Nyírvidék, 1907 (28. évfolyam, 27-52. szám)

1907-09-22 / 38. szám

6 38-ik szám N Y I R V I D E K 1907. szeptember 22. — Indiai jnnvészek városunkban. Calcutta indiai társaság művészi kőrútjában, amelyet mindenütt nagy érdeklődés kisért, városunkba érkezett, a hol két napon át folyó hó 21-én szombaton és 22 én vasárnap a városi színházban előadást tart. A spiritismusnak, a misztikus indiai magiának és humoros bűvészkedésnek erdekfeszitő mutatványaiban gyönyörködhet ilt a közön­ség. Aga a levegőben szabadon lebegő magnetikus hölgy, indiai fakírok, leláncolt médium a legérdekesebb mutat­ványok. Mindkét este uj műsor. Jegyek előre válthatók Jakabovits Fanny k. a. dohánytőzsdéjében. — Szenzációs estéi lesznek Nyíregyháza czir­kuszkedvelő közönségének, Ausztria és Magyarország legnagyobb czirkusza érkezik városunkba a „Grand Cirkus Amerikán" Wollner Testvérek igazgatása alatt. A kassai, pozsonyi, besztercebányai hírlapok elragadta­tással írnak róla. Korcsolya művésze, kerékpár művé­sze, akrobatái és tornászai bámulatra méltó mutatvá­nyaival általános csodálkozást keltenek. Az előadás megkezdése rövidesen megtörténik, s ezt falragaszokon tudatják a közönséggel. — Az iskolaév kezdetén bizonyára fontos újó­lag arra figyelmeztetni, hogy gyermekeknek, akik amúgy is nera ritkán szellemileg tulterheltetnek, ne adjunk olyan italokat melyek az idegeket izgatják s igy az egészségre kártékonyán hatnak. Ezek közzé az alkoho­lon kivül első sorban a gyarmat kávé tartozik, amelyet, egy hires orvos kijelentése szerint, iskolaköteles gyer­mekeknek egyáltalán nem volna szabad adni. Ez nem szükséges. A Kathreiner-féle Kneipp-maláta kávé kitű­nően pótolja azt ! Azt a csekély fáradságot, mely ennek külön elkészítésével jár, csakhamar gazdagon jutalmazza kedveseink viruló egészsége. A Kathreiner-féle Kneipp­malála kávé könnyen emészthető, vérképző és erősítő, azonkívül sajátos előállítási módja révén igen kellemes kávé zamattal bir, melyre mindenki csakhamar reászo­kik. Minden esetre elővigyázattal kell élni a bevásár­lásnál a számos értéktelen utánzat miatt. Kérjünk min­dég kifejezetten .Kathreinert" és csak zárt eredeti cso­magokat fogadjunk el ezzel a névvel Kneipp-páter arckép védjegygyei. — A külföldi csokoládé drágulása. A svájci csokoládé-gyárosok szeptember 1-én egyöntetüleg fel­emelték az árakat. Vámmal és szállítási költséggel együtt ez az emelkedés nálunk körülbelül 10—12 százalékkal szökteti fel az igy is drága svájci csokoládé árát. Mi a tanúság ebből, vásároljunk magyar gyártmányú csoko­ládét ! Nagyságos asszony­tudja-e. hogy a maláta-kávé vásár­lásánál miért kell Önnek a Kath reiner- nevet hangsúlyozni? Mert különben annak az eshetőségnek teszi ki magát, hogy kétes értékű utánzatot kap, mely a •Kathreiner<-t kitüntető, minden előnyt nélkülöz. Csakis a Kathreiner-féle Kneipp­maláta, ká vé birja, különleges előállítási módszere révén, a gyar­matkávé Izét és zamatjat. Méltóztassék azért, Nagyságos asszony, jól emlékezetébe vésni, hogy a valódi »Kathreiner« csakis zárt, eredeti csomagokban kap­ható »Kathreiner-féle Kneipp­.. . .-• t maláta kávé« felirattal és Kneipp páter arcképével, mint védj egy gyei. — Tényleg olyan jók? Micsoda? A Fáy féle sodeni ásványpasztillák ? Nagyszerű mondhatom ma­gának. Nekem csak van elég szerem, de én azért min­dég azt használom. Vannak vevőim, a kik egész éven át csak ezl venni jönnek be hozzám. Itt van egy doboz kérem, csak 1 K 25 fillérbe kerül. Kapható minden gyógytárban, drogueriában és ásványvíz kereskedésben. Főraktár : W. Th. Guntzert, Wien XII. Belghoferslrasse 6. KÖZGAZDASÁG. Luczerndsok feljavítása. Az öregedő luczernásokat feljavítani rendkívül ne­héz, mert gyökerük nagyon mélyrehatolt, a hová bár­miféle trágyát igen nehéz lejuttatni. Azért is nagyon fontos dolog a luczerna telepítése előtt a talajt mélyen és nagyon jói munkálni s bőven trágyázni istálló- és műtrágyákkal, mert mennél tökéletesebben és jobban végeztük ezen munkát, annál továbbtartó lesz a luczer­násunk. Annak dacára vannak esetek a hol a három éves lucernásunkat még 1-2 évig okvetlenül fenn kell tarta­nunk dacára, hogy silány, külömben takarmány szűke állana be, amit minden áron elakarunk kerülni. Ilyen esetben csakis könnyen oldható műtrágyával érhetünk el sikert, mert csakis ennél van meg a remény, hogy könnyen és gyorsan oldódván, lehatol azon mé­lyen fekvő gyökerekig, a melyek a tápláló anyag felvéte lére még alkalmasak. Leginkább ajánlható ilyen esetekben a szuperfosz­fát, amelyből 16-18%-et alkalmazzunk és pedig 200 kg.-ot holdanként s ezt őtszel szórjuk ki. Az ősszel való kiszórás nagyon fontos dolog; ezt a műveletet semmi esetre sem szabad tavaszra hagynunk, mert csak őszi kiszórás esetén van idő arra, hogy a hólé által feloldott szuperfoszfát a gyökerekhez levitetvén, tavaszra hatását kifejtse. Ha azután a luczerna nemcsak keves volt az előző évben, hanem vékony, gyenge szárú s nagyon apró levélzetü is, akkor nagyon tanácsos az őszi szuperfoszfát trágyázást követő nagyon kora tavasszal 35-40 kg. chi­lisalétromot is kiszórni, miáltal megtettünk minden lehe­tőt, amit elvénülőben levő luczernások megjavítására msgtennünk lehet. Szerkesztői üzenetek. M. 0. Szaniszló. A cikket köszönettel vettük, le is közöljük. — A lapot megindítottuk. .Szöktetés" tárca és „Némasáir* vers a következő számunkpan fog megjelenni. — Köszönjük. Piaczi árak. Nyíregyháza, 1907. szeptember hó 31-én. A nyíregyházi keresk. és gazdák körénél jegyzett termény árak Buza 50 klgramm 11 K 41 fill. Rozs 50 klgramm 11 K 95 fill. Árpa 50 klgramm 9 K 77 fill. Zab 50 klgramm 6 K 81 fill. Tengeri 50 klgramm 8 Ív 07 fill. Szesz literenkint — •— fillér adóval K — fill­Felelős szerkesztő: Inczédy Lajos. Kiadó-tulajdonos: Jóba Elek. \\ iit-tor *) Mindazon rokonaimnak és ismerőseimnek, kik boldogult édes anyám temetésén megjelentek* szives részvétükért hálás köszönetemet nyilvánítom­Nyíregyházán, 1907. szept. 20. 599-1-1 Mácsánszky Sámuel. « t -féle rendkívül erősítő hatással van az egész szerve­zetre, gyógyítja és erősíti a tüdőt. Köhögést és meghűlést bármily makacs és hosszadalmas is legyen az, a SGOTT-féle Emuisió gyorsan megszüntet. Még a sorvadá­sos betegeknek is könnyebbülést sze­rez a SCOTT-féle Emuisió, feltéve, hogy idejekorán használják, mely esetben állandó, tartós gyógyulást eredményez. Egy eredeti üveg ára 2 K. 50 f. Kapható a gyógyszertárakban. AzEmulsiú vásár­lásánál a SCOTT­féle módszer véd­jegyét — a halászt — kérjük figye­lembe venni. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 601—3—1 A legulóbbi időben felmerült azon sajnálatos tény, hogy a „Dréher Antal" jelzésű üvegekbe más gyári Hiá­nya söröket fejlenek és árusítanak, a közönség ezáltal pedig megtévesztve van. Ennélfogva bátorkodom a n. é. közönség szives tudomására, hozni, hogy csakis az a valódi kőbányai Dréher-féle sör, amely : „Dréher Mai Kőbánya" jelzésű dugóval van ellátva. Kiváló tisztelettel: Friedmann Jakab, a Dréher Antul kőbányai se rí őzödé szabói cs vá ri negyei kizárólagos képviselője. 428 -11-? Honi és valódi angol gyártmányok! Férfi szövetek legnagyobb választékban csakis a lég­ii jabb kivitelben kaphatók a Verseny áruházban Nyíregyháza, Paiochia épület. 562-4 ? Olcsó szabott árak! 1m Eladó belsőség, Pazonyban, a község kö­zepén. mintegy 12 hold teriiletU belsőség, tó szobás lakással, esetleg 4 hold szőlővel és 20 hold erdő­irtás földdel eladó. Érte­kezhetni lehet: Inczédy Lajos vármegyei fölevél­tárnokkal Nyíregyházán. 11 Az iskolai év kezdetével ajánlom a é. közönségnek óriási raktáramat leányok és fi-mk: részére n. m. cipők, ingek, zsebkendők, harisnyák, torna cipők és trikókat stb. Eisler Károly, Telefon 114. divatáruháza Nyir< gyházáu. m NESTLÉ GYERMEKUSZTJE csecsemők, lábbadozók © gyomorbajosok részére, a A legjobb alpesi tejel- tartalmazza. Gyermekápolásról ismertető iraiokai ingyen küld: NESTLÉI Bécs. l-.Bibersfrasse 11 ROZS A-T E J legkitűnőbb toörápolószer korona 2"­Balzsamin-szappan ehhez „ —-60 OSAN kitűnő fogápolószer mint szájvíz kor. P76 mint fogpor „ —88 L TANNINGENE legjobb hajfestőszer. Korona 5-— Raktár: gyógy- és illatszertárakban stb. ANTON J. GZERNY, Bécs, XVIII., Kari Ludwigstrasse 6. und I., Wallfischgasse 5. 510-30—18 544 — 1907. vhtó sz. f A r ve rési hirdetm ény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t e. 102. § a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy nyír­egyházi kir. járásbíróságnak 1907. évi Sp. II. 5 7/4. s'/áiiiu végiése következtében Dr. Gara Sándor nyíregy­házi ügyvéd által kepviselt L^bovils Ignácz kemecsei tikos j ivára Eisdorfer Ferenc turai lakos ellen 533 K. 3") f. s jár erejéig 1907. évi augusztus hó 20-án foga­natosított kielégítési végrehajtás utján le- (s felülfoglalt és 1780 koronára becsült következő ingóságok, u. 111. : anya juh, kos, termények és egy kazal zabos bükköny nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nyíregyházi kir. járásbíróság 1907. évi V. 1303/2 számú végzése folytán 533 kor. 35 fillér tőkekövetelés, ennek 1907. évi febiuár hó I. napjától járó ő°/o kamatai, Va°/o váltódij és eddig össze­sen 101 kor. 58 fillérben bíróilag már niegállapilott költségek erejéig, Tura ha'.árában levő Gaál-fele tanyán alperes Eisdorfer Ferenc lakásán leendő eszközlésére 1907. évi szeptember hó 27-ik napjának délelőtt 9 érája határidőül kilüzetik és ahhoz a venni szándé­kozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 07. és 108, § ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet ígé­rőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX l.-n. l'.'O. S-a értelmében ez-k javáta is elrendeltetik. . . 13. napjan. 616—1—1 Kelt Nyíregyházán, 1907. évi szeptember hó Szántó Ármin, kir. bir. végrehajtó. Apró hirdetései*. *) E rovat alatt közlőitekért ueui vállal felelősséget a szerk. Be van bizonyitva, bogy a legjobb és legolcsóbb köz­vetítő az apró hirdetés marad. A ki társat, pénzkölcsönt stb. keres, biztosan és leggyorsabban el­éri célját, ha igénybe veszi a „NYIRVIDEK" apróhirdetése^ rovatit. Palackérett 3 éves kitűnő rizling bor literenként 1 koronáért eladó. Üvegezve literenként 1 K 12 Bll. Cím a kiadóban. 129- i Be van bizonyitva, bogy a legjobb és legolcsóbb köz­vetítő az apró hirdetés marad. A ki társat, pénzkölcsönt stb. keres, biztosan és leggyorsabban el­éri célját, ha igénybe veszi a „NYIRVIDEK" apróhirdetése^ rovatit. Eladó méhes. Jobbára Dzír­zon kasokból 2(> törzsből álló faj­méhes teljes felszereléssel eladó. Értekezhetni a tulajdonossal Nádor útca 32. sz. a. 130-1-V Kiadó egy bútorozott útcai szo­ba külön bejárattal október hó elsejétől. 131-!-? Káposztát, burgonyát vaggou tételekben állomáshoz szál­lítva, szolid napi árban bármilyen mennyiségben veszek. Cím a kiadó­hivatalban. 125 4—2 Kiadó egy bútorozott útcai szo­ba külön bejárattal október hó elsejétől. 131-!-? Káposztát, burgonyát vaggou tételekben állomáshoz szál­lítva, szolid napi árban bármilyen mennyiségben veszek. Cím a kiadó­hivatalban. 125 4—2 Két intelligens izraelita fi­atalember lakást és étkezést kap hat Selyem u. 1 ti. sz. alatt. 132-3-1 Káposztát, burgonyát vaggou tételekben állomáshoz szál­lítva, szolid napi árban bármilyen mennyiségben veszek. Cím a kiadó­hivatalban. 125 4—2 JÓ házi koszt kapható, ki­hordásra is. Üzv. BACSÓ JÁNOS­NÉNÁ1 Honvéd utca 5 sz. 133-1 2 Cimbalmozók figyelmébe ! A legtökéletesebb tanítási rend­szerrel. alaposan hangjegyből ad órákat Pusztai Jolán, valamint édes atyja Pusztai Simon hallás után, JÓ házi koszt kapható, ki­hordásra is. Üzv. BACSÓ JÁNOS­NÉNÁ1 Honvéd utca 5 sz. 133-1 2 Cimbalmozók figyelmébe ! A legtökéletesebb tanítási rend­szerrel. alaposan hangjegyből ad órákat Pusztai Jolán, valamint édes atyja Pusztai Simon hallás után, Egy vadász önkéntesi egyen ruha ELADÓ. Cini a kiadóhivatal­ban. 13+-l-l cigányosan. Jutányos árban a leg­nagyobb sikerrel. Laknak Sárkány­utca 16, szám. 12+—3—2 13 éven felüli leányok felvé­tetnek 10 korona kezdő fizetéssel Blumberg keztyügyárában. 12ö—3—2 Füszer-kereskedö se­géd ki magyarul lótul beszél, gyors detailista 20-25 éves keres­tetik, ajánlatokat, kor, eddi i műkö­dés és fizetési igények megjelölésével kér Perl Mihály Losonez. 138-1-' cigányosan. Jutányos árban a leg­nagyobb sikerrel. Laknak Sárkány­utca 16, szám. 12+—3—2 13 éven felüli leányok felvé­tetnek 10 korona kezdő fizetéssel Blumberg keztyügyárában. 12ö—3—2 Eladó szölö. Oszoló +7 sz. alatt szőlő házzal együtt eladó. Értekezni lehet ugyanott. 135-3-1 Aggatni való szőlő van eladó 4-2 fillérjével özv. Batta Ignácnénál Kállai-útca 31. és ugyanazon számú ház eladó is. 139—1—1 Naponként házhoz szállítva tisztán házilag kezelt jó tej literen­ként 20 fillérért kapható, megren­deléseket elfogad JANÓSZKY GYULA 127-3-1 Iskola utca 8 Eladó szölö. Oszoló +7 sz. alatt szőlő házzal együtt eladó. Értekezni lehet ugyanott. 135-3-1 Aggatni való szőlő van eladó 4-2 fillérjével özv. Batta Ignácnénál Kállai-útca 31. és ugyanazon számú ház eladó is. 139—1—1 Naponként házhoz szállítva tisztán házilag kezelt jó tej literen­ként 20 fillérért kapható, megren­deléseket elfogad JANÓSZKY GYULA 127-3-1 Iskola utca 8 Eladó ház. Ligetsoron egy újonnan épült ház szabad kézl»'t eladó. Értekezni lehet Hogyan Mi tiály ácsmesternél. 13G-3-1 Aggatni való szőlő van eladó 4-2 fillérjével özv. Batta Ignácnénál Kállai-útca 31. és ugyanazon számú ház eladó is. 139—1—1 Naponként házhoz szállítva tisztán házilag kezelt jó tej literen­ként 20 fillérért kapható, megren­deléseket elfogad JANÓSZKY GYULA 127-3-1 Iskola utca 8 Házhely a Ligetsoron. 227 négyszögöl eladó. Értekezni leliH Hogyan Mihály ácsmesternél 137 3 1 liiiues Kitűnő borecet. Kapható nagyobb mennyiségin kertben MIKECZ JÓZSEFNÉL. 126 28 1 i

Next

/
Oldalképek
Tartalom