Nyírvidék, 1913 (34. évfolyam, 27-52. szám)

1913-06-01 / 44. szám

8 44-ik szám. JSFTÖHTTÖÉK. 1913. junius 1. A napokban már kikocsizott és ismét átvette a 4000 holdas, gazdálkodás vezetését, amelynek minden ügyét személyesen kezeli. Ö veszi át a gazdasági intéző jelentéseit, ő adja ki a gazdálkodásra vonatkozó ren­delkezéseket, Lajos fia, aki elzárkózott, excentrikus természetű ember, csak segit neki. Tisza Kálmánná a régi Degenfeld-kuriában lakik, amelyet — dacára annak, hogy fia a kúria mellé egy hatalmas modern kastélyt építtetett — nem enged lebontani. A kegyel­mes asszony mellett állandóan tartózkodik egy fővá­rosi orvos, aki mint a család háziorvosa ott lakik a kastélyban, de a nagyasszony most olyan jól érzi magát, hogy állandó orvosa már napok óta szabad­ságon van. — Kézimunka kiállitás. Özv. Schédel Emiiné Perényi Irma junius 1 én, a vármegye­háza dísztermében, magyar kézimunka kiállí­tást rendez. Erre a szép és tanulságos kiállí­tásra felhívjuk a tisztelt nagy közönség figyel­mét. — Hány tanitó van Magyarországon i Magyarországon ez idő szerint a társulati és magán­iskolai tanítókon kívül tehát az állam, a községek és hitfelekezetek szolgálatában 33024 tanitó műkö­dik. Ezek közül állami (tanítónő is) 8524, nem állami, vagyis községi és hitfelekezeti tanitó (tanítónő) 23500. Az állami tanitók közül 5615 élvez lakáspénzt, mig 2908 természetben kap lakást. — A nem állami tanitók közül 1520 a székesfővárosi községi elemi iskolákban működik, ezeket tekintetbe nem véve, a többi 21980 nem állami tanitó közül 16948 a férfitanitók száma, 5032 pedig nőtanitó. A 23500 nem állami tanitó közül eddig államsegélyben nem részesül 6062 tanitó. — Állásába visszahelyezett közkórházi gondnok. A vármegyei közigazgatási bizottság fegyelmi választmánya Kabay Károly kisvárdai lakos, állásából felfüggesztett közkórházi gond­nokot fegyelmi vétségek elkövetése miatt vét­kesnek mondotta ki és őt hivatalvesztéssel bün­tette. A belügyminiszter pénteken érkezett leira­tával a fegyelmi választmány véghatározatának a visszahelyeztetést kimondó részét megváltoz­tatta és Kabay Károly kisvárdai kórházi gond­nokot 200 korona pénzbirsággal büntette egy­szersmind elrendelte nevezettnek állásába való visszahelyezését. A miniszter a fegyelmi birság kiszabásánál enyhítő körülményül vette, hogy nevezett kórházi gondnok már 1910. év. junius hava óta állásától fel van függesztve. A belügy­miniszter egyidejűleg dr. Mosánszky Jenő kis­várdai közkórházi igazgató főorvos ellen az 1886. XXIII. t. c. 2. §-ának c. pontja alapján a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot el­rendelte. — A nyíregyházi faipari szakcsoport tagjai f. évi junius hó 1-én vasánap d. u. 3 órakor az ipartestület tanácstermében ülést tart. Tárgysorozat-. 1. A szakcsoport tisztikará­nak megválasztása. 2. Állásfoglalás a fakartel túlkapásaival szemben s ez ügyben országos kongresszus megtartása. 3. Esetleges indítványok. — Magyar nyelvű oktatás az uj püs­pökség iskoláiban. Jaczkovics Mihály hajdu­dorogi püspöki helynök tanfelügyelői minőségé­ben rendeletet bocsátott ki, melynek érteimébon a jövő iskolai évben kezdődőleg a hajdudorogi püspökséghez csatolt összes községek görög­katolikus iskoláiban a kötelező magyar nyelvű oktatás vezetendő be. Amennyiben azonban az első évben a magyar oktatás nyelv teljes mér­tékben való kizárólagos alkalmazása akadályokba ütköznék, bizonyos ^tantárgyakra nézve akkor is feltétlenül bevezetendő a magyar nyelvű ok­tatás. A románok körében a püspöki helynök­nek ez a rendelete nagy megütközést keltett és előre látható, hogy a román püspökök ez intézkedés ellen illetékes helyen fel fognak szólalni. — Uj magyardalok. Pusztafi Jolán vá­rosunk ismert cimbalommüvésznője, a ki már külföldön is szép sikereket aratott művészi cimbalomjátékával, néhány szivhez szóló csoda­szép magyar nótát szerzett és azokat most nyomtatás utján fogja sokszorosittatni, bizonyára nagy örömet szerezve vele a cimbalmot játszó közönségnek. A mű rövidesen kapható lesz a könyv és zenemű kereskedésekben. — Kinek kell iparos tanuló? Két árva fiu, az egyik 15, a másik 13 éves, humánus érzésű iparoshoz, mint iparostanoncok óhajtanak belépni. Közelebbi feltételek Sipos Lajos városi közgyámnál megtudhatók. — Névmagyarosítások. Kupferstein Áb­rahám nyíregyházi lakos vezetéknevének „Kar­dosára és Kolm Benő kisvárdai lakos vezeték­nevének ,Kunos"-ra kért átváltoztatását a belügyminiszter megengedte. — Vörheny járvány. Tiszadada község­ben az iskolás gyermekek között a vörheny­betegség járványszerüen lépett fel. — A bortermelök fogyasztási adója. Komáromvármegye törvényhatósági bizottsága felterjesztést intézett a kormányhoz, hogy a bortermelők saját szükségletükre fenntartott bora a borfogyasztási adó, mint igazságtalan adó alól mentesittessék. Ily értelmű felirat intézésére az ország összes törvényhatóságait megkeresték. — Az iskolainulasztók ellen. Komárom­vármegye törvényhatósági bizottsága feliratot intézett a kormányhoz, hogy az iskolamulasz­tás kihágásnak minősíttessék, nemkülönben az is, aki az iskolai szorgalmi idő alatt iskolás gyermeket napszámba, vagy cselédnek felfogná s igy azt az iskolaba járástól visszatartja, kihá­gást követ el s 10 koronától 100 koronáig ter­jedhető s behajthatlanság esetén elzárásra át­változtatható büntetéssel legyen sújtva. Ha­sonló szellemű felirat intézésére az ország ösz­szes törvényhatóságait megkeresték. — Jóváhagyott biróválasztás. Tornyos­pálca községben 1912. május 30-án megtar­tott községi biróválasztás ellen Galambos Sán­dor és társai felebbezéssel éltek. Szabolcsvár­megye törvényhatósági bizottsága azonban a felebbezést elutasította s a biróválasztást jóvá­hagyta. Ez ellen a törvényhatósági határozat ellen fentnevezettek panaazszal éltek. A m. kir. közigazgatási bizottság pénteken érkezett itéle­tevel a panasznak nem adott helyjegyben kö­telezte panaszosokat, hogy a felmerült hely­színi tárgyalási költséget és fuvardijat meg­fizessék. — Pályázat jegyző állásra. Virányi Sán­dor főszolgabíró a Tornyospálca községben le­mondás folytán megüresedett jegyzői állásra pályázatot hirdet. A pályázati kérvények junius hó 15-ig nyújtandók be a tiszai járás főszol­gabírójához. — Árverés. Az iparos tanonc otthon ud­varán, az úgynevezett Hatzel-téri régi városi épület anyaga lebontási és elhordási költség mellett holnap, azaz vasárnap délelőtt 9 óra­kor a mérnöki hivatalban nyilvános verseny­tárgyaláson a legtöbbet Ígérőnek el fog adatni. Részletes feltételek az árverés megkezdését megelőzőleg hirdettetnek ki. — Árlejtés. Nyírpazony község a Nyírviz csatornán felállítandó 5 darab műtárgy építé­sére árlejtést hirdet. Pályázni junius 27-ig lehet. — Társas kirándulás. Bosznia, Hercego­vina Dalmacziába. A „Délvidéki Kárpát Egye­sület" Temesvárról, f. évi junius hó 28-tól ju­lius hó 8-ig, tizenegynapos társas kirándulást rendez, Sarejavó, Illidse, Mostár, Gravosa, Ra­gusa, Lacoma, Gattaró, Spalató, Zára, Fiume és Abbáziába. Résztvételi dij, személyenkint 230 korona, mely összegben minden költség benfoglaltatik. Részletes programmal készség­gel szolgál, Erdélyi Gyula máv. tisztviselő, Te­mesvár, üzletvezetőség és Horváth Antal m. kir. pt. s. ellenőr, Temesvár. — Megnyílt Papp Géza utóda fűszer- és csemege üzlete. — Rozsnyófiirdö az utóbbi évek alatt ha­talmas fejlődésnek indult s a szó legelőnyösebb értelmében véve modern fürdővé lett. Kényel­mes szobák, olcsó árak, figyelem várja ott a nyaraló közöfiséget. — Anyakönyvi hirek. 1913. évi május hó 24 tői 30-ig. Születéseit: Csermák Jolán ág. b. ev., Pristyák József ág. h. ev., Ficska András r. kath., Vareha Mihály r. kath., Henzsel Jó­zsef ég. h. ev., Aranóosi József r. kath., Ara­nyosi István r. kath., Szalanics József g. kath., Magyar István ág. h. ev., Gáspár János g. kath., Alesnyovics József g. kath., Szabó Erzsébet r. kath., Koricsányi Mihály ág. h. ev., Horo­vitz Paula izr., Kresztyankó Ilona ág. h. ev., Hajdú Ilona g. kath., Simonecz Dezső r. kath., Ádám Matild r. kath., Bodó Sándor r. kath., Alföldi György és Juliánná r. kath., Garai Já nos ág. h. ev., Sajben József ág. h. ev., Pris­tyák Juliánná, Erzsébet és János András ág. h. ev., Szuhánszki Anna ág. h. ev., Benkó János ág. h. ev., Brezina Ilona ág. h. ev., Csizmarik Mihály r. kat., Bodnarik András ág. h. ev. Házasság. Gerda András ág. h. ev., Mi­nich Mária g. kath., Ifj. Anderkó János g. kath., Böszörményi Rozália r. kath., Turcsek András ág. h. ev., Balog Mária ág. h. ev. Haláleset. Bige Bertalanná Virág Olga Katalin ág. h. ev. 18 éves, Pócsi János ref. 60 éves, Kolostyák József r. kath. 60 éves, Vidoven János ág. h. ev. 51 éves, Ismeretlen hulla, Orgován János r. kath. 53 éves, Szakács Dániel ág. h. ev. 65 éves. Gulyás vAndrás ág. h. ev. 9 éves, Schönfeld Baruchmé Schlesinger Lévi izr. 28 éves, Koska Juliánná ág. h. ev. 29 hónapos, özv. Berzsenyi Ferenczné Veres Ilona ref. 65 éves, Ifj. Kruták András r. kalh. 27 éves, Dankó Jánosné Bodnár Anna g. kath. 46 éves, Babustyák Illésné Huraj Mária g. kath. 62 éves, Nagy Rozália r. kath. 9 napos, Bur András g. kath. 22 hónapos, Csicsel János ág. h. ev. 60 éves. 218—?—1 fi I I I g um m' különlegességek s valódi francia I j| halhólyagokat kizárólag az Arany ke­ULLH reszt drogériában vásárolhat. Nyír­egyháza, Városház-palota. Postai megrendelések diszkréció mellett. — Dr. Katona Mihály sárospataki ho­meopata orvos junius hó 6-án egész nap és 7-én délelőtt 11 óráig ismét megtartja rendelő óráit Debreczenben Darabos utca 55. sz. alatt, ahol különösen a gyomor és tüdőbajosok szok­ták felkeresni a sikeres gyógyításáról hírneves orvost. 371 — 1 — 1 — Eredeti francia ós angol gni^mi különlegességek főraktára Blumberg József cégnél a legmegbízhatóbb forrás. 16-2-2. — Egy jó karban levő zongora eladó. Cim a kiadóhivatalban. — Felhívjuk olvasóink szives figyelmét Vrabecz Andor írás és ékszerész cég bérmálás hirdetésére. — A Földes-féle Anna-créme ma a koz­metika szenzációja. Teljesen mentes mindenféle kártékony anyagoktól és bármilyen elhanyagolt az aic, a bőrön csodát müvet már az első tégely elhasználásánál is. Pontos használati utasítás minden tégelyhez mellékelve van. 1 tégely ára 1 korona. Figyeljünk arra, hogy kizárólag eredeti Földes-féle „ Anna* - créme-et fogadjunk el. Kapható mindenütt és a készítő­nél : Földes Márton Aranykereszt-drogériájában Nyíregyházán, Városház-palota. Telefon 230. sz. — Nádat, cirka 3000—4000 kévét, keres megvételre Horváth és Társa cég Nyír­egyháza, Zöldség-tér 11. Telefon 803. 363 3-1. SPORT. A Nyíregyházi Torna és Vivó Egyesület és a Szatmári Torna és Vivó Egyesület football­csapatai vasárnap, junius hó 1 én d. u. öt órakor mérkőznek a bujtosi sporttelepen Kelet­magyarország bajnokságáért. Helyárak a ren­desek. A mérkőzés fontosságára való tekintetlel mindkét egyesület a legerősebb csapatait állítja ki.

Next

/
Oldalképek
Tartalom