Nyírvidék, 1911 (32. évfolyam, 1-26. szám)

1911-02-12 / 7. szám

6-ik szám. N Y I R V I D É K 1911. február 5. 11 — Második utazásom a Nap országaiba. E cim alatt közölt lapunk egy hosszabb tárca­sorozatot Ruesonyiné Berend, Margittól, aki olaszországi emlékeit irta meg e közvetlen hangú tárcákban, melyek kibővítve és kiegészítve most egy szép kötetben könyvalakban is megjelentek. A könyv címlapját Hegedűs László neves festő­művészünk és akadémiai tanár rajzolta és kor­látolt számban a Ferenci-féle könyvkereskedésben kapható. Ára 4 korona. — Ujhazy Ede Nyíregyházán A nem­zeti színház nagy művészének 40 éves jubileumi ünnepségeiből városunk közönsége is kivehette a maga részét, Zilahy Gyula igazgató jóvoltából, aki egy hétfői előadásra elhozta hozánk Újházit. A vasúti állomásnál a város nevében Balla Jenő tanácsos üdvözölte Újházit, este pedig a szín­házban Trak Géza tanácsos, átnyújtotta neki a város koszorúját. Jubileumi előadással Újházi legjobb szere­pében a Konstantin abbéban mutatta be újra nálunk soha nem hanyatló páratlan művészetét természetesen zsúfolásig telt ház előtt, zajos sikereket ara va. Este a nagymüvész a városi szinügyi bizottság tagjaival vacsorázott együtt a Koronában. — Firczák Gyula jubileuma. Firczák Gyula dr. titkos tanácsos, munkácsi gör. kath. püspök az idén tölti be áldozárságának 50-ik eszten­dejét Az egyházmegye papsága ez alkalommal nagy ünnepségre készül és a püspük nevére alapítványt tesz. — Esklivó'k. Szelóczky Géza, nyíregyházi m. kir. dohánybeváltó hivatali tiszt tegnap e hó 11-én tartotta esküvőjét Oroson Erdélyi Viola kisasszonynyal, Erdélyi Farkas, Oros község jegyzője kedves leányával. Thuróczy Benő e hó 27-én tartja esküvő­jét Napkoron Simák lrénkével Simák István jegyző, és neje kedves leányával. — Lemondott jegyzó' Kutka Andor, Nyir­pazony község jegyzője állásáról lemondott. Mezőssy László járási főszolgabiró a jegyzői teendők ellátására Horváth János orosi jegyző segédett helyettesitette. — A Leányegyesillet szünidei gyermektelep ? részére a következő adományokat kaptuk: mél­tóságos gr. Desewffy testvérek 200 kor. N. N. 300 kor. Bleuer István úr 10 kor. Leffler Sá­muelné és Groák Lajosné úrasszonyok egy-egy felszerelt ágyat, Bodnár István úr ágy és mos­dószekrényt, a gyermekkonyha részére a Sza­bolcsi Hitelbank 30 kor. a nyíregyházi Altalános Hitelintézet r. t. 50 koronát adományozott. Hálás köszönettel, Szlaboczky Márta elnök. — A birói vacsorára a következő meghívót bocsátották ki: Meghívó. A nyíregyházi kir. törvényszék, ügyészség és járásbíróság 1911. évi február 23-án este 8 órakor a Korona szálló nagytermében tánccal egybekötött vacsorát ren­dez, melyre kivül cimzett urat és családját meghívja A belépő-jegyül is szolgáló vacsora­jegy (személyenként 6 korona) Derzsy Zoltán kir. törvényszéki jegyzőnél folyó hó 20-ig vál­tandó ki. A rendezőség. — A jégpályán ma d. u. 2 órától zene lesz. Délelőtt a pálya zárva lesz. — A gő;.filrdő zárva lesz kazántiszti­tás miatt e hó 13., 14. és 15-én hétfő, kedd és szerdán. — Uj fó'ügynökség. Az ELő Magyar Általá­nos Biztosító Társaság igazgatósága a Nyíregy­házi Takarékpénztár Egyesület által képviselt helybeli kerületi ügynökséget c. loügynökséggé alakította át, s annak vezetésével Lassner Tiva­dar társulati tisztviselő urat bízta meg. — Köszönet. A Szabolcsi Hitelbank tekin­tetes Igazgatósága iparostanonciskolánk céljaira küldölt hatvan korona adományáért fogadja há­lás köszönetemet. Orsovszky Gyula, igazgató. — Gyásirovat. Város unij egyik kiváló ipa­rosa és érdemes polgárának elhunytát tudatja a következő gyászjelentés: Alulírottak fájdalom­tól megtört szívvel tudatjuk hogy a szerető férj, gondos apa, rokon és barát Simkó József városi képviselőtestületi tag folyó évi február hó 9-én déli 12 órakor életéneií 67 ik, boldog házassá­gának 20-ik évében hosszas szenvedés után el hunyt. A megboldogult földi maradvánvai folyó hó 11-én délután 3 órakor fognak a Kossuth­utca 10 számú gyászházból az ág. ev. egyház szertartása szerint a Vasúti sírkertben lévő családi sírboltba örök nyugalomra helyeztetni. Nyíregyháza, 1911. évi február hó 9-én. Béke lengjen drága porai felett! özv. Simkó Józsefné szül. Likay Erzsébet neje. Simkó József egyet­len fia. id. Simkó Endre testvére, gyermekeivel. — Kös :önet. A Szabolcsi Hitelbank 50 ko­ronát, N. N. disznó aprólékot, Tahy Miksáné babot, Miholeez Mártonné 5 liter bort küldött az Erzsébet árvaház részére. Fogadják érte hálás köszönetemet, özv. Bísthy Barnání, n. e. elnök. — Halálozás. Vettük a következő gyász­jelentést : Kacsóh Lajosné szül. erzsébetvárosi Lukács Róza maga és alulírottak nevében bána­tos szívvel jelenti, hogy szeretett férje, édes atyjuk, nagyatyjuk és testvérük marosselyei Kacsóh Lajos máv. nyug. felügyelő életének 62-ik évében, hosszú és súlyos szenvedések, az Úrvacsora ájtatos felvétele után folyó hó 2-án reggel 10 órakor történt gyászos elhunytát. Temetése folyó hó 4-én d. e, 10 órakor lesz az ev. ref. egyház szertartásai szerint a helybeli sírkertben. Kótaj, 1911. február 2. Nyugodjék békében! Dr. Kacsóh Pongrácz, özv. derecskei Körmendy Endréné Kacsóh Edithe, özv. rotten­burgi Schmidt Istvánné Kacsóh Fátime gyer­mekei, Schmidt Magda, Körmendy Endre unokái, Kacsóh Pál nejével, Barláné Kacsóh Ilona fiával, Gsókné Kacsóh Zsuzsánna férjével testvérei. — A Dalárda vígestélye. A „Nyíregyházi Városi Dalárda" f. hó 26-án vasárnap tarlja szokásos vigestélyét, melyre ugy a Dalárda mint az e célra kiküldött vígalmi bizottság lázasan készülődik. A műsorról annyit, hogy nagyon jó lesz. — Nyilvános köszönet. A .Nyíregyházi Álta­lános Hitelintézet" a helybeli iparostanoncisko­lai „Otthon" részére 40 K. segélyt küldött. Ezen, igazán nemes célt szolgáló adományért, az „Otthon" ifjúsága nevében is hálás köszön­tet mond a vezetőség. — Pályadíj nyertes ifju. A debreceni refor­mátus akadémián a „Hatvani" latin nyelvű pályatétel ez évi pályadijának egyik nyertese : Szász Imre 3. é. theologus. A nevezett ifju Balkány községnek szülöttje. — Köszönet nyilvánítás. A „Szabolcsi Hitel­bank" 20 koronát juttatott a nyíregyházi gór. kath. iskola szegény sorsú tanulói felruházására. A nemes adományért ezúton mond köszönetet az iskolai igazgatóság, Értesítés. A nyíregyházi ág. hitv. evang. tanyai iskolákban a hivatalos félévi iskolaláto­gatások február hó 13—17-ig bezárólag a követ­kező sorrendben fognak megtartatni: Február hó 13-án d. e. Sipos b. Takács J. t. v. a., d. u. Puposhalom. Kubinyi T. t. v. a., d. e. Benkő t. I—IV—V. Estók K. t. v. a., d. u. Bjnkő t. II—III. Statkievitz Gy. t. v. a. Február hó 14-én d. e. Kisteleki b. I VI. Boczkó E. t. v. a., d. u. Kisteleki b. II—III. Scholtz O. t. v. a., d. e. Felső-Sískut II-III. Huray Gy, t. v. a., d. u. Felső-Sóskút 1—VI. Thaisz K. t. v. a. Február hó 15-én d. e. II. Manda. Szolár P. 1. v. a., d. u. Rozsrét t. Sóbisz Lajos t. v. a., d. e. I. Manda t. Szekeres P. t. v. a., d. u. Bálint t. Bercsényi P. t. v. a., d. e. Sima t. Szlaboczky P. t. v. a., d. u. Újtelek t. Sipkay Gy. t. v. a. Február hó 16-án d. e. Szarvassziget Acél S t. v. a., d. u. Jakucs b. Ország G. t. v. a., d. e. Salamon b. Tolnai P. t. v. a., d. u. An­tal b. Kemény P. t. v. a. Február hj 17-én d. e. Nádasi b. Pál Sá­muel t v. a.' d. u. Súlyán b. Préhopi J. t. v. a., d. e. Halmos b. Puvarcs Gy. t. v. a. Nyíregyháza. 1911. január 18. Az iskolaszéki elnökség. — Felilifizetők névsora a február, hó 1-én a vasutas szövetség által rendezett tánc­mulatság alkalmával. Dr. Szita Sándor 13 K., Gutman Sámuel 6 K., Haisinger Viktor, Hoft'­man Mihály, Népoank, Nyíregyházi takarékpénz­tár egyesület, Szaboicsi agrár takarékpénztár, Winat Fisch és Tsa, Nyíregyházai ált. hitelinté­zet, Kereskedők és iparosok hitelintézete, Lányi Dezső, Dr. Szopkó Dazső, Első Nyíregyházai czukorka gyár, Zsidóvits Ilona, Hircz Pál, Hajnal Lajos 5—5 K., Ha'ifel Lajos, Mxrlon József, 4—4 K., Polinszky Ágoston, Hsrr Béla, Irsay Gusztáv, Nagy Kálmán, Rózenthál Gyula, Ungár Lipót, Führer Ignácz, Osgyáni József, Baruch Arnold, Nyírvidéki takarékpénztár, Schwarcz Jenő, Hunyady László, Nyíregyházai kölcsönős segélyző egylet, Weis; Pál, Stein Sámuel, 3—3 K., Marton Ármin, Pap Géza, Májerszky Barnabás, Szabolcsi hitelbank, özv. Bogár Istvánné, özv. Nyitray Jánosné, Mohr József, Dr. Gergelyfy Dezső, Dr. Zinner Jenő, 2—2 K., Makovits Elemér, Kindrusz András, Szolár György, Gyurecskó András, Barla Sándor, Birala János, Perjesy Károly, Namányi Adám, Sándorffy István, 1 —l K. Amely fdlülfizetése­kerc ezúton is hálás köszönetei marad. Az elnökség. — Hangverseny. A nyíregyházi zenekedvelők a múlt vasárnap délután tartottak meg a Korona dísztermében ez idén második hangversenyüket. A nagytermet intelligens szép közönség töltötte teljesen meg igtzán műélvezetes pár órát sze­rezve magának az előadás meghallgatásával. Ugy látszik a fiatal egy sülét nagy érdeklődő kört vonzott már maga körül, és méltán, mert hangversenyei a legmagasabb és legkényesebb igényeket is teljesen kielégíthetik. A délután kimagasló pontja a Füredi Henrikné úrnő zon­gorajátéka volt. Úgy a quartott és a zenekari számok mind a legnagyobb tetszést aratták. — Köszönetnyilvánítás. A Gávai Takarék­pénztár R T. a mult évi üzleti t. jövedelméből a helybeli szegényeknek felekezeti külömbség nélkül leendő kiosztás végett 50 koronát, a dadaifelsö járás népnevelési egyesületének 20 koronát, s a község szegényalapjának 10 ko­ronát volt szíves adományozni, amely adomá­nyért ez uton fejezi ki köszönetét az elöljáróság. — Mozi a Szarvas utcán. Mezey Kálmán, helybeli lakos kérvényt adott be a városi ható­sághoz, hogy Szarvas utcai telkén mozgófény­kép színház céljaira épületet emelhessen. A város által kérelmével elutasitatván, felebbezést adott be a vármegye közigazgatási bizottságához, ahol is a felebbezést elutasították, azzal a meg­okolással, hogy Mezeinek előbb a mozgó szín­ház létesítésére kell a rendőrségtől engedélyt nyernie, az építési engédély kérdése csak azután lévén elbírálható. — A Leányegyesület mai tea-délutánját, közbejött akadályok miatt, n±m a Korona dísz­termében, hanem a főgimnázium torn-icstrno­kában tartja a következő programm-szímokkal: 1. Monológ, előadja Pálffy Ltván, 2. Éukszám, Székely Gyuláné úrasszony. 3 Első szerelem, dialóg Előadják Pálffy Ilonka és Billay Gyula. 4. Kuplék, énekli Naszly Dadu. 5. Feministák, tánc. L3jtik Kiss Mirta, Scbönbng Anna, Sza­lay L'li és Stein Aliz. 22—5—3 — Nyilvános nyugtázás. A szanatórium feb­ruár l-én megtartott cabaret estélyén felülfi­zettek és jegyeiket megváltották: Antal Já­nos 2 K., Baruch Arthur 5 K., Baruch Jenő 2 K., özv. Básthy Barnáné 16 K., Bálhory István 4 K., Dr. Bodnár István 10 K., Burger Pál 30 K., Dr. Demjén József 3 K., Dokupil Gyula 4 K.. Dopcsa Alijos 3 K., Gíbor József 6 K., Geduly Henrik 10 K„ Groák Ödön 10 K., Huray Sámuel 2 K., Jóba Elek 5 K., Király Sándor 3 K., özv. Kovách Gerőné 5 K., özv. Korányi Imréné 10 K, Dr. Klár András 3 K., Kiss Ernő 1 K., Klár Jenő 3 K., Klár Leó 6 K., Dr. Konthy Gyula 10 K.. Dr. Korányi Endre 6 K., Dr. Kovách Elek 16 K., Kovách Győző 3 K., Dr. Laufer Miksa 4 K., Livotha Béla 2 K., Meskó László 10 K„ Dr. Mandel 3 K., Mandel Pál 2 K., Mikecz Dezső 10 K., id. Mi-

Next

/
Oldalképek
Tartalom