rózsafát most fessenek ültetni! Ajánlok 1000 darabnál több készletbon 40 legszebb és legújabb fajban, 100 cm. magas 60 fillérjével, 100—150 cm. 80 fillérért és ennél magasabb 1 kor. darabja. Azonkívül mindenféle virág és vetemény plánták legdúsabb válasz­tékban. Dáhlia, Kanna, Glodiolus és Tubarózsagumót. Naponta friss vágott virág. Koszorúk és csokrok legszebb kivitelben csakis DÓRÁNT FERENCZ-féle virág és rózsa nagykertészetében. Nyíregyháza. Telefon 188. 212-15-7 Kállai-ut 59. Sürgönycím: Dóránt, Nyíregyháza. itmki hirdetmény, Gyuricskó Ferenc örökhagyó hagyatékához tartozó, alább felsorolt értékpapírokat, a ha­gyatéki bíróság megbízása folytán, az 1913. évi április 26-án, délelőtt 8 órakor, Székelyhi­don Királykút-utca 18. szám alatt levő irodám­ban, nyilvános árverésen el fogom adni, a kö vetkező feltételek mellett: A vételárat készpénzben az árverés befe­jezésekor ki kell fizetni. A vevő, a vételáron felül, a III. bélyegfokozat szerinti illetéket is fizeti. Árverés alá kerül: 16 drb Kisvárdai Ipar és Kereskedelmi Banki részvény, 4 drb Nyír­egyházai Általános Hitelintézeti részvény, 2 drb Vasúti Alkalmazottak Takarékpénztára debre­ceni pénzintézeti részvény, 2 drb Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesületi részvény, 5 drb Kis­várdai Közgazdasági Népbank lészvény, 2 drb Hajdúszoboszlói Takarékpénztári részvény, 4 drb Dombrádi Népbanki részvény, 4 drb Hajdúbö­szörményi Takapénztári részvény, 1 drb Kisvár­dai Termény és Szesz raktári részvény. Mindegyik részvény, az 1912-től kezdődő osztalékszelvény ­nyel bir, kivéve a 873. sz. Dombrádi Népbanki részvény, amelyről az 1913. évi osztalék szel­vénye hiányzik. Székelyhíd, 1913. április 16. 297-1-1 Dr. Stettner János, kir. közjegyző. Eladó akác magfák Micske pusztai tanyámon 4—8 méter hosszú és 24—60 cm. vastag akác magfák eladók. Értekezhetni hétköz­nap a helyszínén, vasárnap az ujfe­hértói kasinoban, vagy postán Ujfehértón, Erdőtly Miklós. Apró hirdetések. Zsóka kézfinomító 1 üveg 90 fillér a legbiztosabb szépítő szer. Főraktár Blumbergnél. 32—?—1 Szénfy szabó által bírt bolthelyiség Bocskay­utca 5. a törvényszékkel szemben kiadó. 34-?—1 Legjobb a Iloffmann-féle pörkölt, kávé. 37-?-3 Szép lakás istállóval, május l-»re kiadó. Értekezni leh et Kállói-utca 59 . 39-6-1 ELADÓ háztelkek. A Báthory-u. 3. sz. a. 3 háztelek eladó. Felvilágosítást ad Murányi László dr. ügyvédi irodája. 41—?—30 Bethlen-utca 44. sz. ház eladó. Értekezhetni dr Furman Lajos ügyvédnél. 43—2—2 Bujtos-utca 47-ik szám alatt jó hazikoszt kapható házhoz való kihordásra is. Egy bevezetett mészárszék üzlethelyiség Szarvas-utca 46. szám alatt május 1-étől kiadó. 48 3—1 1000 drb. akác szőlőkaró eladó Csillag utca 27. sz. alatt . 49 l-l. Cséplőgép. Hoffer-Schrantz-féle szögesdobbal, egé­szen jó állapotban kisebb motor vagy nagyobb járgány hajtására Bezdek Lajosnál Nyirpazony eladó. 52-2-1 KereseK megbízóim részére kisebb és nagyobb birtokokat vételre és haszonbérbe. Kérek ajánlatokat rész­letes leírással Rácz János Debreczen, Teleki-utca 20. 53-2 -1 Burgonya termel becses figyelőiébe! Imperátor, Hortensia, avagy Wolthman féle fajú vegyes burgonyát kicsiny, na­gyot, ahogy termett, a legmagasabb napi­áron keres megvételre az „Agricola" ter­ménykereskedés Nyíregyházán, Zöldségtér 11. szám. Telefonszám 303. 286-S-2 VILLANY­világítási berendezéseket, villanyvilágitási fel­szereléseket, valamint villanycsengő és magán­telefon bevezetéseket elvállal teljes jótállás mellett HERSKOYITS GYÜLA elek:trotec]anik:a.i vállalata. Nyíregyháza, Széchenyi-tér. Mérnöki látogatás és költségvetés díjmentes. Csillárok és égőtestek raktáron. 135 P-26 Folytonos divatujdonsápk a következő női és férfi divatcikkekben: 846/1913. v. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t. c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a nyíregyházi kir. törvényszék 4882/1913. V. számú végzése által Hirsch és társa Schock bécsi cég végrehajtató javára 198 korona 17 fillér tőke, ennek 1913. év január hó 31. napjától számítandó 6% kamatai per­költség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag felülfoglalt és 3953 koronára becsült boltberendezés és vas­pénzszekrény és divatárukból álló ingóságok az alap és felülfoglaltatók érdekében is meg­tartandó nyilvános árverés utján eladatnak. Mely árverésnek a nyíregyházi kir. járás­bíróságnak 1913. V. 669. 'számú kiküldést rendelő végzése folytán a helyszínén, vagyis Nyíregyházán a Kossulh-tér 4. sz. háznál levő divatáru üzletében leendő eszközlésére 1913. évi április hó 28. napjánalt d. u. 2 llt órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándéko­zók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.-c. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Az elárverezendő ingóságok vétel ára az 1881. évi LX. t.-c. 108. § ban megállapított felté­telek szerint lesz kifizetendő. Kelt Nyíregyházán, 1913. április 13. 289-1-1 Oláh Gyula, kir. bir. végrehajtó 668-1913. Árverési hirdetmény. Női ruhadiszek és egyéb hozzávalók. Jouponok. Mellények. Kézitáskák. Felöltők. Jabók. Nyakkendők. Fűzők. Zsebkendők. Kötények. Gallérok, kézelők. Harisnyák. Pénztárcák. Férfi fehérnemüek. Jager alsó-ruhák. Menyasszonyi koszorúk és fátyolok. Továbbá a legújabb kézimunkák és hozzávalók stb. Kaphatók feltűnően olcsó, szabott árak és figyelmes kiszolgálás mellett irosz Jenő "Társa női- és férfi totáruMzában (az általános Hitelintézet uj palotájában) 22—30—25 Hirdetmény. Alulírott Weinberger Arthur nyíregyházi lakos mint a károlyerdődi kir. járásbíróság által az oláhgyürüsi 8. számú betétben foglalt ingat­lanok kirendelt zárgondnoka közhírré teszem, hogy a zárlat tárgyának mezőgazdaságilag ke­zelhető mintegy 1700 holdnyi részét f. 1913. évi április hó 24 éneit d. e. 9 óratájában Oláh­gyürüs község községházánál tartandó nyilvános árverésen haszonbérbe adom. Az árverési feltételek és részletes infor­máció megtekinthető Oláhgyürüs községházánál (Szatmár megye), dr. Vadász Lipót és dr. Földes Mór kisvárdai ügyvédek irodájában és Nyíregy­házán lakásomon. Az árverésen résztvenni akarók ajánlatu­kat f. hó 24 cnek d. e. 9 órájáig hozzám juttathatják. Kelt Nyíregyházán, 1913. április hó 17. Weinberger Arthur, 295 — 1—1 zárgondnok, nyíregyházi lakos. A tiszalőki kir. járásbíróság mint tkvi ha­tóság közhirré teszi, hogy a .magyar takarékpénz­tárak központi jelzálogbankja végrehajtatónak Iglai János és neje Császár Anna polgári lakosok elleni 7000 és 700 korona s jár. iránti végre­hajtási ügyében a tiszalösi kir. járásbíróság mint tkvi balóság területén fekvő s a polgári 4026. sz. tjkvben foglalt A. + 1. sorsz. 1668/d. hrsz. kengyelkőzi szántó egészben 817 kor, az A. + 2. sorsz. 1659/b. hrsz. szántó egészben 517 kor., az A. + 3. sorsz. 3407/a. hrsz. legelő egészben 32 kor. összesen 1366 kor. becsértékben az 1913. évi április hó 28. napján délelőtt 11 óra­kor Polgár községházánál megtartandó nyilvá­nos árvbrésen a becsáron alul is elfog adatni. Kikiáltási ár a becsár, amelynek kétharma­dánál alacsonyabb áron az ingatlanok el nem adhatók. Bánatpénzül a becsár 10% a teendő le. A vételár 3 egyenlő részletben fizetendő. Tiszalök, 1913. evi február hó 10-én, a kir. járásbíróság mirit tkvi hatóság. Kiss György sk. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: 290-1-1 Hernády László, kir. tkvvezető. 854-1913. tkvi sz. Árverési hirdetmény, A tiszalöki kir. járásbíróság mint tkvi ha­tóság közhirré teszi, hogy a Tiszapolgári taka­rékpénztár végrehaj tatónak Figeczky Ferencz és neje Lénárt Mária polgári lakosok elleni 3068 kor. s jár. iránti végrehajtási ügyében a tiszalöki kir. járásbíróság mint tkvi hatóság terü­letén fekvő s a polgári 3516. sz. tjkvben fog­lalt 300/b. hrsz. belsőség egészben 800 kor. becsértékben az 1913. évi április hó 30. nap­ján d. e. 11 órakor Polgár községházánál, meg­tartandó nyilvános árverésen a becsáron alul is el fognak adatni. Kikiáltási ár a becsár, amelynek kétharma­dánál alacsonyabb áron az ingatlan el nem adható. Bánatpénzül a becsár 10%-a teendő le. A vételár 3 egyenlő részletben fizetendő. Tiszalök, 1913. évi február hó 15-én, a kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. Kiss György sk. kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: 91-1-1 Hernády Lásaló, kir. tkvvezető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom