Nyírvidék, 1911 (32. évfolyam, 1-26. szám)

1911-06-18 / 25. szám

21-ik szám. N Y I R V I D É K 1911. május ál. 302 olyan értelmű figyelmeztetést, mely arra vall, hogy a támadást csakugyan a mi lapunkra vonatkoztatták. Ehhez képest kérem a Tekintetes Szerkesztőséget, szíveskedjék b. lapjában a félre­értést eloszlatni azzal, hogy a cikk a kolozsvári „Haladás"-ra vonatkozik. Kiváló tisztelettel a „Haladás" szerkesztősége nevében. Nagykálló, 1911. junius 14-én. Tatok, Károly. — 25 éves tanitó. Smiczer Ágoston hely­beli ág. h. ev. tanitó folyó hó 27-én tölti be tanítói sikeres működésének 25-ik évét. — Uj ügyvéd. Dr. Szabó Gyula az ügyvédi vizsgát Budapesten sikerrel letette. — A nó'ipariskolának folyó hó 25-én rende­zendő juniálisa iránt város, sőt megyeszerte nagy érdeklődés mutatkozik. Az előkészületek minden téren nagyban folynak, amennyiben a rendezőség a táncmulatság keretén belül gazdag és változatos programm összeállításán fáradozik Lesz kabarét, utcai énekes csoport, cigány­karaván, kocsikorzó, lacikonyha stb. S igy, ha az idő is kedvezni fog, a mulatság sikere szinte előre biztosítva van. — Gyászrovat. Vettük és mély részvéttel közöljük a kővetkező gyászjelentést: Mezőssy Gusztáv és neje szül. Koczogh Zsuzsánna, gyer­mekeik: Anna, fériével Thuránszky Tihamérral és Katicza; továbbá Mezőssy Juliáuna, férj. Vidovich Lászlóval; gyermekeik: Marthon Viola, férj. Somlyódy Jánossal; Vidovich György és Ferencz; valamint Galgóczy Etelka, férj. Horváth Ferenczczel; Irén, férjével Gsernyus Zoltánnal; Ilona, férj. Báthy Kálmánnal; Antónia, férj. Marossy Bertalannal; Anna, férj. Buchwein Bélával; Mária, férj. dr Vida Józseffel, gyerme­keikkel s a nagyszámú rokonsággal együtt szo­morodott szívvel tudatják a jó anya, nagyanya, anyósnak tolcsvai Mezőssy Tamásné szül. rákóczi Répássy Antóniának 87 éves korában f. hó 15-én végelgyengülésben történt gyászos el­hunytát. Temetése a ref. egyház szertartása szerint Nyíregyházán, Virág-utca 26. sz. alatt f. hó 17-én d. e. 10 órakor lesz, honnan ugyan­akkor Kemecsére, a családi siboltba szállíttatik. Az emlékezet virasszon álmai felett! — Esküvő. Lichtmann Imre junius hó 25-én déli 12 órakor tartja esküvőjét Leblang Rózsi úrleány nyal a Dohány-utcai izr. templom­ban Budapesten. — Kiküldetés. A Nyíregyházi Villamossági Rt. Dokupil Gyulát kiküldle Münchenbe hogy tanulmányozza az ottani „villamosság a háztar­tásban, a kisiparban és a mezőgazdaságban" cimü kiállítást. Megvagyunk győződvé, hogy az ott összehalmozott remek gyűjteményből sokat fog tanulni és sok uj praktikus dolgot fog bevezetni is Dokupil Nyíregyházán. — Lóverseny Polgáron. E hó 29-én csikó­dijazással egybekötött lóversenyt rendeznek Pol­gáron. Ez ügyben a napokban volt Polgáron értekezlet, melyben megválasztották a védnökö­ket, az elnökséget, az ítélkező zsűrit, a rendező­bizottságot. A rendező-bizottság a napokban tartandó üléseiben állapítja meg az ünnepély programmjának részleteit. — A városi gó'z- és kádfürdő' kazántisztitás miatt junius hó 19. és 20-án zárva. Jánószky Endre, gazd. intéző. — A nyirmadai önkéntes tűzoltóság 60 tag­gal megalakult, teljes odaadással szervezkedik és gyakorlatoz. A kisvárdai önkéntes tűzoltóság jó hírneve képezte alapját annak, hogy a nyir­madaiak a könnyebb és kényelmesebb uton el­érhető nyíregyházi tűzoltók helyett a kisvár­daiaktól kérték és kapják oktatásukat. — Pince tűz. Szerdán déli 1 órakor — valószínűleg az utcáról bedobott égő kaucsuk fésűtől — kigyuladt a Papp Géza fűszer- és csemege kereskedő pince raktára, és mire a tüzet észrevéve elfojtották, nagy károkat oko­zott. A pincében elhelyezve lévő spiritusz meg­gyuladása pedig nagy katasztrófának lehetett volna az előidézője. — Pályázat. Báró Wüllerstorf Urbair Bernát altengernagy által két szegény tengerész katona segélyezésére létesített alapítvány kamataira a m. kir. honvédelmi miniszter pályázatot hirde­tett. Két 140 koronás segély kerül kiosztásra. Pályázhatnak olyanok, kik a cs. és kir. hadi­tengerészet kötelékéből ténvleges katonai szol­gálat alatt keletkezett betegség miatt, ellátási igény nélkül bocsájtattak el, e mellett vagyon­talanok, ugy, hogy a segélyre rá vannak szo­rulva, mely körülmény hatósági bizonyitvány­nyal igazolandó. A feltételeket igazoló okmá­nyokkal felszerelt kérvények a trieszti cs. és kir. tengerész kerületi paiancsnoksághoz julius hó 1 -ig nyújtandók be. — A törvényhatósági munkás közvetítő alant­irtan közli a következő munkás alkalmat és értesíti az érdekelteket, hogy bővebb felvilágo­sítást töle Nyíregyházán a réndőrkapitányi hivatalban nyerhetik. Asbóth János földbirtokos Videfalvára (Nógrád m.) 20 pár arató munkást keres egész nyári idényre, cséplési és hordási munkálatokat beleértve a kővetkező feltételek mellett: a mun­kások 75 k. h. öszi 75 k. h. tavaszi aratásra szükségesek mindenből 13-ik részt Kapják azon­ban szalma nélkül, 6 pár szükséges a cséplés­hez, férfi 2 kor, 40 fillér, nő 1 kor. 20 1. nap­szám mellett komenció páronként 120 1. rozs, 301. buza 16 kor. készpénz és együttesen 8 korona holdonként, ha a munkások Zólyom­ból vagy más felvidéki helyről jelentkeznek, az egyezkedés esetleg napszámban és élelemben történik. Schwartz Lázár földbirtokos (Szabadbat­tyán) 50 férfi és 20 női felrészes fleánygyerek) munkást keres julius augusztus hóra cséplési munkálatokrá. Szilágyvármegye, Erkárász községben 20-40 munkás aratási munkára jelentkezik. Erinkezni lehet az ottani jegyzőve', vagy ifj. Gózár Sán­dor ottani lakossal. Nagykőrösön női munkásokban nagyobb hiány mutatkozik: minélfogva több szőlőbirtokos­nak szőlőkötés céljából mintegy 120 nő s 12 éven felüli gyermek munkásra lenne sürgősen szüksége. Napibér ellátás nélkül 120 — 150 fillér az illetőnek munkaképessége szerint. A telep lakast és tüzrevalót ingyen ad és legalább 6 heti munkatartam után az oda- és visszautazás költségét megtéríti. — Halálos esés. Máté Mihály 52 éves vasúti munkás Rakamazon a község Tokaj felőli végén levő Aranyosárok feletti vasúti hidon több tár­sával dolgozott, valószínűleg megszédült s a 9—10 méternyi mélységbe lezuhant. Mint az orvosi vizsgálat megállapította, gerinc agy sérü­lést szenvedett, s harmadnapra meghalt. — Üdülőhelyek a Székelyföldön A maros­vásárhelyi székelytársaság által a Székelyföld több mint 20 egészséges helyén berendezett üdülő helyről szóló ismertetést ez év tavaszán oly nagy tömegben kérték, hogy újult kiadás szerkesztése vált szükségessé, amely a napokban már el is hagyta a sajtót. Tanítóknak, tanító­nőknek és szerényebb díjazású hivatalnokoknak ingyen küldi meg Szenfgyörgyi Dénes a székely társaság titkára Marosvásárhelyen. — Hangverseny Tokajban. A tokaji refor­mátus egyház presbytériuma meghívja a közön­séget a „Magyar R form. Ének vezérek Egyesülete" által e ref. templomban folyó évi junius hó 29-én délután pont 3 órakor tartandó hang­versenyre. Beléptidij személyenként 1 korona. Meghívja továbbá a rendezőség a közönséget hangverseny után a „Bakonyligetben" tartandó táncmulatságra, mely 6 órakor kezdődik. Ide belépődíj: személyenként 1 kor., családonként 3 korona. Ugy a hangverseny, mint a tánc­mulatság tiszta jövedelme az építkező tokaji ref. egyház javára fordittatik; minélfogva felül­fizetések köszönettel fogadtatnak s hirlapilag nyugtáztatnak. Ételek s italok jutányos áron való kiszolgáltatásáról Beck Sámuel vendéglős gondoskodik. — Pályázat. A pécsi és nagyváradi honvéd hadapród iskolákban 1911—1912. tanév kezde­tén betöltendő helyekre kibocsájtott pályázati hirdetmény közigazgatási tanácsosnak hivatalos helyiségében a hivatalos órák alatt megtekinthető. — Phosphatine Falieres a neve annak a táp­szernek, amellyel manapság már minden aggo­dalom nélkül lehet a gyermeket az elválasztás időszakában táplálni. E kiváló tápszer biztosítja a csontrendszer fejlődését és erőteljessé neveli a gyermeket. Kapható a gyógyszertárakban dobo­zonként, amelv 3 hétre elegendő 3 kor. 80 f-t. — Tánctanitás. Bálint András helybeli oki. tánctanító julius 1 -én tanfolyamot nyit a gyer­mekek részére d. u. 5—7 óráig, a felnőttek részére pedig este 8 -10-ig. Iratkozni lehet a „Gazda-Kör" helyiségében Bethlen-u., avagy a lakásán, Kótaji-utca 49. szám alatt. — Gyomorbajokat, étvágytalanságot és emész­tési zavarokat a közkedveltségnek örvendő Ferencz József-keserűviz rövidesen megszüntet. Hatása gyors és biztos, minden kellemetlen melléktünet nélkül. Előrehaladott korú egyéneknél már 8 napon át 3 evőkanállal véve maradandó gyógyu­lást eredményez. Ezért becsülik a leghíresebb orvosok és orvostanárok olyan sokra ezt az ásványos vizet. Dr. Korányi Frigyes tanár, főrendiházi tag, az orsz. igazságügyi orvostanács elnöke, például kijelentette, hogy a Ferencz József-keserűviz már kis adagban is hatásos. A valódi „Ferencz József"keserűvíz négy világrészben tiz aranyéremmel lett kitüntetve. Az összes gyógyvizlerakatokból beszerezhető. — A nó'ipariskolában az évzáró kézimunka­kiállítás junius 29-én és 30-án fog megtartatni. Ünnepélyes megnyitás 29-én d. e. 10 órakor, kiállítás nyitva marad 9 órától 12 ig és d. u. 3 órától 6-ig. Az érdeklődő közönséget tiszted lettel meghívja a felügyelő-bizottság. — Dr. Katona Mihly sárospataki homeopata orvos e hó 23-án egesz nap és 24-én d. e. 11 óráig ismét meg tartja rendelő óráit Debrecenben Darabos-u. 55 szám alatt, ahol különösen a gyomor- és tüdőbajosok szokták felkeresni a sike­res gyógyításáról hírneves orvost. — Radics Béla az ország egyik leghíresebb cigányprímása e ho 13 án kedden este meg­kezdte a Pannónia kávéházban hangversenyeit és azóta állandóan nagy közönség előtt játszik. Ajánljuk őt a zenekedvelő nagy közönség figyel­mébe. — Köszönetnyilvánítás. Özv. Weisz Lipótné urnő és Klár Andor ur 20—20 koronát ado­mányoztak az ízr. Nőegyletnek Grosz L. H. ur elhalálozása folytán koszorú megváltás címén. Fogadják érte hálás köszönetünket. A nyíregy­házi izr. Nőegylet. ' — Iskolaépítés. Nyirpazony község egy községi iskola építési munkálataira versenytár­gyalást hirdet, szabályszerű ajánlatok 1911. jun. 30-án d. e. 10 óráig a községi elöljáróságnál az ajánlati összeg 5°/ t f-ának bánatpénz gyanánt a községi pénztárba való befizetését igazoló nyugtával adandók be. Terv, költségvetés és vállalaM feltételek a jegyzői irodában megtekint­hetők. — Sajnos mindnyájan tudjuk, hogy vidé­künkön az ivó-víz nem a legjobb ugy, hogy legtöbb embernek ásványvizet kell innia, a mi pedig ez idáig meglehetős drága volt. Ezen azonban segit most Papp Géza fűszer és cse­mege kereskedő oly módon, hogy az Erdövidék Gyöngye Baross-gyógyforrás tulajdonosával egy előnyös szerződést kötött ugy, hogy Nyíregy­házán mindenkinek házhozküldve egy literes üveg Baross gyógyforrás viz 26 fillérbe kerül üveg nélkül. Ezen vizből egy waggon rakomány a jövő hét folyamán érkezik a fenti céghez, ajánljuk a n. é. közönségnek b figyelmébe ! Uj üdvös vállalat Nyíregyházán. Fényes jövőt ígérő vállalat létesült városunkban. Két agilis tmber gondolt egy nagyot, az eddigi példák szerint pedig igazán merészet és az eddig észközölt mélyfúrásokat alapul véve kisze­melték azt a helyet, ahol a legjobb vizet sej­tették. Azon a helyen pedig lakóház lévén, egyszerűen megvették a házat. Ennek megtör­ténte után megkezdték a kútfúrási munkálato­kat és számításuk reményen felül bevállott, amennyiben 111'5 méter mélység elérése után tiszta, durva kavicsrétegre találtak, igen bő víztartalommal. A viz minőségét illetőleg elég­ségesnek tartjuk megjegyezni, hogy azon a he­lyen már a két méter mélyen levő talajvíz is igen jó ivó viz. Ezen elért eredmény után meg­kezdték a gyár felépítését és berendezését, mely mint értesülünk, teljesen be van fejezve s A legfinomabb franosia és amerikai Friedmann S. Sándornál cipő újdonságok kaphatók Nyíregyházán. 312-10-22

Next

/
Oldalképek
Tartalom