Nyírvidék, 1903 (24. évfolyam, 27-52. szám)

1903-11-08 / 45. szám

hoven gyászindalójába. Most rajtam volt a csodálkozás sora, a gyászos zene hangjai elementáris erővel keltek életre nyírettyűjébői. Már nem halkan muzsikált, hanem neki eresztette a vonót. Arcza szinte átszellemült, a művészet szent csókjának nyomat láttam meg rajta s e csók csattanást hallottam kí játékából, mely a nagy csöndben pompásan érvényesült. Mondhatom, megille­tődtem s kezdtem erdeklődni a púpos iránt. Kérdeztem az élete sora felől, bogy czi-ány-e vagy micsoda? — Gzigány volnék én kérem alássan, de nem lát­szik meg rajtam, ez azén bajom, meg hogy ilyen ud­pos vagyok. Mindenki kinevet. Keseregtem én már ezen sokat, a sok csutolkodás elől el is bujdostam Esztendőkig csavarogtam, voltam én már taliánoknál is, Rómában meg Bécsben, mindenfelé. Nem bírtam boldogulni, mivel­hogy mindenki legyen olyan, mint a fajtája, de hát én nem vagyok olyan. Ha valaki engem lát, vagy elszomo­rodik, vagy kicsúfol, de jó kedve bizony nem kerekedik az ilyen nyomorék láttára. Bújdokoltam, bujdokoltam, de végre is csak vissza jöttem ide, hiszen itt élt, halt meg az öregapám is, hiszen itt élt, halt meg az öreg­apám is, itt muzsikáltak az uraknak a bandában. Be akartam én is állni, de nem kellek a moréknak, hát csak tengődöm, míg ki nem visznek engem is a czigány­soron oda az öregek mellé .... A púpos elhallgatott, barázdás arczán végig folyt két nehéz könnycsepp. Letörülte, aztán kezébe kapva hegedűjét, mondta: Tekintetes uram, látom, hogy érti a muzsikát, játszok én egy nótát, hallgassa meg azt, magam csináltam. És a púpos belefogott valami olyan szonáta félébe. Eleinte halkan, lágyan szólt a hegedűje, de aztán mint a zivatar úgy tört elő száraz fájából a hangok áradata megrázó erővel, hol sírva, hol kaczagva, hol őszi szellő­ként csöndesen zokogva, majd elhalón, mélabús zsongásba olvadt az egész. Hallgattam, csak hallgattam. Szemem előtt elvonú.t újra a bihari rónaság, rengő kalászaival, aranyos, bíboros égen búcsúzó napsugaraival, láttam az alkony ködebe veszni a kis falu fehér házait s a távol­ból mintha felém szállt volna a pusztaságban bugó harangszó mélabús, egyre halkuló melódiája. És ez a szegény ember csak húzta, húzta, benne volt a hangok e ragyogó tengerében elátkozott eletének egész tragikuma, valami nagyon fájó panasz, a mely a szívben ül, s nem tud orvoslást talalni sehol, soha. Egy kimondhatatlanúl keserű akkord s a púpos letette hegedűjét, fölpillantott reám apró szeméből felém lángolt e pillanatban művészi egész nagyságában. Csönd volt egy ideig, aztán megkérdeztem, miféle dal ez. — Nem szép? Kérdezte s már ismét a félénk kis emberke lett. Válasz helyett a kezét kezdtem simogatni, aztán o.laadtam neki minden pénzem, meg az órámról egy kis ezüst szívet, a mi ugy tetszett neki. Nem akarom leírni a búcsuzásomat, de megígértem neki, hogy majd vissszatérek. Kikísért a pályaudvarra s amikor én már messzi elhagytam a kis várost, a vonat dübörgésén át egyre hallottam a púpos hegedűjét. E dal nem hagyott s vissza is tértem, de a púpost nem találtam meg, elbújdosott megint, tudja Isten hová. Nem találtam meg többé, nem hallottam a dalt, de mondhatom fülembe cseng örökké. S amint ön a várost említette, fülembe zendűlt ismét s igy ösmertem rá magára. Ami alatt így beszéltünk, és súgott nekem valamit e dal, melyet nem fogok többé hallani soha, hiába térnék vissza abba a kis városba, a bihari róna­ságra, ahol annyira fájt egykor az én fiatal, bolondos szívem, amelyet szintén nem találok meg sohasem. Neineskéry Kiss József. Vasúti ügyek. A magy. kir. államvasutak igazgatóságától. 28830—903. Pályázati hirdetmény. A magy. kir. államvasutak miskolczi üzletvezető­sége nyilvános ajánlati tárgyalást hirdet a S.-Ecseg község határában levő S.ijó hídnak három évi időtartamra terjedő vámbérletére. A kötendő szerződés tervezete megtekinthető Mis­kolczon a magy. kir. államvasútak üzletvezetőségének pályafentartási és építési osztályában (Szemere utcza 29 szám I. emelet) a hivatalos órák alatt. A két tanú előttemezése mellett aláírt ajánlatokat legkésőbb 1903. év november hó 15-én, déli 12 óráig kell benyújtani alólírott űzletvezetőség I. általános osz tályánál. Az ajánlatok egy korona bélyeggel ellátva lepecsé­telt borítékban következő felirattal nyújtandók be: .Ajánlat a sajó-ecsegi Sajóhíd vámbérletére.* Az ajánlat benyújtását megelőző napon, vagyis 1903. év november hó 14-én, déli 12 óráig 500 korona, azaz ötszáz korona bánatpénz teendő le a magy. kir. államvasútak miskolczi üzletvezetőségének gyűjtő pénz­táránál akár készpénzben, akár állami letétekre alkal­mas értékpapírokban. A bánatpénzre vonatkozó letétjegy az ajánlathoz nem csatolandó. Az értékpapírok legutóbb jegyzett ár­folyam szerint számíttatnak, de névérteken felül számí­tásba nem vétetnek. Csak idejekorán beérkezett írásbeli ajánlatok szolgálhatnak a tárgyalás alapjáúl. Posta útján beküldött ajánlatok és bánatpénzek térti vevénynyel adandók fel. A magy. kir. államvasútak miskolczi űsletvezető­sége fentartja magának a jogot, hogy az ajánlatot tevők közül — tekintet nélkül az ajánlott öszszegre tetszés szerint választhasson, új pályázatot hirdethessen, vagy a bérlet tárgyát képező üzletet saját kezelésébe vehesse. Az ajánlattevők ajánlataikkal a miskolczi űzlet­vezetőség elhatározásáig maradnak kötelezettségben és annak velük tőrtént közlése előtt ajánlataikkal vissza nem léphetnek, minthogy ellenkező esetben bánatpénzei­ket elvesztik. Miskolcz, 1903. október hó 25. Az űzletvezetőség. N Y 1 R V I D É R 31644—903. Árverési hirdetmény. A m. kir. államvasutak tulajdonát képező, Orsován Magyar folyam és tengerhajózási részvénytársaság hajó műhelyében álló és a megvenni szándékozók állal ott megtekinthető 126 számú vasuszály, valamint a XVIII. számú álló fa hajó nyilvános árverésen, az alábbi feltételek betartása mellett 1903. évi november hó 11-én, szerdán délelőtt 9 órakor a legtöbbet Ígérőnek eladatni fog! Az árverési feltételek a következők: 1.) A 126 számú vasuszály, mely 55 tonna súlyú és mint egy 40,000 kg. vasanyagot képvisel, a hozzá­tartozó leltár tárgyakkal együtt, (melynek jegyzéke az M. F. T. R. hajó műhely főnökénél Orsován szintén meg­tekinthető)" 2000, azaz kétezer korona kikiáltási áron alól nem fog eladatni. Ezen uszály megvételére jelentkezők tartoznak az árverés előtt 200 korona bánatpénzt letenni, — mely összeg a legtöbbet Ígérőnek csak az esetben adatik vissza, ha az uszályt a hajó műhelyről a vetelár azonnali ki­fizetése után 48 óra alatt eltávolítja, ellenesetben az uszály a bánatpénz elvesztése mellett a vevő veszélyére eltávolíttatni fog. — 2.) A XVIII. sz. álló fahajó megvételére jelentke­zők 50 korona bánatpénzt tartoznak letenni; ennek ki­kiáltási ára 500 korona. A letett bánatpénz a legtöbbet Ígérőnek a vételár azonnali kifizetése és a hajó eltávo­lítása után, melyet 48 óra alatt köteles teljesíteni, fog vissza fizettetni. Ezen kötelezettség nem teljesítése esetén a bánat­pénz elvesztése mellett a hajó a vevő fél veszélyére el­távolíttatni fog. 3.) A szegedi üzletvezetőség mindkét hajóra nézve írásban benyújtott ajánlatot is 1903. év november hó 10-én, déli 12 óráig (a megfelelő bánatpénz beküldése mellett) elfogad ugyan, a mennyiben azonban az árverés­nél magasabb ár éretnék el, a bánatpénz az ajánlattevő­nek a letétjegy ellenében vissza utaltatni fog; egyéb­ként az árverési feltételek 1. (illetve 2.) pontjában fog­laltak mérvadók azon különbséggel, hogy az illető ajánlattevő a megvett hajó árát a fizetési felszólítás vé­telétől számított 8 nap alatt tartozik gyüjtőpénztárunk­nál befizetni, és a hajót a hajóműhelytől a vételár be­fizetése után 48 óra alatt az üzletvezetőségtől nyerendő eredeti vétel okmány felmutatása mellett az illető vevő fél köteles eltávolítani. Szeged, 1903. év október hóban. As üzletvesetőség. 32464-903. Pályázati hirdetmény pályafentartási fák szállítása iránt. A magy. kir. államvasutak szegedi üzletvezetősége a vonalai szükségletének fedezésére 1904. évben szüksé­ges pályafentartási fák szállításának biztosítására ezennel nyilvános pályázatot hirdet. Az 1904. évi szükséglet, mely a tényleges meg­rendelés alkalmával még felemelhető vagy lejebbithető a következő: Erdei fenyő deszka 28 m 3 Jegenye fenyő deszka 148 „ Luc fenyő deszka 45 „ Szurkos fenyő deszka 2 „ Tölgyfa deszka 6 m. ig .... 2 „ Szélmetszetlen jegenyefenyő deszka 8 „ Metszett jegenye fenyőfa 12 m. ig 124 , Metszett lucz fenyőfa 6 „ „ erdei fenyőfa 12 m. ig . 4 „ „ szurkos „ 7 „ . . 97 „ 7. 1—12 m. ig 44 , Fekete szurkos fenyőfa 12 m. felül 41 „ Faragott tölgyfa 404 , Metszett lécz puhafából . . . 42300 fm. Keritési oszlop tölgyfából . . 2330 drb. Erdei fenyő palló 44 m a Jegenye fenyő palló 49 „ Lucz fenyő palló 12 „ Szurkos fenyő palló 23 , Tölgyfa palló 133 „ Keritési rúd tölgyfából .... 15000 fm. „ puhafából .... 4800 , Tölgy szálfa 65 m' Fedő zsindely 47 c/m ... 110000 drb. A fenti anyagok pontos méretei a részletes méret­jegyzékben vannak felsorolva, mely méretjegyzék, aján­lati és pályázati feltételek az aluli üzletvezetőségnél ingyen kaphatók, mig az általános és különleges szálli tási feltételek csakis készpénz fizetés ellenében a magy. kir. államvasutak nyomtatványtárából (Budapest, And­rássy-út 73—75 sz. alatt) 50 illetve 30 fillérnyi áron szerezketők meg — illetve 20 fillér külön díj beküldése mellett posta utján meg küldetnek. Az ajánlatok csakis a külön e czélra szerkesztett ajánlati mintán teendők. A szállításnál a következő feltételek irányadók: A szállítás a magy. kir. államva-útaknál érvényben levő s anyagok szállítására vonatkozó 122291—96 számú általános valamint a pályafentartási czélokra szolgáló gömbölyű faragott és metszett fák szállítására vonatkozó 143889—1901. számú különleges feltételek értelmében eszközlendő mely feltételek a pályázati határidőig alul­irt üzletvezetőség anyag és leltár beszerzési osztályánál, valamint a magy. kir. államvasutak igazgatóságánál és minden üzletvezetőségénél naponként a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Az ,ivenkint 1 koronás magyar okmánybélyeggel ellátott ajánlatot ezen alábbi külcimmel: „Ajánlat épületfák szállítása iránt 32464-903. számhoz" 1903. évi november hó 17-én déli 12 óráig a m. kir. államvasutak szegedi üzletvezetőségének I. osz­tályához benyújtandó vagy posta utján beküldendő. Bánatpénz gyanánt az ajánlott mennyiségek érté­kének megfelelő 5 százaléka készpénzben vagy állami letétre alkalmas értékpapírokban 1903. évi november hó 16-iki déli 12 óráig a szegedi űzletvezetőség gyűjtő­pénztáránál leteendő esetleg posta utján oda beküldendő. Szeged, 1993. év október hóban. Az űzletvezetőség. 6 Féláru vasúti jegy váltására jogosító arcz­képes évi igazolványok érvényesítése az 1904. évre. A féláru vasúti jegy váltására jogosító arczképes évi igazol­ványok az 1904. évre idejekorán leendő érvényesítésük végett a magyar királyi államvasutak igazgatóságához (V. ker. Andrássy ut73—75 sz.) már f. évi október hó 20-ától kezdődöleg beküldhetők, azok az igény jogosul­tak pedig, kik a f. évben ily igazolvány birtokában nincsenek, de ilyet az 1904. évre váltani kívánnak, az igazolvány kiállítását ugyancsak a fenti időponttól kezd­ve kérelmezhetik. Nehogy tehát az igazolványok érvé­nyesítése, illetve az újak kiállítása körül kesedelem merül­jön föl, figyelmeztetjük az érdekelteket, hogy az érvé­nyesítés kieszközléset, illetve az uj igazolványok kiállí­tását az előirt módon mielőbb kérelmezzék. A nyug­díjasok lakhelyükre illetékes közigazgatási hatóság által nyugdíjas minősegüket és azt, hogy díjazott tisztséget vagy fizetéssel járó hivatalt nem viselnek, folyamodvá­nyaikon igazoltatni tartoznak. Budapest, 1903. október hóban. A magyar királyi államvasutak igazgatósága. 2—?? 35296-903. Pályázati hirdetmény. (kötéláruk szállítása iránt.) A magy. kir. államvasútak budapest-balparti üzlet­vezetősége 1904. évi január hó 1-től számitandólag egy, illetőleg három éven át évenkint mintegy 1600 kgrm. vágott ólomzár zsineg, 700 kgrm. vágatlan ólomzár zsineg, 700 kgrm. kötő zsineg és 300 kgrm. különféle kender­kötel szükségletét biztosítani óhajtván, eziránt nyilvános pályázatot hirdet. Az ajánlatok 1903. november hó 17-én beterjesz­tendők, a bánatpénzek pedig megelőző napon déli 12 óráig beküldendők. A pályázatra vonatkozó részletes feltételek, úgy­szintén az altalános és különleges szállítási feltételek a magy. kir. államvasutak budapest-balparti űzletvezető­sége anyag és leltárbeszerzési csoportjánál (Budapest, Teréz-körút, 62. I. 8 ajtó), valamint minden üzletvezető­ségnél megtekinthetők, vagy az általános és különleges feltételek a megállapított ár előzetes lefizetése mellett a magyar királyi állámvasutak budapesti nyomtatvány-tár­nál posta útján is megrendelhetők, megjegyezvén, hogy a különleges szállítási feltételek minden példányáért 30 fillér, az általános feltételekért pedig 50 fillér fizetendő. A feltételek posta útján való küldése esetén 20 fillér posta költség is beküldendő. A pályázatra vonatkozó részletes feltételek, minden hazai kereskedelmi és iparkamaránál megtekinthetők. Budapest, 1903. október hóban Az űzletvezetőség. 26400-1903. Pályázati hirdetmény. A magy. kir. államvasutak műhelye részére Debre­czenben épülő munkáslakótelep vízvezetékének előállí­tására ezennel nyilvános pályázatot hirdetünk, melyre a kellőleg kiállított és felbélyegzett ajánlatok legkésőbben folyó évi november hó 20-án, déli 12 óráig a magy, kir. államvasutak debreczeni üzletvezetőségének titkárságánál benyújtandók. Később érkező ajánlatokat nem fogunk figyelembe venni. A vízvezeték terve és a feltétfűzetek a magy. kir. államvasutak debreczeni üzletvezetőségének pályafentar­tási és építési osztályában a hivatalos órák alatt meg­tekinthetők és ugyanott az ajanlati szöveg, az ajánlati költségszámítás és a kötendő zárlevél szövege dijnélkül megszerezhetők. Az ajánlatok borítékai a következő felírással látan­dók el: „Ajánlat a debreczeni műhely munkáslakótelep vízvezetékének előállítására". Bánatpénz fejében legkésőbben fólyó évi november hó 19-én délelőtt 11 óráig 600, azaz hatszáz korona teendő le készpénzben, vagy állami letétekre alkalmas értékpapírokban a deereczeni üzletvezetéség gyüjtőpénz­táránál. A készpénzben befizetett bánatpénz után kamat nem követelhető. Az értékpapírok a jegyzett utolsó napi árfolyam szerint, de a névértéket meg nem haladó értékben fogadtatnak el. Az üzlet vezetőség fentartja magának az ajánlatok közt a szabad választás jogát. Debreczen, 1903. október hó. Az űzletvezetőség. Piaczi árak. Nyíregyháza 1903. november hó 7-én. A nyíregyházi termény csarnoknál bejegyzett termény árak Buza 50 kgramtól 7.10-től 7.15-ig. Rozs 50 . 5.80-tól 5.85-ig. Árpa 50 , 4.80-tól 5.00-ig. Zab 50 , 4.80-tői 5.00-ig. Tengeri 50 , 4.80-tól 4.90-ig. Paszuly fehér 50 „ 0.00-tól 0.00-ig. Szesz literenkint 41.— fillér a dóval 1 kor. 44 fillér. ~~Felelős szerkesztő: INCZÉDY LAJOS. Kiadó tulajdonos: JÓBA ELEK. II van irnm®, liogy a. lia.253Li gyártmányú Mi, férfi, és a Zactiariás-féle börkeztyük, a legjoM, és ezek üzletemben Kaphatót Kisler Károly, női és férfi diTratáru. Icerssltscio (580-52-11 ) MyiregytLá.zá-n.. •) E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelősséget a szerk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom