Nyírvidék, 1904 (25. évfolyam, 27-52. szám)

1904-07-03 / 27. szám

K XXV. évfolyam. 27. szám, i& L regyliáza, 1P04. julius 3. JVYÍRVIDÉK ^ A SZABOLCSVARMEGYEI KÖZSÉGI JEGYZŐK és a SZABOLCSMEGYEI TANÍTÓEGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik hetenként eyyszer vasárnapon. ••»»• — Előflzetósl feltételek: Az előfizetési pénzek, megrendelések s a a A'^p szellemi rrszct kéi»ezó küldemfnyok, Hirdetési dljsk: postán vagy helyben házhoz hordva : lap izétküldése tárgyában leendő felszó- "jí*'"^ "íme ala>t k-retne* beküldeni Minden négyezer b.nibwti ,wtit «ore»y«Mr Égisz évre 8 korona, lamhísok Jóba Klek kiadó-tulajdonos kW* csak „mert ke.ekWI k 6,lé,e M fillfcfKb^ tórij. Wt**2>7ti Félévre 4 . könyvnyomdájához iskola-utcza 8. szám i t*.i •, ,, . A nyilt-líriköíieményekdijaMronkintM fillír . . . . ; . . . I ; ' (Janószky ház) intézeadők. n^ffi^S^. .. kl T»" t r» ' M Aprd hirdetek 10 «öig4.. íl.. minden Wribbi Negyed évre illető költségére külde nek vissza. 4 fii. Vastag betűvel szedett ké.*?ere«en náinit Hirdetések elfogadtatnak lapunk részére a kiadó-hivatalban (II. kerület iskola-utcza 8-ik szam); továbbá: Goldberger A. V., Eckstein Bernát és Általános Tudósító altal Buda­pesten, Haasenstein és Vogler irodajában Bécsben, és Budapesten, valamint Németország és Sveicz fővárosaiban. Őszinte megjegyzések az „Őszinte szódra, Legutóbbi számunk elsó helyén lapunk egy barátjától közölt czikkelyre lapunknak egy másik barátjától a következő sorokat kaptuk: Szép dolog az őszinte szó. Nagyon szép. És igazán kívánatos volna, ha közéletünkben — minden téren — mennél nagyobb tért hó­ditana. Ha kiirtaná azt a sok képmutatást, sok álnok hizelgéet, haszonleső rneghunyászko­dást, eget vívó frázisokat, émelyitó dicshimnu­szokat, amelyekkel minduntalan találkozhatunk a nyilvános élet minden ágazatában. Mert hiszen ma már odáig jutottuuk az i úgynevezett .társadalmi érintkezési simaságok "­kai, hogy a zöld asztalok mellett csaknem tobb pohárköszöntöt lehet hallani, miut a jubiláris banketteken. Csak épen hogy az „emberi élet­kor legvégső határa", me^ a pohárcsengés és a czigánybauda hiányzik. Így van ez a hirlapirás terén is. Személyi kultusz és személyeskedés lesz a közügyek tár­gyalásából. Ilyen környezetben igazán jól esik néha­néha egy kis .őszinte szó'-t hallani, vagy olvasni. Az őszinte szónak azonban elengedhetlen alkotó eleme a tárgyi igazság. Amit az őszinte szó kif- jez, az igaz is legyen. Aki őszintén akar valamit elmondani, az ne restelje a fárad­ságot, győződjék meg arról, hogy a mit mon­dani fog, megfelel-e a tényeknek 1 A „Nyírvidék" legutóbbi számában meg­jelent „os/.iűte szó" — fájdalom, — so ( rész­letében szűkölködik az alaposságban. És ez a körűin.ény és> revehetően megfosztja az őszinte­ség himporától. Így mindjárt a Károlyi és Dessfcwffy terek parkirozási költségűt „úgy beszélik" forrásból 250U0 koronánál is többre teszi. Nos hát ez az önmagában véve is megbizbatlan forrás, ez­úttal is alapos csalódásba ejtette az őszinte szó iróját. Hogy tényleg meunyib • került, az a maga hely n, a város közgyűlésén annak idején bizonyára számadás tárgyát fogja képezni. De hogy 25000 koronába nein került, azt, aki azoknak a parkoknak az ügyét a város köz­gyűlésén figyelmére méltatta, és olvasta — például — a Nyírvidékben a parkokról megjelent közleményeket, már ma is tudhatja. Ilyen forrásra támaszkodni, „ú^y beszélik" „azt mondják" után indulva lehet ugyan a Károlyi é. Dessewffy téri parkokra kimondani az Ítéletet, hogy az azokra fordított költség kidobott pénz, — de aki ítéletet akar mon­dani az ilyen kérdésekben, annak előbb kellő tájékozódást kellene szereznie. Meggyőződnie arról, hogy a parkok tényleg mennyibe kerül­tek ? Azonkívül meggyőződést szerezni arról, hogy azok a parkok miért létesíttettek? Ötletszerüleg-e. vagy megfelelő előzmények kö­vetkeztében ? Annak a két térnek a rendezése, tulajdon­képen pedig magának a vasúti útnak és kör­nyékének rendezése éveken, sőt évtizedeken át aunyit foglalkoztatta a kö'A'é'em.'uyt, — írás­ban és szóban, hivatalos formákban és magán­körökben, aktákban és hírlapokban, — hogy a ki a város közdolgai iránt valóban érdeklődni akart, sziute lehetetlen, hogy ne tudná : miért létesült az a két tér, miért létesíttettek parkok azokon ? Igen könnyű valamire kimondani, hogy kidobott pénz, de ez a sentenczia épen erre a két térre pásszol legkevésbbé. Nem is tekintve a város-szépészeti és közegészségi oldalát a kérdésnek: az a két tér, és azokon a parkok nem a város pénzén létesíttettek ! Igen is, nem a város pénzén! Hanem azon a vételár több­leten, amit a város a két tér mellett kijelölt uj háztelkek árverésén elért. Elért pedig azzal, hogy biztosította a vevőket a terek rendezé­séről, feltöltéséről, csatornázásiról és parkírozá­sáról. Eunek a feltételnek betartására kote­A fattyú. Virágtol illatos, onekes madarak dalától hangos, fenyves erdőkkel koszorúzott vidék az, a hol a bánya­telep áll. A főid gyomrának robitosai vajmi keveset élvez­hetik a virág illatat, a madarak dalát, a nap éltető melegét. Nekik a nappal is éjszaka ott a föld alatt, a hol ezer ves'ély között, némán ftjtik a drága fekete követ, a mely meleget ad, mialatt isni'U bamu-á lesz. A kek ég alatt szénfekete felhők gvülnek döiőgve. Ez az erőteljes, titokzatos dörgés oda lenn a föld gyomrában ugy hangzik, mintha nem felülről jönne, hanem a föld méhéből. Vihar készül. A bányászok között nagy az izgatollság. Munka után csoportokban összesúgnak búgnak. A beszélők tag­lejtése hirtelen és szenvedélyes. Máskor zsebekbe dugott kezekkel beszélgetlek. A vihar kitört. A menny ugyan bőviben lehetett a tüzes nyilaknak, nem kimélte őket. A bányászokat nem riasztotta szet a zord idő­Szakadó esőben vonullak fel a fenyvesbe. Valami készül. Nem messze a fenyvestől, a hegyi patak folyása me"ett, a többitől eikülönilve állott egy kicsiny házikó. Tisztább, tetszetősebb a többinél, nagyobb s gondozot­labb keitlel. Munkásház volt ez is, de mintha a lakói jobb módban élnének. Özvegy Bálint Jánosné lakott abban hajadon lányá­val és legény fiával, a ki bányamunkás. Vacsorával várták a fiút. — Hol is késik az a Sándor olyan soká ebben a rossz időben, szólt Bálintné. — Ne féltse azt anyám, van annak annyi esze, hogy nem vereti magát az esőtől. Bizlosan ott lóg ismét a korcsmában a többi léhütővel. — Nincs nála pénz, hiszen csak holnap kapja a heti bért. — Nincs pénze ? De van ám krétája a Hirtelenjött zsidónak, rovasra is van elég hely a fekete tábláján. Maga csak mindig a szószólója, pedig ugy viselkedik már, ha haza jön, mintha ellensége közé jönne. — Ki tudj i, mi nyomj í a lelkét. — Ugyan mi nyomhalná? Hiszen egy munkásnak sincs olyan gyöngy dolga, mint neki. Az igazgató beczéz­geti, kitünteti, a mi már felkeltette a többiben a íarga irigységet. Ur a többi szolga közölt s mégis mindig haragos kedviben van. No és különösen mostanaban ugy leszel velem, mintha bizony a rongya volnék, nem a testvére. Bálintné nem felelt, csak sóhajtott s ugy tett, mintha nem hallotta volna az utolsó szavaka'. Sürü voralakban zuhogott az eső. Az egyis ablaknál az anya, a masitnál a lanya nézte a zivatart gondolatokba merülve. Észre se veitek, a mikor a várt fiu esőtől ázottan a szobaba 1 pett. — A fene látott ilyen időt! mondia köszöntőbe. — Lega'ább anyádnak köszönhetnél Sándor, ugy sem venném magamra. — Eb u:-a a fakó, ne adj nekem leczkét, en keresem a kenyeret! felelte m igeien és csákányát a földre dobta. Nyomott hangulatban ültek a teritett asztalhoz. Az anya akarta megtörni a kinos csendet. Nem voltul te mindig ilyen, fiam, mi bantja a szivedet ? Mi bántja a szivemet? Hat keserű,, g. Maga ültette azt oda, ha tudni akarja, igen maga, az anyáin ! Elhalt a szó a Bálintné ajakán, pedig akart vala­mit mondani. lezte a miniszter a várost, mikor elrendelte (igen is: elrendelte!) a parkok létesítését, ilyen értelemben hagyván jóvá a vármegye határo­zatát. így jöttek létre azok a parkok. Mikor annak idején egy bizottság az el­adásra szánt telkek becsárának megállapítására vonatkozó javaslatát a város közgyűlése elé terjesztette, formaliter kinevették — talán épen azok, akik most a parkokkal „izgatnak", — hogy mikéut lehet a „szanyitrán" kiosztandó házhelyek kikiáltási árát négyszögölenként 5-10 koronára javasolni f És mikor az árverés eredménye az lett, hogy 50—100 —150 °/ 0-al adlak többet abban a tudatban, hogy a telkek előtt park lesz, talán megint ugyanazok, akik ilóbb kételkedtek, most meg „izgatnak" (1) arra törekedtek, hogy a város álljon el a parK •létesítésétől, pedig bebizonyosodott, hogy nem is a telkek kikiáltási, vagy becsárából, hanem a tulmagasnak talált becsáron felöl elért vétel­ár többletből meg lehet csinálni a parkokat is. Ez a parkok históriája Nem árt ezeket felújítani, ámbátor épen a Nyirvidék hűsége­sen beszámolt minden egyes fejlődési mozza­natról. Egy nagyon sajuos eredménj-e volt és van a parkok létesítése elhúzásának. Az, hogy csak az idén került rá a sor a létesítésre. Épen ebben a szerencsétlen 1904-ik esztendőben, a melyet nagyon sokáig megemlegetnek mind­azok, akiknek bármilyen vetéseel, vagy ültetés­sel dolguk van. Ha a mult esztendőben csinál­ták volua ugyanazt, a mit az idén, bizony nem úgy festettek volua azok a szegény parkok a mult év nyarán, mint ahogy most festpnek. Pedig most is, így is, irigykedve nézik és lát­ják az idegenek. Többek között a szomszédos debreczeniek is. Az bizonyos, hogy a parkok locsolása nem történik úgy, mint p-ldául a Margitszigeten. De hát könnyű a Margitszigeten! Ott van viz is, vízvezeték is Hanem azért tessék csak — Megkésve jöttél bátyám, de anyánkat keserileni még elég jókor. Maradtál volna inkább korhely társaid közölt a korcsmában! — Majd olcsóbban is adod még, Mari, ba meg tudod, hogy mit határoztunk a fenyvesben szakadó esőben. — Tán bizony a csavargók közé állsz, a kik már egyszer kiállták a munkából, de a korgó gyomruk nagy­hamar a kezükbe nyomta a csákányt ? — Most az egyszer le se teszik azt a kezükből, csakhogy nem a fekete követ fejlik vele, hanem a koponyakon ütnek leket, ha tovább is ugy bánnak velünk, mint az oktalan barmokkal. Az igazgató lelketlen ember, annak pusztulni kell. Bálintné intőleg emelte fel a kezét. — Neked nem szabad közéjük állni, Sándor. — Nincs is okod rá, toldotta meg Mari. — Persze, alijak megint félre, hogy megint a szemembe vagjat a szégyenletes vádat, a miért pirulva megyek munkába s k serúséggel jövök haza. Az ő sor-ük az én sorsom is. Nekem nem kell az igazgató nyájassága, minden kegyes szava egy-egy tórszúras nekem — Hat mivel vádolnak? Kérdé Mari. — Avval, hogy meg van az igazgató hozzánk való nagy jóindulatának az oka. — Hat mi volna az oka ? — Szégyenletes ok az nagyon. — De hát mi? — Te! — En? — Igen, te m?g az anyánk bűne ! Ezzel sarkon fordult, bement a halókamrájába s ugy becsapta maga után az ajtót, hogy megrezgett bels a deszkafal. Özvegy Balint Jánosné némán hallgatta a pár­beszédet. Mari hosszan s fájdalmasan nézett rá, nagyot sóhajtott s végig simogatta a híját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom