Nyírvidék, 1912 (33. évfolyam, 27-54. szám)

1912-12-08 / 50. szám

6 50-ik szám. jNífíMisfe 1912. december 8. megjelöli a tenyésztés, illetve termelés mértékét, irányát, haszoncélját, az eladó fajtákat, illetve féleségeket, azok mennyiségét, árát, szóval le­hetőleg mindazt, ami a vásárló ,t érdekelheti. A könyv 4000 gazgaságról emlékezik meg és több mint 10,000 beszerzési alkalmat ismertet. A szerzők előtt, kik egyúttal a .Köztelek" szer­kesztői, az a közérdekű cél lebegett a könyv­kiadásával, hogy a fogyasztó közönséget meg­ismertessék a mezőgazdasági termelőforrásokkal s közöttük közvetlen összeköttetést hozzanak létre. Vállalkozásuk e tekintetben úttörő, mert hasonló munka még sehol sem jelent meg. A „Mezőgazgasági Kalauz" mintegy 30 nyomta­tott ivre terjed; ára kemény vászonkötésben 16 korona; megrendelhető a „Pátriádnál (Ül­lői-ut 26.) A könyv egyaránt érdekli a gazdá­kat és azokat az iparosokat és kereskedőket, akik nyersanyag szükségletüket a gazdaságoktól szerzik be. Gazdatársaink szives figyelmébe ajánjuk a következő könyveket: „Magyar Földmives Naptára 1913" a főldmiveléssel foglalkozó nép érdeklődési köré­nek és gyakorlati igényének megfelelő közlemé­nyekkel ellátva. Kiadja az Országos Magyar Gaz­dasági Egyesület. Ára példányonként 50 fillér. BKertészek és Szölőmüvelök Naptára 1913* szerkeszti Kuthy Béla. Ára 1 korona. Ezen könyvek megrendelhetők a Szabolcs­vármegyei gazd. egyesület titkári hivatalánál. ÚJDONSÁGOK. Telefon 139. s*áni S&r Mai számunk 24 oldal. Közgyűlési naptár. A nyíregyházi Kölcsönös Segályző Egylet mint Szövetkezet, XVIII. évi közgyűlését e hó 14-én szombaton délután 3 órakor tartja az intézet Luther-utca 5. sz. alatti helyiségeiben. A Nyirviz-Szabályozó társulat e hó 23-án délelőtt fél 11 órakor Nyíregyházán a társulat hivatalos helyiségében (Pannonia-épület) dr. Mezőssy Béla elnöklete alatt rendkivüli közgyű­lést tart. Tárgy : A székház építésére beérkezett ajánlatok felett határozat. A Dombrádi Népbank Részvénytársaság folyó hó 17-én délelőtt 11 órakor a saját üzlet­helyiségében rendkivüli közgyűlést tart. A Gazdasági Népbank Részvénytársaság Ujfehértón folyó hó 18-án délután 3 órakor tartja rendkivüli közgyűlését saját helyiségében. A Nyíregyházi Gőzeke Szövetkezet folyó hó 15-én délután 3 órakor a Windt, Fisch és Társa irodájában rendkivüli közgyűlést tart. — Gróf Vay Tibor főispán cs. és kir. kamarás téli tartózkodásra családjával együtt Nyirtassról Nyíregyházára beköltözött. — A vármegyei virllisek. A legtöbb adót fizető varmegyei bizottsági tagok 1913. évi névjegyzékét az állandó biráló választmány tegnap délután a főispán elnöklésével tartott ülésében véglegesen összeállította. — Vallásos estély. A helybeli evang­templomegyesület december 15-én este félhat. kor vallásos estélyt tart a központi iskola dísz­termében és pedig ez alkalommal, tekintettel a karácsonyi ünnepekre, gyermek-vallásos estélyt, a következő műsorral: 1. 370. számú közének. 2. Ima. Paulik János ev. lelkész. 3. A jövő Krisztusé. Irta: Ssabolcska Mi­hály. Szavalja Rátvai Irén IV. o. elemi iskolai tanuló. 4. „A Bölcsek kútja." Irta: Lagerlöf Selma. Svédből fordította dr. Leffler Béla főgimnáziumi tanár. Felolvassa Leffler Sámuel. 5. Isten felséges adománya. Éneklik: Va­lent Gizella, Kusnyerik Erzsébet, Gabrienyi Adél, Bálint Mariska elemi iskolai tanulók. Har­móniumon kis'éri: Kiss István tanitó. 6. Jézus. Irta: Szabolcska Mihály. Szavalja: Fazekas László V. o. elemi iskolai tanuló. 7. Nagy Isten téged imád. Énekli: az elemi iskolai énekkar. 8. A két örökös. Irta: Jakab Ödön. Fel­olvassa : Kubacska István tanitó. 