Nyírvidék, 1906 (27. évfolyam, 1-26. szám)

1906-04-15 / 15. szám

4. 1906. április 29. N Y I R V I D É K 17-ik szám. Bérelni lehet Jakobovits Fanny k. a. dohány­tőzsdéjében május 1-től. A berlet összeg a bérletjegy átvételekor előre fizetendő. A bérlet lejáratig fel nem bontható. Ez idényben szinre kerülő újdonságok : Énekes művek: Operettek: Gül baba, Én Te ő, Leányka, Lisistrata, Katinka grófnő, Csepűrágók, Bolygó görög, Bohém szerelem, Legvitézebb huszár. — Énekes bohozalok : Forgószél k. a., Miss Ghipp, Postás fiu és a húga, Asztalt betyár, Sportlovagok. Prózai művek : Veér Judith rózsája, A tolvaj, Fehér Anna, Jerikó falai, Don Pietro Caruso, Józsi, Parbaj, Dorrit kisasszony, Erény utjai, Gsókpirulák, Őrnagy úr, Végre egyedül. Reprieek: Operák: Hunyadi László, Bajazzók, Faust. — Operettek: Szenes leány —szenes legény, Katalin. Baba, Királyfogás, Kis herceg. — Prózák : Király házasodik, Hamlet, Közönyt közönnyel, Figaró házassága, Loute, Bálkirálynő. — Népszínművek: Sárga csikó, Falurossza, Nagyapó. Kelt Nyíregyházán, 1906. április hó. Kitűnő tisztelettel: Zilahy Gyula, igazgató. ÚJDONSÁGOK SíT Boldog husvéti ünnepeket kivánunk olvasóinknak, munkatársainknak s lapunk minden rendű jó barátainak! — Báró Feilitzsch Bertholdot, vármegyénk közszeretetben álló volt főispánját Ő felsége a király közigazgatási biróvá nevezte ki. Őméltósága e hó végén távozik el végleg körünkből s egyidejűleg lemond a felső-szabolcsi tiszai ármentesitő társulat kormánybiztosi állásáról is. Ugy értesülünk, hogy a társulat kebelében mozgalom indult meg az önkormányzati alapon való szervezkedés érdekében. — Rendkívüli közgyűlés. Az országgyűlés össze­hívása folytán szükségessé vált a törvényhatósági köz­g\űlés egybehívása. A rendkívüli közgyűlést Szikszay Pál alispán e hó 17-dikére hívta össze. Egyetlen tárgya: ő cs. és apostoli királyi Felségének legkegyelmesebb meghivó levele az országgyűlés egybehívása iránt. — Szikszay Pál alispán nyugalomba vonulása. Lapunk legutóbbi számában, a vármegyei közgyűlésről szóló tudósításunkban megírtuk már, hogy Szikszay Pál alispán, a közgyűlés minden kérése dacára megmaradt elhatározása mellett s kérte a közgyűléstől nyugdíjazta­tását. A közgyűlés engedve a m^gm ásithatatlan elhatá­rozásnak, az alispán nyugdíjaztatására vonatkozólag a következő határozatot hozta: A törvényhatóság mély sajnálattal vesz tudomást arról, hogy Szikszay Pál alispánnak eltökélt szándéka a hivatalától való megválás és ezen szándékától, tekin­tettel egészségének megrendülésére és magán viszonyair, a törvényhatóságiközgyülésben Bory Béla, Mezőssy Gusz­táv, dr. Vadász Lipót, Kállay András, Kovács István biz. tagok felszólalásában kifejtett indokok sem térithetik el: s ez okból a kérelmet érdemi tárgyalás alá véve, őt a becsatolt t. főorvosi bizonyítvány által igazolt munka­képtelensége czímén az 513—1904. Bgy. sz. szabályren­delet 14. §-ának a) pontja alapján afolyó év május 1-én kezdődő joghatálylyal véglegesen nyugdíjazza. Minthogy pedig Szikszay Pál a vármegyei közszol­gálatban eltöltött közel 30 év alatt fö-ügyészi és alis • páni állásaiban tanúsított nagyjelentőségű és eredmény­dús szolgálatai által a törvényhatóság elösmerését és háláját teljes mértékben kiérdemelte, jelen alkalommal, midőn öt fájdalommal látja a törvényhatóság azon polc­ról távozni, melyen a hazafiúi erénynek, higgadt meg­fontolás és bölcsesség, valamint erős akarat, lankadatlan munka teljesítés példáját szolgáltatta, az iránta érzett ragaszkodásának érdemei elismerésének és méltánylásá­nak tanújelét kívánva adni, Lázár Kálmán biz: tag egyhangú helyesléssel fogadott indítványának elfogadása — Na betyár — szólt hozzá a kapitány — hát te az Örzse nénivel kimosatod a piszkos ruhát, aztán nem fizetsz érte % A legény nagy szemeket meresztett. —Aunyje, az az Örzse néni, hát idejött a miatt? Pedig mikor elhozta a ruhákat, megölelgettem s nem kért semmit. — Az ám, de olyan véres ruhákért. — Véres 9 Az ám egy kicsit véresek voltak. — Pedig nem az orrod vérétől. — De nem ám — hagyta helyben a legény. — Aztán minek mosatod te ki a más ruháját. — A másét? . . . azok a ruhák ... de hisz én találtam. — Hiszen nem azért volt az oda téve, hogy el­vidd onnan. — Odatéve ? — bámult a legény. De hiszen uram — folytatta aztán — nem azért tették azt oda, hogy érte menjenek. — Hát hol is találtad? — Püspöki körül, a sarkantyú gát mellett. Ott huztuk a hálót s egyszer csak megakadt. A Ferkó gyerek a viz alá bukott, aztán felhozta a ruhákat. Egy lepe­dőbe voltak göngyölve. — Na ugy e r.em te találtad a ruhákat hanem a Ferkó gyerek. — Hiszen az is kapott belőle egy szép inget. — Mi volt a lepedőre kövle? — Kövek, azért maradtak a fenekén. — Azért kellett volna Jankó azokat a ruhákat ide hozni, majd kimosatluk volna mi — Ha én azt tudtam volna. A kapitány csengetett. Pár ember elment Jankóval s nem sokára elő­hozták az összes talált ruhákat. Az összes fehér ruhákon rajta volt a sznrencsét­lenül járt ungi követ 0. E. jegye. s határozattá emelése mellett, kimondja, hogy őt a szabályrendelet szerint megillető 4992 korona helyett jelenleg élvezett teljes törzsfizetésével vagyis évi 6400 koronával nyugdíjazza, illetőleg nyugdíjjárulékát évi 6400 koronában állapítja meg, a vármegye alispánját utasítja, miszerint a megszavazott évi nyugdíj illetménynek a folyó év május hó 1-sö napjától leendő folyósítása iránt jelen véghatározat jogerőre emelkedése után intézked­jék. A kir. püg. m. r. számvevőséget pedig felhívja, miszerint Szikszay Pál alispán nevét á nyugijazottak törzskönyvébe vezesse be. Jelen véghatározatnak az évi nyugdíj illetménynek magasabb mérvben történt megállapítására vonatkozó ren­delkezése, mint közérdekű, közhírré teendő lévén, annak a vármegyei hivatalos lap utján való közhírré tétele s ennek megtörténte után jóváhagyás czéljából a m. kir. belügyminiszterhez leendő felterjesztése elrendeltetik. A törvényhatóság folyamodót a szabolcsvármegyei h. é. vasutaknál, a nyiregyházavidéki kisvasutaknál, a nyíregyháza—tiszapolgári h. é. vasutaknál viselt igaz­gatói állásaiban továbbra is meghagyja, illetve ezen állások viselésével megbízza. Amennyiben folyamodó a hivatalos teendők ellá­tásában akadályozva lenne, a f. évi április hó 15-től május hó 1-éig részére szabadságidő engedélyeztetik. — Képviselő jelölés. A nyíregyházi 48-as füg­getlenségi párt 200-as bizottsága e hó 14-én délután dr. Bartók Jenő elnöklete alatt ülést tartott s képviselő­jelöltül egyhangú lelkesedéssel dr. Meskó Lászlót, váro­sunk eddigi orsz. képviselőjét kiáltotta ki A jelölésről az orsz. függetlenségi párt elnökségét táviratilag értesitik. — Programúi beszéd. A nyíregyházi függellen­ségi és 48-as párt folyó évi április hó 22-én, vasárnap délelőtt 11 órakor a Korona szálló nagytermében köz­gyűlést tart, melyen dr. Meskó László a párt képviselő­jelöltje programmbeszédet mond. E közgyűlésre városunk közönségét tisztelettel meghívjuk. Nyíregyháza, 19 >6. április hó 14-én. Dr. Szabó László, jegyző. Dr. Bartók Jenő, alelnök. — A vármegye közigazgatási bizottságának csütörtökön tartott ülésén Szikszay Pál alispán melegen üdvözölte Vay Gábor grófot, a bizottság újonnan válasz­tott tagjat, kérve őt, hogy amilyen lángoló hazaszeretet vezette idáig, ugyanolyan buzgalommal szolgálja ezután a közigazgalás érdekeit. Vay Gábor meghatva köszönle meg az üdvözlést. — Rendkívüli képviseleti gyűlés. Nyíregyháza város képviselő testülete e hó 12-én d. u. 3 órakor rendkívüli képviseleti gyűlést tartott. Egyetlen tárgy ő cs. és apostoli királyi Felségnek legkegyelmesebb meghivó levele volt a május 19 ére országgyűlés egybehívása iránt. — A kormány üdvözlése. A vármegye közigaz­gatási bizottságának legutóbbi ülésén, Fejér Imre t. fő­ügyész indítványára, táviratilag üdvözölt^ az uj alkot­mányos kormányt. Az üdvözlő távirat igy szól: Nagyméltóságú dr. Wekerle Sándor m. kir. miniszterelnök urnák Budapest. Szabolcsvármegye közigazgatási bizottsága most folyó üléséből tisztelettel üdvözli a megalakult uj kor­mányt és hazánk javát célzó működéséhez támogatását hazafias készséggel felajánlja. Szikszay Pál alispán, helyeltes elnök. — A szabolcsvármegyei függetlenségi és 48-as párt elnöksége az országgyűlési képviselőválaszlások alkalmából a választó kerületek újbóli szervezése és egyöntetű irányítása céljából április hó 17 én délután 3 órára a Korona szálló helyiségébe értekezletre hívta össze a megyei függetlenségi párt tagjait, s ezúton is kéri a párthíveket, a kik esetleg meghívót nem kaptak, hogy az értekezleten minél nagyobb számmal megjelenni szíveskedjenek. A meghívókat Bory Bela, dr. Meskó László, Gencsy Albert pártelnökök, Mezőssy Bela és Gönczy István pártjegyzők irták alá. A ruhák tehát megvoltak. — Most már csak a holttestet kellett keresni, mert hogy a követ nem élt, midőn ruháit lehúzták, az már nyilvánvaló volt. Ismét csak a szerelmeséért bosszúra vágyó leány segített. Megjelent a kapitánynál s jelentette, hogy Kovács Pali hajdú minden este megjelen :k polgári öltözetben a volt követ lakásával majdnem szemben levő korcs­mában. Fogják el. Hat az elfogás már könnyű volt. Úgyszólván a rendőrök kezébe adta magát Kovács Pali. Bántotta a lelkiismeret, hogy jó gazdáját (mert minden csicseri Orosz nagyon jó ember) elengedte oly fiatalon költözni az árnyékvilágból. Beismerte, hogy többszöri poharazás közben beszélte meg s vette rá Toronyi István, hogy közösen öljék meg Orosz Eleket s akkor a pénzen Amerikába költözze­nek, ahol urak lesznek. Eleinte Kovács Pál mit sem akart tudni a dolog­ról, de Toronyi, aki irtóztató gyűlölettel volt elttlve Orosz ellen, addig-addig beszélt, mig végre Kovács ráállott. Elvégre urnák lenni szolga helyett, mégis valami. Azt ő is tudta, hogy uránál mindig van annyi pénz, a mely kisebb igényű embert boldogá tehet. Elhatározták tehát az Orosz halálát és kirablását. Már május 20-án éjjel akarták végrehnjtani, de mert Kovács oly mértékben altatgatta lelhiismeretét, hof-y holtrészeg lett, Toronyi nem mert a gyilkosságba belefogni. Hanem május 21-én Toronyi elment Kovácshoz és ennek szobájában iszogattak, s megvárták mig Orosz elalszik. Sokáig kellett várniok. Orosz éjfél után jött haza és sokáig olvasott. — Áthelyezés. A m. kir. pénzügyminiszter Kardos Jeremiás kisvárdai m. kir. pénzügyőri biztost Fehertem­plomra helyezte át. — Amerikai levél. Egy Kemecséről Amerikába vándorolt magyar ember, névszerint Nyerges Antal a napokban levelet küldött egyik vármegyei főtisztviselő­höz, melyben a többek közt a következőket irja: Volt szerencsém olvasni a Budapesti kábel sürgönyt ami hozzánk érkezett mint amerikai magyarság körébe szét futott, hogy a nyíregyházi hazavédőket hivatalától jogtalanul a törvénytelen hazafiatlanok elmozdították, de nem kell csüggedni mert az amerikai sors üldözútt ma­gyarja jobban talpon van, sem hogy aa gondolnák, mert mi itten 60.000 ember kész hadi-hajóval és minden csatateri fegyverekkel készen várjuk a ,Talpra Magyar"-t nem vált a magyar vér vizzé él a Magyarok Istene 1000 éves múltját tudja és nem hagy a posványba veszni bennünket mert a hazáér életünket, vérüuket áldva maradunk mint az amerikai összes magyarság neveben Nyerges Antal, egyleti titkár. A fent irott soraimtól választva, tisztelem Urasá­godat Nyerges László fia Antal kemecsei. Sok szerencsét kivánva maradtam a bajok elvise­léséhez az összeb megyei tiszteknek Isten áld meg a magyart! — Előmunkálati engedélyek. A kereskedelem­ügyi miniszter Pallós Ármin épitési vállal kozó és Rétliey Ferencz budapesti lakosnak a Hajdusámsontól Puszta­tamási puszta, Nyiradony község és Szalmapuszta érin­tésével a Szabolcs vármegyei h. é. vasutak Nyírbátor állomásig vezetendő szabványos nyomtávú gőzmozdonyu h. é. vasútvonalra kiadott előmunkálati engedély érvényét egy év tartamára meghosszabbította. — A kereskedelem­ügyi miniszter a Magyar vasúti forgalmi részvénytársaság­nak a Szabolcs vármegyi h. é. vasulak nyíregyháza-máté­szalkai voniának Nagykálló, esetleg a m. kir. államvasu­tak Ujfehértó állomásától kiágazólag Balkányon át Ér­mihalyfalváig, továbbá Balkánytól Nyiradonyon át Hajdu­sámsonig vezetendő keskeny nyomtávú helyi érdekű vasútvonalra kiadott előmunkálati engedély érvényét egy év tartamára meghosszabitotta. — Az Állami Tisztviselők Országos Egyesületé­nek folyó évi április hó 8-án Budapesten tartolt évi rendes közgyűlésén az egyhangúlag megválasztott igaz­gató-választmányi tagok névsorában Meyyeri Géza curiai biró nyíregyházi kir. törvényszéki elnök nevét is ott találjuk. Eljegyzés. Balla Jenő városi tanácsos e hó 8-án jegyet váltott Bencs Etelkával, néhai Bencs László volt orsz. képviselő ke.Íves leányával. Perényi Rezső nagykállói kir. járásbirósági albiró mai napon tartja eljegyzését Jármy Irén urhölgygyel. Eördögh Béla kir. pénzügyi számtiszt folyó hó 16-án tartja eljegyzését Kozák Margit urhölgygyel. — Kinevezések a Máv.-nál. A magyar állami vasúti tisztviselőket a mult héten ért nagyobbszabásu csillaghullásból a nyíregyházi állommás hivatalnokai sem maradtak ki, nevezetesei 1 kassai Polniezky Ágoston ellenőr, állomás főnököt a III. fizetési osztályba főellenőre és Kertész Frigyes hivatalnokot a IV. fizetési osztályba el­lenőrré nevezte ki a Máv elnök igazgatója. — Gyászrovat, Alantirottak a maguk és a szélesen kiterjedt rokonság nevében is fájdalmas szívvel tudatják, hogy a forrón szeretett lejpéldásabb és legjobb férj, apa, nagyapa és rokon Vajay Károly nyug. kir. tszéki biro, egykor 1848/49-iki nemzetőr főhadnagy és segéd­tiszt, majd Szalmár-Németi szab. kir. város 1861/64-iki országgyűlési képviselője és utolsó valasztott főbírája, stb. stb. hazájának és a közügynek szentelt munkás életének 81-ik évében 1906. április hó 10-én d. u. Vaá órakor elhunyt. Drága halottunk földi részei f. hó 12-énd. u. 4 órakor fognak az ev. ref. egyház szertartásai szerint a Kazinczy-utca 15. sz. háztól a vasút melletti sírkertbe örök nyugalomra helyeztetni. Szatmár-Ném^ti, 1906. április hó 10. Az ulódok kegyeléte és hálája megőrzi emlékét! Áldott legyen emléke! Ózv. Vajay Károlyné, Nagy Krisztina özvegye. Vajay Endréné Fülöp Juliska, Vajay lmréné Losonczy E elka, Vajay Károlyné Szeőke Irén menyei. Vajay Endre, dr. Vajay Imre, dr. Vajiy Éjfél után 2 órakor belopódzolt a két gyilkos a szobába, a melyből Orosz nehéz horkolása hallatszott ki. Megrohanta a két gyilkos és Toronyi fojtogatta Oroszt. De az erős ember volt s mindkettőt lelökte magáról. De a kések készen voltak és szúrás szúrás után érte a szerencsétlen embert, mig végre utolsót lehelt. Akkor a két gyilkos egy zsákba tömte a véres te'emet, de az kicsinynek bizonyulván, lepedőbe takar­ták be. Aztán Toronyi, mert Kovács hozzányúlni nem akart vállára vette a hullát, Kovács pedig a véres ruhakat és ágyneműt köpenyegjebe csvarta s kimentek a Dunához, a hol a holttestet bedobták a vízbe, a lepedőbe kötött véres ruhákra pedig köveket kötöttek, s ugy ereszteték a Dunába. Aztán hazamentek, a szobát feltörték, Kovács a köpönyegjét a kéménybe tolla, a zsákot a pinczébe vite le s megállapodtak abban, hogy Kovács néhány napig itt marad, hogy gyanút ne költsön, elhíreszteli, hogy gazdája hetekre elutazott, aztán elmegy Nemeskérre, a hol Toronyi szüleinél lesz s mindketten kivándorolnák Amerikába. A két gyilkos 12000 pengő forint készpénzen osztozott meg. Sopronmegye alispánja azonban még kellő időben intézkedett a kir. személynök megkeresese folytán es a szép Toronyi Pistát elutazása előtt egy nappal elfogták. Ez is beösmert mindent. Napok múlva valahol az alföldön fogtak aztán ki egy hullát, amelyet Pozsonyba szálitva, megállapították, hogy az bizony néhai Orosz Elek ungi követ hullája. El is temették a gozsonoi régi temetőbe A két gyilkos élétével lakolt a borzalmas gyilkos­ságért. S a kis Nelli pedig koszorúkat hordott arra a sira, a mely az ő szeretett követének holtlestét takarja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom