Nyírvidék, 1911 (32. évfolyam, 27-53. szám)

1911-07-16 / 29. szám

4 29-ik szám. N Y I R V I D É K 1911. julius 16. — Mit akarsz ? — kérdi a tanár. A növendék mereven a térképre függeszti tekintetét. — Nos, mit akarsz ? — ismétli a kérdést türelmetlenül a tanár. — Kérem, tanár ur, Maridlól negyvenöt kilométerre egy bogár mászik . . . ÚJDONSÁGOK. TeBefon szám 139. — Baltazár Dezső püspöknek a debre­czeni lelkészi állásra való meghívása. A debreceni ref. egyházmegye presbyteriuma julius 7-én tartott ülésében egyhangúlag elhatározta, hogy b. e. dr. Erőss Lejos helyére lelkészül az egyházkerület újonnan választott püspökét, dr. Baltazár Dezsőt hivja meg s ebből a célból a törvenyszabta felterjesztést megteszi az esperesi hivatalhoz. — Firczák Gyula püspök jubileuma. A mun­kácsi g. kath. egyházmegye nagyérdemű püspöke Firczák Gyula ez év szeptember havában tölti be papi működésének 50 dik évét. Az egyház­megye papsága, támogatva a társadalom minden rétegétől, nagyobb szabású ünnepség keretében fogja ezt az alkalmat megünnepelni. Ungvár­megye főispánja átiratban közié Gróf Vay Tibor főispánunkkal, hogy amennyiben az egyház­megyéhez tartozó több vármegye főispánja és orsz. képviselője már idáig is kinyilatkoztatták, hogy az ünnepségen készséggel vesznek részt s felkérte őt, hogy Szabolcsvármegye is vegyen részt az üdvözlők sorában, még pedig aként, hogy az érdekelt törvényhatóságok határozatai és üdvözlő iratai egy közös, diszes kiállítású emlékkönyvbe foglalva, Ungvármegye főispánja által nyújtatnának át az egyházmegye által ez évi október hó 3-dikán tartandó jubileumi ünnepségen. Talán mondanunk sem kell, hogy Szabolcsvármegye közönsége szívvel és lélekkel csatlakozni fog azok soraihoz, kik a munkácsi g. k. egyházmegye magyar lelkű nagyérdemű püspökét 50 éves papi jubileuma alkalmával üdvözölni fogják. — A nyírbátori plébános ünneplése. Nyírbátor közönsége e hó 8 án Kovács Bernandon mino­— Te, Gyuri, ha elrontod ezt a tréfát, elválok tőled, és férjhez megyek Deutsch dok­torhoz. A lovaskapitány nem szólt, ám komolyabb volt mint valaha. Mikor másnap magas americainjén átment a kastélyba, megnyugvással tapasztalta, hogy az esküvői előkészületeknek semmi nyoma. Deutsch doktor a tornyában volt és mér­gesen járt fel-alá. Mikor a lovast meglátta, előbb kacagott, aztán káromkodott. — Elszökött a menyasszony. Éjjel, hajnal­ban eltűnt az anyja mellől, a ki ugy vigyázott rá, mint a szemére. Búcsúlevelet is irt. Olvasd, itt van. A lovaskapitány egy papirosfoszlányról a következő otromba, verébfej nagyságú belükkel irott szavakat olvasta le: — Kedves Szülejim csúfá tettek, tehát a faluban nem maradhatok világ gúnyára, a vá­rosba megyek szógálatot keresni. Csókolja és tiszteli Kapor Terka. A kapitány felsóhajtott. — Szegény kis leány. Egész életében szám­űzve lesz a szülőfalujából magának a szeszé­lyéből. Deutsch doktor káromkodott: — Becsületszavamra mondom, hogy el akartam venni a libát. Most már megyek én is innen. Valahol csak lelek a világban egy sze­gény leányt, aki nem szökik meg a gazdag fiatal ember elől. A lovaskapitány, sok év mult el azóta, még mindig azon csodálkozik, hogy Deutsch doktor ma se kapott feleséget. m rita házfőnököt és plébánost fényes fogadtatás­ban részesítette székhelyére megérkezése alkal­mából. A vasútnál Petróczy János járásbiró, mint világi elnök üdvözölte a nyírbátori hívek nevében, mire a plébános meghalva válaszolt. A minorita rendház küszöbén Gsáky Özséb rendtag üdvözölte az érkezőt. A fogadtatás után barátságos vacsora következett, melyen számos felköszöntő hangzott el. — Felső kereskedelmi Iskola. A nyír­egyházi Kereskedők és Gazdák Kőre egy, a jövő tanévben megnyitandó, nyilvánossági joggal fel­ruházandó kereskedelmi tanintézet (felső keres­kedelmi iskola) létesítésén munkálkodik. Annak előrebocsátásával, hogy a tanintézet felügyelő­bizottsága az évi dijat valószínűleg 200—240 koronában fogja megállapítani: tisztelettel ké­rem a szülőket, hogy gyermekeiknek ez inté­zetbe lépése és beiratása végett alulírottnál a folyó juliás hó 20 áig levélben jélentkezni szí­veskedjenek. A lelvételbez a középiskola négy osztályának elvégzése szükséges. A jelentkezés nem jár kötelezettséggel és csak tájékozásul szolgál; — de előreláthatólag 35 — 40 növen­déknél több nem fog felvétetni. Tisztelettel dr. Hoffmann Móric, a Kör titkárja. — Gazdasági szakértők kijelölése. A földmivelésügyi miniszter Szabolcsvármegye te­rületére Kauzsay Tibor gazdasági segédfelügyelőt és Szikszay Sándor gazdasági egyesületi titkárt kijelölte birtokrendezési ügyben gazdasági szak­értőkké. — Képviseleti közgyűlés Nyíregyháza város képviselőtestülete e hó 12-én, kedden r'élután rendkívüli közgyűlést tartott. — - Bortermelőink ügyeimébe. A vármegye alispánja a közeit dő szüretra való tekintetlel a következő rendeletet intézte a hatóságokhoz: „Felhívom, hogy hatósága területén a leg­szélesebb körben és több ízben tegye közhírré, hogy a szőlőbirtokosok, továbbá a hordőgyár­tással és javítással foglalkozó iparosok érdeke­ben áll, ha az előreláthatólag jó bortermésre tekintettel, hordóik jelzése (hitelesitese) és újra jelzése iránt jó előre gondoskodnak. Az 1907. évi V. t.-c. értelmében ugyanis hitelesitéssel el nem látott hordók közforgalomba nem bocsáthatók, — ily hordók szállítását a magyar királyi államvasutak nem eszközük s tulajdonosuk kíhágási uton szigorúan büntettetik. A hordók jelzéset és ujrajelzését a vármegyei hordójelzö hivatal Nyíregyházán van hivatva teljesíteni, a szabáiyrendeMileg megállapított dijak ellenében. A vármegyei hordójelző hivatal­nak azonban csak egy tisztviselő áll rendelke­zésére, ki a közönség igényének csak akkor tud eleget tenni, ha a teljesítendő munka el­végzésére elegendő idő áll rendeikezésere. Álta­lában bevett szokás az, hogy a hordók hitele­sítését a magánfelek csak közvetlen a szüreti idény beállta előtt kívánják eszközöltetni, mely esetben a hordójelző tisztviselő a tömegesen érkező kívánalmaknak eleget tenni nem tudhat. Ezért minden szőlőbirtokosnak, és hordógyártás­sal iparilag foglalkozóknak érdekében áll, hogy hordóik jelzését a vármegyei hordójelző hiva­talnál jó előre kérelmezzék. A hordók a hordojelző hivatal helyiségébe (Nyíregyházán, vármegyeháza} beszállithatók, vagy nagyobb mennyiségű készlet esetén a hordójelzőnek a helyszínére való kiszállása kérelmézhető." — Kinevezés. Az igazságügyminiszter dr. Kerekes Pál nyíregyházi gyakorló ügyvédet a nyíregyházi ügyészségi kerületbe ügyészségi meg­bízottá nevezte ki. A pénzügyminiszter Didovátz Ignác nyíregy­házi pénzügyi fogalmazót eddigi állomáshelyén való meghagyása mellett pénzügyi segédtitkárrá nevezte ki. — Tankönyv engedély és használat. A vall. és közokt. m. kir. miniszter úrnak f. évi május 13-án kelt 58,524 sz. rend. alapján ezúton is felhívom az állami községi és magán elemi iskolai tanítók figyelmét arra, hogy isko Iájukban csak miniszterileg engedélyezeit tan­könyveket használjanak. Tankönyvhasználatnál az üzleti szempontok mellőzendők és mindenki tarts szem előtt az iskola és szülők jól felfogott érdekét. Végül megjegyzem hogy dr. Wilt Győrgyné és Lengyel József kir segédtanfelü­gyelő „Szabolcsvármegye földrajza" kipróbálás után most van miniszteri engedélyezés alatt. Ezen tankönyv az 1911/12. tanévtől kezdődőleg folytatólagosan csak azon esetben használható ha miniszterileg engedélyeztetett é-; az engedé­lyezési szám a tankönyvön jeleztetik. E'.en körülményre kötelességszerüleg feb.ivom az ér­dekeltek szíves figyelmét. Nyíregyháza, 1911. júl. 7-én. dr. Wilt György, kir. ta ifelügyelő. — E-küvö. Fried Andor f. hó 11-én tai­totta esküvőjét Reichmann József és nej? leányával Rózsikával a helybeli izr. templomban. — A szatmári uj postafőnök. Jóleső érzések között irjuk le, hogy a Szatmári városi postahivatal főnökévé Sipos Gyula helybeli pt. főtiszt neveztetett ki és az erre vonatkozó okmány ma le is érkezett a ministeriumból. Sipos Gvula aránylag fiatalon jutott eme szép állásba. Tudása és kedves modora azonban rég pradestinálta valamelyik nagyobb hivatal veze­tfsére. S^atmár város inteligens közönsége örül­het hogy egy ilyen ambitiózus postavezetőt kapott, de hivatalnoktársai is örülhetnek annak, mert benne nemcsak a vezetőt tisztelhetik majd, hanem a jóakaratú kartársat is. Mi pedig nyí­regyháziak szintén örülünk az előlépésének, de sajnáljuk távozását mert főnökhelyettesi műkö­dése alatt megszerettük az egyéniségét. Születése és rokonsága révén azonban nem veszítjük őt el teljesen és hisszük, hogy az a kapocs, mely őt Nyíregyházához köti, távozása által csak erősödni fog. — Koleragyanu Nyíregyházán. Pénteken dél­ben távirat érkezett a polgármester címére a főváros hatoságától, hogy dr. Marton Gyula kolerás vidékről útban van Nyíregyháza felé. A polgármesler azonnal intézkedett Marionnak a rendőrség és hatósági orvos által való fogadta­tása iránt. Mártonon eddig azonban gyanús je­lenségeket nem észleltek. — A „Nyirmadai Önkéntes Tűzoltó­egylet" saját pénztára javára julius hó 23 án a Nagyvendéglő összes helyiségeiben zártkörű táncmulatságot rendez. Kezdete es'e 8 órakor. Beléptidij személyjegy 2 K, családjegy 5 K. — Á nyíregyházi ág. h ev egyház képviselő­testülete e hó 16 án, vasárnap delelőtt fel 12 órakor a központi iskola II. fiúosztály tanter­mében rendes közgyűlését tartja. Tárgyak: 1. Elnöki bejelentések és előterjesztések. 2. A templomtető javítás ügye. 3. Helyi szabályren­delet mcdositás. 4. Lelkészi iroda áthelyezés stb. 5. Tanitóválasztás. — Szövetkezeti népház. A nyirábrányi hitel­szövetkezet szőve;kezeli népház létesitese céljá­ból államsegélyért folyamodott. A földmüvelés­ügyi miniszter most értesítette a vármegye alispánját, hogy hajlandó a szövetkezetet e célja elérésében 5000 kor. államsegelylyel támogatni abban az esetben, ha a népház a helyszínén járt kiküldötte által megfelelőnek talált telken fog felépíttetni s ha a szövetkezet az építkezés­hez 4000 koronával hozzájárul s ha a község az építési anyag fuvarozását elvállalja. — Miltanrendó'ri bejárás. A debreczen— hsjdusámsoni vasút hajdusámsoni tanyák állo­másból kiágazólag Nyírbátorig vezető helyiérdekű vasútvonal, továbbá a Debczen—Salétrom utca állomás mütanrendőri bejárás megkezdésének idejét julius hó 29-re tűzte ki, összejöveteli helyül pedig Nyírbátor állomás épületét tűzte ki. — Előmunkálati engedély meghosszabbítása. A kereskedelemügyi miniszter a nyiregyháza­vidéki kisvasutak részvénytársaságnak a nyír­egyháza— dombrádi fővonalból a város belterü­letén kiágazólag a Vay Ádám (Pazonyi) utcán át Nyirpazony, Nyírtura, Smyő, Nyírtét, Nyir­ibrony, Ramocsaháza, Laskod, Petneháza, Karász községek érintésével Gyulaháza községig veze • tendő keskesvágányu vasútvonalra kiadott elő­munkálati enged-lyét 1912. évi julius hó 28-áig meghosszabbította. — A Szabolcsvármegyei Tűzoltó-Szövetség augusztus hó 20 án délelőtt 11 órakor Nagy­kállóban, az állami főgimnázium tornatermében tartja Il-ik évi rende- közgyűlését. A közgyűlés tárgyai: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jelentés a szövetség ügyeiről s a tűzrendé­szet állásáról. 3. Választmány jelentése az 1910. évi számadásról. 4. Az 1912. evi költségvetés megállapítása. 5 Előzetesen 48 órával beérke­zett indítványok tárgyalása. Délután fél 3 órá­tól versenygyakorlatok. Nyíregyháza, 1911. évi junius hó 26 án. Mikecz Dezső, elnök, Szabolcs­vármegye al'spánja. Dr. Konthy Gyula, ügyv. elnök, a Ferencz József rend lovagja. Oltványi Ödön, titkár. Figyelmeztetés. A vármegye tűzoltó-testü­letei felhivatnak, hogy a szövetség nagygyűlésén

Next

/
Oldalképek
Tartalom