Nyírvidék, 1906 (27. évfolyam, 27-52. szám)

1906-10-21 / 42. szám

1906. október 14. N Y I R V I D É K 41 -ik szám. 7 Beiratási dijak minden egyes agár után, tagok ré­szire 10 korona, nem tagok részére 30 korona, bilikom nyertes agárért a dijak kétszerese lizélendő. Nevelni lehet november hó G-án délután 5 óráig Írásban vagy szóval a társulati jegyzőnél, (Nyíregyháza, Vár megy eh z utca 14) és 6-án este a közgyűlés alka!­maval. — Tanitói gyűlés. A lelsőszabolcsi ev. ref. tanítótestület október hó 17-én Nyíregyházán László Gyula elnök elnöklete alatt népes rendkívüli közgyűlést tartott. Elnök tartalmas beszédben kifejtette azon okot, mely e/.en nndkivüli közgyűlés összehívására birta. Ma — úgymond — amikor nemcsak a szellemi, hmem a testi munkával fo^lalko/ók is mozgolódnak, hogy hely­zetük javítását előmozdítsák, miéit ne lepnénk * sorom­póba mi, kiket az uj koimányhatalom is, mint az előbbiek — csak a haza mostoha gyermekeinek tekint, s mig ugyanoly munkakör mellett az állami tanítókról már az 19o7-ikévi kölUégv tésben történik gondoskodás, addig a felekezeti és községi tanítókról megfeledkeztek a kormányon ülő h italmasok. — Jelzi, hogy ezen gyűlés 2-ik pontjában e tárgyban gondoskodott, hogy tiltakozó szózalunk legfelsőbb helyen is tudomásra jusson. A tartalmas, csupa igazságokat tartalmazó beszéd álta­lános tetszést keltett s midőn elnök a közgyűlést meg­nyitói ta, sokan megéljenezték. Napirend előtt L.ngyel József f ij gyző S/.abolcs­vármegye kir. tanfelügyelőjének képviselője üdvözölte a közgyűlésen megjelenteket s a közgyűlés munkálkodására Isten áldását kérte. Ezután elnök jelentését 6 pontban előadta, mit közgyűlés helyeslő tudomásul vett. A közgyű.es második lárgyát képezte: „Javaslat előterjesztése helyzetünk javítása ügyében a „Magyar­országi Tanítók Országos Bizottság-'ához. Előadó és javaslatszerkesztö Vargha János kisvárdai ev. r 1. tanitó. „Nyílt levél M gyarország felelős minisztériumához* c. művet a rendkívüli közgyűlés nagy lelkesedéssel migiévá tette s egyhangúlag elhatározta, hogy az október 18-án Budapesten tartandó orsz. bizottsági gyűlésen beteijeszti és elfogadásra ajanlja, felterjesztés céljából. E c lból közgyűlés kepviselőkül az oktober 18-iki orsz. biz. g) ülésre Vargha Jánost és Délczeg Sándort küldi ki. Közgyűlés Vargha Jánosnak ki való munkásságáért jkvileg köszönetet mondott. Végül id. Bandár Miklós ibrányi tagtárs tartotta meg: „Kérdések, melyek elől többé kitérni nem lehet* remek értekezései. A tanítótestület tapssal jutalmazta a felolvasót remek éitekezéseért. A gyűlésen jelen volt a tanítók kiváló es lelkes barátja, pártfogója dr. Horváth József országgyűlési képviselő ár is. Ki biztató, szép beszedeivel s jóindulatává! uj erőt és reménységet öntött a tanitótestület minden tagjába. Adjon a/. Ég ily vagy legalább hozzá hasonló lelkes tanitó és tanügy­barátokat a hazán..k Örömmel érlesült közgyűlés az ülés folyama ala t Nariássy Andor ujfehertói földbirtokos, bankigazgató űr üdvözlő táviratárol, illetve tevolmara­dasát igazoló b. soraírol. Ezek az urak valóban meg­érdemlik az egyesületi dísztag-ágot. Két indítvány tárgyalása, illetve elfogadá-a ulán elnök az űlest berekesztette delben 1 órakor. Erié a közgyűlés mintegy 60 tagja közebédre ment a nagy Korona vendéglőjébe, hol a felköszöntők­ben nem volt hiány. Első sorban elnök dr. Horváth József országgyűlési képviselőt éltette, mire a képviselő úr a hazafias, kötelességtudó tinilókra emelte poharát. A közebed vidám hangulatban folyt le. Nyíregyháza, 1916. oktober 19. Igazmondó. — A magyar védő egje^iilet szabolcsvárme­gyei osztálya által szept. ho 8-án rendezett ünnepély pénzbeli eredmény nek elszámolása e hó 19-dikén tör­tént meg. Jelen voltak: Mikecz Dezső alispán elnöklete alalt tíleucr Lajos, Burger Pál, Hoffman Mihály, Mikecz István, Mészáros Ferencz, dr. Szabó László, Szikszay Sándor es Tórok László. A bevétel 7870 kor. 32 fillér, kiadás 2736 kor. 13 fillér. Tehát tiszta jövedelem. 5134 kor. 19 fillér. Mely összeg a nyíregyházi takarékp nz­tárnál kezeltetik. Ez alkalomból közöljük itt a felülfize­tők nevcil: Dessewffv Dénes és Béla grófok lOOü kor., Desstvvli'y Aurél gróf 400 kor., Oláh József 100 kor., Kállay Andrásné 1"0 kor., Odeschalchi Znárd herceg 50 kor., Leptay Károlyné áO kor., Megyeiy Géza és Me­gyery G záné 50 kor., Miklós Lászlóné 4(3 kor., Hunyady József gróf 20 kor., Bleuer Lijos 20 kor., Somogyi Gyula 10 kor., N N. 6 kor. — Kultur palota. A Kovács Islvin kir. tábl i­biró úr által, lapunk egyik előző számában erről a nagy fontosságú kérdésről írott czikkre a „Nyirvidék" legközelebbi számában dr. Jósa András fog reflektálni. Czikkét előre is ajánljuk olvasóink figyelmébe. — Polgaruiesteek ors/ágos nagygyűlése. A rendezett lanacsu városok polgármesterei, november hó 4. és 5 én Budapesten értekezletet fognak tartani. Ez értekezletre dr. S/.entpáli István miskolci polgármester, mint a végrehajtó bizottság elnöke alábbi meghívót küldölte szet: A r. t. városok 1904. évi május hó 14­én tartotl orsz. ertekezlete által kiküldött bizottság ha­tározata értelmében a r. t. városok országos nagygyű­lése folyó 1906. evi november 4. és 5-én fog Budapesten meglartatni. Van szerencsém a r. t. városok polgár­meslereit és tisztviselőit ezen nagygyűlésre tisztelettel meghívni Tárgysorozat : 1. Az országos kormányhoz intézendő emlékirat: a) e^y külön városi törvény alkotása ; b) a városok anyagi helyzetének javítása ; c) a szolgalati pragmatika megalkotása; d) a lisztviselők fizetésinek rendezése s ezzel kapcsolatosan a tiszti fizetés k ideig­lenes rendezése tárgyában beadott indítvány. 2. A városok országos egyesüle ének megalkotása. 3. A városok kötelező tüznár biztositasa tárgyában beadott indítványok. — Gyászrovat. Vettük és közöljük a következő gyászjelentéseket: Aloliroltak mély fájdalommal tud ltjuk, hogy a legjobb férj, szerető apa, após. nagyapa, testvér és ro­kon, Király Sándor építész, Sz ibo cívármegyo megyebi­zottsági, Nyiregyhaza varos képviselőtestületi tagja, ez év október hó 16-án reggel 4 óia';or rövid szenvedés után 06 éves korában, boldog házasságának 37 ik évé­ben hirtelen elhunyt. A megboldogult hűlt letemei e hó 17-én délután 4 órakor tognak a Pazonyi-utca 7-ik számú halottas házból az ev, ref. egyház szertartása szerint a Morgó sírkertben léő csdadi sírboltban örök nyugalomra helyeztetni, Nyíregyháza, 1906. éti október hó 16-an. Áldás és béke porai feleli! özv. Király Sán­dorne s/.ül Barzó Zsu/.sána nej;. Király Ilona Seres Józsefné Király Sindor, Király Erz<éuei Gönc'.i lstván­né, Király Endre; Király Ma-iski ifj. Veress Ferencné, Kirdly Anna Verbóvszki Jo/.sefné. Király László, gyer­meki i. S ress József, Gönczi Ist.vá >, ifj. Veress Ferenc, V rbovs/ki József, vejei, Király Erzsébet özv Kovács Józ-efné. gyerm keivel. Király Mihály, Király Sira özv, Szabó J )ts :fnJ izs i András te-tvérei, Seress Anna Sándor és Iki, Gónc/.i Margit és Pi,ta. S-'ress Sárika és Sándor, Verbóvszki József, unokái. Alóliroltak fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a szerelő jó feleség, anya és rokon Paulusz Máttonné f. évi október hó 15 én, életének 42-ik­boldog házasságának 14-ik évében rövid szenvedés u­tán elhunyl. A megboldogult hüll tetemei folyó hó 17­kén delelőtt 10 órakor fognak az ág ev. egyház szer tartása szerint a Pdesirta-ulc.di saját házukból a va­suti sírkertben örök nyugalomra helyeztetni. Nyiregy­hiza, 1906 október 15 Béke lengjen porai felett! Pau IUSÍ Márton férje, Mihály, Ilona férj. Nádasi Andrásné. István, József gyermekei, G iraj István, Garaj Aridrás nagy­bátyjai. Alolirollak fajdalomtól megtöri szívvel tudatjuk, hogy a szerelő féij, apa, nagyapa, lestver é* rokon, Barzó Istvxn városi képviseleti tag folyó évi oktober hó 14-én esle 10 óiakor, életének 72-ik, boldog házas­ságának 50-ik évében rövid szenvedés ulán elhunyl. A megboldogultnak hűlt tetemei folyo hó 19-án délu­tán 2 Vs órakor tognak az ág. ev. egyház szertartása szerint, az Uj utca 16 számú gyászhá'ból a vasúti sír­kertben örök nyugalomra helyezti tni. Nyíregyháza, 1906 október 15. Béke lengjen poiai felett! özv. Barzó lst­vánné szül. Antal Jdliauna mint neje. B irzó Miria fér­jezet Nagy Jánosné. Barzó Erzsébet férjezeti Marfőldi lstvánné mint gyermekei, özv Pongor Gyuláné mint test­vére, és számos unokái. — A tisztviselők lakbérkérdése. Közisraeretü és nagyon régi dolog, bogy Nyíregyházán a tisztviselők lakbérihetuiénye sehogy sem fed zi az áltulok valóság­ban fizeu tt lasbér összegeket. Megyery Géza kúriai bíró kir. trvszeki elnök az e^ész tisztikart lekötelező készség­gel eleget téve a hozzá intezelt kérelemnek, az állami, varmegyei es városi tisztviselői kart mi vasárnap dél­előtt 10 órára értekezletre hivta a törvényszék nagy tár­gyaló termébe. Az értekezlet feladata lesz, hogy az uj Idkberosztályozás erdekében a szükséges lépéseket meg­tegye. É tesülésünk sz rint az értekezleten indítványt fognak tenni, hogy egyidejűleg szervezkedjen a tisztikar egy tisztviselő telep megvalósítására. — Udvarlielymegye a tanítókért. A tanítóság anyagi helyzetének sürgős iavitása iránt s a népoktatásnak az egész vonalon való rendezese iránt, mint ezt Udvarhelymegye példija mutatja, maga a nép kezd mélyen érdeklődni s ebbeli kívánságának leghatá­rozottabb formában, az ügy iránt való nagy jóakarat­tal ad kifejezést. Udvarhelyül 'gye törvényhatósági bizot­sága ugyanis e hónap I l-en tartót rendes közgyűlésében a vármegyei tanítók kérése alapjan kimondotta, hogy a népoktatásügy fáradhatatlan munkásainak — tekintet nélkül az iskola jellegére, — az egyenlő képesítésű tiszt­viselők j.ivadalmazásaval azonos fizetés megadása, tani­tó kepzésnek és az iskola fentartói kötelezettségnek álla­mi kezelésbe vélele, lováibá a kántortanítók tanitói fizetésének megállapításánál, a kántori javad alo n figyel­men kivül hagyása largyáhan f< lir az országgyűléshez. Udvarhelymegye törvényhatósága e határozatával oly me­leg elismeresét ny ilvánitotU a tanítóság iráni, mely teljes remenységgel és munkakedvvel tölti el a várnugye tanítói karának lelkét. — A köziga*iíatáii bíróság két határozata. A közigazgatási bíróság legutóbb tartott üléséb n két nagyfontosságú határozatot hozolt. A határozatokra a Hajdú váimegyei alispánválasztás és az újvidéki főü­gyészválasztás szolgáltatott alkalmat. Hajdú vármegye rendkívüli közgyűlésen töltötte be az alispáni szeket, s azért a választást megfelebbezték. A közigazgatási bíróság ma Wlassics Gyula elnöklete alatt Nagy Jinos előadási alapjan a felebbeze-t eluta­sította, s kimondUa. kogy a rendkívüli közgyűlésen esz­közölt választasnik ugyanazon éivénye van, mint ha rendes közgyűlésül történt volna a vdisztas. Az újvidéki fóügyészválas/.tásl a/.ért felebbíztek meg, mert a polgármester elnökölt a vala-ztó közgyűlésen. A közigazgatási bíróság azzal az indokolással, hogy a polgármesternek nincs joga főispáni jogok it gyakorolni, a valasztáit megsemmisítette. — Eljegyzés. Vass István het -Iszei kesztő irnok ma okt. 2 l-en tartja eljegyzései Matulka Milike kisasz szonyal. — Vasúti átjárók. A nigy laktanyával szemben és a vasúti, illetőleg Széchenyi-ut végén létesítendő alól vagy felül járó érdekében Májerszky Béla polgármester már több ízben tett lépéseket az illelékes helyen. Az ügy már annyira jutott a megvalósulás sládiumaba, hogy az üzlet vezetőség ki.üldöttei e hó 18-án a hely­színen tárgyaltáK a dolgot a pulgármester kö.benjótté­vel, és elhatározták, hogy mindkét helyen alol járókát létesítenek, a mindkét oldalon nagy közlekedés veszely­telen leb. nyolith itása érdekében. A részletes terveket mielőbb elkészítik ugv, hogy a kivitel rövid időn belől az ügy sürgős és fontos voltánál fogva —eszközöl­hető lehessen. — Érdekes találmányok. Uj es czélszerü vilá­gítási módszert fog bemulatni Heuffel Sándor buda­pesti magán mérnök és egy másik it Antal G za m rnök­f. hó 22-én hétfőn d. u. 5 órakor az „Ipartestület* h'lyiség iben. Előbbi a csepfolyósitolt gázt ősmerteti és mutatja be, melyet teljesen kész állapotban szállít a gázgyár a felhasználási helyre, községek, tanyák, egyes épületek világításához, ugy, hogy a kőzségn 'k nem kell elektromos telepet, vagy gázfejlesztőt epiteniök, miáltal elesik a Dagy tőke befekletés szüksége és egy község világítási berendezése alig kerül többe néhány ezer ko­ronánál. A gázegyaiánt használhitó belső és külső vila gilá-ra s a lángok egy izzé-haiisnyával 30—1000 gyer­tyafényig szabályozható \i:ágilas1 adbatrak. Antal mérnök egy petróleum lámpáját mutatja be mely ügyes konstrukcio mellett igen olcsón 500-1000 gyertyafényt képes kifejteni és utcaknák, tereknek, gyá­ií műhelynek udvaroknak világítására kiválóan akal­matos. A szakszeiü előadásra fentnevezeti mérnökök ezu ton is felhívják az érdeklődői figy.lmet. — A cipész sztrájk. Már a mult számunkban jeleztük hogy a helybeli cipész munkások sztrájkba leptek. Májerszky Bel i polgármester tö.ib izl ei targyalt a munkaadókkal es a sztrajkolokkal. A héten végre sikerült egyezséget létrehozni és igy a sztrájk megszűnt. — Gyönyörű ezüst koszorú látható napok óla Schiller ékszerész kirakatában, a melyet Szabolcsvárme­gye hazafias hölgy közönsége fo„' Kassán a Zrínyi Ilona sariuphigjára helye/ni. A koszorún, melynek egyik ága cser a másik ága babér levelekből van ős'szeállilva igan Ízlésesen - a következő felírás olvasható : ,Zrinyi Ilona emlékének, a szabolcsvármegyei nők'.- A koszorú még pár napig lesz közszemlére kii éve a Schiller kirakataban. — köszönetnyilvánítás Mindazok, a kik feled­he'etlen nőm elhalálozása alkilmáből a temetésen megjel -nve reszvélűkkel fájdalmamat enyhi em igyekeztek, fogadják ez utón őszinte köszönetemet. Nyíregyháza 1906 október 20. Paulusz M'írton. — A uapldljasok helyzetének Javítása. A mi­nisztertanács > lhatáro/.ta, hogy ez év november elseje­Lől kezdve azoknak az állami napidijasoknak legkí-ebb napidija, akik mar megkapták a lórvenyben előirt értesítést, Budapesten és Fiúméban két korona ötven fillér, a védéken p dig két 'koroua legyen. — Elha­tározta a minisztertanács azt is, hogy egy-egy mi­niszteri tárcza kebelében az összes n.ipidijasoknak (az Értesítéssel még nem bírókat is ideszámítva), legfólebb 40 százaléka kapjon ilyen minimális napidijat. 30 szá­zalék ellenben Budapesten és Fiúméban 3 korona a vidéken 2 korona 50 fillér, 15 százai ka Budapesten és Fiúméban 3 korona 50 fillér, vidéken 3 korona, 15 szá­zaléka pedig Budapesten és Fiumében 4 korona, a vidé­ken pedig 3 korona 50 fillér napidíjban részesüljön. Fon:os ujitás az is, hogy 3 évi szolgalat utan az Érte­sítéssel ellátott napidijasok magasabb fizetési osztályba lepnek elő, jó magaviselet esetén akkor is ba a létszám a magasabb osztályban teljes. Reméljk, hogy az állani p Idáját minden vonalon követni fogják. — Gergely ft'y György gyógyszerésztan hallgatót a kolozsvári gyogyszerésztan hallgatók ömtépző körének elnökévé választották. A kör főjegyzője Hack Jenő szin­tén Szabolcsvármegye szülött-. — Kétszáz koroua egy szivarért. A debreczeni rendőrség bűnügyi osztályán ik folyosóján erdekes vendé­gek voltak a mult szerdán. Egyszerre jelentek ott meg Zilahy Gyula a színház igazgatója és Szakács Andor hősszinész, a tár=ulal drámai rendezője. Idézték őket kék lapp il, kihágási ügyben. Történt ugyanis, hogy vasárnap este Scherlock Holmes, az amerikai detektív színmű került színre. A darabban sok az izgató jelenet, a sok közül egyet csak ugy lehet megjátszani, s hatás s n állítani a közönség elé ha a jelenetben játszó szín sz szivarra gyújt. A belörők ugyanis m'ga<arják gyikolni azt a személyt, a kii a d irabban Szakacs Andor játszik. Szakács elsötétített szobában van, csupán szivarjának fénye látszik. — Csak a szivar után menjetek, mondja egyik betörő. Szakács erre szivarját leleszi az ablak párkányára. A betörők a szivarra rohannak, s ez alatt Szakács eltüaik a szobából. A másik jelenetnek hasonlóan a szivarhoz van kötve minden hátasa. Szakács természetszerűleg meg is játszotta a jelenelet és pedig szivarral. A közönség tapsolt, a hatás meg volt, a szi ihiz pedig nmn égeltle. Azonban a rendőrség és tűzoltóság túlbuzgóságból összedugta a fej t. — Hátha a színház leégett volna. — No ez mégis hallatlan. — Meg kell büntetni Zilahyt. És így is cselekedtek. A rendőrség megidézte ugy Zilahy Gyulát mint Szakács Andort, s a két művész nagy kihágását letárgyalta. Miért gyujtoll szivarra, kérdezlék Szakács Andort ? — Azért, mert rá kellett gyújtani. Zilahyt is kihallgatta a ki hasonlóképen nyilatkozott, és kijelentette, hogy a tűzoltó főparancsnoknak emlitést tett arról, hogy rá fognak gyujiani a színpadon. A tárgyalás befejezése után kihirdeték az ítéletet. Az ítélet nagyon súlyos. Ugy Zilahyt mint Szakácsot |i)0—100 korona pénzbirsagra iléllét. — Pers'.e, hogy megfelebbeztek. — Borzalmas tűzhalál. A mult h len éjjel ki­gyuladt H íjduhadházon a Talosi Imre gazda háza. A tűz mir az egész épülelen elhatalmasodott midőn az alvó gazda a veszedelmet é.-zre vetle. Rémülten ugrott ki az ablakon es már csak odakünn jutotl eszébe, hogy a borzasztó rémületben feleségét elfelejtette felkölteni. Az asszony nyugodtan aludt odabenn, Talosi pedig ke­z>t tördelve rimánkodott az odaseregl tt embereknek, hogy mentsék ki a tűzből a feleshet. Nem akadt azon­ban a ki életét kockára akarta volna tenni, sőt még Talosit is visszatartották, a ki vakon akart a biztos tűz halálba rohanni. Pár pillanat múlva a telő beomlott, maga alá temetve a szerencsétlen asszonyt. Másnap reggel az'án megtalálták a romok kőzött Hjesen elsze­nesedett hulláját. — Nagy tűz Rukamazoii. E hó 20 díkán délután — mint tudósítónk telefonon jelenti — nagy tűz volt Rikamazon, melynek a Reich Mátyás és Schmied József epületei estek áldozatul. — Göuibákác és különfele dis/Cserjék olcsón kaphatók a városi minta faiskolaból. M-grendelesek a városi gazdasagi tanacsosi hivatalban eszközölhetők. — Születés, házasság, halálozás. Nyíregyháza város területen az elmúlt héten született 30 gyermek, házasságot kötött l pár és meghalt 28 egyén. — Kossuth rumunk nincsen pírja, Magyar issza, Magyar gyártja. Eredeti I literes Ví és V< literes palackokban kizárólag kapható Nyíregyházán : Ilibján Sunuel utódai uraknál. :—3—l

Next

/
Oldalképek
Tartalom