Nyírvidék, 1911 (32. évfolyam, 27-53. szám)

1911-12-03 / 49. szám

52-ik szám. NYIRVIDÉK 1911. december 24. 11 ur Eisler Károly Utóda Nyíregyházi czég tiidósitása, Hogy a n. é. közönségnek alkalma legyen a különben is nagy szükséglettel és kiadásokkal kapcsolatos karácsonyi vásárlásait eszközölni az idén a többi évektől eltérőleg araesonyx Ajande alkalmas tárgyakat csaknem félárban bocsájtom a vásárló közönség rendelkezésére. Angol 2*ephir Blusok ÍO K helyett 3 K. Selyem Blusok minden szinben 20 K helyett S'50 K. Szövet ing Blusok angol szövetből 16K helyett 5'SO. Delin Blusoh 5 K. Csipke Blusok 2 50 K. Mult idényből visszamaradt kézimunkákat 33% árán alul árusítom el. Bel és külföldi illatszereket, HOUBIGANT, RÖGE, PIVER, LOHSE stb. gyártmányokat csaknem félárban. SZŐRME ÁRUK csodás olcsó árban. MANICÜR KÉSZ­LETEK és KÉZITÁSKÁK óriási választékban. — NŐI ÉS FÉRFI ZSEBKENDŐK tucatja már Kor. 3. kezdve, — j^EHÉRNEMÜEK ÉS NYAKKENDŐ különlegességek. Világhírű „LICHTMANN" és TIP-TOP czipők. Valódi BORSALINO és ANGOL kalapok. — Telefon 114. 501-52-15 614—911. Ad. ügyszám. Hirdetmény. Közhirré teszem, hogy Ungár József nyíregyházi lakos megkeresése folytán mintegy 108 hektóliter és 84 liter idei termésű seprűn álló kerti bor a Nyirpazony határában levő Rókahegyen Szabó Károly ur borházában folyó evi december hó 5-én délelőtt 9 és fél órakor közbenjöttőmmel megtartandó nyilvános aján­lati versenytárgyaláson a legtöbbet igérő vevő telnek azonnali keszpénzfizetes ellenében becs áron alól is el fog adatni. Az eladás egyéb feltételei: 1. Becsár 4658 kor. 36 fillér, bánatpénz a becsár 10 százaléka. 2. Vevő az egész bormennyiséget az ár­verés megtartásától számított 48 óra alatt a saját hordóiba átönteni s a helyszínéről elszállí­tani köteles. 3. A vételi illeték vevőt terheli. 4. Eladaló fél a bor minőségéért és mennyiségéért felelősséget nem vállal. Nyíregyháza, 1911. december hó 1. napján. 769—1—1 SOMOGYI GYULA, kir. közjegyző. 1294—1911. szám. Hirdetmény. A Felsőszabolcsi tiszai ármentesitő tár­sulat területén az 1912. évtől kezdődőleg hat egymásutáni évben 27 drb. nagyobb fahid állandó anyagból szerkesztett és gőzeke terhelésre méretezett hiddá fog átépíttetni körülbelül 250.000 korona költséggel. E munkálat végrehajtására ezennel nyil­vános pályázat hirdettetik. A részletes feltételek, tervek és adatok a társulat helyiségében Kisvárdán a hivatalos órák alatt megtekinthetők. A társulat ezen munkálatokban szabad versenyt nyit és nem köti meg sem az építendő hidak alakját és alapozását, sem anyagát, csak az 1890- évi I. t.-c. értelmében kinyert 18451. K. 1911. számú hatósági engedély követelmé­nyeit kívánja betartani. A beadott ajánlatok alapján a munkálátot elnyerő vállalkozó csak az általa készített és a kereskedelmi Minister ur által elfogadott rész­lettervek szerint végezheti az építkezést, Az előirányzott vállalati összeg 5°/ B-át kitevő 12.500 korona bánatpénz vagy készpénz­ben, vagy óvadékképes értékpapírokban az ajánlat beadásával együtt a társulat pénztárába befizetendő, mely összeg a munka elnyerése esetén a vállalati összeg 10 százalékára egé­szítendő ki. Az ajánlatok felbontása 1911. évi decem­ber hó 12-én délelőtt fél 10 órakor fog Kis­rárdán a társulat helyiségében nyilvánosan meg­történni ; a később beérkező ajánlatok figyelmen kívül hagyatnak. Az ajánlatok elbírálásánál fenntartja ma­gának a társulati Igazgatóság a jogot arra, hogy abba a m. kir. kereskedelmi Minister ur szak­közegének befolyást engedjen és szabadkezet biztosit magának arra nézve, hogy a munkála­tot kinek adja oda, Kisvárdán, 1911. évi november 20-án. Kerekes József s. k. .738—2—1 igazgató főmérnök. Nyíregyházán, a Kállai-u. 16 sz. alatt lévő házas belsőség, Közelebbi megtudható • Schwarz Izidor és Dr. Baruch Ernő ügyvédek irodájában Nyíregyházán, Kállai-utca 8 szám alatt. 655-7-? 22023—1911. sz. Temesvári vásár-hirdetés. Az idei Temesvári Szt. Miklós f. évi dec. hó 14-től bezárólag dec. hó 18-áig fog megtartatni. Mindenféle állat felhajtása az országos vá­sárra december hó 14-étöl, csütörtökön reggeli 5 órától kezdve van megengedve. Temesvárott, 1911. évi nov. hó 15 én. A városi főkapitányságtól: 754—2—2 Beé Ferenc, főkapitány. 1903—911. v. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, hogy a nyíregyházai kir. törvényszék 10191/911. P. számú végzése által a Szabolcsi Agrár Takarékpénztár végrehajtató javára 215 korona tőke. ennek 911. év május hó 21. nap­jától számitavdó 6°/o kamatai és 4 korona hird. díjjal eddig összesen 83 kor. 30 fill. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bíróilag lefoglalt és 600 koronára becsült sertések, juhok és vetőgépből álló ingó­ságok nyilvános árverés utján eladatnak. Mely árverésnek a nyíregyházi kir. járás­bíróságnak 911. V. 1621/2. számú kiküldést rendelő végzése folytán a helyszínén vagyis Nyíregyháza határában levő Siposbokor tanyán leendő eszközlésére 1911. évi december hó 18-ik napjának délután 2 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly meg­jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingó­ságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.-c. 107. § a értelmében a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX. t.-c. 108. §-ban megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Kelt Nyíregyházán, 1911. november 30 án. 764-1-1 Oláh Gyula, kir. bír. végrehajtó. M^eglií-vó. A „ Nyíregyházi Kölcsönös Segélyző-Egylet mint Szövetkezet XYII-ik évi közgyűlését 1911. évi decemcer hó 14-én d. u. 3 órakor az egyesület házában (Luther­utca 5-ik szám) tartja meg. Tárgysorozat: 1. Igazgatósági jelenlés a mult üzletév eredményéről. 2. Évi mérleg és számadások, valamint a felszámoló Xll-ik vagyis 1905 —1906-ik évtársulat vagyonmeilegének előterjesztése. 3. Felszámoló-bizottság jelentése. 4. Felügyelő-bizottság jelentése, ennek alapján az igazgatóság, felszámoló-bizottság és felügyelő-bizottság részére a felmentvény megadása. 5. A Xlll-ik évtársulat felszámolásához 5 bizottsági tag s egy póttagnak megválasztása­6. Alapszabályok 35. §-a értelmében most kilépő igazgatósági tagok helyeinek betöltése. 7. Alapszabályok 39 §-a értelmében 3 felügyelő-bizottsági és 1 póttag választása. Nyíregyháza, 1911. november hó 22. Dr. Haas Emil, Leffler Sámnel, Snrányi Imre, titkár. elnök. ügyvezető igazgató. JEGYZET. Évi mérleg és számadások a közgyűlés előtt 8 nappal az egylet helyiséjében a t. tagok által minden nap átvehetők. A közgyűlésen az egylet minden férfi tagja minden törzibetét, illetve flzletrészes törzsbetét után egy szavazattal bir. de 10 szavazatnál többet seoki sem gyakorolhat, szavazat érvényességéhez a könyv fel­matatása szükséges. Minden egyleti tag csak egy megbízást vállalhat el, e megbízást közgyűlés előtt az elnöknek tartozik átadni, a megbízás csak 10 szavazatig terjedhet. . jj A kilépő igazgatósági és felszámoló-bizottsági tagok újból megválaszthatok. íjjJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom