Nyírvidék, 1913 (34. évfolyam, 1-26. szám)

1913-02-09 / 12. szám

6 12-ik szám. JSfóRYBSÉíL 1913. febuár 9. 5. A G. E. 0. Sz. megkeresése a várme­gyei gazd. egyesületek részére készített és meg­küldött egységes alapszabály mintára adandó észrevételek beküldése iránt.. 6. Hivatalos előterjesztés az egyesület szak­osztályainak újra alakítása iránt. 7. Tagsági ügyek. 8. Folyó ügyek. ÚJDONSÁGOK. Telefon 139. szám Mai számunk 14 oldal. Közgyűlési naptár. A Nyíregyházi Fűszer- és Gyarmatáru Részvénytársaság február hó 9-én d. e. 11 órakor tartja V. évi rendes közgyűlését saját, helyiségében Nyíregyházán. A Gávai Takarékpénztár Részvénytársaság V. évi rendes közgyűlését 1913. évi február hó 9-én d. u. 3 órakor tartja Gáván, az intézet helyiségében. A Bűdszentmihályi Tpénztár R.-t. évi ren­des közgyűlése 1913. február 10 én d. e. 10 órakor az intézet saját házában. A Rakamazi Takarékpénztár Részvénytár­saság II. évi rendes közgyűlése február hó 9-én d. e. 11 órakor, saját helyiségében. A Dombrádi Népbank Részvénytársaság XX. évi rendes közgyűlése február hó ÍO-én délelőtt lOVa órakor, saját helyiségében. A Szabolcsi Agrár Takarékpénztár r.-t. Vl-ik évi rendes közgyűlése február hó 12-én délelőtt 11 órakor, saját helyiségében. A Szabolcsi Hitelbank rendes évi közgyű­lése február hó 12-en délután 3 órakor saját helyiségében. A „Demecser és Vidéke Népbank mint Szövetkezet" I. évi rendes közgyűlése február 14-én délután 3 órakor Demecserben, saját helyiségében. A Nyírvidéki Takarékpénztár Részvénytár­saság IV. rendes közgyűlése február hó 16-án délelőtt 10 órakor, saját helyiségeben. A Népbank Részvénytársaság Nyíregyháza II. évi rendes közgyűlése február 16-án délután 4 órakor, saját helyiségében. A „Szaboicsvármegyei Népbank" mint szö­vetkezet VII ik évi rendes közgyűlése február 16-án délelőtt 11 órakor, saját helyiségében. A Nyíregyházi Takarékpénztár Egyesület évi rendes közgyűlése február 16-án délelőtt 10 órakor, saját helyiségében. A „Bóni" gyártelep és mezőgazdasági rész­vénytársaság XII. évi rendes közgyűlése február hó 16-án d. e. 10 órakor Nyírbátorban, saját helyiségében. A Szabolcsmegyei Takarékpénztár XLVII. évi rendes közgyűlése február 16 án délelőtt 11 órakor Nagykállóban, saját helyiségében. A Forgalmi és Parczellázóbank Részvény­társaság Nyíregyházán I. évi rendes közgyűlését február 19-én d. u. 3 órakor tartja az intézet üzleti helységében. A Nyíregyházi Általános Hitelintézet Rész vénytársaság VIII. évi rendes közgyűlése február 23-án délelőtt 10 órakor, saját helyiségében. A Balkányi Takarékpénztár Részvénytársa­ság XVI-ik évi rendes közgyűlése február 23-án délelőtt fél 11 órakor Balkányban, saját helyi­ségében. A Nyírbátori Takarékpénztár Részvény­társaság február hó 23-án délelőtt 10 órakor tartja negyvenegyedik évi rendes közgyűlését az intézet helyiségében Nyírbátorban. Az Ujfehértói Takarékpénztár Részvény­társaság XIX. évi rendes közgyűlését február hó 23-án d. e. 10 órakor tartja az intézet saját helyiségében. A Bűdszentmihályi Gazdasági és Kereska­delmi Bank Részvénytársaság VII. évi rendes közgyűlése február 23-án délelőtt fél 11 órakor Büdszentmihályon, saját he'yiségében. A Gazd. Népbank R.-t. Ujfehértón I. évi rendes közgyűlését február 23-án d. e. 11 órakor tartja az intézet saját helyiségében. A Tiszalöki Kölcsönös Segélyző-Egylet mint Hitelszövetkezet XIII. évi rendes közgyűlését február 23-án d. e. 11 órakor tartja saját helyiségében. Gráf György. Polgármesterünknek, illetve a Májerszky család­nak anyai nagybátyja, Gráf György, a mult hó 21-én, Greinban elhalván, a közszeretetetben és közbecsülés­ben álló férfiúról, városunk szülöttéről, a Greiner Wochenblatt, mult hó 25-én megjelent számában, következőleg emlékezett meg : „E hó :1-én, estve 7 órakor, városunk leg­dősebb lakosa, Gráf György magánzó, örökre lehunyta szemét Az elhunyt 92 évet élt. A nyíregy­házai születésü Gráf ur egyike volt az 1848—49-iki szabadságharcosoknak. Mint huszárönkéntes, főhad­nagyi rangra emelkedett s mint ilyen küzdött Nogy Sándor generális alatt Komáromnál, ahonnan Deb recenig szorították vissza, amidőn a világosi fegyver­letétel 1849. aug 13-án bekövetkezett. Debrecenben egy orosz ezredesnek adta át kardját Ekkor Hohen­lóhe gyalogezredébe osztatott be, Anconába és ott irodai szolgálaton teljesített. Midőn 2 1/a év múlva, az általános amnestia bekövetkezett 500 frt, szerző­désszerűig megállapított összegórt, kiváltotta magát a katonai szolgálatból. Ekkor Wienbe ment, hol kereskedői pályára lépett, otthont alapitott s gyáros lett. 40 évi munkásság után nyugalomba vonult s 1892. máj. 29-én átköltözött Greinbe, állandó tar­tózkodásra, l lJ09. szeptember 19-én ünnepelte Gráf ur, az ő nagyrabecsült feleségével Fürst Annával, aranylakadalmát, amely alkalomból, az öreg ünneplő pár mindenfelől, illetve mindenki részéről, a legszí­vélyesebb rokonszenvben részesült. Az a nagy rész­vét, amelynek megnyilvánulása mellett, temetése e hó 24-én, az evangelikus egyház szertartása szerint végbement, a legnagyobb bizonysága, hogy minden körben, mily közbecsülésben részesült. Tiebel Vilmos linzi evangelikus lelkész mondott felette bensőség­teljes, meleg végbucsut a nyitott sirnál. Gráf György ur, kiválóan jellemes, közbecsülésben álló, nemes szivű férfiú volt, akinek drága emlékét, Grein lakosai, bizonnyal igen sokáig meg fogják őrizni." Midőn greini laptársunknak szeretetteljes szavait megköszönjük, mi is meleg, őszinte részvéttel já­rulunk ahhoz, s kérjük a Mindenhatót, hogy vá­rosunk s szeretett hazánk érdemes fiának, adjon a távoli idegen földben csendes nyugodalmat. — Személyi hír. Mikecz Dezső alispán hivatalos ügyben két napi tartózkodásra Buda­pestre utazott. — Személyi hír. Májerszky Bela kir. tan. polgti mester Budapestre utazott, hol a Sza­bolcsvármgye Helyiérdekű Vasutak r. !. igazga­rósági ülésén vesz részt. Távolléte alatt a pol­gármesteri lenni valókat Balla Jenő pénzügyi tanácsos látja el. — A vasúti menetrend modósitása ér­dekében, mint annak idején részletesen meg­írtuk, Nyíregyháza város polgármestere megin­dokolt felterjesztést intézett a vármegye köz­igazgatási bizottsága utján a kereskedelm mi­niszterhez. A kérelem főként a Budapesttel való közlekedés megjavítása, továbbá a Nyíregyhá­zára befutó vicinális vasutak menetrendjének olyan értelmű megváltoztatására irányult, hogy azokon a vonatok gyorsabban, az egyes köz­beeső állomásokon való felesleges ácsorgások kiküszöbölésével közlekedjenek. A miniszter a város felterjesztésére azt válaszolta, hogy a Budapest felé és Budapest felől való utazások­nál a Debrecenben és Szerencsen jelenleg a menetrend szerinti várakozásokra azért van szükség, hogy az utasok megebédelhessenek, illetőleg megvacsorázhassanak; a vicinálisokon pedig a vegyes vonatoknái esetleg szükséges to­latások miatt van szükség az egyes állomáso­kon a hosszabb tartózkodási időkre. A város polgármestere nem nyugodott bele a miniszter válaszába, ujabb felterjesztést intézett a vár­megye közigazgatási bizottságához, melyben reámutatott egyebek között arra, hogy Debre­cenben és Szerencsen a Nyíregyháza felé uta­zóknak nincsen szükségük ebédelési és vacso­rázási időre, mert az egyhuzamban való taní­tás és a hivatalos óráknak a legtöbb hivatal­ban a délelőtti órákra történt összevonása miatt az ebéd ideje a déli 12 óra helyett átcsúszott az 1 és 2 órai időközre, amikorra a vonatok Nyíregyházán lehetnek, a vacsora idő sem 7 órakor, hanem 8 óra felé következik be. A Nyíregyházán tul utazóknak meg viszont Nyír­egyházán lesz elég idejök ugy a megebédelésre, mint a vacsorázásra. A közigazgatási bizottság most értesítette a város polgármesterét, hogy megindokolt felterjesztését pártoló felirat kísé­retében küldte fel a kereskedelmi miniszte.hez. Kíváncsian várhatjuk, mi lesz ezúttal a sorsa a menetrend megjavítása iránti kérelmezésnek. — A Szabolcsvármegyei Bessenyei-Kör Szabad Líceumában f. hó 18-ikán d. u. 6 órakor dr. Leffler Béla íőgimn. tanár fog előadást tartani a magyar szobrá­szatról. Az érdekesnek ígérkező előadásra, melyben vetített szép képekben fog elvo­nulni a magyar szobrászatnak a legrégibb időktől a legujabbig minden nevezetes emléke — fölhívjuk t. olvasóink figyel­mét. Belépőjegy és dij nincsen. Az elő­adás helye mint rendesen a Főgimnázium díszterme. — A nyíregyházi Sanatoriumban a a betegfelvétel megkezdésének ideje kellő időben nyilvánosságra lesz hozva. — A tartalékosok családjai érdekében. A keddi szakosztályi ülésen Májerszky Béla kir. tan. polgármester bejelentette, hogy a háborús mozgalmak miatt behívott tartalékosok család­jai közül immár nem egy végső nyomorba ju­tott. A családfő, a kenyérkereső hetek, sőt hónapok óta távol van. Az idehaza maradt család a kenyérkereső hiányában a legnagyobb nélkülözéseknek és nyomornak van kitéve. Mái­többen fordultak hozzá segélyért, a kérelmeket azonban fedezet hiányában teljesíteni nemtudta. A szakosztályok felismerve a kérdés nagy hord­erejét és égető voltát, azt a javaslatot terjesz­tették a képviselőtestület elé, hogy bocsásson a polgármester rendelkezésére 500 koronát, melyből a valóban segélyre szorultakat legalább pillanatnyi segítésben részesíthesse. Egyidejűleg mégbizták a polgármestert, hogy a helybeli pénzintézetekhez intézzen megkereséseket, hogy a maguk részéről is szavazzanak meg segítséget a tartalékosok családjai részére. A pénteki köz­gyűlés egyhangúlag megadta a felhatalmazást a polgármester részére. Minthogy azonban a behívott tartalékosok családjainak segélyezése voltaképen állami feladat s minthogy a lapok közlése szerint már tervbe is vették, hogy az állam ezt a feladatot teljesítse, a képviselőtes­tület akként intézkedett, hogy a város által adandó segélyek csak mint előlegek adassanak addig mig az állam részéről adandó segélyek megérkeznek. — Elutasított kérelem. Liptay Jenő nyír­egyházi lakos azzal a kérelemmel fordult a föld­mivelésügyi miniszterhez, hogy Nyirpazony község határában levő birtokán bolgár rendszerű konyha­kertészetet rendezzen be s azt adja neki haszon­bérbe. A miniszter a helyszínére kiküldött szakközege jelentéséből arról győződött meg, hogy a terület már fekvésénél fogva sem alkalmas arra, hogy a nép szélesebb rétegeinek, ösztönző például szolgál­jon, a piactól való nagy távolság miatt pedig a terményeknek megfelelő értékesítése is nagy nehéz­ségekbe ütközik — folyamodó kérelmét teljesíthe­tőnek nem találta. az idény előrehala­dottságánál fogva mélyen leszállított ár v mn kaphatók ohn Ignátz di vatáruházábaii. 17-52-14 Telefon 129

Next

/
Oldalképek
Tartalom