Nyírvidék, 1913 (34. évfolyam, 27-52. szám)

1913-04-17 / 31. szám

31-ik szám. JVYÍRVIDÉK. 1913. április 17. 7 Ilonca Tavaly többször, de ez évben is felhívta a „Nyirvidék* a szőlőtulajdonosok figyelmét az iloncára. Az iloncát némely vidéken szivarbogárnak hivják. Ez a név találó, mert az ilonca azt a levelet, melyre pár fényes petéjét rakja, szivar alakúra göngyülgeti össze. Az ilonca nemcsak a szőlő, hanem a kör­tefa levelét is megtámadja. A szőlőmben levő fiatal körtefácskámon a mult évben az első le­velek közül egy sem maradt meg. Mind tönkre tette az ilonca. A szőlőskertben több körtefát metekintettem s tapasztaltam, hogy különösen a fiatal fák gyenge de kifejlett leveleit támadta meg a kis ormányos annyira, hogy némelyik levélra 2—3 bogár is jutott. A körtefa levele hamarabb fejlődik, mint a szőlőé s azt hiszem, a fajfentartás ösztönétől vezettetve keresték fel az iloncák a létfentar­tásra talán nem oly alkalmas, de a fajfentartásra megtelelő körtefák leveleit. Ezen tapasztalattól kiindulva célszerűnek tartanám, ha olyan vidéken, melyen nagyon elszaporodott e kártékony bogár, embermagas­ságnyi, vagy kerítésnek idomított kürtefákat nevelnének a szőlőtulajdonosok s ezekről a fács­kákról szednék vagy szedetnék össze a sodrott leveleket s lehetőleg az iloncát is. A szőlőkben levő körtefák leveleit pedig jó lenne már a tavaszon is megfigyelni; hiszen e megfigyelés anyagi kiadással nem jár. F. J. Fiaczi árak. Nyíregyháza, 1913. április hó 16 án. A nyíregyházi beresk. és gazdák körénél jegyzett termény áras Buza 50 klgramm 10 K 20 611. Rozs 50 klgramm 8 K 40 fill. Árpa 50 klgramm 10 K 20 fill. Zab 50 klgramm 10 K 40 fill. Tengeri 50 klgramm 7 K 95 fill. Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: JÓBA ELEK. NYILT-TÉR.* Felhívás! Felkérjük mindazon t. részvényesein­ket, kik jegyzett részvényeikre a már esedékessé vált teljes befizetés teljesitését elmulasztották, hogy azt jelen felhívásnak harmadszori közzétételétől számított 30 nap alatt eszközölni szíveskedjenek, mert ezen határidő elmulasztása esetén alap­szabályaink ide vonatkozó rendelkesézei fognak érvénybe lépni. Nyíregyháza, 1913. április 11. •281-3-2 Szabolcsyármegyei Jegyzőt és Gaziát Banfrja r.-t. T angol és francia női dívaltermében rövid idő alatt készül­nek a legkényesebb igé­nyeket is kielégítő női toilettek Liliom-u. 14. sz. 236—?-5 • Apró hirdetések. Zsóka kézfinomító 1 üveg 90 fillér a legbiztosabb szépítő szer. Főraktár Blumbergnél. 32—?—1 Szénfy szabó által bírt bolthelyiség Bocskay­utca 5. a törvényszékkel szemben kiadó. 34-?—1 Legjobb a Hoffmaun-féle pörkölt kávé. 37-?-3 Szép lakás istállóval, május 1-ére kiadó. Értekezni lehet Kállói-utca 59 . 39-6-1 ELADÓ háztelkek. A Báthory-u. 3. sz. a. 3 háztelek eladó. Felvilágosítást ad Murányi László dr. ügyvédi irodája. 41—9—30 Bethlen-utca 44. sz. ház eladó. Értekezhetni dr Furman Lajos ügyvédnél. 43—2—2 Bujtos-utca 47-ik szám alatt jó hazikoszt kapható házhoz való kihordásra is. Egy bevezetett mészárszék üzlethelyiség Szarvas-utca 46. szám alatt május 1-étöl kiadó. 48 - 3—1 Keresek Nyir gyházán piachoz közel háromszobás tiszta lakást mellékhelységekkel, külön udvar, jó ivóvízzel, lehetőleg uj házban, villany bevezetéssel. Evibér, lakás ismertetése Főorvos Budapest, I. ker. Atlós-ut 11. föld­szint 6. ajtó alá kérek. 51 — 1—1 Cséplőgép. Hoffer-Schrantz-féle szögesdobbal, egé­szen jó állapotban kisebb motor vagy nagyobb járgány hajtására Bezdek Lajosnál Nyirpazony eladó. 52-2-1 Burgonya termelők becses figyelmébe! Imperátor, Hortensia, avagy Wolthman féle fajú vegyes burgonyát kicsiny, na­gyot, ahogy termett, a legmagasabb napi­áron keres megvételre az „Agricola" ter­ménykereskedés Nyíregyházán, Zöldségtér 11. szám. Telefonszám 303. 286-8—1 1583-1913. Ámrési hirdetményi kivonat, A nyíregyházi kir. törvényszék mint tkv. hatóság közhírré teszi, hogy Desser Lajosnak Desser Jolán ellen 241 K hátralék tőke, ennek 1912. évi április hó 30-ik naptól 6% kamatai, 48 K 05 f eddigi, 24 koronában ezennel meg­állapított [jelenlegi költségek és a csatlakozott végrehajtató. Friedman Sándornak 807 K 38 f tőke, ennek és pedigr 701 koronának 1912. május hó 2-tól folyó 6% kamata, 106 K 38 fillérnek 1912. julius 15-től folyó 5% kamatai, 77 K 90 f költség és a még felmerülendő költségek behajtása iránti végrehajtási ügyben az ezen kir. tőrvényszék területén fekvő rakamazi 1445. sz. betetben A. I. 1—2. sorsz. a. foglalt ház és szántó A. B. 2. sorsz. a. kisajátítási jog sérelme nélkül 993 K becsértékben 1913. évi május hó 3 án délelőtt 10 órakor Rakamaz köz­ségházánál megtartandó nyilvános árverésen becsáron alul is de a becsérték % ad részén alul nem fog eladatni. Az árverési feltételek a következőleg álla­pítatnak meg: 1. Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. 2. Bánatpénzül a becsár 10% a. Nyíregyháza, 1913. évi február hó 8-án. Székely s. k. kir. tszéki bíró. A kiadvány hiteléül : 288-1-1 Budaházy, tkvezető. Tokaji bor! Mandel Dezső és dr. Popini Albert tokaji pincé­jéből tokaji aszú és szamorodni borok kaphatók üvegenként kupakkal és címkével ellátva a kővetkező árakon ! 1 liter a) 1910-es aszú literes üvegekben . . 5'— K 1910-es aszú Va literes „ ... 6'— K b) 1910-es máslás literes „ ... 3'— K 1910-es máslás V2 literes , ... 4'— K c) 1906-os aszú literes „ ... 4'— K 1906-os aszú Va literes „ ... 5'— K d) 1906-os máslás literes , ... 3 50 K 19C6-os máslás Va literes , ... 450 K e) 1905-ös szamorodni literes üvegekben 2*50 K 1905-ös szamorodni Va, , 3*50 K f) 1908-as szamorodni 1 , , 2-— K 1908-as szamorodni Va, „ 3-— K g) 1909-es szamorodni 1, „ 1'75 K 1909-es szamorodni Va, , 2'75 K A megrendelés 1—2 nappal előre eszközlendő Debreczeni-ntca 3. szám alatt. 3122-1913. Árverési hirdetmény kivonat. A nyíregyházi kir. tszék, mint tkvi ható­ság közhírré teszi, hogy a Nyházi takarék­pénztár egyesületnek Varga Mihályné Szakos Vilma ellen 800 kor. tőke, ennek 1910. decz. hó l-től folyó 7% kamata, 7% késedelmi ka­mata, 186 kor. 90 fill. eddigi költségek és a csatlakozott végrehajtatókcak, u. m. : 1. Meisels Lajosnak 51 kor. 46 fill. tőke, ennek 1912. április 23-tól folyó 5% kamata, 6 kor. 90 fill. költség; 2. a Nyházi fűszer és gyarmatáru r.-t.-nak 696 kor. 04 fill. tőke, ennek 1912. április 16-tól folyó 6% kamata, 93 kor. 60 fill. költség és a még felmerülendő költségek behajtása iránti végrehajtási ügyében a nyíregyházi tak. pénzt, egyesület utóajánlata folytán az ezen kir. tszék területén fekvő nyíregyházi 8366. sz. betétbea A+l. sorsz. a. foglalt ház 3600 kor. becsér­tékben, ugy azonban, hogy ha az utóajánlat tevő által ígért 5500 koronánál magasabb ígé­ret nem tétetnék, az ingatlan ezen ígért utó­ajánlati 5500 kor. mint vételár mellett a nyházi tak. pénzt, egyesület javára fog leütetni az 1913. évi május hó 17-én délelőtt 10 órakor e kir. törvényszék árverelő helyiségében meg­tartandó nyilvános árverésen eladatni fog. Az árverési feltételek a következőleg álla­píttatnak meg; 1. Kikiáltási ár a fentebb kitett becsár. 2. Bánompénzül a becsár 10% a. Nyíregyházán, 1913. évi március hó 11-én. Székely s. k., kir. tszéki bíró. A kiadmány hiteléül: 287-1-1 Budaházy, tkvvezető. Teljesen leszállított árakon adatnak el a még raktáron levő modern fényezett világos hálószobák toilettel, továbbá matt faragott hálószobák. Modern palisander és mahagóni fényezett, va­lamint matt kivitelű ebédlők. 248-8—2 Az üzlet feloszlatása miatt *) E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a Szerkesztő. az összes még raktáron levő bútorok sürgősen kiárusittatnak. — Kérem a mélyen tisztelt közönség szíves pártfogását. HEIDER ANTAL Nyíregyháza, Széchenyi-tér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom