Nyírvidék, 1912 (33. évfolyam, 27-54. szám)

14 27-ik szám. N Y I R V I D E K 1912. julius 7. \ Lrr végzi Csap állomáson egy nagy [rakodó és felvételi épület építését is. állandó választmány a julius hó indó rendkívüli közgyűlés tárgyainak céljából juíius hó 8 án gróf Vay [spán elnöklésével ülést tart. 'ótvásár. A kereskedelemügyi m. kir. Cisvárda község kérelmére megengedte, ljulius hó 29-én pótvásár tartassék. gyógyszerész. Prok Ernő, városunk ^kolozsvári egyetemen a gyógyszerészi "napokban jó sikerrel letette, megsze­igv a gyógyszerészi oklevelet. — Vadász gyűlés. A nyíregyházi egyesült idásztársaság választmánya a Gazda Otthon ­in ma vasárnap d. e. 11 órakor gyűlést tart. Tárgyak: tagok létszámának meghatáro­isa, tagdij megállapítása, a jelentkező tagok ilvétele és alapszabály módosítása lesz. — Dus aratás. Kucsera Mátyás 1200 légyszögöles hold földjén a morgósi temető nellett ötvenkilenc kereszt és 4 kéve rozs ter­nett. Ez óriási eredmény, mert már a 40 ke­resztes hold földek is igen ritkák. A kévék 3zokásos nagyságúak és igy azt sem lehet mon­dani, hogy a gazda tót kévékkel vezeti félre a világot. A dus aratás rá is fér a szabolcsi népre, mert nagy a szükség az egész vonalon. — Iskola építés Nyirábrányon. A nyíregy­házai m. kir. államépitészeti hivatal junius 20-án versenytárgyalást tartott a nyirábrányi áll. elemi /íépiskola épület felépítésére 19-450-08 K elő­irányzat mellett. Ajánlatot egyedül Pick Nándor debreceni vállalkozó nyújtott be 22o/ 0-os áremel­! kedés mellett 24-083 63 koronával, melyet dön­Ités végett a vallás- és közoktatásügyi minisz­|teriumho7. terjesztettek föl. — Átereszek újjáépítése. A debrecen-­£ 0'yháza—csap—ungvári áll. közút 74—75 íetve 98—99 km. szakaszán levő 35 ill. átereszek ujbólépitésére junius 21-én versenytárgyalást a nyíregyházai m. kir. epitészeti hivatal. Ajánlatot tett a nyiregy­j cementárugyár rt. 1825-80 koronával. Az Uot nem fogadták el. [— Villámcsapás. Kisvárdáról tudatják: jap heves vihar vinult végig a környéken. "A határban dolgozó aratónép riadtan igye­ezett fedél alá kerülni. — A Kisvárda melletti Nyírkárász község határában dolgozott Márta istván'föidmives feleségével és három gyerme­kével. Riadtan bújtak össze a viharban. — hirtelen hatalmas villám csapot le a kis csoportba s valamennyiüket földhöz sújtotta. — Az asz­szony gte a gyermekek súlyos égési sebeket szenvedíefe. Márta István azonban oly szeren­csétlenül \ujtotta a villám, hogy azonnal meg­halt. 1 JftíVw®" alapszabályok. Abelügy­ioiszttr * nyiradonyi orth. izr. szentegylet tepszabáhlJ 1 J' óváh agy t a­P^üegyzés. Márton Pál nyíregyházi -) S f o j y hó 4-ikén Gyöngyösön eljegyezte • fí 3 .gyöngyösi bankigazgató és föld­/ , át Margitkát. (Minden külön érte­Illámcsapás. Szomjas Gasztáv föld ­ik Tiszadada határában levő birtokán 'ión javában folyt az aratás, amikor hirtelen éborult és hatalmas zivatar kerekedett. Olyan [irtelen keletkezett a vihar, hogy az aratóknak jár nem volt idejük fedél alá menekülni és Itt a búzatábla közepén érte őket az égiháború. Cgy fa alatt hárman álltak: Szomjas kocsisa, |ovábbá Molnár Antal és még egy aratómunkás. villám becsapott a fába és mindhárman Eszméletlenül rogytak össze. Molnár Andrást legölte a villám, a másik két embert pedig aénává tette. Útlevél statisztika. A folyó év felében J1375 útlevél iránti folyamodvány érkezett az [alispáni hivatalhoz. — Zenedei hirek. Mint értesülünk, Füredi testvérek a vezetésük alatt álló zenedéhez a jövő tanévre még egy jeles zongoratanár­, nőt szerződtettek, hogy a kitűnő ered­ményű vizsga után még nagyobb számmal jelentkező növendékek oktatása zavartalanul ténhessék. Amijjőn e hirt regisztráljuk, öröm­látjuk zenedék fejlődését és elismerésün­ket nyilvánítjuk, amiért Fürediék áldozatokat nem kímélve, ambitióval faradoznak zenekul­túránk felvirágoztatásán. — Gyászrovat. Vettük a következő gyász­jelentést : Alulírottak az egész rokonság nevében is megtört szívvel és mély fájdalommal tudatják, hogy a legönfeláldozóbb édes apa, szerető jó testvér, sógor és rokon Kovács Dániel életének 58-ik évében junius hó 30 án délelőtt 10 óra­kor hosszas, gyötrő szenvedés után csendesen elhunyt. A drága halott földi maradványai julius hó 2-án délután 5 órakor fognak Közép-utca 21. számú gyászháztól a reform, vallás szer­tartása szerint a Vay Áiám u'cai sírkertben örök nyugalomra tétetni. Nyíregyháza, 1912.évi junius hó 30-án. Legyen nyugalma csendes, emléke áldott! Gyermekei : Gizella, Elek, Margit, Kálmán, Blanka, Irén, Lajos. Testvére : Kovács Gyula és neje Bayler Aranka gyermekeivel. Sógora: Moesz Béla és neje Jéger Lufca. — Hamisított tej. A rendőrség* szerdán reggel beterelte a városháza udvarára mind­azokat a tejeskocsikat, amelyek a környékbeli tanyákról és uradalmakból hozzák Nyíregyházára a tejet. A rendőrségen Hoftmann Emil dr. városi orvos vizsgálta meg a tejet és ez a vizsgálat szomorú eredmennyel végződött. Kiderült, hogy a tanyákról sok gyanús hami­sított tej kerül Nyíregyházára. Tóbb kanna hamis tejet elkoboztak, de igen sok a gyanús tej, amelyekből mintát küldtek a debreceni vegyvizsgáló-állomásra, ahol vegyi utoa álla­pítják meg, hamis-e a tej. — A Szabolcsi agrár takarékpénztár hivatalos óráit julius és augusztus hónapokbm d. e. 8—1 óráig tartja. — Utépités. A debrecen—ungvári állami közút 92-7—95-26 kilométer közti kisvárdai át­kelési szakaszának állandó burkolattal leendő ellátását a kereskedelemügyi miniszter engedé­lyezte. A .helyszíni bejárás megtartását julius hó 16-ik napjára rendelte el. Összejöveteli helyül Kisvárda község községházát tűzte ki. A bejárást Kikinday Gyula kir. m iszaki főtanácsos fogja vezetni. — Kiházasitási alapítvány. A néhai Posner Ferenc által szegénysorsu leányod kihí­zasitására létesített 4000 koronás alapítványnak a f. évi augusztus 13-án kiadandó 180 korona kamatára Mikecz Dezső alispán pályázatot hir­det. E'.en alapítvány kamatai elnyerésére pá­lyázhat az 1911. augusztus 13-tól 1912. augusz­tus 13-ig férjhez ment, vagy menő szegénysorsu izraelita nő. — Szabadságolás. A vallásügyi miniszter dr. Wilt György kir. tanfelügyelőnek julius hó 15-től kezdve négy heti szabadságidőt engedélye­zett. A tanfelügyelő szabadságideje alatt a hivatal kezelésével és a közigazgatási bizott­ságban való helyettesilesével Lmgyel József kir. segédtanfelügyelőt bizta meg. — E vármegye területére képviseletet állítunk fel. Jelentkezhetni Szabadalmazott Czim­tábla és Celluloidáru gyárnál Budapest, Tüz­oltó-utca 15. sz. — Hitves gyilkossá? történt e hó 3-án Napkoron. Virág Istvánnak ötvenhárom éves napkori gazdaember tegnap hajnalban feleségét pisztolylyal szivenlőtte. Szörnyű tettétől meg­rémülve, a gyilkos férj maga jelentkezett a községházán, ahol a csendőrök letartóztatták és behozták a nyíregyházi törvényszék foghá­zába. — A törvényszék szünete. Hétfőn, julius nyolcadikán kezdődik meg a nyíregyházi tőr­vényszéken a nyári törvényszünet. A büntető­tanács főtárgyalásai szünetelni fognak és augusz­tus végéig csak kisegítő és szükség-tanácsok működnek. A szabadságolások is julius nyolca­dikán kezdődnek meg. — Fegyveradót fizetők figyelmébe. Is­mételve felhivatnak mindazok, kik a fegyver­adóra vonatkozó bejelentésüket a már közzétett határidőben be nem adták, hogy ezt a bejelen­tésüket nyolc nap alatt, a tőrvényben megha­tározott súlyos következmények terhe alatt a városi adóhivatalhoz adják be. — Nyári mulatság. A nyírturai ifjúsági egyesület junius hó 30-án, a ref. iskola helyi­ségben saját pénztára javára jól sikerült tánc­mulatságot rendezett, melyre a környékből is sok fiatal legény és leány sereglett össze. Tiszta maradványa lett az egyletnek 80 korona. — Katona kötelesek figyelmíbe ajánljuk a kassai hadtestparancsnokság által beküldőt, következő értesítést: „A cs. és kir. hadügyministeriumnak az a szándéka, kogy azon intelligens katonáknak kiknek az egyévi önkéntességre joguk nincse­a számvevő altiszti testületbe való belépés lehetővé tegye és hogy a nevezett altiszti kat gória részére megfelelő uj nemzedéket fólnev jen és evégből őket saját, hadtestenként fel litandó iskolákban alaposan kiképezhetni kivá Mindenekelőtt az 1913. evben Kassán szál kőzik ilyen iskolát felállítani, mely körül 1913 február 1-én venné kezdetét. Olyan I j nák fognak majd felvétetni, kik azzal a szá kai, hogy siámvivő altisztek lesznek, a három évre soroztatják be magukat. Pá f. kötelesek magukat kötelező nyilatkozattal TeS zálissal) arra kötelezni, hogy a rendes té^ szolgálati kötelezettségen felül legalább \ y. éven keresztül a tényleges állományba maradnak. Alapfeltétel: A német nyelvnek é? gyarországon előirt ezrednyelvek val. A e­,^^ L. nek ismerete; azon egyébként alkalm> P, v et zóknak, kik a német-, illetve az e z maji csak szűkösen beszélik, alkalom nyuj*^ ^ a í, arra, hogy magukat az illető nyelvi lB iskola kezdete előtt tökéletesítsék. ^ato­Emellet hangsulyoztatik, hogW aZ,o l\ e\ vé nák, kik az iskolát megfelelő erecS^öé 0 0^ ^ é gezték, számvivő altisztekké neveztetlflg^ ^o? csak irodában fognak alkalmaztatn^ e végből csapattestüknél való ürese^^^Bj ban más csapattesthez történer J \v.V - Wy sük iránt intézkedés történnél- • s c^ e\ W1 I-ső osztályú számvivő altú '-VsHjl Megjegyeztetik még az . ministerium az altiszti kérdé szátnvivő altisztnek egyáltalán !w| kedvezményeket szándékozik me^ az arczvonalbeli altisztek élvezne. a) Ugyan azon szolgálati jut. zete, vagyis 6 évi szolgálati idő i ként 5 K-val, 9 évi szolgálati idő u • ként 10 K-val több, mint eddig 1 b) Az a) alatt emiitett jutalom . } után járó 25°/ 0-nyi végkielégítésnek legalább .s hat tényleges szolgálati év leszolgálása után 25o/o-kal való felemelése." — Útburkolás. Kisvárda nagyközség elöl­járósága 1912. julius 22 én d. e. 10 órakor versenytárgyalást tart a Tó-utcába létesítendő cyklops rendszerű ut burkolati munkáinak vál­lalatba adására. Bánatpénz 5<y 0 — 15iivész est. Aronovicz büvésztanár szombaton este, vasarnap délután és este 7a') órai kezdettel nagyszabású bűvész-előadást ren­dez a városi színházban. Az előadások iránt óriási az érdeklődés és méltán, mert Aronovicz mutatványai igazán érdekfeszitőek. Bővebben a falragaszokon. — Alvó hajadon. Gajdos János Ó-szőlő utcai lakos 20 éves Erzsébet nevű lánya már több ízben tette meg azt a tréfát, hogy 2—3 napig alszik egyfolytában. A mult héter pedig egész 7 napig aludt minden életjel né*ül. A szülők már féltették az éhenhalástól, <e a se­gítségül hivott orvosok sem tudták elkölteni. Szombaton azonban magához tért, J 0' lakott es azóta kifogástalanul érzi magó A hozza tett kérdésekre azt feleli, hogy ' e m szabid elmondani amit hallott és látott. ^ Egyenek az emberek templomba járók akko r ók is meglátják, mint ő, a meny Qe! í . ^szagát. Ezekhez hasonló feleletek m a nn?'ra meg­zavarták az egyszerű nép gr 0 1* 0 2* 3 3^ hogy már szentnek kezdik tekint;. 3 "iegzet.i leányzót, aki a bibliában rc m o? o n. 1 leányához hasonlóan kelt' 1^ o szolyaja — A csendőrök letéke. A csendőrök e;' ruh aJ a' eddigi illetékek lénye 6", ^gvaltozta* egyenruha felszít nj.tasok nagyobbré| dd i j QÓrr a, e n d { ^tát megszún' áruházáb Taíarétpíár j Ádám • férfi-, fiu- ós gyermekruhát szabott árak mellett eszközi)

Next

/
Oldalképek
Tartalom