Nyírvidék, 1907 (28. évfolyam, 1-26. szám)

1907-02-17 / 7. szám

4 1907. február 17. NYIRVIDÉK 7-ik szám. bizottsági tagok választása. A felügyelői tisztségre Májerszky Béla polgármester, a másodfelügye­lői tisztségre Martinyi József nyug. főgimná­ziumi igazgató, az iskolaszéki elnökségre dr. Prok Gyula ügyvéd, a pénzügyi bizottság elnöki tiszt­ségére Som/gyí Gyula kii', közjegyző, az ügyészi tisztségre di Meskó László orsz. képviselő, a jegyzői állásokra pedig Adorján Ferenc és Mo­ravszky Ferenc főgimnáziumi tanárok vannak jelölve, akik ezen tisztségeket, Moravszky Ferenc kivételével, eddig is viselték. — A kaszinó közgyűlése. A helybeli kaszinó rendes évi közgyűlését a mult vasárnap délután tar­totta meg a tagok élénk érdeklődése mellett. Az érdek lüdést lóként az a körülmény fokozta, hogy a közgyü lés tárgysorozatára volt kitűzve a kaszinó ielyiségeinek atalakitási kérdése is, amely mir évek óta foglalkoz­tatja a ka>zinói közvéleményt. A közgyűlésen dr. Meskó László elnökölt, akit természetesen számosan üdvözöllek az igazságügyi államtitkári állásra történt kijelölés^ al­kalmából, aki azonban az üdvözléseket, mint még idő­előttieket, hárította el magától. A gyűlés megnyitása után dr. Vietórisz József titkár olvasta fel az elnöki jelentést az l9"6-ik évről. A jelentés felolvasása után Somogyi Gyula emelkedett szólásra s megemlékezve arról, hogy dr. Meskó László immár húsz éve tölti be az egylet elnöki tisztséget, a kaszinó tagjai nevében üdvözölte őt ez alkalomból s kérte, hogy az egylet iránti meleg rokonszenvét a jövőben is tartsa meg. — Meskó László meghatottan mondott köszönetet a figye­lemért és azért, hogy az egylet immár két oviizeden át belé helyezte bizodalmát, s a kö/gyülés tagjainak lelkes ovációi között kijelentette, hogy szolgalatát a jö­vőben is, bárminő vállozott viszonyok között, készség­gel ajánlja fel az egylet számára. Ezután az egylet mult évi zarószámadásai és vagyonleltara valamint folyó évi költségvetése került napirendre. A választmánynak az építkezésre vonatkozó jelentése szerint a Takarékpénz tár ez idő szerint egyáltalában nem helyezheti kilátásba azt, hogy a Városháztéren, illetve a tokaji és pazonyi utczáknak a Városháztérbe szögeléssénel levő telkén a közel jövőben uj épületet emeljen, amelyben a kaszinó is elhelyezést nyerhetne. Ilyen körülmények között a választmány a kaszinó jelenlegi épületének megfelelő átalakítására és kibővítésére dolgoztatott ki tervet és költségvetést. A készített terv szerint a bejárat az épü­let déli oldalán, a Széchényi-tér felől helyeztetnék el s jelenlegi helyiségek és folyosók megfelelő átalakításával és kibővítésével a helyiségek megnagyobbodnának és a jelenleginél czélszerübb beosztást nyernének. Az átala­kítások mintegy 26000 korona kiadást igényelnének s ezen felül a berendelésre ; 000 ) koron it hozott jivas latba a választmány. Mielőtt érdemleges tárgyalásra ke­rült volna a dolog Pilisy István halasztó indítványt tett. ismertette a közgyűléssel, hogy egy nagyobb szabású szálloda létesitesére indított mozgalmat és e célból egy részvénytársaság alakításán fáradozik. Többek hozzá­szólása utan a közgyűlés nem is hozott érdemleges ha­tározatot, hanem megbízta a választmányt, hogy az ajánlkozókkal tárgyalva, márczius második felében új­ból hozza az ügyet a közgyűlés elé. — A hatodik gyógyszertár. A belügyminiszter a város és a vármegye ellenkező véleménye ellenére a hatodik gyógyszerlár felállítását a Síéchenyi-térre és ettől a vasút felé terjedő városrészre engedélyezte és a gyógyszertar felállítási jogot Haisinger Viktor jelenleg hernád-zsadanyi gyógyszerésznek adományozta. — Bessenyei Kör. A Kör legközelebbi estéjét f. hó 26-dikán tartja. Az estét a válaszimány szc ptemheri megállapodása szerint a magyar irodalomnak és magyar zenének szenteli. Az irodalmat képviselni fogják : Groák Ödönné urnő es Beregi Oszkár, a nemzeti színház ki­való művésze ; a magyar zenét : Regéczy Ilona és Re­géczy Margit úrhölgyek, Hubay Jenő és Thoman István immár művésznőkké izmosodon tanítványai, akik a fő­város legelőkelőbb hangversenyein szerepelnek ; Zi­vuska íren úrhölgy Debrecenből : továbbá Lányi Et nő, és Takács Mihály, az Opera első magyar művésze, közönségünk régi jó ismerősei. Bővebbet a meghívókon és lapunk következő számában. — A takarékpénztár közgyűlése. A Nyíregy­házi Takarékpénztár, városunk és varrnegj énknek ez a legrégibb pénzintézete a mult vasárnap délelőtt tiz óra­kor tartotta ez évi, immár negyvennegyedik rendes köz­gyűlését. A közgyűlésén, amelyen il részvényes 427 részvény képviseletében volt jelen, Somogyi Gyula, az igazgatcsag elnöke elnökölt. Az igazgatóság és fel­ügyelőbizottság javaslatait a zárószámadások és mérleg ttkinieteben a közgyűlés egyhangúlag elfogadta s az osztalékot részvényenként 65 koronaban állapította meg. A Groák Ödön lemondásával megüresedett igaz­gatósági tagsági helyre egyhangúlag és őszinte lelkese­déssel Meskó Eleket, a takarékpénztár szakképzett es ügybuzgó ügyvezetőjét választották meg. Az igazgató­ságból távozó Groák Ödönnek, aki a Gazdasági és Ke­reskedelmi hitelintézet ügyvezetője lett, a takarékpénz­tár érdekében kifejtett működéséért hálás köszönetét nyilvánította a közgyűlés. A felügyelő bizottságból ki­lépő Bleuer Lajost szintén egyhangúlag újra megvá­lasztották. Végül a dr. Kovács Elek indítványára a közgyűlés az igazgatóságnak és a felügyelő bizottság nak az elmúlt üzleti évben elért sikerekért elismerését fejezte ki. Esküvő. I)r. Jakabovics Leó budapesti ügyvéd e hó 24-én tartja esküvőjét Ferenrzi hénkével, özvegy Ferenczi Miksáné úrnő leányával. Tekintettel mindkét család mély gyászára, a legszűkebb családi körben Öngyilkos tiu>z»rt'őliadna?y. \ helybeb 14-ik cs. és kir. huszárezred egyik főhadnagya BugarsU Sán­ihtr hétfőn délben háromnegyedtizenkét órakor a nagy­laktanyában lévő lakásán főbe lőtte magát és azonnal meghalt. Uugarskit már régen idégbaj gyötörte és álta­lános az a vélemény hogy végzetes tettét is e miatt követte el. Levelet ném hagyott hátra. Temetése meg­illető katonai dísszel szerdán délután 3 órakor volt. A főhadnagy haláláról bajtársai külön gyászjelentéstadtak ki. — A kétlelkű a-'/nii) ok. A „Nyirvidék" követ­kező szamabau kezdjük meg a Kétlelkű asszonyok cimü társadalmi regény közlését, melyet Liptófalvi István fővárosi munkatársunk a fiatalabb iróigárda egyik nevesebb tagja irt. Liptófalvi kollegánk már több kötet belletrisztíkai munkát irt, melyet a napi­sajtó is igen meleg szavakkal ismertetett annak idején. Mostani nagyszabású regénye a kolostor falai közül indul ki, mely két viszontagságos életet rajzol meg igen érdekes epizód eszményekkel. Több társaságbeli uri asszonyról is lesz szó, olyanokról, a kikben min­denki ismerősre vél találni. A regény a közelmúlt po­litikai és a jelenlegi társadalmi élet elevenébe hat és hü tükrét mutatja be annak a ferde és hazug felfo­gásnak, mely manapság áthatja a magyar középosztály és a felsőbb regiókbeli emberek társadalmi életét. A regényben az olvasó több politikai nagyságra fog ráis­merni, akik részben már nincsennek az élők sorában, de a kik mély süppedést hagytak a magyar politikai korrupció melegágyában. Olvasóinkra való tekintettel, nem kis anyagi áldozattal szereztük meg a szenzációs tartalommal biró regényt, melyre már most felhívjuk olvasó közönségünk figyelmét. S/atinár város küldöttei Nyíregyházán. Szat­már város törvényhatósági bizottsága elhatározta, hogy uj, teljesen modern berendezésű közkórhá­zat fog építeni. Ez okból a városi tisztikarnak egy kül­döttsége tegnap reggel Nyíregyházára érkezett, hogy itt szabolcsvármegye közkorházáuak, az Erzsébet kórháznak berendezését tanulmány tárgyává tegyék. A küldöttség tagjai voltak : Vajay Károly polgár­níes'er, dr. Vajay Imre városi orvos, (mind a ketten testverei Vajay Endre kir. főmérnöknek, a ryiregyháíi államépitészeti hivatal főnökének, dr. Kölcsey Ferenc kórházi főorvos, Erdélyi István városi főmérnök és Demkó Sándor jegyző. A szatmári kiküldötteket a vasúti állomásnál Sipos Béla vármegyei főjegyző, mint az alispán helyettese fogadta. A küldöttek ezután a városnak készséggel ren­delkezésükre bocsátott fogatain egyenesen az Erzsébet kórházba hajtattak, ahol dr. .íallay Rudolf igazgató­főorvos az orvosi és tisztvis:lőikar élén fogadta őket s kalauzolta pavillonról pavillonra. A küdöt'ek nagy fi­gyelemmel néztek meg mindent s jegyzeteket csináltak a látottakról. A kórház élelmezése és általában adminisztrációja tekintetében Kabay Imre gondnok adta meg a szüksé­ges felvilágosításokat. A küldöttek nagy elismeréssel nyilatkoztak a kór­házban tapasztalt rend, a peciánságig menő tisztaság s a berendezés praktikus volta felől. Délben a Koronában ebédelt a küldöttség, este pedig Vajay Endre kir. főmérnök: vendége volt. — Nyilvános köszönet. A Nyíregyházi Takarék­pénztár Egyesület a jótékony nőegylet céljaira 120 ko­ronát küldött. Fogadja érte hálás köszönetemet, őzv. Básthy Barnáné, n. e. elnök. — Esküdtek kisorsolása. A nyíregyházi kir. tőr­vényszék e hó 14-én tanácsülést tartott. Az ülésen a következők vettek részt: Megyery Géza kúriai biró, törvényszéki elnök, Palaticz Lajos, Szabó László tőrv. bírák. Álmos Zollán jegyző, dr. Szikszay György kir. ügyész, Imre János ügyvéd. Az esküdtszéki tárgyalásokra,) amelyek március 4 é.i kezdődnek, hét bűnügy van kitűzve s a kővetkező esküd­teket sorsolták ki: Rendes esküdtek: Nádasi András, id. Nagy István, Márkus Károly, Marsaiké Lajos, Debrószky Mihály, Bukovinssky András, Jánószky Mi íály, Turcsán János, Heumann János, ifj. Merkószky Mihály, Tamás András, Rámán József, Maczkó Mátyás, Jtnóízky János, Takács Mihály (Nyíregyháza). Módice Károly (Nyiracsád). Sipos Emil (Petneháza), Noidroviczkv Kázmér (Kisléta), Lu­kács Gyula (Tiszapolgár), Újlaki Gyula (Rohod), Hönsch Miklós (Nagyhalász), D. Gál András Szjntmihály), Erdélyi Miklós (Nyírbogát), Enyi Sándor (Ssentmihály). Veres Já­nos (Tiszapolgár), Glück B-da (Oro:;), Apáthy János, Felszeghy Gábor (Tiszadob), Veres Ferenc (Balsa). Helyettes esküdtek: Gincsai József, Hratraky Sámuel, Péter Pál, Éles József, Eisler Károly, Nyerges Ferenc, Gráf János, Keller Lajos, Barucha Pál, Roffmann Mihály (Nyíregyháza). — Pályázat jegyzői állásra. A dadai alsójárás főszolgabirája a Tiszadada községi jegyzői éi anya­könyvi állásra pályázatot hirdet. A választás a község­házánál március hó 5-én fog végbemenni. A pályázati kérvényeket március hó 4-én délután 5 óráig kell beadni a főszolgabírói hivatalnál. — Lelkész beiktatás. Tóth András gelsei ev. ref. lelkészt e hó 19 én iktatják be hivatalába. A lakosság ünnepélyes fogadtatásban részes ti új lelkipásztorát, akit Szabó Lajos nyírbátori ev. ref. lelkész fog híva alába beiktatni. Este az iskolában táncmulatság lesz. — Nyilvános köszönet. A .Nyíregyházi Takarék­pénztár-egyesület* Tekintetes Igazgatósága a .Magyar­országi Tanitók Eötvös-alapja" javára .20 koronát, a nyíregyházi tanítói járáskör kebelt ben létező „Önsegélyző­egyesület" pénztárának gyarapítására szintén 20 kororát volt szives kezeimhez juttatni. Fogadja nevezett pénz­intézet Tekintetes Igazgatósága — a minden évben ismétlődő becses kegyadományaiért — a jótékonycélok nevében leghálásabb köszönetemet. Nyírt gyházi, 19C7. évi február hó 15. Stoffan Lajof, gy. b. ilnök. — Kinevezés. A vallás- és közokt. m. kir minisz ter Bundy Péter oki. polg. iskolai tanárt a XI fizetesi rangosztály III ik fokozatába sorozva, a k svardai állami polgári fiúiskolához s. tanárrá k nevezte. Gyászrovat. Ké! halálesel lől kell számot ad nunk. Nyíri Ferencz, az eg.sz város isz elve szerelt It Feri I ácsija. :i császárszállási mintapazcUság tulajdonosa e hó 9-én. 76 éves korában elhuny t. A másik halóit Seabó Miklós a pénzügyigazgitóság mellé rendelt szám­vevőség egyik legszorgalmasabb fiatal Iisztviselője. A halálesetekről a kóvitkező gyászjelentések •! kaptuk : Kozma Ferenczné sz. Nyiry Erzsebet i s férje Kozma Ferencz. gyeimekeik: Kozma Miklós, Dénes és Györgv; Bálás Ödön és fyerniekei: Bálás Marcsa, férje Hor>áili Mihali, Bálás Iván és Olga: továbbá özv. Bodnár Ist­vánná sz. Nyiry Teréz, Nyiry János és Nyiry Györgt­nagyezámu rokonaik nevében is fajdalommal luditjaky hogy szeret, tl apja, illetve nagyapjuk, apósuk, testvérük, Nyiry Ferencz földbirtokos f. hó 9-én, d. u IVa órakor, eletenek 78-ik évében rövid szenvedes es a halotti szent­ségek ájtatos felvétele után elhunyt. A drága halott tetemei f. hó 11-én d. u. 2Ví órakor fognak a pazonyi­uti temetőben a r. kath. egyház szertartása szerint örök nyugalomra elhelyeztetni, az engesztelő szentmise-áldozat pedig f. hó 12-én reggel 9 órakor fog a r. kath. tem­Iómban bemutattatni. Nyíregyháza, 1907. február 9. Áldás és béke poraira ! Moravszky Ferenczné mint édes anya férjével, Szabó Laura férjével Török Gyulával és Gyuszika, Sárika gyermekeikkel, Katalin és József mint testvérek, özv. Nagy Janosné mint nagyanya, a rokonság nevében is a megdöbbenés és fájdalom keserű érzetével jelen­tik, hogy Szabó Miklós m. kir. pénzügyi számellenőr folyó 1907. évi február hó 10 ik napján, délután 2Ví órakor, 29 éves korában, rövid, de kinos szenvedes után elhunyt. A megboldogult hűlt tetemeit folyó hó 12 én délután 2 órakor fogjuk az ev. ref. vallás szertartása szerint a Kereszt-utcii 5. számú gyászházból a Morgó­sírkertbe őrök nyugalomra kisérni. Nyíregyházán, 1907. évi február hó 10-én. Legyen síri álma csendes, emléke áldott! A nyíregyházi m. kir. pénzügyigazgatóság és a mellé rendelt számvevőség tisztikara őszinte fájdalom­mal tudatja felejthetetlen kartársának Szabó Miklós m. kir. pénzügyi számellenőrnek f. évi február 10-én d. u. 2 V» órakor életének _'9-ik, államszolgálatának 1 I - ik évé­ben rövid, de kinos szenvedés után történt gyászos el­hunytát. A megbold3gult hült tetemei folyó évi tebruár 12-én délután. 2 órakor fognak a morgoi sírkertben örök nyugalomra tétetni. Nyíregyháza, 1907. évi február hó 11-én. Béke és áldás lebegjen porai fölött! — Nyilvános nyugtázás. A .Nyíregyházi Takarék­pénztár Egyesület* tak. igazgatósága a mai napon egy­száz koronát juttatott kezemhez a községi polgári leány­iskola javára. Fogadja erU az isiolaszék nevében hálás köszönetemet. Nyíregyháza, 1907. február 15. Adorján Ferencz, kőzs. isk. gondnok. — Értekezlet volt vasárnap délelőtt 10 órakor a vármegyeháza kistermeben, a vármegyében, a bogdányi járás területén felállítandó káposata savanyitó gyár léte­sítése ügyében. Az érlesezleten gróf Vay Gáber főispán úr őméltósága elnöklete alatt, htrceg Odescalcliy Zuárd, gróf Vay Tibor, Elek László, Zoltán Sándor, Vajay Endre, Doktor Ármin, Szikszay Sándor, Polinseky Ágos­ton, dr. Járossy Sándor és néhány község kiküldötte vett részt. A gyár felállításának módozatait, a kiküldött bi­zottság fogja megállapítani. — Uj hitközségi elnök. A helybeli izraelita statusquo hitközségnél a Blau Pál lemondása folytán megüies'dett elnöki sztket vasárnap töltötték be, ami­kor is elnökké egyhangúlag dr. Bosenberg Emil orvost választotlák meg. — Nyilvános íiyugtítzás. A .Nyir. gy házi Takarék­pénztár -Egyesü et" tak. igazgatósága a tegnapi napon egyszázhatvan koronái, küldőit egyházközségünk pénztári hivatalához a szegény gyermekek segélyezése céljára. A nagylekü adományérc fogadja a nevezett igazgatóság az egyházközség hálás köszönetet. Nyíregyháza, 1907. évi február 16. Az evang. egyházközség elnöksége. — A dalanla vígestélye. Pár év óta a da árda foglalta le a maga számára a 'arsang utolsó estélyét. Most is a dalárda zárta be a különben igen rövid far­sangot a Korona nagy'ermeben megtartott vígestével. Ezeknek a vígestéknek jo hirneve feleslegessé tesz min­den reklámot. Az ötletes rendezőség mint minden alka­lommal, ugy most is megmutatta, hogy mindig tud valami ujat, valami mulattatót kitalálni. — Köszönet-nyilvánítás. A .Nyíregyházi Taka­rékpénztár-Egyesület" 80 koroiát volt szives a nőipar­iskola javara adományozni, mely nagylelkűségéért hálás köszönetet morid az elnötség megbízásából dr. Wilt Gyórgyné, nőip.iriskolai pénztáros. — A vöröskereszt egyesület. A Somogyi Gyula elnöklete alatt csendben, de annál nagyobb eredmény­nyel működő fiók egyesület legnap délelőtt 8/« lJ-kor tartotta választmányi ülését. Jelen voltak: Somogyi Gyula elnök, Kertész Bertalan egyleti titkár, Süti Józsefné, Májerszky Béia polgármester, Petrovits Gyula apát plé­bános, Konthy Gyula dr., Surányi Imre, Bleuer Lajos. A választ mányi ülés felülvizsgáltad mult évi zárószáma­dá'okat és megállapította az ez évi munkaprogrammot. — Esküvő. Péczely Sándor Kisleta község jegyzője a napokban tartja esküvőjét Ujváry Ilona kisasszony­nyal, Ujváry István debreceni ügyvéd kedves leányával. — Megszökött tanító. A paszabi leányiskola ta­nítója Debreezeni Béla megszökött. Tettének oka egy feljelentés, amelyet növendékeivel szemben elkövetett erkölcs'.elen magaviselete miatt tettek ellene. — A nyíregyházi Il-ik polgári temetkezési tár­sulat évi rendes gyűlését 1907-én vasárnap délután 2 órakor tartja a városháza dísztermében. A társulat 1867. február 17-én, tehát eppen >0 éve, hogy megalakult dr. Meskó Pál elnöklete alatt, aki 1867-től 1894-ig volt «1­nőke a társulatnak. A társulat 40 éves működését a jelenlegi elnök Kubacska István fogja méltatni. — A n> iresryliáii ipartestület ma d. e. 9 órakor a testület székházának nagytermében tartja XXII. ren­des évi közgyűlését. — Uj pén'ügvőrl biztosi kerületek. A jövedéki felügyelet elatt álló aliparvállalatok (szeszgyárak, olaj­finomítók stb.) számában beállott emelkedés, az ellen­őrzésre hivatott pénzügyőri biztosi kerületek és pénz­ügyőri szakaszok ujabb beosztását teszi szükségessé. Az uj beosztás a következőleg van tervbe véve: Az ujfehértói pénzügyőri főbiztos — és a nagy­kállói szakasznak a nyírbátori pénzügyőri biztos kerü­letéből való kihasitása mellett, Nagykálló székhelylyel. egy uj biztosi kerület szerveztetnék,»[melynek élére egy főbiztos állíttatnék. A kisvárdai biztos kerületéből, az egé6z tiszai járásra kiterjedő mándoki szakaszi körzet elkűlönittet­nék és a Mándok székhellyel létesítendő uj biztosi kertilet éléie egy péns ügyőri biztos-helyettes állitatnék. A nyirbaktai szakaszi kerület a nyírbátori biztos kerületéből való elkülönítés mellett a nyirmadai pénz­ügyőri főbiztos kerületéhez kebeleztetnek át.

Next

/
Oldalképek
Tartalom