Nyírvidék, 1913 (34. évfolyam, 1-26. szám)

1913-01-12 / 4. szám

6 4-ik szám. JSStelŰÉK. 1913. január 12 ÚJDONSÁGOK. Telefoni 139. szám W" Mai számunk 12 oldal. — Vallásos estély. A helybeli evang. Templomegyesület e hó 19-én, vasárnap este fél 6-kor tartja ezidei harmadik vallásos esté­lyét a központi iskola dísztermében. Ezen estély műsora a következő: 1. Közének. 2. Ima. Paulik János lelkész. 3. A gályarabok. Felolvasás Varga László gymn. tanártól. 4. Kié az örök élet ? Költemény Porkoláb Gyulától; szavalja : Kmotrik Margit. 5. ,Bár térhetnénk haza" és .Feljebb emeljetek" cimü vallásos énekek; éneklik a polgári leányiskola III.—IV. osztályú evang. növendékei. Harnióniumon kiséri: Paulik János lelkész. 6. Jarius leánya. Költemény Kecskeméthy Istvántól ; szavalja: Hok Jolán. 7. Magyarország. Drámai költemény, elő­adják a polgári leányiskola növendékei és pe­dig ; Hungária: Barzó Margit; Ellenség: Zom­borszky Erzsébet ; Jóbarát: Kálnai Anna ; Tudomány : Varga Jolán ; Vakhit: Estók Jo­lán ; Evangyélium : Szabó Irén. 8. Záróima. Krieger Mihály ev. másod­lelkész. 9. Közének. Ezen vallásos estélyre kedves híveimet s az érdeklődőket lelkipásztori szeretettel meg­hívom. A szokásos offertórium a templom­egyesület céljaira fordittatik. — Paulik, lelkész­elnök. — Áthelyezés. Az igazságügyminiszter Petneházy Zsigmond Boldizsár szinérváraljai kir. járásbirósági albiró sajátkérelmére a nyíregy­házi tőrvényszékhez áthelyeztetett. — Kinevezés. Kerekes Nándor adóhiva­tali gyakornokot a nagyszebeni adóhivatalnál a XI. fizetési osztályba ideiglenes minőségű adt hivatali tisztté a nagykálloi kir. ^adóhivatal­hoz, — Nagy István nyíregyházi lakost ideig­lenes minőségű segéddijas pénzügyi szám­gyakornokká az eperjesi pénzügyigazgatóság mellé rendelt számvevőséghez kinevezte. — Pályázat jegyzői állásra. Nyirpazony községben elhalálozás folytán megüresedett jegyzői állásra a járási főszolgabíró pályázatot hirdet. A választás február hó 5-én fog meg­tartatni. A pályázati kérvények február hó 4-én d. u. 4 óráig Mezőssy László főszolgabíróhoz nyújtandók be. — Szabad előadás. Dr. Fodor Sándor járásorvos, tb. vm. főorvos f. hó 5-én d. u. Vencsellőn nagy hallgatóság előtt szabad elő­adást tartott a fertőző betegségek elleni véde kezésről. — Ijjássí Gyula festőművész a kiállítá­sát áthelyezte a városhíza kis tanács termébe. Ez a változás annál inkább is előnyös, mert igy a nagyközönség kényelmesebben tekintheti meg a képeket. Belépő díj nincs. Nyitva jan. 11 tői 19-ig, reggel 9-től l-ig, d. u. 3—7-ig. — Szegény gyermekek felruházása. A nyíregyházi róm. kath. iskolában a karácsonyi ünnepek alkalmából 8 pár csizma, 13 pár cipő, 3 ruháravaló és fejkendő, 2 öltöny, 1 kabát és nadrág, ezenkívül Szűcs Gyuláné kegyes ado­mányából 2 ing, 2 ruha, 1 zsebkendő, kabát, blouz, kötény, 3 alsószoknya, 2 trikó, 1 fej­kendő és egy pár cipő, összesen 39 gyermek között osztatott ki. Fogadja nevezett urnő is­kolánk szegény sorsú tanulói iránt több éven át megnyilvánuló szives figyelme és áldozat­készségéért hálás köszönetemet. Orsovszky Gyula igazgatótanító. — Májerszky Béla kir. tanácsos polgár­mester az egyházi adó alanyok a városi köz­munka, férő helyek stb. összeírását elrendelte s az 1913. január 14-én veszi kezdetét. Ezt azért tartjuk szükségesnek megemlíteni a saj­tóban, hogy az összeírás nem vonatkozik Szőrme az állami adókra s csak a városi ügyek érde­kében történik. — A leány egylet mai tea délutánjának műsora. Zongora szám: dr. VasjjfJenőné és Ko­vách Árpád. Monolog: Megyery Kató. Ének szám: Zsitvay. Komoly szavalat: Szohor Pál. — Az uj kereskedelmi és iparkamara ügyében a nyíregyházi ipartestület január hó 19-én, vasárnap délelőtt 10 órakor a városháza nagytermében rendkívüli közgyűlést tart. Tárgysorozat: Nyíregy­háza székhelylyel egy uj kereskedelmi és iparkamara létesítésének kérdése, figye­lemmel Szabolcs, Bereg, Ugocsa és Ung vármegyék ipari és kereskedelmi érdekeire. Előadó : Balla Jenő, Nyíregyháza város tanácsosa, a nyíregyházi ipartestület tb. tagja. — Vígestély. A ,Városi Dalegylet" feb­ruár 2-án vasárnap tartja vigestélyét a Korona vendéglő nagytermében, változatos műsorral. A vigalmi bizottság — élén: dr. Prok Gyula el­nökkel, Gáczy Géza alelnökkel, Neumann Jenő titkárral — gondoskodik a mulattató számok­ról. A karmester Jakab József a kitűzött, dara­bokat tanítja nagy szorgalommal. Kubacska István ügyvezető alelnök és mint működő tag is azon fáradozik, hogy a működő tagok a ki­tűzött gyakorló órákat pontosan látogassák. A dalegylet a kath. legényegylet felkérésére az ál­talok január 19-ikén tartandó estélyen is szere­pelni fog 2 számmal. A dalegylet vezetősége, annak minden egyes tagja azon fáradozik, hogy a nagyközönség pártfogását kiérdemelje. Az anyagi támogatás nélkül a dalegylet nem volna képes magát fentartani. Addig, amíg a dalegyletnek oly hatalmas pártfogója van, mint idősb Kállay András, — akiben a dalegy­let szeretett védnökét tisztelheti — szívesen és őrömmel fáradozik ugy a vezetőség, rnint annak minden egyes működő tagja. — Uj részvénytársaság. Ezúttal nem pénzintézet, hanem iparvállalat alakulá­sáról adunk hírt. Lórencz Miklós messze­vidéken jóhirü kályhagyárát veszi át a „Lórencz-féle Nyii egyházi Agyagáru- és Kályhagyár r.-t." néven alakuló részvény­társaság, hogy a gyári üzembe a szüksé­ges forgótőkét belefektetve, a kályhagyár termékeit még szélesebb körben bevezesse s hazai iparunkat egy szükséges, életerős vállalattal gazdagítsa. A Lórencz-féle kályhákat Nyíregy­háza, sőt Szabolcsvármegye közönsége előtt feldicsérni, azoknak reklámot csinálni szinte felesleges. Annyira ismeri mindenki azoknak erős anyagát, tetszetős kivitelét, célszerű összeállítását s mégis azt ta­pasztaltuk, hogy sokszor hoznak hozzánk messze idegenbői kályhákat, dacára an­nak, hogy az importált áruk sem minő­ség, sem takarékosság szempontjából még távolról sem vehetik fel a versenyt a Lórencz Miklós gyártmányaival. Ennek oka kizárólag az volt, hogy Lórencz Miklós megfelelő anyagi erő hiján a megrende­léseknek eleget tenni, vagy idejében ele­get tenni képes nem volt. Ez a régibb idő óta észlelt tapasztalat vezette arra a gondolatra, hogy tudásának teljes mér­tékben való érvényesítése és hasznosítása céljából gyárát részvénytársasági alapon újjászervezze. A megoldás — hosszas tárgyalások után — a legjobb reményekkel kecseg­tetően sikerült. Az eszme komoly és szé­les körökben nagy érdeklődést keltett; az alapítók e hó 6 án megtartották értekez­letüket s ott elhatározták, hogy a Lórencz Miklós kályhagyárának megvásárlásával a részvénytársaságot megalapítják, a terve­zetet kibocsátják. A részvénytőke 150,000 koronába állapíttatott meg, mely 500 drb egyenként 300 korona névértékű rész­vényre oszlik. A részvényjegyzés zárhatár­ideje : 1913. március 15. 51,000 kor. névértékű részvényt maga Lórencz Miklós jegyzett, aki mint szerződtetett művezető, vezetni fogja a gyártási összes munkála­tokat. A vállalat üzleti részét Szalai Illés, a Kisvasutak volt tisztviselője fogja ellátni, mint ügyvezető, aki az alapítás előkészí­tésében nagy és alapos munkát végzett. Az alakulásban, mint alapítók, részt­vesznek: Bodor Zsigmond, Liptay Jenő földbirtokosok, Pöppel Gyula mű­szaki tanácsos, a m. kir. államépitészeti hivatal főnöke, Hoífmann Sándor kir. főmérnök, Kovács András vaskereskedő, Piszer János és Király Sándor épí­tészek, Kálmán Károly és Baruch Jenő oki. mérnökök, Jóba Elek városi számvevő, dr. Kerekes Pál ügyvéd, Lórencz Miklós kályhagyáros, Szálai Illés magántisztviselő és Vietorisz Ist van dr. ügyvéd. — Elutasított kérelem. Ófehértó köz­ségnek a nyirbaktai főszolgabírói járásból a nyírbátori járásba való visszacsatolása iránt előterjesztett kérelmét a vármegye törvény­hatósága elutasította. A belügyminiszter tegnap érkezett leiratával ezt az elutasítást helyben­hagyta. — Jóváhagyott vármegyei szabályién delet. A belügyminiszter a kör és községi or­vosokat megillető rendelési, beteglátogatás! es az egyes műtétekért járó dijakról s az általuk igénybevehető távolsági dijakról, lakáspénzről és fuvarátalányról alkotott vármegyei szabály­rendeletet jóváhagyta. — Államsegély. A földmivelásügyí mi­niszter Lórántháza községnek közlegelő szerzésére 50 éven át évi 1300 korona államsegélyt enge­délyezett. — Esry megyebiíottsági választókerü­let kettéosztása. A vármegye törvényhatósági bizottsága elhatározta, hogy a büdszentmihályi megyebizottsági tagokat választó kerületet, ketté­osztja és a választandó bizottsági tagok számát a büdszentmihályi választókerületben 7, a tisza­hüdi választókerületre nézve pedig 3 bizottsági tagban állapította meg. Ezt a határozatot a belügyminiszter tegnap érkezett leiratában jóvá­hagyta. — „A Szabolesvármegyei Tanítók Ott­hona" alapja javára 1913. jan. hó 4-én ren­dezett táncestélyen felül fizettek: Trak Géza, dr. Wilt György 40—40 koronát; Szefcsik József 24 koronát; dr. Korányi Endre 20 ko­ronát; Gedulv Henrik 18 koronát; özv. Barzó Mihálvné, Gyurcsán Ferencné. Hibján Lijósné 10—10 koronát; Livota Bela 4 koronát; Ruhmann Andor 3 koronát; Dániel Miklós, Epbinder Ernő, Fogarassy József, Gioviczky Géza, Dr. Juhász Sándor, dr. Kerekes Pai, Kubacska István, Oláh Sándor 2—i koronát; Gál János, Jakab József, Karner József, Kecs­keméthy Mihály, Márföldy L-né, Nandrássy Jenő, Vietórisz László 1 — 1 koronát. — Jegy­megváltás címén: gróf Vay Tibor 50 koronát; dr. Kovách Elek 30 koronát; özv. Bástliy Barnáné, dr. Bodnár István, dr. Flegmáim Jenőné, Májerszky Béla, dr. Meskó László, Mikeez Dezső, dr. Murányi László, dr. Prok Gyula 20—20 koronát; Fejér Imre 15 koronát; Balla Jenő, dr. Bartók Je ;nő, Lázár Kálmán, Nóvák Gyula, Polinszky Ágost, dr. Rósenberg Emil, Vasutas Szövetség 10—10 koronát; Hok Margit; dr. Konthy Gyula 6—6 koronát; Adorján János, dr. Bernstein Béla, Demeter Béla, Ktibik Róza és Katinka, Nagy Kálmán, Petrovics Gyula, Ruttkay Gyula 5—5 koronát; Ignátz 17-52-12 Teiefoa 129. f 8 az idény elorehala- -wy _ __ aruk sweuss ^onn árban kaphatók divatáruházában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom