Nyírvidék, 1905 (26. évfolyam, 1-26. szám)

1905-06-11 / 24. szám

220 17-ík szám. N Y I R V I D É K 1905. á p ri l is 2 3. Én Istenem! Miért küzd hát az ember! Ha félúton megáll erőtlenül ? ! A szív miért telik meg érzelemmel ? Nagy eszmeért, szépért miért hevül ? Nem kérdezem, hiába kérdeném ezt, A válasz rá, tudom, nehéz leszen. Bensőm csak újra. újra harcra ébreszt — És én a harcot újra fölveszem! Pista. IRODALOM. Az Egyetértés Jubileuma. Négy évtizedes múltjának ragyogó dokumentuma az a kétszáznegyven oldalas ünnepi szám, a mellyel fönnállásának negyvenedik évfordulóját ünnepelte az Egyetértés. A ha­zai ujságirodalom, de a világzsurnalisztika sem produkált eddig ilyen, vagy ehhez fogható munkát, a mely úgy irodalmi, mint pedig nyomdatechnikai szempontból valósággal unikum szám­ba megy. Az impozáns külső disznek megfelel a szellemi rész. Tartalom és forma teljesen kiegészítik egymást. A mi nagy eszme, nagy gondolat csak támadt Magyarországon, azt mind azok a kik a magyar földön a szellemi eletet és a munkát képviselik, bokrétába gyűjtötték. Valóságos kaleidoszkóp ez az impozáns disz-szám, a melyet végig lapozva, megismerjük a mai Magyarországot. Első rendű, sugárzó nevekkel találkozik az olvasó minden oldalon. Olyan férfiak működtek közre, a kik Magyar­ország sorsát intézni, közéletünk, nemzeti államunk jelene és Jövője fölött őrködni vannak hivatva. A kik resztvettek és ma is résztvesznek a nagy nemzeti küzdelemben. A legelső irók, politikusok, államférfiak Aladin-lámpája világítja meg benne a politikai clctnek és hareznak minden mozzanatát, irányát, alakulatát cs cszmcjct. Kossuth Ferencz, gróf Apponyi Albert, Vaszary Kolos, Ábrányi Korncl, gróf Batthyány Tivadar, Darányi Ignácz, Bolgár Ferencz, Bakonyi Samu dr. Baross János, Kmcty Károly, báró Kaas Ivor, Wlassics Gyula, Len­gyel Zoltán, Mezey Ernő, Rakovszky István Szemere Miklós, Thaly Kálmán, Ugrón Gábor, Wekerlc Sándor, Szederkényi gróf Zichy Vladimír gróf Zichy Miklós és közéletünknek még számos elsőrendű szereplői a kiknek szava és működése döntő befolyással van történeti fejlődésünkre, nemzeti államunk kiépítésére, mind megszólalnak a jubiláris szám impozáns hasábjain. A tudományos világ művelőitől is számos közleményt tartalmaz a jubiláris szám. Nincs ágazata a tudományos buvár­litnak, az elméleti és gyakorlati tudományosságnak, mely helyet ne foglalna itt. Dr. Bokor József, dr. Bartók György, dr. Ballagi Gcza, dr. Bodnár Sándor, dr. Balthazár Dezső, dr. Doleschall Alfréd, dr. Dobránszky Péter, dr. Kállay Ferencz, Laszkáry Gyula, Molnár Viktor, Halász Ferencz, Miskolczy László, dr Nagyiványi-Fckete Gyula, Herczeg Mihály, Smia­lovszky Valér, dr. Schnellcr István, Rudnay Béla, Sághy Gyula, Szily Kálmán, dr. Szigeti Gusztáv, Kiss Áron, dr. Schack Béla, gróf Teleki Sándor, dr. Vámbéry Rusztem, Zsitvay Leó, Halmos János és még sokan irtak orvosi, jogi, mérnöki, közigazgatási, tanügyi és geográfiái ösmertetéseket, tudományos közleményeket, valamennyit népszerűen, úgy hogy a laikus olvasó is megérti, a szakembert is kielégíti. A szépirodalomnak minden ága és iránya hasonlóképpen képviselve van a jubiláris számban. Bájos elbeszélések, apró novellák, pompás eszmefuttatások egcsz sora gyönyörködteti az olvasót. Ábrányi Emil, gróf Andrássy Géza, Benedek János Bosnyák Zoltán, Baáry Elemér, dr. Bárdos Artúr, Dömötör István, Endrődy Sándor, Ferenczi Zoltán, Fejes István, Géczy István, Gábor Andor, Krúdy Gyula, Kürthy Emil, Kállay Leopold, Kacziány Ödön, Kemény Ferencz, Krecsányi Kálmán Bérczy Béla, Lövik Károly, Makay Béla, Miklós Jenő, id. Madarász József, Purjesz Lajos, Pap Zoltán, G. Szigcthy Vilmos, Széplaludy Ö. Ferencz, Illyés Bálint, Vértesy Gyula, Jakab Ödön, Timár Szaniszló, Farkasházy Zsigmond, Szász József, Tomori Jenő, Simon Vilmos, Nógrádi László, Zöldy Márton, és még számosan elsőrendű Íróink, költőink jelennek meg egy-egy tökéletes közleménynyel. Egy teljes regény is van a jubiláris számban Szeredai Leó tollából s ennek érdekes meséje, kellemes és művészi stílje nagyban hozzájárul a munka érté­kének emeléséhez. Pompás költemények és zenei kompozi­cziók nagy sora egészítik ki a szépirodalmi részt. A művészet is szóhoz jut a disz számban. Mindenki gyö­nyörködhetik abban a szellemi látványosságban a mely kifej­lődik, a mikor egy-egy kiváló művésznő, vagy múvész gon­dolkodása tükröződik valamely ezikkeben. Blaha Lujza, Császár Imre, Dezső József, (lobbi Alajos, Gál Gyula, Hubay Jenő, V. Krammer Terei, Küry Klára, Kovács Mihály, Kézdi-Kovács László, Lakos Alfréd, P. Márkus Emília, Szikszay Ferencz, Teles Ede, Vidor Pál, Vidorné-Molnár Rózsi, Zoltán Jenő és nemzeti művészetünk még számos disze és oszlopa szólal meg ezeken a lapokon. Közgazdasági életünknek összes számottevő tényezői és intézményei, is mind rendre elvonulnak az olvasó előtt. Kü­lönös figyelmet érdemel az Egyetértés negyven éves története, Dcri Gyula kitűnő műve, a mely felöleli a tizenki­lenczedik század egcsz politikai irodalmát, mert hiszen ennek úgyszólván középpontjában állott mindig az Egyetértés. Ilyen formán politikai, szcpirodlamí, művészeti, tudomá­nyos és gazdasági életünk valóságos tükre cz a jubiláris szám a melynek megalkotása dr. Pap Zoltán főszerkesztő Erdős Armand igazgató és Purjesz Lajos felelős szerkesztő nevéhez fűződik. Az ő fáradhatatlan munkásságuknak eredménye ez a gyönyörű mű, a mely korhistóriánk maradandó emléke lesz. Az Egyetértésnek eme páratlanul álló dísz-számát úgy az összes budapesti, mint a legnagyobb külföldi lapok is a legnagyobb elismeréssel fogadták és mint csodáról beszélnek róla. Az Egyetértés előfizetői teljesen ingyen kapták meg ezt a remek munkát, a melyben mint egy taborban vonultak föl hazánk összes kitűnőségei. Az Egyetértésnek; a mely immár negyveneszten­deje harezol a magyar nemzet legszentebb jogaiért, előfizetési ára változatlanul maradt egész évre 40 korona, félévre 20 korona negyedévre 10 korona. Az előfizetők Hevesi József és dr. Folk Zsigmond szerkesztésében megjelenő .Magyar Szalon" czimü magas nivóju havi folyóiratot teljesen ingyen kapják a Divatszalont pedig Vi évi 2 koronás kedvezményes áron. Szerkesztői üzenetek L. F. úrnak. Nzentiniliály. A közleményt dr. P. Gy. úrtól átvettük, minthogy azonban ugyan arról az esemény­ről napokkal előbb kaptunk már tudósítást, azt használtuk fel. Köszönet. Piaczi árak. >ylrcj:yháza, 1905. június lió 10 éu. ' A nyiregyháai termónycsarnoki:ii bejeev^Brt termény ára* Buza 50 kgranitól 7.70-töl 7.80-ig. Rozs 50 , 6 30-től 6.35-ig. Árpa 5" , 7.00-tói 7.1 O-ig. Zab 50 . 6.80-lói 6.90-ig. Tengeri 50 . 7.80-tól 8.00-ig. Szesz literenkint 47.— fillér adóval 1 kor. 51 fillér. Felelős szerkesztő: INCZÉDY LAJOS. Kiadó tulajdonos: JÓBA ELEK. JNyilt-tér*) Napernyőkben, keztyükben, gallérokban, nyakkendők­ben kivágott czipőkben stb. újdonsá­gok láthatók Eisler Károly czipő- és divatáru üzletében 187-52-14 Nyíregyházán. Hirdetmény, A vá'os tulajdonát képező kaszálókon a FŰTER­J1ÉS eladása folyó évi junius hó 13-án veszi kezde­tét még pedig : a Császárszálláson a hitlyusi dűlő melletti szeg­letben reggel 8 órakor, a város határában pedig a Szarvas szigetben d. u. 2 órakor, a sóstó — dombrádi vasul c/éljaira elfoglalt terüle­ten, a varos erdejéből kivágott FÁK nyilvános arverese julius hó 15 én a helyszínén reggel 9 órakor kez­dődőleg fog megtartatni. Az árverés a sóstói vasúti állomásnál k>zdődik. Nyíregyházán, 1905. éri junius hó 8 án. Májerszky Béla sk. 379 - 1 — I polgármester. 4 MOlvYSZ^EÍSZ:. w. Ruha és szőrmeneinü megóvására mint egyedüli biztos óvszert ajánlom: JOLYSZESZEMET". „Molys/.cszem" nemes.. I< a moly tói óvja meg a ruha és szőrmenemüt. han-m a már leralott petéket is megöli s igy a moly eltérj dését fö tétlenül meggátolja. „Molyszeszeill" porlasztóval lesz al­kalmazva s a ruhán foltot nem hágy. Nagy üveg használati utasítással együtt 1 torona (50 fillér­Próba üveg 1 korona. 1 Porlasztó hozzá 60 fillér. Kitpható Nyiregyh íz.tn Márton JÓZSftf gyógytárában és a készítőnél CSAPKAY O-YUl^A gyógytárában Bujon. 209—10—10 > s aijz sá i o -mm Eladó ház. A tokaji-uteza 26-ik számú új ház 1 d_ <c> _ r Értekezhetni Mihályi állatorvossal Kisvárdán. A N T I D O L a legjobb gyógyszer : fejfájás, ideges fejfájás és nátha ellen. A szert nem kell bevenni, egy pár csepp a tenyé­ren eldörzsólve s a használati utasítás szerint belélegezve : azonnal megszűnteti a bajt. Sok ezer ember használja s mindenki csak jót mond róla : kérdezne ösmrőseit, hogy : hasznalta-e már az Anlidol-t ? Egy űv%gecske, mellyel 35-ször mulaszthatja el a fejfájást, ára 1 kor. 20 fillér. Nyíregyházán kapható : Nagy Kálmán, Ko­rányi Imre, Márton József ós Török Gyula gyógy­szerész uraknál. 380—10—1 MIT IGYUNK? hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis a termeszetes szénsavas ásványvíz erre a legbiztosabb óvószer. Elsősorban a mohai forráe mint természetes szénsavdús ásványvíz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyúvíz; dús szénsavtartalmánál fogva nemcsak biztos óvszer fertőző elemek ellen, hanem a benne foglalt gyógysókhál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor-, légcső- és húgyszervi betegségeknek. Azért tehát Használjuk a mohai Ag­nes-foirást, ha gyomor­bél- és lé^csőliuruttól szabadulni akarunk. Dr. Kelly. Hasznaljuk a mohai Ag­nes-forrást, ha a vese­bajt gyógyiiani akarjuk. Dr. Kövér. Használjuk a mohai Ág­nes forrást, ha étvágy­hiány és emésztési za­varok állanak be. Dr. Gebhardt Használjuk a moh ii Ag­nes-forrást. ha májbajok­tól és sárgaságtól szaba­dulni akarunk. Dr Glass. Háztartások számára másfélliteresnél valamivel nagyobb üve­gekben minden kétes értékű mesterségesen szénsavval telített víznél, sőt a szódavíznél is olcsóbban adja, liogy az Ágnes­forrás vizét a legszegényebb ember is könnyen megszerezhesse. KEDVELT BORVÍZ. KEDVELT BORVÍZ. Kapható minden fűszerüzletben és elsőrangú vendéglőben. Főraktár: Nyiregyhaza város és közvetlen környékére, Szentpétery Lajos úrnál. Ugyanitt ingyen kapható az Ágnes forrás díszes kivitelű 263—9—12 ismertető füzete. OOOMOOO 300O JO JOSOO 3ü9 -3-t o o o o u o o o o o o o o a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Fényképészeti műterem átSLlSLlíitáS. 12 év óta fenálló fényképészeti műtermemet a modern kor miuden kívánalmainak megfelelően teljesen ujonuan rendeztem be. A helyiségeket átalakítottam a közönség minden ké­nyelmének megfelelöleg egész fővárosi módra. A bejáratot a kapu alá tettem át, a hol a nagyérdemű közönség állandó képkiállitás­ban g önyörködhetik egész este 9 óráig villanyvilágítás mellett. Amatőröknek ezentúI is készség­gel állok minden tekintetben rendel­kezésükre, úgy útbaigazítást képek kidolgozása, mint kellékek kiszolgálása tekintetében. Mű verm-m egész nap nyitva, ün­nepkor is. Vidéken felvételek jutányos árba 1. Kiváló tisztelettel: { m.o. ? ) Hunyadi László, fényképész. Kállai-u. 2. szám. Ö0303003 OO OOGOOOOOÖ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o • o o o o o o o o o • o o Apró Hirdetések felvétetnek kiadó-hivatalaokban iskola­ateza 8-dik szám, továbbá Jakoborits Fanny kisasszony dohány tőzsdéjében. Kii hirdetés után ingyen lapot nem adunk. APRO HIRDETESEK Apró Hirdetések felvétettek kiadó-hivatalunkban iskola­utcza 8-dik szám, továbbá Jakobovits Fan iy kisasszony dohánytózsuéj ében. ötven szón felül a lapot fé) áron adjak. Apró Hirdetések egyszeri közléie 10 szóig 40 fillér, mind n további szó 4 fillér. Az elsó és vastag betűvel szedeti izarak kétszeresen számittatnak. Hirdetések posta utján is beküldhetők, a köziési díj készpénz vagy levélbélyegekben meliéklendó. Minden hirdetésről s kiadóhivatal ingyen ad felvilágosítást. Levelbeli felvilágosítás csak a hirdetés • válaszbélyeg beküldése mellett adatik. Ilyen betűvel szedve 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fill. Az első és vastag betűvel szedett szavak kétannyi. Ilyen betűvel szedve 10 szóig 80 fillér, minden további szó 8 fillér. Az elsó és vastag betűkkel szedett szavak kétszeresen számíttatnak Be van bizonyitva, ^ÖV u. ' ' ,i u tanulóul fel-1 Szépirodalmi, valamint tör- Keresek egy olcsó varrónét hogy a legjobb és legolcsóbb köz vétetik, \ideki előnybe részesül. ténelmi s tudományos munkák, házhoz, leginkább csak javítások vetitő az apró hirdetés marad. _„ M a'® r '­stván b°rbéty üzletébe, részben diszkötésben. részint kö- eszközlésére. 59—4—3 » ki társat, pénzkölcsönt stb. keres, 7 3~'tetlen állapotban, egyenként vagy, Czim a kiadóhivatalba . biztosan és leggyorsabban el- — „ . . . ,7 - összesen nagyon olcsón eladó Bő- -Eny H mmes Flóbert eladó. éri czélját, ha igénybe veszi a A KI Uj ÜZletl ÖSSZekőt vebbet a kiadóhivatal. 1»'— ,i.;,a„h;„. Jt,,lhon 76-1-1. tetőst akar létesíteni, az ve-'je igénybe a „Nyirvl- Egy üveges könyvszekrény dék" hirdetési rovatát, dlad ó- a ki adóba n. _ mely nagy elterjedtségé'! "így jó karban lévő bicikli „NYIRVIDEK" Apró hirdetések rovatát, Nyugalmazott tisztvise­lő vagy katonatiszt, vagy olyan állás nélküli inteligens ur^ ember kinek Nyíregyházán széleskörű üs­Szölő eladás. Az orosi sző-l Il é| f og Va a megyében Uán'vos'áron"eladó". Imeretsége van havi 100-120 kor. lő I. kapu alatt 1 nvilas fajszőlőkkell . M iiii«rW,,,„ , Kivetíti szívességből a kiadó-! mellékjövedelemre tehet szert, betelepített, szép borházzal ellátóit (,k U ( m" Dl^UOZZa a kl- K özvetm boo, i Mado Ajánlatok a Uia d6hivaUdba kül­szőlű eladó. Cím a kiadóban. I vant eredményt. hivatal. .1 - (]ell(lök >BIW8 ai ln M. jellige alalt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom