Nyírvidék, 1911 (32. évfolyam, 27-53. szám)

1911-11-19 / 47. szám

47-ík szám. NYIRVIDÉK 1911. november 19. 7 jogerőre emelkedése után azonnal elfoglalandó. A pályázali kérvények, minősitvénynyel, e hir­detés közlése után kiállított szolgálati bizonyít­ványnyal s oklevéllel felszerelve, folyó évi dec. hó 2-ig, a felsőszabolcsi ref. egyházmegye espe­resi hivatalához, Gégény (Szabolcsmegye) kül­dendők. — Bokréta ünnepély. A Sóstó-fürdöi uj ven­déglő épület bokréta-ünnepelyét e hó 18 án délután tartották meg. A munkások megbízottja részéről tőrtént köszöntés után a városi ható­ság képviselője jutalmakat osztott ki az épít­kezés munkásai között, akiket azután Baruch Jenő mérnök, építési vállalkozó megvendégelt. — Figyelmeztetés. Mindazok a kik bort vá­sároltak, vagy szándékoznak vásárolni, esetleg saját termésükből fognak saját szükségletükre bizonyos mennyiséget megtartani — el ne mu­laszszák saját érdekükben — még a hét folya­mán a kedvezményes borfogyasztási adót kivál­tani a városi házipénztár hivatalos helyiségei­ben. A kedvezmény 160, 500, 1000 és 1500 literig váltható ki 4 korona 80 fillér, 12 korona, 24 korona és 36 koronáért. — Az orvosszövetség tagjaihoz! Ismé­telve felkérem a szabolcsvármegyei fiókorvos­szövetség t. tagjait, hogy az 1911 ik évre ese­dékes 6 korona tagsági dijukat címemre hala­déktalanul beküldeni szíveskedjenek. Nyíregyháza, 19U. évi november havában. Dr. Flegmán Sándor, pénztáros. — (xyászrovat. Vettük a kővetkező gyász­jelentést: Bánatos szívvel tudatjuk jólelkű és szeretett nagynénénk és rokonunk gődényházi 'Gödény Máriának a mai napon öl éves Korában váratlanul történt elhunytát. Szeretett és kedves halottunk kihűlt porai a folyó hó 17-ik napján délelőtt 10 órakor fognak a református egyház szertartása szerint a balkányi sírkertben az anya­földnek átadatni. Balkány, 1911. november 15. Béke lengjen porai felett! Nagy József nejével Kiss Annával és gyermekeivel, Nagy Irma férjevei Szűcs Jánossal és gyermekeivel, Nagy György nejével Staller Matilddal és gyermekeivel, Nagy Pál nejével Soós Máriával ésl gyermekeivel, Nagy Etelka férjével Tőth Gaborral és gyermekeivel, özv. Nagy Sándorné Dienes Iza gyermekeivel, Nagy István, az elhunyt unokaöcscsei és unoka­hugái. Gyöngyössy Lajos úgy a maga, valamint a nagyszámú rokonság nevében, mély fájdalomtól megtört szívvel tudatja imádásig szeretett nejé­nek Gyöngyössy Lajosné szül. Mikola Mariskának folyó hó 17-én este 10 órakor, életének 35-ik, boldog házasságának 12-ik évében rövid szen­vedés s a halotti szentségek ájtatos felvétele után történt gyászos elhunytát. A boldogult drága hamvai folyó hó 19-én délután 3 órakor fognak a róm. kath. egyház szertartása szerint örök nyugalomra helyeztetni. Az elhunyt lelki üdvéért az engesztelő szent miseáldozat a kö­vetkező napon délelőtt 8 órakor fog a róm. kath. temp ómban az Urnák bemutattatni. To­kaj, 1911. november hó. Áldás, béke lengjen porai felett! Szikra Péter és neje Újhelyi Mária és fiuk Dszsőke fájdalommal tudatjak forrón szeretett kis fiuknak és testvérnek Lacikának élete 4 ik havában, hosszas szenvedés után f. hó 15 én reggel fél 5 órakor történt gyászos elhunytát. Temetése f. hó 16-án d. u. 3 órakor fog a róm. kath. szertartás szerint a gégényi sírkert­ben örök nyugalomra tétetni. Kelt Gégény, 1911. november 15. Könnyű legyen a föld a kis an­gyalka fölött! — Közszemlére való kitétel. A megye legtöbb adót fizető bizottsági tagjainak nevei nov. 14-től nov. 29 ig közszemlére van kitéve a megyeházán. — Vizsgálat a wasgonbiány ügyében. A debreceni kereskedelmi és iparkamara f. hó 9-iki üléséből távirati panasszal fordult a keres­kedelmi miniszterhez a kerületben panaszolt rendkívüli waggonhiány miatt. A kereskedelmi miniszter nyomban intézkedett, vizsgálatot ren­delt el s annak helyszíni eszközlésére leküldte Debrecenbe Fiai G. János máv. titkárt, ki a kamaránál jelentkezve, felvette a konkrét pa­naszokat. A miniszter kiküldöttje a déli vonattal Nyíregyházára érkezett, ahol Rosenthal Ferenc kamarai tanáesos informálta a szabolcsi pana­szokról. A miniszter gyors és erélyes intézke­dése általában igen jó hatást tett az érdekeltek körében. — A vasárnapi munkaszünet felfüggesztése Szilveszter napján. Az iden december 31-én Szil­veszter napja vasárnapra esik, miért is a tör­vényes vasárnapi munkaszünet fentartása esetén a kereskedők elesnének attól a haszontól, amit az új év előtti tömeges bevásárlások hajtanak. Ezért a fővárosi kereskedők egyesülete elhatá­rozta, hogy kérvénynyel járul Beöthy Llszló kereskedelmi miniszterhez az idei Szilveszter napján a vasárnapi munkaszünet felfüggesztése iránt. — A trafikok vasárnapi zárórája. A pénzügyminiszter rendelete szerint a jövőben vasárnap egész napon át csak azok a dohány­tőzsdék lehetnek nyitva, amelyekben kizárólag dohányt és szivarnemüt árulnak. Ha a dohány­tőzsdével kapcsolatban más árucikkeket is árusit, akkor a trafikos épp ugy köteles a* vasárnapi munkaszünetet betartani, mint más kereskedő. — Vadászok és természet kedvelők figyel­mébe ajánlja Ktvács Béla festő és preparátor műtermét Virág-utca 12. Emlősök és madarak molymentes kikészítése lermészethü elhelyezés­ben egész vagy (Relief) képalakban. Több kiállításon kitüntetve. Legmagasabb elismerés. 729-6—1 — Egy kis rekrimináció. A következő soro­kat vettük : Tekintetes Szerkesztő ur ! F. hó 5-én Tiszalökön a kisgazdák részére állatdijazás volt s ez alkalomból a Nyírvidék mint sajnálatos tényről emlékezik meg, hogy az intelligencia teljes részvéte nélkül folyt le a díjazás. Szíves­kedjenek ezt a téves informátioból fakadó hirt corrigálni, mert az itt felsorolt névsor épen az ellenkezőjét bizonyítja. Ott voltak : Szalánczy Bertalan, Kauzsay Tibor, Szikszay Sándor, Kiss György járásbiró, Ferdinándy Tihamér járás­bíró, dr. Harsányi Károly, Birtha László ref. lelkész, Lakatos Miklós jegyző, Szőke Péter jegyző, Kubassy Béla főszolgabíró, Dobos László szolgabíró, gr. Szirmay Oltó, br. Vay László, br. Vay Miklós, Reviczky Tibor, Reck Géza, Borbély Imre, Szomjas Gusztáv birtokosok, ifj. Szomjas Gusztáv Szaniszló, Torday József tiszt­tartó, Jeckó János, Hajdú Sándor gazdatisz­, tek stb. Helytelen dolog tehát egy járás intel­ligenciáját alaptalanul az érdeklődéshiány vád­jával illetni. Esjy ilyen kis fontösságu ügyhöz ennyi érdeklődest nem mindenütt lehet felta­lálni. Kiállítottak : br. özv. Vay Arnoldné ura­dalma, Reck Géza es Szomjas S. mintegy 50 db marhát. Jól tudjuk, hogy ezek nem is di« jaztatnak. Ha jövőben is ilyen alaposan elhall­gatják a valódi eredményt, (akár csak a gazd. egyesület kiállításon, ahol végig olvastuk ki mit beszélt, ki nem volt ott, ki emelte jelenlé­tével a kiállítás fényét, ellenben elfelejtkeztünk a kiállítókról, akiknek a vállára temerdek költ­ség és gond nehezedett), akkor jövőben csak­ugyan nem lesz érdeklődés! Kiváló tisztelettel Kisfástanya, 1911. nov. 15. Szomjas Gusztáv. — Molnár és gyermeke. Ki ne ösmerné Raupach bájos és megható drámáját ? Ezt a kedves karácsonyi történetet, amely a maga bájos egyszerűségével a modern diámák töm­kelegében is állandó müsordarabja minden jobb színháznak. A .Mester" filmgyár a Berlini ,Neues Theater" művészeinek közreműködésével mozgófényképekbe dolgozta fel a .Molnár és gyermekét" és a pár hét előtt megjelent remekmű osztatlan sikert aratott mindenütt, ahol bemutatták. Különösen a Il-ik felvonás temető jelenete van oly na?y művészettel scenirozva, hogy páratlan hatást gyakorol a nézőre s valósággal lebilincseli a közönség figyelmét. Ezt a szép újdonságot hozza szinre az .Apolló'-szinhiz szombat vasárnap és hétfő esti előadásaiban, rendes helyárak mellett. Kedvezményes jegyek azonban ez alkalomra nem érvényesek. Jegyek már előre válthatók özv. Rottarideszné dohánytőzsdéjében. — Ha csukamájolajról esik szó, csak a Zoltán-felére kell gondolni, mert ez nem emui­sió, tehát nincs gyanták és glycerinnel keverve, hanem a legtisztább valódi csukamájolaj s igy könnyű emészthetősége miatt rendkívül kedvelt ugy a7 orvosok, mint a közönség körében. A Zoltán féle csukamrjolaj kapható minden gyógy­szertárban, üvegje 2 korona. Mint eredeti Zol­tán-félét csak lezárt dobozban fogadjunk el. — Dr. Katona Mihály sárospataki homeopata orvos nov. hó 24-én egész nap és 25-én déli 11 óráig ismét meg tartja rendelő óráit Debrecenben Darabos-u. 55 szám alatt, ahol különösen a gyomor- és tüdőbajosok szokták felkeresni a sike­res gyógyításáról hírneves orvost. — Okleveles francia tanár (Francia­országból) oktatást ad a francia nyelv- és irodalomtörténetből. Bővebbet a Ferenczi-féle könyvkereskedésben. — Nagyon sok olyan betegség van, mely nem szervi hibákból ered és melynek nem komolyabb elváltozások képezik alapját, ennek dacára heves és kinzó fájdalmakkal járnak. Minden tapasztalt orvos tudja, hogy ily esetekben az emésztési működésben van a hiba, vagy a gyomor nem működik kielégítő módon, vagy a belek fejtenek ki renyhe működést. Ilyen esetekben nem retidel mást, mint Vs vagy egy egész borospohárnyi természetes Ference József-keserű vizet, melyet a betegnek naponkint reggel éhgyomorra kell meginni. Ez az egyszerű, olcsó és kellemes kura minden ebből eredő bajt: rosszullétet, szédülést, fejfájást bágyadt­ságot stb. rövid idő alatt teljesen megszüntet. Az igazi Ferencz József víznek jó az ize és valóban jót is tesz ! — Mese és mesélés cimü cikk folytatása helyszűke miatt kimaradt. — Egy magános nő keres egy intelligens uriasszonyt vagy leányt lakótársnőnek. Jutányos ár. Cim: Bocskay-utca 9. — Mindenki élvezi a Papp Gáza cseme­gekereskedő kiváló finom tea, teasütemény és rumjait, amelyek minőségben utolérhetetlenek. 603-5-? — Bámulatos szép perzsa szőnyegek, di­ványteritők, egész nagy szőnyegek stb. érkeztek, és csak rövid ideig kaphatók Hoffmann Arthur kárpitos üzletében. 645—4—4 — Szemgyógyintézet van Miskolczon. 680—11—4 Szerkesztői üzenetek. Sz. B. Szakoly. .Anya" c. kéziratot köszö­nettel vettük és legközelebb sorát ejtjük, tárca rovatunkban. Sz. J. Helyben. ,Az obeliszk" c. verset legközelebbi számunkban leközöljük. Legyen szerencsénk máskor is! Nem közölhetők: „Holnap*, .Öregember*, „őszi hangok* cimü versek. „Ne üljünk fel* , Gyomlálás* c. cikkek. Vasúti menetrend. — Érvényes 1911. okt. 1-től. — I. Nyíregyházára érkezik: Debreczen felől 6"35 9'57, 1"50, 5"37,8*i2, 12'22 Szerencs , 6-31, 10"03, 1"39, 7'22, 813, Csap , 6-39, 9-21, 1-44, 4"00 8*7, Mátészalka „ 6"06, 110, 5"06, 7-i£, V. Namény „ 6"30, 1*16, 8'16, Polgár „ 610, 10 04, 515, II. Nyíregyházáról indul: Debreczen felé 4 £, 6"49, 1014. 2-05, 7"20,857 ' Szerencs „ 6"50, 10 04, 4*07, o"45, 9"06, Csap , 6-55, 1112, 2 20, 7-*>, 8^, Mátészalka , 716, 213, 7*8, A.-namény , 7'12. 10 30, 2'Í8, 8'«>, Polgár „ 7-10, 10 03, 5-15, Hyiregytiá.sa.Trid.élí:i lcis-sra.s-u.ta.li:. I. Nyíregyháza Bessenyei-térre érkezik: Balsa felől 5-56, 8"31, 12-00, 3 22, 717, Dombrád felől 6'24, 115, 812, Nagyhalász felöl 9 41, 3'22, II. Nyíregyháza Bessenyei-térről indul: Nagyhalász felé 6'25, 1P47, Balsa „ 7-10. 11-00, 3-12, 7|8, Dombrád felé 7 34, 2-26, 62°. Legújabb női ruhadiszekben a legnagyobb választék Kohn Ignátz 853-52-5 Telefon: 129. »öi-, f fi-divat és rövidáru üzletében Nyíregyházán

Next

/
Oldalképek
Tartalom