Nyírvidék, 1910 (31. évfolyam, 1-24. szám)

1910-01-30 / 5. szám

10 5-ik szám. került programmnak. A „farsangi álom" cimü kis színjáték, melyre a szerző Zivuska Andor ur is átjött Debrecenből. Rokosini Antal ur volt Karneval herceg, Kelner Bözsike urleány mint királynő bájos, igazi Pesis volt, hangja, előadása a szivekig hat, fellépése elbájol. Résztvettek még a színdarabban Szalai Lili, Lenhorn Ella a Pierett tánccal és még négy hercig menüett táncos rendkívüli keccsel és ügyességgel eleve­nitve fel a régi rokokó kort. Végül megjelent egy darab menyország pici, szőke, barnafürtös, mosolygó szemű, rózsás arcú kis angyal, akiket el sem kellett küldeni sziveket hóditani, meg­hódítottak ők ott nyomban minden szivet, ugy, hogy alig akartuk őket leengedni a pódiumról, amelyen olyan bátran, elfogulatlanul forogtak, táncoltak, csókolóztak, hogy nem lehetett be­telni a nézésükkel. A kis amorettek Altmann Editke, Burger Marcsa. Prok Jucika, Nádossy Lilike és Editke és Valla Pálma. Vezetőjük Tahy Jucika egy tökéletes eszményi Ámor, ki kis versét olyan bátran, olyan hangsúllyal mondta el, hogy iga­zán alig várjuk, hogy ismét hallhassuk az ígért beszámolót. A legközelebbi teadélután márc. 13-dikán lesz megtartva, mivel 6-ikára a dalestélyre van a terem lefoglalva. A programm ismét nagyon érdekesnek mutatkozik. Jön „Nil" az ő hófehér verseivel. Szent­imrey Tamás ur gordonka játéka és ifj. Kállay András ur énekszáma fognak élvezetet nyújtani, aztán a hözönségnek végül jön a farsangi be­számoló. Nem csoda, ha ilyen programmal fel­tudja vinni a leányegylet jourjára az egész város intelligenciáját. A leányegylet gyermekkonyhájára N. N. 1 zsák lisztet, Gábor Józsefné úrasszony 1 zsák lisztet, Szlaboczky Márta urleány 10 koronát, Ebrey Jolánka paszulyt voltak szivesek ajándé­kozni. Fogadják érte hálás köszönetünket. Az elnökség. — Köszönet. A jótékony Nőegylet Erzsébet árvaháza részére a következő adományokat kaptam. Palicz Lajosné úrnőtől tojás, Kóhnál Mátyásnétól Pátroha tojás és bab, ifj. özv. Sol­tész Gyuláné úrasszonytól 1 kabát, Egy gyer­mekbarát 20 K. Fogadják érte hálás köszöne­temet özv. Básthy Barnané n. e. elnök. — Gyászrovat. Gaál Elek a saját, valamint az összes rokonság nerében fájdalommal jelenti, hogy szeretett hitvese, a legjobb feleség, anya, nagyanya, dédanya, anyós és testvér szentistváni Gaál Élekné szül. sas>i Balogh Antónia folyó hó 21-én este ll órakor, életének 78-ik évében jobb létre szenderült. A megboldogultnak hült tetemei folyó hu 23 -án délután 2 órakor fognak a halottas házból a ref. egyház szertartása szerint a balkányi sírkertben őrös; nyugalomra tétetni. Ö/.vegy Gulhy Élekné született Fesz­tory Maria mint neje, és alólirottak fajda­lomtól megtört szívvel tudatják, szerető jo férj, gyöngéd apa, jó testver, sógor és szerető nagy­apa Makariai Guthi Elek pazonyi gör. kath. lelkésznek f. évi január 24-én életének 61-ik, boldog házasságának és lelkészkedésének 35-ik évében hosszas szenvedés s a halotti szentségek ájtatos felvétele után az Úrban történt csendes elhunytát. A megboldogultnak hült tetemeit f. hó 26 án d. e. 9 órakor fogjuk gyászmisével Pazonyban örök nyugalomra helyezni. Nyirpa­zony, 1910. január 24. Legyen örök emléke és áldott nyugalma. Özv. Fesztori Miklósne anyósa. Ilona férj. Kricsfalussy Jánosné és Jolán gyer­mekei. Kricsfalussy -János, veje. József Ödön, Tódor testverei. Béla, Mariska, Andor, Olga, Böske unokái. Fesztory Gyula és gyermekei. Talapkovits Bertalan és fiai. Guthy Józsefné szül. Szenaki Vilma. Guthy ÖJőnné szül. Megela Paula. Guthy Todorné szül. Bogcha Kata sógo­rai és sogornői. — Hirdetmény. Újból felhívom az 1908. évben mar adófizetőket, hogy amennyiben az 1909. evi adójuk adókönyvecskéjükbe még be­vezetve nem volna, annak eszközlése végett 8 napon, mint záros határidőn belől a városi adóhivatalban jelentkezni annyival is inkább el ne mulasszák, mert ellenkező esetben a törvény­szerinti 2—10 korona pénzbirsággal fognak sújtatni. Nyíregyháza, 1910. január 15-én. Városi adóhivatal. — Tenyészállat-vásár Kisvádán. A Kisvárda-vidéki Gazdakör a XII. tenyészbika­vásárt f. évben március hó 13-án rendezi. Az N Y I R V I D É K évente ugy erkölcsileg, mint anyagilag minden tekintetben sikerült tenyészállat-vásárok iránt az érdeklődés már is megindult. Gazdakör agilis vezetőségének serény előmunkálatai eleve biz­tosítják — az országban eddig páratlanul álló— tenyészbika vásárt, melyen 2—3 eves magyar bikákból 140 — 180 drb. szokott felhajtatni. Ér­deklődőknek bővebb felvilágosítással szolgál Bőjtös Imre gazdaköri titkár Kisvárda. — Átadás. A nyiregyházavidéki kisvasuta­kat a Rt szvénytársaság villamos és közlekedési vállalatok számára tudvalevőleg bérbe vette. Az átadás január 22 én történt meg. A menetrend­ben váhoztatás nincs és az újításokat a májusi menetrenddel kapcsolatosan lehet várni. — Méiiosztás. A debreceni állomás febr. 1-én osztja szét Szabolcsmegye községei között a méneket. — A Nyíregyházi Dalegylet amiként már jeleztük, február hó 6 án farsang vasárnapján este 8 órakor rendezi a .Nagykorona" szálló nagytermében tánccal egybekötött VII. Vígestéjét. Belépődíj személyenkint 2 korona, c?aládjegy 5 korona, kis páholy 8 korona, nagy páholy 12 korona. Fdülfizetéseket köszönettel fogadnak. A hölgyeket kérik, hogy lehetőleg egyszerű ruhák­ban szíveskedjenek megjelenni. (Műsor a pénz­tárnál lesz kiosztva.) — Meghívó. A .Nyíregyházi Zenekedvelők Egyesülete" folyó évi február hó 2-ik napján délelőtt pont 11 órakor tartja alakuló közgyű­lését, melyre a n. é. érdeklődő közönséget a szervező-bizottság nevében ezúton is tiszteletlel meghívom. Mikecz Dezső aiispán, szervező­bizottsági elnök. Tárgysorozat: 1. Elnöki meg­nyitó. 2. Az alapszabályok megállapítása. 3. Választmány, számvizsgáló bizottság megalakí­tása az alapszabályokban szervezett tisztviselői állások betöltése. 4. A költségvetés és évi mű­ködési programm megállapítása 5. Esetleges indítványok targyalása. — Népies gazdasági szakelőadások. A sza­bolcsvármegyei gazdasági egyesület a héten a következő községekben rendez népies szakelő­adásokat. Jan. 29-én d. u. 3 órakor Döghében (a szőlészéiről.) Jan. 30-án d. e. 10 órakor Nyírtasson (a szőlészetről.) Előadó: Mácsánszky Lajos. — Zárlat. Veszettségi eset miatt a kutyák ismét zár ala vétettek. — Értesítés. „Nyíri Lombok" cim alatt Lengyel József ujabb novellái megjelentek. Az előfizetőknek f. hó 22-től 31-ig küldi szét a megfelelő példányokat. — Katoualovak. A 14 ik huszárezred pó'keret márciusban 50 drb lovat ad ki hasz­nálatra. A vagyon es erkölcsi bizonyítványokkal felszerelt kérvényeket már most be lehet adni a keretparancsnokságához. — Tanügyi férfifigyelmébe. A val­lás* és közoktatásügyi m. kir. miniszter úr több izben tapasztalta, hogy főleg a gazdasági nép­iskolák tanítói; ezen iskolák helyi hatóságai segely iránti kérvényükét a kir. tanfelügyelő elkerülé­sével közvetlenül a földmívelésügyi, vagy más Minisztériumhoz terjesztették fel. — Dr. Katona Mihály sárospataki homeo­pata orvos február 3-kán egész nap és 4-ikén délelőtt 11 óráig ismét megtartja rendelő óráit Debrecenben, Darabos-utca 55. szám alatt, a hol különösen a gyomor, és tüdőbajosok szok­ták felkeresni a sikeres gyógyításairól széles­körben hírneves orvost. 72 — 1 — 1 — Szabolcsvármegyei intelligens házban és hivatalban nélkülözhetelen a Klein Gyula kis­várdai könyvkereskedő által kiadott és Evva István mándoki szolgabíró által szerkesztett Siabolcsvármegye Almanachja. Naptári részeben sok tudnivalót talál az ember. Szépirodalmi részében szebbnél-szebb, vármegyénk kitűnő ­ségei által irt olvasmányok vannak. Címtárában a vármegye összes állami, megyei, községi, felekezeti és magán hivatalnokok feltalálhatók, s ez teszi e belsőleg valóban becses, külsőleg csinos müvet minden szabolcsmegyei ember előtt nélkülözhetetlenné. A könyv ára diszkötésben 3 korona, megrendelhető a .^kiadótulajdonos Klein Gyulánál Kisvárdán. — Biarna Capelló. Művészet a kinema­tografiában az Apolló-szinház nagy újdonsága. Színre kerül szombat, vasárnap és hétfőn az esti előadásokon. A modern filmtehnika egyik legszebb alkotása. A kép szereplői a Turini olasz nemzeti színház első művesei. E képsoro­zat a művészi munkát legtökéletesebben adja 1910. január 30. vissza es fényesen tanusilja, hogy tisztán pan­tamiáról a legnagyobb irodalmi alkotásokat is szep. term. színtereivel, pazar és abszolúte kor­hű. A műsor többi száma is nagyon változatos és élvezetes. A szép Hollandia. Tiszta, ragyogó utíképek. Ü^ető verseny Budapesten. A sport­kedvelőket érdekli. Hazaáruló! Hazafias életkép a csaták napjaiból. Humoros képek : Dadasztrájk Parizsban! Á 13-ik vendég! A cipő története. Mind elsőrendű újdonságok és kitűnő szórakoz­tatást nyújtanak. Vasárnap d. u. gyermekelő­adások. Febr, 5, 6 és 7-én az Apolló-szinház nagy Farsangi vígestélyeket rendez, kizárólag alkalmi és humoros műsorral, nagy meglepeté­sekkel és hangversennyel egybekötve. — Olcsóbb a marhahús. A „Felsőszabolcsi Hírlap "-ban olvassuk, hogy Kisvárdán 8 fillérrel olcsóbb lett a marhahús, vagyis most kilónként 72 fillér. Igazán megáll az eszünk, ha ezzel szemben a nyíregyházi viszonyokra gondolunk. A husméréssel járó költségek Kisvárdán is ugyanazok mint Nyíregyházán. Hogy lehet mégis, hogy ott 72 fillérért adhatják a mészárosok a marhahúst, mig nálunk a hus ára 104—120 fillér. -— Nyíregyházai nffk a Bethesdáért. Néhány hónappal ezelőtt Budapesten egy némát intézet a Bethesda-díakonissza kórház lett magyarrá. A Filadelfia-diakonissza-egylet megvette a Bet­hesda kórházat a német ref. egyháztól s a vételár készpénzben fizetendő részének hetven­e7er koronának megszerzése végett gyűjtést indított. A felhívás élénk visszhingra tjfilt Nyíregyházán is Legutóbb Hook Margit, óvónő által rendezett összejövetelen 70 kor. 70 tillért gyűjtöttek s ez összeget alólirt elnök kezéhez megküldette'i. A buzgó adakozókra Isten gizddg áldását kéri dr. S'.abó A adár ref. felkész, a Filadelfia egylet elnöke. — Báli és alkalmi ujeonságok legnagyobb választékban kapható Ungár Lipót divatáru­házában Nyíregyházán. — Szabó-féle pármai ibolya szappan a szappanok ideálja. Rendkívül kellemes, lágy habzása, finom ibolya illata s bőrpuhító hatása olyan, hogv egyetlen külföldi szappan sem ver­senyezhet vele. Kesziti Siabó Bela pipere­szappangyáros Miskolcon. Egy drb 70 fillér, 3 drb 2 kor., úgy ez, valamint mas kitűnő mosdószappinai e gyárnak 20 fillértől kezdve Kaphatók Nyíregyházán Ruzsonyi Pál kereske­désében és K irányi Imre gyógyszertárában. CSARNOK h legujaub magyar líráról. Irta és felolvasta Leffler Bála a Kereskedő Ifjak Egyleté­bea január 23-án. Nem azért óhajtok most e tárgyról egyet­mást elmondani a m. t. hallgatóság elolt, mintha a régi költőinknek babéraiból csak egy levélkét is megtepni akarnék, hiszen melyik magyar szív és lélek nem dobban meg halhatatlan nevük megemlítésekor? Hanem napról-napra látom és tapasztalom azt az elfogultságot és falő idegen­kedést, melyet közönségünk a magyar líránknak ezen legújabb irányát kíséri. Csakhamar meg­győződtem, hogy a közönségünk nagyrésze egy­általában nem ismeri az uj irányt, de azért bátran kimmdja a súlyosan elitélő kritikát Adyról és tár.-airól. Ugy gondolkozván, mint egykor a fi ital Gregus Ágost,*) ki Petőfi Sándort izetlenül elitéiő kritikájában igy szolt: „Kell-e mindent olvasnunk, hogy mind ;nt megbíráljunk ?" És azt felelte rá nyomban, hogy „nem !" Jelen alk i lommal tenát szeretném a m. t. hallgatóságot, ezen uj költői iránnyal, különösen annak fejével és megindítójával, legalább nagy vonásokban, de lehetőleg tárgyilagosan megis­mertetni. Erre kérném szives figyelműket! # * * Az igazi lírikus költeményeiben mindig a saját erejét, a saját lelkét adja vissza. Ez a lélek azután lehet derült napfényes, tele buja virá­gokkal, fehér nárcísokkal, vörös rózsákkal, vagy tehet hideg ,Észak-fok", komor, rejtelmesen sötét, melybe csak az erősebb érzelmek és in­dulatok villámai hoznak be fényt. A költő azután igyekszik formába, érezhető, illetőleg olvasható alakba önteni érzelmeit. Természetesen ezen műveletnél az indulatok és erzelmek intenzitása *) V. ö. Horráth J.: Ady s a legújabb magyar ra. 1910.

Next

/
Oldalképek
Tartalom