Nyírvidék, 1910 (31. évfolyam, 1-24. szám)

1910-05-08 / 19. szám

4 13-ik szám. N Y I R V I D É K 1910. március 27. — Semmi. Csak leöntöttem magam piros tintával. Az a férfi volt a nagy felfedező, Aki először birta csókra a lányt, És évezredek gyönyörűségére, Fejtette meg a kívánatos talányt. És hű a lányhoz a férfi mind a hány, Csakhogy ma már nem az egyhez — talán. Előleges színházi jelentés. Tisztelettel értesítem Nyiregyháza és vidéke n. é. közönségét, hogy az 1910. évi színházi idényt 1910. május hó 15-én, pünkösd első napján megnyitom. Társulatom névsora: I. Ügy vezetőség: Zilahy Gyula igazgató és főrendező. Irmay Béla igazgató helyetles, titkár. Ferenczy Frigyes altalanos ren­dező. Mártonfalvy György első karnagy. Schusz­ter József másod karnagy. Sándory Kálmán ügyelő. Szepesy Dezső pénztárnok. Győré Alajos könyvtárnok. Markó Elemér sugó. Kallós Jó­zsefné segéd sugó. II. Előadó személyzet: Hölgyek: Bárdos Irma coloratur, alt- és népszínmű énekesnő. Bathoiy Mária naiva. Gazdy Aranka drámai hősnő. Gerő Ida komíka és vígjátéki anya. Gyöngyi Jolán énekesnő, segéd soubrette. Hahnel Aranka vígjátéki soubrette és tarsalgási színésznő. Huzella íren drámai szende. Püspöky Rózsi se­géd énekesnő. Szilassy Etelka operett soubrette. Szilágyi Berta dramai anya. Zilahyné S. Vilma opera, operett és coloratur énekesnő. Perczel Karola, Perczel Rózsi táncosnők. Urak: Ákossy Vilmos basso, buffo operett és jellemkomikus. Győré Alajos drámai apa és jellemszinész. Gyöngyi Izsó tenor buffo és sálon komikus. Horváth Kálmán opera, operett és népszínmű bariton, énekes bonvivant. Kardos Géza lyrai szerelmes, bonvivant. Ligeti Lajos operett, burleszk komikus. Kemény Lajos jel­lemszinész baritonénekes. Lugossy Bela drámai hős és szerelmes színész. Máitonffy Róbert sze­relmes és társalgási színész. Nádor Zsiga operett es siheder komikus. Oláh Zoltán énekes és epi­zód komikus. Sándory Kálmán segédszinész. Torma Zsiga opera, operett tenorista. Zilahy Gyula színész. III. Karszemélyzet: Hölgyek: Ardai Vilma, Almássi Zsazsa, Bakoss Emília, Berényi Etelka, K. Débesz Erzsébet, Erdélyi Lili, Erdélyi Margit, F. Hevér Juliska, Jakab Gizella, M. Kéri Jolán, Magda Eszti, Magvassi Margit,MedgyaszaiAmálka, Sándori Margit, K. Sárvári Janka, Tóth Mariska. Urak: Ardai Árpád, Barabás Károly, Bá­gyoni Szabó Dávid, Bombái Gusztáv, Erdős Hugó, Jászkürti Ferenc, Komáromi János, Kallós József, Kolozsvári Albert, Lenkei György, Lán­dory Gyula, P. Németh János, Perényi Kálmán, Szalay Antal. IV. Műszaki személyzet: Széli András dísz­mester 6 díszítővel; Becker Antal kellékes két segéddel; Horváth Ferenc főruhatáros két se­géddel; Petrizsiny József fodrász egy segéddel; Kerner Károly világosito ; Bito Andor színházi szolga. 16 tagu zenekar. Bérlet. Az idei évad hat hétre terjed 46 előadással, amely 46 előadásnak fele páros es fele páratlan szelvénybérlet mellett tartatik. Bé­relni lehet 15 páratlan és 15 páros előadásra. Az a bérlő, aki 15 páratlan előadásra vált szel­venybérletet, annak joga van az összes előadások feléből, vagyis a 23 páratlan bérlet előadasbol 15 előadást tetszése szerint kiválasztani és vi szont, aki 15 páros előadásra vált szelvénybér­letet, annak joga van az összes előadások felé­ből, vagyis a 23 páros bérlet előadásból 15 előadást tetszése szerint megválasztani, j, Bérlet-árak: Földszinti és 1. em. páholyokra 15 páros vagy 15 páratlan szel vény bérlet ára 110 korona. Földszinti és I. em. páholyokra 30 előadásra, vagyis 15 páros és 15 paratlan elő­adásra szelvénybérlet 220 korona. (Aki 30 elő­adásra vált szelvénybérletet, annak 46 előadásból van joga tetszése szerint 30 előadást kivalasz tani.) I. rendű támlásszékekre 15 páros, vagy 15 páratlan szelvényberlet ára 28 kor. 50 fill. I. rendű támlásszékre 30 szelvénybérlet ára, vagyis 15 páros és 15 páratlan szel vény bérlet ára 57 korona. Bérelni lehet a városi színház pénztáránál május hó 5-én és 6-án délelőtt 9—12-ig, dél­után 3—5-ig Irmay Béla színházi titkárnál. A régi bérlők jogai május hó 6-án délelőtt 12 óráig tartatnak fenn, azontúl az uj jelentkezők­nek adatnak át. Az idényben szinrekerülő újdonságok. Új­donságok: 1. „Kivándorló" színmű, Herczeg Ferenctől. 2. ,Elvált asszony" operette, Fali Leótól. 3. „Kedélyes paraszt" operette, Fali Leótól. 4. „2 X 2 = 5" szatíra, Wied Gusz­távtól. 5. Passe Partou" színmű. 6. „Buridán szamara" vígjáték, Hers és Caillavettől. 7. „Iglói diákok" daljáték, dr. Farkas Imrétől. 8. „Tüske­rózsa" operette, Jacobi Viktortól. 9. „Falusi idyll" népies történet, Lengyel Menyherttől. 10. „Tilos a csók" operette, Vincze Zsigától. 11. „Vigyázz a hőre" bohózat, Bissontól. 12. „Bot­rány" dráma, Batailletől. 13. „Síép gárdista" operette, Bertétől. 14. „Ahasvér" dráma, H;yer­manstól. 15. „Édes grísettek" operette, Rsimann­tól. 16. „Sári bíró" falusi vígjáték, Móricz Zsigmondtcl. 17. „Táncos huszárok" operette, Rajna Szirmaitól. 18. „Sasfiók" dráma, Ros­tandtól. 19. „Luxemburg grófja" oparette, Le­hártól. 20. „Kis cukros" vígjáték. 21. „Gotter­haite" dráma, Mérey Adolftól. 22. „Mákvirág" népszínmű, Sebesi Samutól. 23. „Pillangó­kisasszony" opera, Puccinitől. 24 „Zách Klára" daljáték, Szabó E.-Major S.-tol. 25. „Obsitos" daljáték, Kálmán J.-Bakonyítól. 26. „Édes teher" bohózat, Heltai Jenőtől. — Reprisek: 1. „Tavasz" operette, Strausstól. 2. „Parasztkisasszony" nép­színmű, Bérezik Á.-tól. 3. „Mulató istenek" operette, Lehártól. 4. „Bajusz" daljáték, Verő Györgytőt. 5. „Koldusdiák" operette, Millöcker­161. 6. „Árendás zsidó" népszínmű, Klárné Angyal I. tól. 7. „Haramiák" dráma, Schillertől. 8. „Dolovai nábob leánya" színmű, Herczeg Ferenctől. 9. „Csikós" népszinmű, Szigligetitől. 10. „Gyimesi vadvirág" nípszinmű, Géczy I - tói. 11. „Liliomfi" énekes vígjáték, Szigligetitől. 12. „Tanítónő" színmű, Bródytól. 13. „Tiszturak a zárdában" operette, Varneytől. 14. „Tartuffe" vígjáték, Molieretől. 15. „Cifra nyomorúság" szinmű, Csiky Gergelytől. 16 „Ember tragé­diája" dráma, Madáchtól. 17. „Francilloa" szin­mű, Dumastól. 18. „Ördög mátkája" népszínmű, Géczy I.-tói. 19. „Elnémult harangok" színjáték, Rákosi V. és Malonyaytól. 20. „Madams sans géne" szinmű, Sardoutól. 21. „Csókon szerzett vőlegény" énekes bohózat, Szigetitől. 22. „Ven bakancsos és fia a huszár" népszinmű, Szigeti J.-tól. Tisztelettel: Zilahy, igazgaló. Egy-két tanuló lapunk könyv­nyomdájába fizetéssel azonnal 1 el­vétetik. ÚJDONSÁGOK. Telefon szám 139. — Tanáregyesületi közgyűlés. A május 18-iki tanárgyűlésre, melyről lapunk előző szá­maiban már megemlékeztünk, ímrnár beérkeztek a jelentkezések. Jelentkezett összesen 60 vendég­tanár, kiknek mintegy fele kiván magánházaknál elszállásolást. Eze'ien kívül a közgyűlés napjá­nak reggelén a debreczpni tanárox közül, 15 tagu társaság készül átjönni, de mir este el is utazik a szatmári jubiláris közgyűlésre. A gyűlés sikere érdekében serényen végzi az előkészítés munkálatait a rendező bizottság élén Balla Janő egyházfelügyelővel és Ljffler Sámuel főgimná­ziumi igazgatóval. — Yay Gábor gróf Nagyhalász­ban. A mult vasárnap Vay Gábor gróf a nyirbogdányi kerület 48-as és függet­lenségi pártjának képviselőjelöltje Nagy­halászban tartotta meg programmbeszédét. Nagyhalász község választópolgárai lelke­sen fogadták Vay Gábor grófot, aki Mezőssy Gusztáv, gróf Vay Ábrahám, Szalánczy Ferenc és még többek tár­saságában érkezett a községbe, hol lovas­bandérium várta. Beszédét, melyben poli­tikai programmját ismertette, sűrűn meg­szakította a lelkes éljenzés. A választók nevében Filepp Endre mondott köszö­netet a programmbeszédért. Délben ifjú Kállay Andiás kastélyában vendégül látta Vay Gábor grófot és társaságát. Ez alkalommal a házigazdai tisztet idősb Kállay András töltötte, aki szép beszéd keretében köszöntötte fel Vay Gábor grófot. Ma vasárnap Nyirbogdányban tartja programmbeszédét Vay Gábor gróf, ahova többen elkísérik. — A városi dalegylet holnap, vasárnap este 8 órakor tartja nagy hangversenyét a Nagykorona szálló dísztermében. A műsor a következő: 1. Győzelmi dal, Húber Károlytól. 2. „Nem marad a piros rózsa ..." Hoppé Rezsőtől. 3. „Falú aévén kurta kocsma," Arany Jánostol. 4. ,, Régi nóta hires nóta" Lányi Ernő­től. 5. „ Feketehegyi emlék 1 1, Szentirmay Elemértől. Az énekkarokat Kovách Árpád karmester vezeti. A hangversenyt tánc követi. Belépő díj szemé­lyenként 2 korona. A városi dalegylet lelkiis­meretesen, nagy buzgalommal készült erre a hangversenyre s az előzetes hírekből következ­tetve a pártolást a legnagyobb mértékben meg­érdemli, nemcsak a műélvezetért melyet az egyes számok nyújtanak, de a hangversenyt követő táncmulatságért is, melyet jó cigányzene és gondos ellátás fűszerez. — A leányegylet műkedvelő előadása. Csü­törtökön este tartotta meg a leányegylet mű­kedvelői előadását telt ház előtt. Ohnet György Vasgyáros című négyfelvonásos színműve került előadásra, amelyről az elismerés és dicséret hangján kell megemlékeznünk. Az előadás annyira precíz volt, hogy a nézők elfeledték, hogy műkedvelőkkel állanak szemben. Különö­sen szép jelenet volt az esküvő utáni férj és (eleség Derblay és Claire párjelenete. Claire sze­repét dr. Ernyeiné Okolicsányi Paula játszotta tökéletes művészettel, jó partnere volt dr. Demjén József, aki D >rblay személyesitője volt. A Márkiné szerepében Kiss Irén, Sophi szere­pében Bodó Rózsa, továbbá az eleven Lauffer Marcsa, mint Susanne, végül Vajda Ilonka és Vajda Erzsike igen jól játszottak. A férfi sze­replők közül Garay Kálmán a herceg szerepé­ben, Szabó József Oktáv Márki, Tass János a báró, Szántó József a parvenü gyáros, László Zoltán a jegyző és Vertse Andor az inas sze­repében kellemes és élvezetes alakítást nyújtottak. A rendezés is kifogástalan volt. Felvonások után a szereplőket sokszor tapsolta ki a gondos elő­adásért hálás publikum, amely egy élvezetes este emlékével távozott a színházból. — Eljegyzés. Hoffmann Arthur eljegyezte Klein Júliát S.-A.-Ujhely. — Rajz kiállítás. Az országos ev. tanár­egyesület közgyűlése alkalmából a főgimnázium növendékeinek rajzmunkáiból kiállítási rendez. A nagy közönség a kiállítást Pünkösd vasár­napján és hétfőjén díjtalanul megtekintheti. A kiállítás nyitva lesz d. e. 9—12-ig és d. u. 2—5-ig a főgimnázium rajztermében. — Muzeumunkból. Dr. Jósa András évek hosszú sora óta igyekszik a muzeum részére egy faekét szerezni, de a vaseke rövid 50 év óta ezeket végképen kiirtotta. Volt, nincs! Tegnap­előtt Deák Imre buji állomás felvigyázó kis kertjének felásása alkalmával talált faekének igen eirozsdásodott vasát és csoroszlyáját kül­dötte muzeumunknak. Fa részei már végképen el voltak enyészve. Dr. László Adolf körorvostól halljuk, hogy a buj—berceli vasútnak földmunkálata alkalmá­val Turner fuvaros egy őskori ép edényt talált, melyet muzeumunknak szánt. Miután itten esetleg érdekes — ős multun­kat megvilágító — őstelep létezhetik, dr. Jósa tájékozás végett a jövő héten Bujra ki fog rándulni. — Főgimnáziumi majális. A nyíregyházi ág. ev. főgimnázium ifjúsága junius hó 1 -én rendezi majálisát. Bővebbet, a jövő számban. — Képviselőjelölés. A nemzeti munkapárt budapesti központi bizottsága Nyíregyházára Pap József budapesti ügyvédet jelölte. — A nagykállói járás segédjegyzó'i és községi alkalmazottjai ez év április 24-én a járási szö­vetséget megalakították, mely alkalommal a tisztikar a kö/etkezőleg alakult: Elnök: Szegedy Károly ujfehertói segédjegyző, alelnök: Misek Gyula k -semj mi segédjegyző, jegyző: Nagy Lajos uifehértói közs. végrehajtó, pénztárnok: Nigy Antal érpataki segédjegyző, számvizsgáló

Next

/
Oldalképek
Tartalom