Nyírvidék, 1912 (33. évfolyam, 27-54. szám)

1912-08-25 / 34. szám

34-ik szám. N Y I R V I D É K 1912. augusztus 25. 9 vett cigányok lakásán, az elveszett tárgyakat meg is találták. — Vétkes gondatlanság bosszú időn át tétlenül tűrni a csuznak. köszvénynek tovater jedését, kivált nálunk, ahol oly kényelmes mód kínálkozik az orvoslásra. Használjon a Hungária fürdőben pöstyéni iszapkurát (borogatások vagy tagis?apfürdőkj és kétségkívül gyors javulast ér el. A hírneves pöstyéni gyógyiszap az egész világon, ismert és becsült páratlanul hatásom sz^r, mely a .Hőforrás" ivóvízzel egyetemben a képzelhető legjobb vedelmet nyújtja mindenne mü reumatikus fájdalmak ellen. — Kisvárda—nyirbaktai helyt érdekli Vasútvonal engedélyokiratát a kereskedemügyi m. kir. miniszter már kiadta a Szabolcsvárme­gyei h. é. vasút r. t. társaságnak. E vonal építési és üzlet berendezési költségei 2.500.000 koronával vannak előirányozva, — A kisvárdai főgimnázium felállításá­nak költségeit a pénzügyminiszter az 1913. évi kölségvetésbe felvette. — Községek részére a költségvetési vala­mint az összes uj fajta Borsy feie nyomtatvá­nyok feher papiroson kizárólag a Jóba nyom­dában szerezhetők be. — Gazdasági cselédek jutalmazása. A főldmivtlésügyi miniszter Kazimir László mán­doki, Lisak János mándoki, Várady Gergely polgári, id. Mokánszki Andi ás balsai, Tolnai József székelyi, Barabás Lajos érpataki, Imre János iiszaágteleki, HoI< cskó György nyiregzházi, Nagy Sándor nyirbogáti, Somogyi István prügyi, Kovács Báhnt nagykállói és Mestyán János nyirábrányi lakos gazdasági cseléi, illetve mun­kások részére egyenként 100 korona jutalmat utalványozott. — Köszönetnyilvánítás. A kemecsei tanuló ifjúság által 1912, aug. 18-án rendezett táncmulatságon felülfizettek, illetőleg jegyeiket megváltották : Dr. Horváth József (Besztercei) 30 K, dr. Erdőhegyi Lajos 20 K, Kriston Sán­dor (Kemecae) 15 K, Mezőssy László 13 K, Debrovszki Gyuláné (Newyork) 10 K, Lang Arnold 5 K 60 fill., űr. Kiss Ferenc, Mikecz Pál, Szabó Lajos, Vitéz Ignác, Popovits József 5—5 K, Kopácsi István (Beszterecz), Manszbarth Árpád (Demecser), Nagy Pál (Nyirbogdány) 3—3 K, Gsépány István, Batári Mihály (Nyir­pazony), Ladányi Ábrahám 2—2 K, Gabel Gyula, Juhász Ferenc, Kriston Sándor (Besenyőd), Keresztesy Gyula, Kozma István, Szabó Antal 1—1 K, Nagy Miklós 60 fillér. Összesen 140 K 20 fillér. Fogadják a nemes adakozók ezúton is köszönetünket. A rendezőség. — Nyilvános köszönet. A gávai önkén­tes tűzoltó testületnek augusztus hó 18-án tar­tott bálján felülfizettek; id. Vinnai József 1 K., Özv. Pásztor Józsefné 3 K., Szikszay Pál 2 K., N. N. 1 K, Román Miklós 1 K, Ifj. Vinnai József 60 fill., Krecsák Pál 1 K., Csendes Péter 1 K., Engel Bertalan 3 K., Balogh Sándor 50 fill., Balogh István 20 fill., Kovács Sándor 20 fill., Német András 20 fill., Özv. Kiss Jakatne 1 K, Mikuiha András 1 K., Tomori Miklós 1 K., Szepesi János 40 fill., Kovács János 1 K, Szabó Etel 1 K., Sebők András 1 K. 40 fill., Henkóczi Bsrtalan 1 K, Knauer Pálné 1 K., Dr. Rolkó Elemér 3 K. 20 fill., Hornyák József 2 K., Kolonár Ferenc 1 K., Berkó József 2 K., Gelbman Márton 1 K, Tamás János 50 fill., Kmeczó András 60 fill., Vig János 1 K., Várady Sándor 1 K„ Tóbiás István 2 K, Mirky Gábor 2 K., Kovács István 1 K., Mikita Sándor 2 K., Bihari Ernő 1 K., Bakóvszky József 1 K., Oláh János 1 K. 20 fill., Bujdosó Pál 5 K., Bcdó Endre 2. K., Lipschitz Vilmos 5 K., Fránkel Emil 3 K., Nagy Zsuzsanna 3 K, Pethő Antal 5 K., Atlon János 1 K. 40 fill., Özv. Málik Antalné 1 K. 20 fill. Összesen 71 K. 60 fill. Fogadják mindannyian az önkéntes tűzoltó testületnek hálás köszönetét. Az ö. t. parancsnokság. — Yárosi tégla. A csütörtökön dél­után tartott szakosztályok javaslatba hoz­zák a képviselőtestületnek, hogy a vasas téglát 40, az I. osztályú téglát 38, a II, osztályú téglát 34, a darab téglát ezrenként 20 korovájával bocsássa áruba a város. A téyla árak ilyetén való meg­alapításánál figyelembe kellett venni ­dacára annak, hogy a városi tégla kitűnő., kifogástalan minőségű — a távolságot, amely a tégla befuvarozását, a többi téglagyárak tégláinak árával szemben — ha megdrágítja is — az alacsonyabbra szabott tégla árakkal kiegyenlítődik. Ela­dásra egyelőre az építendő körkemencéhez szükséges tégla mennyiségen felüli gyár­tás kerül. — Villámcsapás. A pénteken délután városunk felett elvonult zivatar sok zavart okozott a villamos vezetékekben. Nemcsak a telefon és faviróálloraasok működését bénította az meg, hanem a világításban is zavarokat okozott. Az Egyház-utca sarkán lévő vasoszlopba pedig belecsí-polt a villám, amely a közeli trans­formátort is megsértette. Ennek a készüléknek a javításánál aztán csaknem, áldozatot követelt a villamos áram. A transformátoron ugyanis keresztül ütött az áram és az földzárlatot ka pott. Amidőn Pátrovits főszerelő a készüléket újra bekapcsolta, az oszlopalján a föld gőzölni kezdett, Leskó József azt hitte, hogy az ilyen tüzet ép ugy ellehet taposni, mint tegyük fel az égő szivart. Rálépett tehát, csakhogy vesztére. A 2000 voltos áram egy pillanat alatt össze­rántotta, szerencse hogy a jaikialtására Petrovics az oszlop tetején kikapcsolta az áramot. Igy is az ulközepére hajította ki a villamosság a gon­datlan munkást, aki egyenesen a Pátrovits lélekjelenletének köszönheti megmenekülését. Ezen kivül a jéggyárban is elégett egy trans formátor, még pedig a jelek szerint szintén a légköri elektromosság következtében. — A gyermekbénulás eseteinek kőtelező bejelentése. A belügv miniszter körrendeletet intéz az összes törvényhatóságokhoz a magyar­honi gyermekbénulás eseteinek kötelező beje­lentése tárgyában. A belügyminiszter rendelete szerint ez a veszélyes baj a megbetegedések igen nagy százalékának eseteiben halálos kime­netelű, sok más esetben pedig állandó bénulás­sal jár. Minthogy a betegség, ugy látszik, mind­inkább terjed, a miniszter a kötelező bejelentést rendeli el és minthogy az országos közegészség­ügyi tanács a betegség tanulmányozására bizott­ságot küldött ki, amely kérdőiveket küldőit a hatóságoknak a betegséget illetőleg, fölhívja egyúttal a hatóságokat, hogy gondoskodjanak a kerdőivek lelkiismeretes kitöltéséről és ily irányban lássák el az összes hatósági és magán­orvosokat a kellő utasítással. — A nagykállói lat. szert. rém. Katb. iskolaszék 1912. szeptember 1-én a Pannónia nagytermében táncmulatsággal egybekötött mű­kedv?lő előadást rendez. Szinre kerül a Pe­leskei nótárius. Belépő-díj: I—V. sor 2 K. VI. sortól 1 K 60 fill. Kezdete este 8 óra kor. Felülfizetéseket köszönettel fogidunk és hir­lapilag nyugtázunk. Jegyek előre válthatók a dohánytőzsdében. — Elmarad a népfölkelési jelentkezés. A honvédelmi miniszter értesítette a vármegye alispánját, hogy az évenkint kötelező népföl ­kelesi időszaki jelentkezés a folyó évben nem fog megtartatni. — Uj hidak. A 22-én tartott szakosz­tályok foglalkoztak az érfolyó vasgyár uti és villanytelepi rozoga hídjainak vasbetonnal való kicserélésével. Ezzel kapcsolatosan javasolják, hogy vasúti temető mellett létesítendő felül­járóhoz is uj vasbeton hid építtessék az útvonal egész szélességében és másfél méter széles gyalogjáróval. A szakosztályi javaslattal a leg­közelebbi képviseleti közgyűlés fog foglalkozni. — Az nj százkoronások. Az Osztrák Magvar Bank ok'óber első napjaiban már ki­bocsátja az uj százkoronásokat. A régi sz^zko­ronásokról, melyek csupán két éve vannak forgalomban, tudvalevő'eg kiderült, hogy nagyon könnyen hamisíthatók es hogy már is sok ilyen hamis bankjegy forog a közönség között. Az uj százkoronások sokkal egyszerűbbek lesznek a mostaninál, de viszont a rajzuk olyan lesz, aogy a hamisítás felismerését nagyon könyüvé teszi. — Művés«i műsort állított össze és hoz szinre szombat-vasárnap és hétfői előadásain. Az Apollo színház csakis a legjobb újdonságo­kat mutatja be, mint azt alábbi cimek igazol­ják : A Maine tengerparton, természetes fölvétel. Az erdő hangja. Elsőrendű amerikai újdonság. Az eltűnt gyürü. Nagy történelmi látványosság, előadják a Comédie Francaise művészei. Az egy km. hosszú filmszalag a Pathe cég remekműve. A mozdonyvezető leánya. Szenzációs amerikai újdonság, rendkívül érdekes és izgalmas jelene­tekkel, melyekben a szereplő színészek vakmerő­sége csodálatraméltó. Humoros képek: A leány' intemátusban. Az olasz Abrositó kitűnő bohózata. Csak anyóst nem! Pompás amerikai vígjáték. Végül Hogy fizet Pali? Óriási bolondság. Vasár­nap délután gyermek előadások. — Tescheui teavaj naponta friss érkezés Papp Géza csemege üzletében Nyíregyháza. — A hálószobák réme, a poloskák kiir­tása eddig a lehetetlen dolgok közé tartozott. Mióta azonban a „Lőcherer Cimexinnel" tör­téntek próbák, beigazolódott, hogy a Cimexin hatása folytán a peték rögtön kiszáradnak és többé ki nem kelnek. A Cimexía mindenütt használható, szövetet, bútort, falat vagy festést nem piszkít; nyomot, vagy foitot nem hagy. Moly ellen egyedüli biztos szer. Kapható: Törölt Gyula gyógyszertárában és a készítőnél Lőcherer Gyula gyógyszertárában Bartfán. 201 — 30—7 — Szabó féle párinal ibolya szappan a legfinomabb mosdó szappan azok kőit, a tniket eddig forgalomba hoztak. E szappan lágy habja az arczbőrt nditi, tisztítja, finomiija. Nők és férfiak egyaránt kedvelik, mert többet ér mint egy 2 koronás franczia szappan. Egy darab pármai ibolya szappan 70 fillér. 3 drb. 2 ko­rona. Kapható Nyíregyházán a Korányi gyógy­szertárban, a drogériában és Ruzsonyi Pálnál. E szappan egyedüli készítője Szabó Bála pipere­szappangyáros Misko.'czon. 206—50—6 — A magyar közönség előtt eléggé ismert volt eddig is a Kolozsvári (Heinrich-féle) gyógy­szappangyár kiváló hírneve, de mégis nagy rtkordoc jelent, hogy egy élelmes nagy amerikai cég évi 100,000 kor. értékű szappan átvételére kötelezte le magat. 385—30—1 — Eredeti francia és anarol gnmmi különlegességek főraktára Blumberg József cégnái a legmegbízhatóbb forrás. 438-2-1. — Dr. Ka'ona Mihály sárospataki ho­meopata orvos augusztus hó 30 án egész nap és 31 én déli 11 óráig ismét megtartja rendelő óráit Debrecenben Darabos-utca 55. sz. alatt, ahol különösen a gyomor és tüdőbajosok szok­ták felkeresni a sikeres gyógyításáról hírneves orvost. 506-1-1 „Menyasszonyi selyem" 1 K 35 fillértől méterenként minden szín­ben vámmentesen és bérmentve házhoz szállítva. Dús minta választék postafor­dultával. Henneberg Selyemgyár Zürich. 76—1—? Szerkesztői üzenetek. K . . . f . . . akademista football kapitány­nak. Szívesen regisztráljuk a hírt, hogy a Vtc. az Erkert I-et hosszú és elkeseredett küzdelem után 1 : Q-ra verte. For ewer ! Piaczi árak. Nyirexyháza, 1912. augusztus hó 24-én. A nyíregyházi kerest. éa gazdák körénél jegyzett termény árak Buza Rozs Árpa Zab Tengeri új 50 klgramm 50 klgramm 50 klgramm 50 klgramm 50 klgramm 10 K 30 fill. 8 K 40 fill. 8 K 60 fill. — K — fill. — K — fill. Felelős szerkesztő: Inczédy Lajos. Kiadó-tulajdonos: lóba Elek. Ha S vásárolni férfi-, fiu- ós gyermekruhát szigora szabott árai mellett eszközölheti aas újonnan megnyílt áruházában TatoréfcjéHtáp palota Vay Ádfca-utc*

Next

/
Oldalképek
Tartalom