9. Melyiket. Irta: Váradi Antal. Szavalja: Vietórisz Lenke I. polg. isk. tanuló. 10. Ima. Krieger Mihály ev. másod lelkész. 11. 375. sz. közének 4. vers. Ezen gyermek vallásos estélyre a mt. szü­lőket s híveimet s az érdeklődőket lelkipásztori szeretettel meghívom. — Paulik, lelkész elnök. — Rendkivüli megyei közgyűlés. Sza­bolcsvármegye törvényhatósága december hó végén rendkivüli közgyűlést tart, amelynek főbb tárgyai a különböző bizottságok újra alakítása lesz — Szakosztályok ülése. A városi, pénz­ügyi, jogügyi és építkezési szakosztályok teg­nap, e hó 7-én, szombaton délután 3 órakor a városháza tanácstermében ülést tartottak. Délután 5 órakor az igazságügyi bizottság tartott ülést, ugyancsak a városháza kis tanács­termében. — A hajdudorogi gör. kath. egyház­megye ujjá szervezése. Papp Antal munkács­egyházmegyei püspök körlevélben értesítette a hatóságokat, hogy a hajdudorogi gör. kath. egyházmegye vezetését a bécsi Apostoli Nuncius megbízásából mint apostoli adminisztrátor meg­kezdte. A hajdudorogi egyházmegyéhez Sza­bolcsvármegyéből a következő hitközségek osz­tattak be: Bököny, Érpatak, Üjfehértó, Tisza­büd, Ajak, Révaranyos, Nyírkárász, Nyirmada, Nyírtass, Tornyospálca, Nyirgyulaj, Kállósemjén, Kisléta, Levelek, Máriapócs, Nyirbakta, Biri, Kó»aj, Nagykálló, Napkor, Nyíregyháza, Oros, Nyirpazony, Nyirgelse, Nyirbéltek, Nyirlugos, Nyírpilis, Piricse, Balsa, Baj, Kenézlő, Vencsellő, Tímár, Nyiracsád, Nyiradony, Nyiribrány. — Mentőszolgálat Nyíregyházán Nyír­egyháza város képviselőtestülete október 25'én tartott rendes közgyűlésen elhatározta, hogy az önkéntes tűzoltó egyesület kebelében létesítendő mentőszolgálat megvalósításához hozzájárul; eb­ből a célból az önkéntes tűzoltó egyesület városi hozzájárulási összegét évi 3000 koronával felemeli, mentőkocsira 3300 és felszerelésre 813 koronát egyszer s mindenkorra folyósít költség­vetésileg. Az önkéntes tűzoltó egyesül.t most dolgozik az alapszabály kidolgozásán, amely jóváhagyás végett a képviselőtestület elé fog kerülni, a melylyel annak idején bővebben fo­gunk foglalkozni. A mentőszolgálat megkezdése 1913. január 1-ére van tervezve. Az őrséget éjjel nappal az önk. tűzoltó egyesület adja, saját laktanyájában és nem csak baleseteknél fogják az első segélyt nyújtani, hanem beteg­szállítással is fognak foglalkozni. Az orvosi teendőket a három városi orvos és az esetleg önként jelentkező orvosok fogják ellátni. — Fegyelmi választmányi illés. A köz­igazgatási bizottság fegyelmi választmánya de­cember hó 9-én d. u. 3 órakor gróf Vay Tibor elnöklésével ülést (art. — Állásáról lemondott szolgabíró. Elek Pál a nyirbogdányi járáshoz beosztott szolga­bíró állásáró lmegrongált egészségi állapota miatt való lemondását a törvényhatósági közgyűlés­nek bejelentette. — Köszönet. Az árvák karácsonyfájára Jármy Mártonné urnő 20 koronát, Karabélyos Péterné urnő 10 koronát volt szives hozzám juttatni. Fogadják érte hálás köszönetemet. Özv. Básthy Barnáné n. e. elnök. — Tea délután. A Leányegyesüiet ma vasárnap délután 5 órai kezdettel tea délutánt tart a Korona nagytermében. Belépő dij 1 K. Megjelenés utcai ruhában. — Figyelmeztetés. A városi adóhivatal figyelmezteti azokat, akiknek a nyáron jégkáruk volt, hogy könyvecskéikkel jelentkezzenek a törölt adók bevezetése végett. — Lemondás. Ádám Bertalan egri fő­káptalani főpénztárnok Polgár községbői Egerbe költözött, s a polgári kerületben választás utján viselt megyebizottsági tagságáról lemondott. — Árva gyermekek kérelme. Mert értük kérünk, akiknek a szeretet ünnepén, karácsony­kor a szívökre és leikőkre is kell gondolnunk — akkor, a midőn minden gyermek érzi a szülői szeretet, az otthon melegét. A jótékony Nőegylet Erzsébet árvaházában 22-én délután 4 órakor hozza el a Jézuska a karácsonyfát, a megszokott ünnepség keretében. Mint értesülünk a megnyitó beszedet az egyesület örökös titkára Leffler Sámuel főgimnáziumi igazgató, az ünnepi imát Geduly Henrik ág. h. ev. püspök tartja ez idén. Azért kérjük a szeretet melegétől áthatott sziveket, juttassanak minél többet erre a szép, nemes célra az árvák karácsonyfájára! . . . — Köszönet. A helybeli polgári olvasó­kör folyó év december l-én tartott házi esté­lyén felülfizetni szívesek voltak: dr. Prok Gyula, 8 kor., Papp Géza 5 kor., Tamássy Endre 3 kor., Gloviczky József 2 kor., Huray Gyula 2 kor., özv. Kreibich Antalné 2 kor,, Fazekas Já­nos 1 korona. Jegyeiket megváltották: Lip­ták Dániel 10 kor., Huray Sámuel 5 kor., Ka­szás György 5 koronával. Fogadják érte hálás köszönetünket. Nyíregyháza, 1912. dec. hó 4-én. A rendező bizottság. — Szédelgés — hatósági segédlettel. Ezer és egy módja van a tőrvénymegkerülésnek ak­kor is ha annak szövege világos, tartalma hézagnélküli, s ha intézkedéseit más törvényhely sem teszi kétségessé. Mennyivel inkább art ez olyan codificatiókra, mik hasonló jogviszonyok eltérő szabályozásával elhomályosítják a ren­delkezés igaz célját. Nem szükséges az adó ár­verés körül kifejlődőt „gyakorlatot" különöseb­ben jellemeznünk ennek a léteinek a bizonyítása végett. Módot fogunk találni arra, — hogy ezt a „gyakorlatot" kellő alakban szóvá tegyük. Eiuttal csak arra kívánunk rámutatni, hogy az iletékes hatóságok akkor, amidőn az 1889— 294119. min. rendeletnek az adóárverésí hir­detmények kezelésére vonatkozó szabályait a járásbirósági ügyvitel tárgyában 1897 dec. 30-án 73465. sz. alatt kibocsátott igazságügyminisz­teri rendéletre való figyelem nélkül mereven alkalmazza, s amidőn az érdekeltek értesitese a bíróság részéről sem töténik éppen a rendelet pontos betartása folytán, tulajdonképen önkén­telenül is, — akaratlanul is eszközeivé válnak a legbünősebb manipulációknak. Ezek az üzelmek hovatovabb tűrhetetlenebbekké válnak és bizony­talanná teszik az egész hiteléletet. Akár novel­láris akár más uton, de tenni kell valamit. Az nem mentség, hogy a törvény betartatik. Summa lex summa injuria. — A nyirbélteki ifjúsági egyesület alap­szabályait a vallás- és közoktatásügyi minisz­ter jóváhagyta. — A nyírbátori állami elemi iskolánál egy tanítónői állás megüresedett, arra pályázat hirdettetett. — Olcsó sertés árak. Ez is a rettenetes pénzhiány következménye ! A mult heti vásáron egy koca 9 másfél hetes malacával együtt 28 forintért kelt el. A marha is olcsó, csak a hús ára nem megy csak fölfelé, mint borban a gyöngy! Néhány vidéki város azonban már — a főváros mintájára — szabályozta a hus árakat, még pedig próbavágás utján. — A bérlő és haszonbérlő adófizetési kötelezettsége. Azokban a bérleti és haszon­bérleti viszonyokban, amelyek az eddigi adó­rendszer szem előtt tartásával kötött szerződé­seken alapulnak, az 1913. évtől kezdve kér­désessé válik, hogy a bérlő vagy a haszonbérlő köteles-e tovább fizetni a bérbe- vagy haszon­bérbeadónak az általános jövedelmi pótadó fejében addig fizetett összeget, vagy pedig a bérbe- vagy haszonbérbeadó jövedelemadójának, viseléséhez tartozik-e hozzájárulni s ha igen, mily mértékben. Erre vonatkozólag az igazság­ügyminiszter törvényjavaslatot terjesztett a Ház elé. A javaslat a kérdést átmenetileg vagyi s ti nyakkendők, cipők, keztyük, uti bőröndök, Ingek, sétabotok nagy választékban érkeztek Oígeő árak. Herpay Ernő uri dSvatáruháza Nyíregyháza, Zrinyí Ilona u. 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom