Nyírvidék, 1913 (34. évfolyam, 27-52. szám)

1913-05-08 / 37. szám

6 37-ik szám. 1913. máius 8. beszélése, az üresedésben levő tisztviselői állá­sokra a jelölés megejtése, egy függetlenségi politikai lap létesítése és esetleges indítványok tárgyalása céljából közgyűlést tart. — Személyi kir. Gróf Vay Tibor főispán több napi távollét után kedden este Budapest­ről hazaérkezeit. — Vadász Lipót államtitkársága. A kép­viselőház folyosóján ismét egész határozottsággal be­szélik, hogy Vadász Lipót lesz az igazságügyminisz­terium uj államtitkára és kinevezése nemsokára meg fog történni. Sokan már gratuláltak is Vadász Lipót­nak az igazságügyi államtitkársághoz. Voltak, akik mint érdekességet jegyezték meg, hogy Horn Ede óta Vadász lesz a második zsidó államtitkár. Vadász maga szerényen elhárította a gratulációkat, mint amelyek szerinte még idő előtt valók. Megkérdezték a folyosón Balogh Jenő igazságügyminisztert, ő azon­ban csak ennyit mondott : — Erről a dologról még korai volna nyilat­koznom. Tisza István gróf egy csoport képviselő között nagy szimpátiával íogadta Vadász államtitkárságának hirét. — Nevetséges még szót is vesztegetni rá, — mondta Tisza — hogy zsidó-e az államtitkár, vagy nem. Az ilyesmit nem lehet felekezeti szemüvegen át nézni, egyedül a tehetség, a jellem és az arra­valóság az irányadó minden állás betöltésére. Tiszának ezzel a nyilatkozatával véglegesen el­döntöttnek tartják Vadász Lipót államtitkárságát. A kinevezés tényét hivatalosan is megerősítik. — Esküvő. Dr. Ilarmos Jenő ina délután 2 órakor tartja esküvőjét a helybeli izr. temp­lomban Britz Erzsébet úrleánynyal, Brilz Miksa bankigazgató leányával. — Az uj görög katholikus püspökség. Jankovich Bála vallás és közoktatásügyi mi­niszter a képviselőház keddi ülésén benyújtotta a hajdudorogi görög katholikus püspökségről szóló törvényjavaslatot A törvényjavaslat igy hangzik: „A hajdudorogi görög katholikus egyházmegyének felállítása törvénybe iktattatik és ezen egyháznak mindenkori püspöke az 1885. évi VII. törvénycikk 7. szakasza értel­mében a főrendiházi tagság jogával ruháztatik fel." Az indokolás szerint a görög katholikus magyarság e hitéleti bajának orvoslását egy uj görög katholikus egyházmegye felállítása által többször sürgették a törvényhozás előtt el­hangzott felszólalások. A nehézségek azonban amelyek ezen kívánságok megvalósulása elé gördültek, csak akkor váltak elhárithatóvá, midőn a kormány az ó-görög nyelvnek, mint az uj egyházmegyében használandó liturgikus nyelv­nek alapjára helyezkedve, kezdte meg a tár­gyalásokat az apostoli szentszékkel. Az apostoli szentszék az ó-görög nyelvnek liturgikus tény­kedésekben való használatához hozzájárulván, a király 1912. május 6-án kelt elhatározásával a hajdudorogi görög katholikus egyházmegyét felállította. — Sziliházi jelentés. A debreceni szín­ház igazgatósága tisztelettel tudatja a nagy­érdemű közönséggel, hogy az első előadás bérletszünetben május hó 15-én lesz, színre kerül Éva, Lehár Ferenc operettje. Ezen elő­adásra jegyek előre válthatók. Bérelni lehet szombat délután 5 óráig Jakobovics Fanny k. a. dohánytőzsdéjében egész napon át. — Magyar istentisztelet Vásár vasár­napján ismét magyar prédikáció hangzott el Krleger Mihály ajkairól az ág. h. ev. templom­ban. Nemcsak az ifjak, hanem az öregek is szívesen hallgatják a magyar prédikációt és zsúfolásig megtöltötték a templomot. Az isten­tisztelet bensöségét emelte a gyermekdalárda hármas hangú éneke, mely hosszú, fáradságos munkának, tanítóik: Gabrieny Sámuel, Kiss István és Tolnay Pál fáradozásának eredménye. — Pünkösdi footballmérkőzés. Pünkösd első és második napján a Nyír­egyházi Torna és Vivó Egyesület válo­gatott football csapata a budapesti Rőser felsőkereskedelmi iskola válogatott csapa­tával mérkőzik. A vendégcsapatban részt vesz Zsák a hires reprezentatív kapus is aki legutóbb az osztrák-magyar válogatott csapatok mérkőzése alkalmával még soha nem tapasztalt bravúrral védte a magyar kaput, — Iskola segélyezés. A vallás- és közok­tatásügyi miniszter a nyíregyházi iparostanoncisko­lának folyó tanévre 4600 korona államsegélyt utal­ványozott. Ezenkívül az iparostanoncok szakszerű kiképeztetésének fokozása és erkölcsi nevelésének előmozdítása céljából az általános irányú vagy szak­rajzban kiváló előmenetelt tett tanuló részére 50, az általános eredmény, szorgalom, jómagaviselet és pontos iskolalátogatás jutalmazására szintén 50 ko­ronát engedélyezett. A jutalmazásnál irányadónak tekintendő, hogy az 50 koronát egy-egy tanuló osz­tatlanul kapja, azonban a kir. tanfelügyelő engedélyt adhat arra, hogy a tantestület indokolt javaslatára a jutalom kivételesen két részre osztassák. — Állandó díjnok a nyíregyházi anya­könyvi hivatalban. A belügyminiszter a nyír­egyházi állami anyakönyvi hivatalhoz egy ál landó napidíjas alkalmazását engedélyezte. Ezen állásra Humenszky Anna lett kinevezve. — A román nemzeti bankok működé­sének ellensúlyozása. Zemplénvármegye tör­vényhatósági bizottsága feliratot intézett a kép­viselőházhoz, hogy a román nemzetisegi ban­kok nemzetellenes működésének ellensúlyozása céljából magyar nemzeti hitelintézetek állíttas­sanak fel. A feliratot pártolás végett Szabole3­vármegye törvényhatóságának is megküldték. — Veszett ebmarás. Nagyhalász község­ben Pusztai Lajos 4 éves gyermeket, Nyírbá­torban pedig Reviczky Gyula 10 éves gyerme­ket egy veszett eb megmarta. Mindkettőt fel­szállították a budapesti Pasteur-féle intézetbe. — A nyíregyházi nemzeti szövetség feloszlása. A nyíregyházi nemzeti szövetség még 1912. ápril. 28-án tartott közgyűlésében elhatározta, hogy feloszlik és 615 kor. 89 fill. vagyonát alapítványként a Bessenyei Körnek adja át. A szövetség ezen iatézkedését a bel­ügyminiszter mult évi junius 3-án jóváhagyó­lag tudomásul vette. Az országos magyar is­kola egyesület kérelmére a belügyminiszter most a szövetség intézkedését hatályon kivül he­lyezte, mert a szövetség később megállapított adata szerint a magyar egyesülettel és az or­szágos nemzeti szövetséggel egyesült magyar iskola egyesületnek fiókja volt. Miután ezek szerint a nyíregyházi nemzeti szövetség által átadott vagyon a Bessenyei Kört nem illeti meg, a belügyminiszter felkérte a vármegye alispánját, hogy a 615 korona 89 fillért a ma­gyar iskola egyesület részére juttatás céljából a Bessenyei Körtől kérje vissza. — Kirándulás. A helybeli községi polgári leányiskola I—II. oszt. növendékei f. hó 4-én, tanárnőik vezetésével, Tiszabercelre utaztak. Zászlókkal, zöld ágakkal földíszített külön vonat vitte a kirándulókat, kik céljukat az esőzés miatt nem érhették el, de mégis átkeltek kom­pon a Tiszán s egy tapasztalattal gazdagodva, mely soknak a kalap árába is került, vidáman tértek aznap este az állomáson várakozó szülők karjaiba. •— Megnyílt a Sóstó. A Sóstó fürdő a mult vasárnap megnyílt. Az idő­járás ugyan még nem a legkedvezőbb a fürdőzésre, de azért már is többen járnak ki naponként fürödni. A közös fürdő csak a melegebb időjárás beálltával fog üzembe helyeztetni. — Mozik városi kezelésben. Sok szó esett mostanában Nyíregyházán a mozikról. Érdekesnek tartjuk ebből az alkalomból a Vá­rosok Lapja nyomán a Temesvár városa által létesített mozikról a következőket közölni. Temes­vár város öt évvel ezelőtt szerződést kötött egy vállalkozóval, amely szerződés szerint a vállalkozó a város által adott anyagból két mozgófénykép színházat épit, azokat öt esz­tendeig üzemben tartja, a városnak a bruttó bevételek 25 százalékát fizeti és öt év múlva az épületeket a városnak adja át a berendezés­sel együtt. A szerződés első évében a vállalkozo az iránt folyamodott a városhez hogy a 25% szállíttassák le 10% ra. Ebbe a város bele is ment, figyelemmel az öt esztendő rövid vol­tára. A két mozinak az elmúlt évben 180,000 korona volt az összes bevétele s igy a város a 10% címén 18,000 koronát^ kapott. A József városban épült mozira az öt év 1913 junius régén, a Gyárvárosban épültre pedig 1914 május végén jár le. A szerződések lejáratára való tekintettel már is két ajánlat van a városi tanács előtt azoknak további bérbevételére. Az egyik ajánlat' az eddigi 10%-os részedést ajan­lutta meg, a másik a két moziért évi 45,000 korona bért ajánl. A város egyik ajánlatot sem fogadta el, hanem azt határozta, hogy mig a a gyárvárosi mozi szerződése is lejár, addig a józsefvárosi mozit saját kezelésében tartja. Tudni kell azonban, hogy Temesvárnak 72,000 lakosa van; nagy gyári és ipari város és hogy a vá­rosban csak ez a két mozi van. Ugyancsak a Városok Lapja közli, hogy Segesvár város szin­tén saját kezelésében akar mozit létesíteni s a minisztertől már meg is kapta az engedélyt, hogy a vetítőgépeket és a filmeket külföldről beszerezhesse. — Jogos vedelem, Csabina Ferenc aszta­los segéd vasárnap estefelé egy társával együtt a városba igyekezett, amidőn a „Három rózsa* korcsma e ött egy csapat paraszt legénnyel találkozott, kik közül egy Rausz András nevü legény elébe állt, s vele kötekedni, majd verekedni kezdett. Csabina látván a veszélyes helyzetet, védekezésében a nála levő vésővel a Rausz András mellébe szúrt s az­után megfutott. Rausz a szúrás következtében nyom­ban összeesett s pár pillanat múlva meghalt. Csa­binát letartóztatták. — Mikor tartjuk a „Madarak és Fák napját." Nap-nap után türelmetlenebb a kicsiny sereg s izgatottan várja a jó időt, mely meg­hozza a kis majálist: mert igy nevezték el a Madarak és Fák napját. Ez elnevezés is ujj­mutatás arra, hogy a Madarak és Fák napját a nagy majálissal együtt egyidőben kellene megtartani, mely nemes szórakozásul és egy­úttal tanulságul is szolgálna sok szülőnek. A Madarak és Fák napjának értéket adna sokak előtt az érdeklődés s ennek megfelelő kielégí­tése, mig a gyermek előtt biztosítaná az emlék maradandóságát. Végül megjegyezzük, hogy az amerikai iskolások — mert itt a hazája a Madarak és Fák napjának — igen érdekes színi előadásokat tartanak az erdőben. — A vásár. A szokásós pünkösdi vásárt vasárnap és héttőn tartották meg Nyíregyházán. A nyomasztó gazdasági viszonyok és a pénz szűke természetesen erősen éreztette hatását, de ennek dacára is a vásár általában véve sikerültnek mondható. Az állatokból szép fel­hajtás volt. Jó lovak darabjáért 5—700 koronát is fizettek. A megvett lovak túlnyomó részét Galicziába szállították. Szarvasmarhából is „elég jó vásár volt. A vásár folyamán 12 waggon állatot szállítottak Budapestre. A borjú élő súlyban 76—80 fillérjével kelt kilogrammou­ként. Az ár magasságát a közeli ünnep be­folyásolta. Sertés kevés volt, s ennek dacára nagyon olcsó volt. Vidéki iparosok úgyszólván teljesen elkerülték ezúttal a nyíregyházi vásárt, aminek az oka minden valószínűség szerint az. hogy ugyanakkor Tarczalon és Dombrádon is vásár volt. Hiányoztak azonban a pesti szabók is. A legnagyobb hiány azonban a női kon­fekciókban volt, melyben egyáltalán nem volt kiválat, holott a kereslet szokatlanul nagy volt. Férfi ruhát négy kereskedő árusított, s mind a négy meglehetős jó vásárt csinált. — Emberölés. Megírtuk, hogy mult hó 19-én Galyas János ittas állapotban megtá­madta Sztropkovits Gusztáv kertészt s késével vállon szúrta s a Kezét is megsebesítette. Sztrop­kovitsot a kórházban ápolták, honnan pár nap­pal ezelőtt elbocsátották. Hétfőn reggel azután Sztropkovits váratlanul meghalt. A megejtett boncolás eredménye fogja megállapítani, hogy a halálesetet mi okozta. Galyast letartóztatták s az ügyészséghez átkísérték. — Értesítés. Kereskedelemügyi miniszter ur f. év május hó 1-től 6390. számú rendele­tével 17 és 36 filléres Ievélboritékokat hozott forgalomba, amelyek alapján ajánlott levelek a levélgyűjtő szekrénybe be dobhatók, ezen leve­lek rendes postakezelés utján nyernek továbbí­tást. A feladók ezen levelekre tartoznak pomos cimöket is felirni. Vevények helyett a feladók részére azok kívánságára igazolvány adatik ki, azonban a feladó tartozik magát illetve sze­mélyét minden kétséget kizárólag igazolni. — Gyilkosság. Hétfőn délután Laczkószki József megyei utkaparót az orosi határban, való­színűleg a szászkuti cselédek valamelyike leütötte, aki sérülésébe tegnap meg is halt. Az utkaparó il­ledelmesen figyelmeztette a részeg cselédeket, hogy

Next

/
Oldalképek
Tartalom