Nyírvidék, 1913 (34. évfolyam, 1-26. szám)

1913-02-09 / 12. szám

12-ik szára. JífímrmÉK. 1913. február 9. 7 — Jegyzőválasztás. Nyirpazony községben az elhalálozás folytán megüresedett jegyzői állásra e hó 5-én Horváth János okleveles jegyző lett egy­hangúlag megválasztva. — Népszerű kamarazene hangversenyek Február hó 23-án vasárnap délután 5 órakor a Ko­ronában tartandó hangversenynyel kezdi meg mű­ködését a Füredi Sándor hegedűművész vezetése alatt álló debreceni vonósnégyes társaság, mely e szezon­ban két hangversenyre hirdet bérletet. Bérlet ára 4 korona, melyért a bérlők fenntartott (számozott) he­lyeket kapnak. Ülőhely (számozatlan 2 — 2 korona. Belépti-jegy 1 korona. A kamarazene számok között Füredi Henrikné urnő működik közre művészi zon gorajátékával. Bérlőkül a Ferenczi-féle könyvkeres kedésben lehet jelentkezni. A második hangverseny március hó végén fog megtartatni s azon dr. Szilágyi Imre hegedűművész ur, a klasszikus régi magyar zene leghivattotabb művelője fog szólózni. Részletes műsort legközelebb közlünk. — Tea estély. A Leányegylet kitűnően sikerült tea-estélyt rendezett a Korona-szálló termeiben a mult vasárnap. Az estély Rácz Rónay Károly felolvasásával kezdődött. Az ér­dekes és figyelemre méltó előadás meghallga­tásában nagyon zavart bennünket — különösen a terem végén ülő a közönség — fegyelme­zetlensége. A második szam Zay János debre­czeni gazdász zongora játéka volt. Játékát enekkel kisérte, amelyből bizony ismét egy szót sem hallottunk. Majd Jóba Berta énekeit igen kellemes hangon 3 kis olasz népdalt K. Kováeh Árpád karnagy zongora kisérete mellett. Szalay Lili bájos és temperamentumos táncát szintén Kovách kisérte. Walter Géza saját költeményeit szavalta és Münnich Ferencz szép bariton han­gon magyar nótákat adott elő Bozán Mariska •precis és diskrét zongora kisérete mellett. A szép előadás uíán reggelig tartó tánc volt. — A vasúti temető. Előző számunk­ban megemlékeztünk arról, hogy a szak­osztályok a vasúti temető bezárása iránt tettek előterjesztést a képviselőtestülethez. A képviselőtestület, mint előre látható volt, a szakosztályok javaslatát elfogadta s kimondotta, hogy a vasúti temető be­zárassák. A bezárást s bezáratás határ­idejének megállapítását a közgyűlés a polgármesterre bízta, mint elsőfokú egész­ségügyi hatóságra. A bezárás valószínűleg ez év közepére fog kitüzetni. Ettől kezdve a vasúti temetőbe temetkezni a sírbol­tokba sem lehet. Sírhelyek már most is csak a görög katholikusok által használt részben vannak még. A temető közelgő bezárásának híre különben már előre vetette árnyékát, ugy hogy már eddig is sokan, elvitették halottaikat a vasúti teme­tőből más temetőbe. A bezárástól számí­tott 30 év múlva ugyanis a temető fel­szabadul és építkezési célokra is felhasz­nálható. Sokan tehát már is gondoskodtak arról, hogy elhunyt kedveseik romlandó porai a 30 év múlva bekövetkező hábor­gatástól megmentessenek. — Megtagadott névváltoztatás. Vén Já­nos kisvárdai lakos, csendőrőrmester az iránt folya­modott a belügyminiszterhez, hogy családi nevét „Váradi"-ra átváltoztathassa. A miniszter azzal ta­gadta meg a kérelmet, hogy jó magyar hangzású családi neve van. — Nincs pályázó körorvosi állásra. Eszeny község székhelylyel körorvosi állást rend­szeresített a vármegye törvényhatósága. A tiszai járás főszolgabirája ezen állásra két ízben tett pályázati hirdetményt közzé az összes szakla­pokban, pályázó azonban nem jelentkezett. A főszolgabíró most előterjesztést tett a várme­alispánjához, hogy a körorvosi székhely Mándok községbe helyeztessék át, mert igy remélhető, hogy a körorvosi állásra lesznek pályázók. — Bútorozott szoba, előszobával együtt Dessewffy-tér 9 szám alatt, a Színházzal szem­ben (Doktor Ármin házában) kiadó. — A Leányegyesület folyó hó 4-én meg­tartott tea-zsurján a következők voltak szíve­sek felülfizetni: Meskó Élek 10 K, Szabó Klá­rika 1 K, Burger István 20 K, Dr. Münnich Ferenc 2 K. Fábry Gizike 4 K, Klár Sándor 2 K, Groák Ödön 18 K, N. N. 1 K, Ehrenreich 1 K, özv. G irai Kalmánné 1 K, Klár Leó 6 K Bodor Zsigáné 14 K, Marton Pal 1 K, Lányi Dezső 3 K, Gábor József 4 K, Dr. Schőn Viktor 5 K, Szalai Dániel 2 K, Dr. Szabó László 3 K, Szrnrecsányi Sándor 3 K, Doktor Ármin 4 K, N. N. 2 K. Dr. Hartstein József 1 K, Géczy Géza 7 K. Fogadják a nemes adakozók a leány egyesület neveben hálás köszönetünket, az Elnökség. — Az erdei kihágás! ügyek elbírálása Fölmerült esetből kifolyólag elvi határozatban mondotta ki a belügyminiszter, hogy az erdei kihágási ügyeknek harmadfokú elbírálása a bel ügyminiszter illetékessége alá tartozik. — A kereskedelmi kumara titkára uton. Mint egyik debreceni lapban olvassuk, a debre­ceni kereskedelmi és iparkamara február hó második felében rendes közgyűlést tart s ezt megelőzőleg a kamara munkásai bejárják a ke­rületet, hogy összekössék magukat az eleven élet­tel. Ugyanazon hírlapi közlés szerint Szávay titkár e héten kezdette meg- "utazásait, megláto­gatta a szoboszlói, püspökladányi és kabai házi­ipari tanműhelyeket s a jövő héten folytatja útját Balmazújváros, Tiszapolgár. Ujfehértó és Nadudvarra. Ezen a szemleuton a földmivelés­ügyi miniszter magbizottjai Adler Rác József min. tan., dr. Havas Ágost min. fog. és Papp Sándor felügyelő is részt vesznek. Erre az útra a résztvevők február 17-én indulnak s utjuk 21-én ér véget. A közbeeső idő alatt a kamara titkára Fekete Ardót és M.-Szigetet látogatja meg s ez utóbbi varosban a kereskedők és gaz­dák köre felkérésére előadást tart a kamaráról. Eddig a hiradás. Ugy látszik, a debreceni ke­reskedelmi és iparkamarában is szükségesnek találják immár, hogy munkásai összekössék ma­gukat az eleven élettel. Kívánatos volna egye­bek között az is, ha. a kaimra munkásai leg­alább kamara kerületében levő helységek nevei­vel is tisztába jönnének s ne imák Polgár-t Tiszapolgárnak, Feketeardót Fekete Ardónak, Máramarosszigetet M.-Szigetnek a hirlapi köz­lésekben sem, mivel ezek a helynevek tudva­levőleg törvényileg vannak szabályozva. — A vidéki pénzintézetek érdekében. A Magyarországi pénzintézetek országos szö­vetsége memorandumot nyújtott át a pénzügy­miniszternek, mely a vidéki pénzintézeteknek immáron közel másféléves küzdelmét a pénz­és hitelügyi helyzet nehézségeivel leirta. A szö­vetség részletekig menő referátumban kívánta tájékoztatni a pénzügyminisztert a helyzetről, egyben arra kéri, hogy személyes közremunká­lásával hasson a helyzet megjavítására. — Krematorium Egerben. Eger város képviselőtestülete legutóbb tartott közgyűlésén elha­tározta, hogy krematoriumot létesit. A tervek és költségvetések beszerzése iránt megtették az előké­szítő lépéseket. Így olvassuk ezt a Vállalkozók Lap­jában. Erős a gyanúnk azonban, hogy csak állati hulla hamvasztóról lehet szó, mert az emberi hullák hamvasztásának kérdése ma még Magyarországon a kivihetetlenségek közé tartozik. Hiszen a székes­főváros sem tudja azt a kérdést dűlőre juttatni. — Hirdetmény. Értesítjük a t. szállító közönséget, hogy az 1912. évi december ho 26-án kelt 47003—III.-1912. számú hirdetmé­nyünkkel Nyíregyháza állomásra nézve életbe­léptetett megszorító intézkedéseket tolyó évi február hó 8-áig — bezárólag — tartjuk ér­vényben ; február hó 9 tői kezdve a nevezett állomásra érkező mindennemű árukra a dij­szabásszerü fekbérmentes idők és a dijszabás­szerü fekbér-egységtételek alkalmaztatnak. Deb­reczen, 1913. február hó 5 én. Az űzletvezetöség. — A közvógokid január havi forgalma A nyíregyházi közvágóhídon január hónapban 2 bikát, 19 ökröt, 166 tehenet, 1 növendék­borjút, 152 szopós borjut és 395 drb. sertést vágtak le. Ebből Budapestre lett szállítva 2 borjú ; 11 drb. sertés husa pedig Debrecenbe. Vidékről behozták 26 drb. szarvasmarha húsát egészben és 689 kgr. szarvasmarhahust. Továbbá 14 borjut, 7 sertést és 8 szopós bárányt egészben. A husvizsgálat alkalmával, mint fogyasz­tásra alkalmatlan el lett kobozva 2 ökör és 1 tehén husa egészben. Érdekes, hogy az elkob­zott egyik ökör husa vidékről lett behozva, melyet az ottani husvizsgáló közfogyasztasra föltétlenül alkalmasnak talált s az itt eszközölt ujabb vizsgálat alkalmával meg lett állapítva, hogy az állat kényszerből lett levágva és hogy vérmérgezés miatt fogyasztásra alkalmatlan. Fogyasztásra alkalmas, de mint csekélyebb értékű hus a hatósági husszékbe lett utalva és pedig 2 tehén, 1 növendék, 1 szopós borjú és 1 drb. sertés egeszben. Összesen '.'55 kgr hus 277 korona értékben. A levágott felnőtt szarvasmarhák 17-65% a találtatott gümőkórosnak. Egy esetben általános és nagyfoka volt a gümőkór, miért is az állat egészben meg lett semmisítve. 22 esetben tüdő­tuberkolózis, 1 esetben tőgy- és májgü'nőkór, 2 esetben pedig májmételykór miatt lett az illető beteg szerv a közfogyasztásból elvonva. — Asta Nielsen az Apollóban. E heti előadási ciklusában, szombat, vasárnap és hétfőn bemutatja az Apolló Asta Nielsent, a mimó-müvé­szet megteremtőjét és leghíresebb ápolóját az eddigi elösmert" legszebb szerepében. A darab cime : A hazátlan leány, vagy A kémnő! Szerzője a nép­szerű Úrban Gad, szereplői a legjobb francia szín­művészek. A 3 felvonásos mimodráma tárgya a bal­káni háborúból van merítve. Egyes jelenetei oly tökéletes művészettel vannak scenírozva és lejátszva, hogy a szaklapok és a napi sajtó egybehangzó véle­mé*ye szerint hasonlót még a mozi nem produkált. Az élvezetes müvészestét record műsor egészíti ki. Az egyes számok cimei: VI. Károly uralma. Szines tört. látványosság. Kirándulás Iíoreilba. Term. színekben. A papucshős ! Amerikai vígjáték 1 felv. Házasságtörés. Olasz vígjáték 1 felv. Ban­dika fej számoló. Gyermekbohózat. Vasárnap d. u. a szokásos gyermekelőadások. — A gyufaadó. A pézügyminiszteriumban már elkészülnek az uj gyufaadó tervezetével és azt már legözelebb nyilvánosságra fogják hozni. A törvény, amely egyébiránt teljesen azonos az osztrák törvénytervezettel, minden valószínűség szerint ez évi junius hó elsején életbe fogják léptetn , de nincs kizárva, hogy a minisztérium belemegy a halasztásba, amely esetben a törvény hatálya 1914. jan. elsejétől fogva állapittatik meg. — A világ legnagyobb városai. Alább egy kimutatást közlünk e nem egészen érdek­telen kérdésről. A kimutatásban a felsorolt városok lakosainak számába az illető városok­kal összenőtt szomszédos helységek is bele vannak számítva és a közölt adatok közül az elsők az 1910. evi január 1-ei adatokat, a zárójelben állók pedig az 1913 január l-re ki­számított valószínű népesség számát tüntetik fel. E szerint a világ legnagyobb városa még mindig London 6,500.000 (6,700,000) lakossal. Azután sorban következnek : Newyork 5,200.000 (5,700.000), Páris 3,950.000 (4,100,000), Berlin 3,600.000 (3,800.000), Chicago 2,500.000 (2,600 000), Bécs 2,030.000 (2,100.000), Péter­vár 1,800.000 (2,000.000), Philadelphia 1,650,000 (1,700.000) Buenos-Ayres 1,400.000 (1,600,000), Moszkva 1,480000 (1,600.000), Hamburg 1,170.000 (1,220.000), Liverpool 1,030.000 (1,070.000) és Budapest 1,020 000 (1,100.000) lakossal; továbbá Ázsiában Tokió 2,250.000, Hankau 1,500.000, Osaka 1.300.000, Peking 1,220.000 és Bombay 1,000.000 lakossal. — A régi tizkoronások végső beváltási ideje. A régi tízkoronás bankjegyek beváltá­sának végső határideje febr. 28 ika. A közős bank ugyanis közhírré teszi, hogy az 1905. febr. 15-iki hirdetményével bevont 1900 márc. 31-iki keltezésű 10 koronás bankjegyeket, melye­ket a főintézetek és fiókok ez idő szerint még beváltanak, 1913. február 28-ika után nem fogják többé sem beváltani, sem elfogadni és napon a banknak az a kötelezettsége, hogy az előbb említett bankjegyeket értéknek tekintse, megszűnik. nyakkendők, cipők, keztyük, uti bőröndök, Ingek, sétabotok nagy választékban érkeztek Olcssö árak. Herpay Ernő ari divatáruháza Nyíregyháza, Zrínyi IIOBS u.

Next

/
Oldalképek
Tartalom