Nyírvidék, 1910 (31. évfolyam, 25-55. szám)

1910-09-18 / 36. szám

4 35-ik szám. N Y I R V I D É K 1910. szeptember 11 A viadal pontban három órakor kezdődik a Ny. T. V. E. bujtosi versenypályáján. Helyárak: Tribün ülés tagnak 1 kor. 20 fill. nom tagnak 1 kor. 60 fill., többi sor tag­nak 80 fill., nem tagnak 1 kor. 20 fill. Deák jegy 50 fillér. — Pályázat. A nyirtassi jegyzői állásra, amely 1600 korona fizetéssel, 3 hold szántó haszonélvezettel, kerttel ell itott szabad lakással dotáitatik, pályázatot hirdet a kisvárdai főszol­gabiró. A pályázat lejár szepiember 20-án. — Jönnek a kecskeméti gazdák. A kecskemi ti gazdasági egyesület vasárnap adja vissza a debreczeni gazdák mult évi látogatását. A kirándulók a [debreczeni gazdákkal együtt kedden jönnek Nyíregyházára a kiállítás meg­tekintésire. — Az „Erzsébet" árvaházba a következő adományok érkeztek: özv. Czikora Istvánné urnő egy (fa) gyermekágy, Péter Lászlóné urnő egy kenyér, Horváth Dezsőné urnő szőlő és barack, N. N. dió, körte, alma. Fogadják érte az elnökség hálás köszönetét. — Árlejtés. A prügy—tarczalí közlekedési közút kiépítésénél felmerülő földmunkálalokra 113 kor. 21 filléren belül árlejtés hirdettetett. Határidő 1910. szeptember 27. Bővebb felvilá­gosítás nyerhető a prügyi körjegyzői hivatalban. — Képes levelezőlapok. Nyíregyházáról ós a kiállításról művészi kivitelben kaphatók Jnkobovi's Fdnnyka dohánytőzsdéjében a város­háza alatt és a kiállításon. — A nagyfeálló—érmihályí'alvai h. é. vasút elé tornyosult akadályok el vannak hárítva x 'pitést már rövidesen na^y munkaerővel nio :kezdi Fábián Lajos budapesti mérnök vál­laik Az 50 km. hosszú vasútvonal Nagy­kállóból kiindulva Biri, Bulkóny, Nyiradony, M;'u lonfalva. Nyiracsád, Nyirábrány községeken .1 Ermibályfalváig fog vezetni. -- Csalódni emberi dolog, de nem okvet­1 i) kell. Ha „Réthy" névre figyelünk, ugy nem c- ilódunk hanem eredeti Pemetefű-cukorkát kapunk 60 fillérért, még pedig egy kedvelt régi magyar háziszerü mely köhögés, rekedtseg, hurutos bántalmak sok ezer esetében kitűnően bevált. De vigyázzon, hogy a doboz és a cukor­ka minden darabján rajta legyen a „Réthy" név. — A természetes Ferencz József keserűvíz már kis adagokban használva is biztosan és fájdalom nélkül hat. Szemben a legtöbb vásári .módon feldicsért s külsőleg bármily tetszetős hashajtó-készítményekkel sem a belelcet nem izgatja, sem általános rosszullétet nem okoz ! A valódi Ferencz József-győgyviz ideális .természetes" tisztító hatásánál fogva meg elgyengült emésztő szereknél is alkalmazható, a mi más hashajtószereknél tilos. Angolország legjelentékenyebb orvostudományi szaklapja, a „Lancet" ezért a következőkben mondja el Ítéletét. „A Ferencz József-keserüviz nagy értékű termeszefcts ásványvíz, mely nagy figyelmet é s kiterjedt alkalmazást érdemel." Felelős szerkesztő: Inczédy Lajos. Kiadó-tulajdonos: Jóba Elek, Nyílt­•tér. ) Mindazoknak, kik boldogult jó férjem végtisztességén részvétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, a család nevében ez uton is köszönetemet fejezem ki. Nyíregyháza. 1910, szeptember 14. özv. Prékopa Dánielné. *) Az e i óvat alatt kőzlöttekért nem vállal felelős­séget a szerkesztőséi* ? Enyhe, oldó háziszer mindazoknak, kik emésztési zavarok ban és az űlö életmód egyéb következményeiben szén vednek. Egy eredeti doboz ára 2 korona Vidéki gyógyszertárakban kérjük MOLL készítményeit ^^Si^lieyrnHés, .'ismert, régi jó hirnevü háziszer sSa?­iatás és hűlésből származó minden­nemű betegségek ellen. íg Eredeti üveg ára 2 korona. fe Kapható minden gyógyszertárban és drogériában [jj Föszétküldési hely MOLL A. gyógyszerész udv. szállító, Bécs, 1. Tuchlanben 9. cs. és kir. Valódi Borsalinó kalapok :-J kizárólag cipő-, kalap-, női- és férfi- divatáru üzletében :-: kaphatók. :-: Nem tévesztendő össze az utánzatokkal. Telefon 114. Vaiódi otniol férfiszövetek nagyválasztékban olcsó árak mellett Sf^iLITngár Lipót áruházában. Telefon 63. x453—?—2 A „Világ 4 karácsonyi ajándéka. A „VILÁG" politikai napilap előfizetői közt 1910. december 10-én karácsonyi ajándékokat sorsol ki. És pedig: Egy előfizető kap . . .1000 koronát Két „ . . . 500 „ Öt „ ... 200 „ Tiz „ „ ... 100 n Száz „ „ • . . oO „ 250 „ „ . . . 20 , 500 „ . . . 10 „ Az ajándék nem készpénz, hanem utalvány, umelylyel előkelő egeknél vásárolni lehet. Részletes ismertetés a „Világ" bármely számában. « A „VILÁG" előfizetési árai: Egész évre 28 kor. — fill. Felévre 14 kor. — fill. Negyedévre 7 kor. — fill. Egy hónapra 2 kor. 40 fill. Előfizetőink minden szerdán díjtalanul kap­jak a „Politechnikai Szemlé-"t, mint a „Világ" rendes heti mellékletét és kedvezményes árban, negyedévenként 2 kor. 40 fillérért, a „Divat Szalon-"t. Árlejtosi hirdetmény, Alulírott községi elöljáróság, — Nyirpazony község képviselőtestületének 2—1910. kgy. sz. képviselőtestületi határozata alapián — Nyir­pazony község részére a közvágóhíd felépítésére árlejtési hirdetményt bocsát ki; miért is a pályázni kívánók fölkéretnek, hogy zárt aján­lataikat folyó év szeptember 28 áig Nyirpazony község elöljáróságához címzetten küldjék meg. A tervrajz és az előirányzat Nyirpazony községházánál a hivatalos órák alatt meg­tekinthető. Az építkezést elnyerő vállalkozó ur köteles október hó 5-én megkezdeni az építkezést. Nyirpazony, 1910. szeptember 15. Kutka Andor, jegyző. Ifj. Batáry Mihály, főbíró. 471-1—1 Eladó telek. Az ág. h. evang. egyház 32000 koronáért eladja a Széchenyi (vasúti) uton levő Schulze­féle telket. Venni szándékozók szíveskedjenek Balla Jenő egyfrázfelügyelőhöz fordulni. Nyíregyháza, 1910. szeptember 15. 472-?-l AZ EGYHÁZ ELNÖKSÉGE. Polatsek ügynők és közvetítési irodája, Pazonj i-utca 4. számú bádogos üzletben. Aki akar házat, szőlőt, birtokot, értékpapírt venni vagy bármit eladni, lakást, birtokot bérelni vagy bérbe adni, forduljon bizalommal a fenti ügynök és közvetítési irodához. 388—10—9 Apró hirdetésül!. Apró hirdetés után érdeklődül nek csak válaszbélyeg vagy levelezőlap Istv küldése mellett válaszolhatunb. 100 mázsa szalonna pörkölt bőrű : bárminő rész­letekben azonnali vagy ké­sőbbem által vételre eladó, ugyancsak egy 15 éves fiú hentes tanulónak felvétetik szülei ruházással, mosással Balczár hentesnél. 47-10-11 Három bolt kiadó. Tokaji utca 19 szám alatt nagy kereskedőnek is alkalmas nagy bolt-helyiség megfelelő mellék helyiségekkel (Buza­tér sarkán) azonnal kiadó. Tokaji-utca 20 szám alatt 1 üres bolt helyiség azonnal és egy mészárszék augusztus hó 1-től kiadó. Értekezhetni ugyanott a tulajdonosnál. 49—4—5 Egy józan életű tisztes­séges otthol tartózkodó ipa­ros házmesteri vagy iroda­szolgai állást keres. Cim a Nyirvidék kiadóhivatalában megtudható. Magánoktatásra elvállal elemi vagy polgári leány növendékeket okleveles ta­nítónő. Cim a kiadóhiva­talban. 63-4 -9. Houvéd-utca21. sz. ház 4. szobával és a szükséges melléképületekkel, eladó vagy kiadó. 66-2—1 INCZÉDI-SOR 6 sz. ház­nál egy 3 szoba, előszoba mellék helyiségekkel f. r év november 1-től kiadó. Érte­kezni lehet ugyanott. 67-2-1 Női ruhák! ízléses, csinos kivitelben francia és angol divat szerint, jutányos áron készülnek : :: : : Kovács Margit varrodájában Nyíregyháza, Buza­utca 14. szám alatt. Ugyanott varróleányok és ingyenes tanuló leányok felvétetnek. 426—8—5 alapján bizonyítják, hogy n kőbányai szárított hizósertéstrágyával minden gazdasági növénynél fé nyes eredményeket érteR el. Minden gazda kérje saját érdeKében ezen szakvéleményeket „ BUDAPEST-KŐBÁNYAI TKÁGYASZÁRITÓGYÁR tartalmazó ismertetéseket árajánlatot, melyeket készséggel küld a Bosányi, Sctiietrumpf és Társa cég Budapest, IX., Ollái-út 21. szára. priS" Szíves figyelmébe: Minden Hirdetéshez uj szagvélemény van melléKelve! Tgís| 403-17-6 A szárított sertéstrágya mind;;.: jobban Kifizeti magát, mint aKár az istállótrágya, a Kár más mű­trágya.!'Nálam átlagban az őszön 100!) •-ölenhint 40 heKto bort adott minden szőlőm. Héten is tettem próbát, ott szintén igen meglátszott a hatása. Balogh Gyula bortermelő és földbirtokos, Balatonhenye. Én a disznótrágya hatásával igen meg vagyoK elégedve, különösen dohánynál ott, a hol disznótrágyát használtam, legtöbb szivarboritéknak való dohány termett. A legutolsó rozs vetésem is disznótrágyáz&sba kerüli, sokkal szebb mint a korai vetések. Weisz Arthur, kiskorpádi bérgaz­daság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom