Nyírvidék, 1903 (24. évfolyam, 1-26. szám)

1903-02-08 / 6. szám

t - —.— Sajnos azonban, ez sem mindig van igy s bár — hála józanságuknak s jó Ízlésüknek - nem altalanos s inkább kivétel, de találni lógunk utunkban olyanokat is, a kik a kártya s bor adta örömöket sem vetik meg. Pedig hogy mi a kártya s mi az ivás szenvedélyének eredménye, nem szükséges részleteznem. Jol tudjak azt Önök is, hogy sok fiatal élet vesztét okozta mar a fes­lett papiros s a szőllő-leve. A legszentebb, a legmagasztosabb érzelmeknek ellensége a kártya s a mellett, hogy a szervezetet pusz­títja az egészséget tönkre teszi, egyike a legsilan yabb, legalacsonyabb szenvedélyeknek. Hiába én alig ismerek passzióból kártyázót, mert minden kártyás nyerni akar < lia nem sikerül neki, idegei oly fokú izgatottságba jutnak, hogy valakin ki kell tölteni bosszúját s ez a logikája a szegény ártatlan kibicz szenvedésének. Magam is ismerek olyan játékost, a ki kártyázás közben olyan abnormis állapotban van, hogyha csak rajta álhna, a kibiczeket nem sajnálná máglyán elégetni. No hát lehetetlen, hogy az ilyen állapot, az idegek ily magas fokú megfeszítése kihatással ne volna a sza had időközökre is es igy ennek az állapotnak az ered­ménye nagyban hozzájárul az idegesség fejlesztéséhez, a melynek előbb-utóbb számos igen rosz s igen szomorú következménye van. Természetesen, hogy itt a gondolat kapcsolás ré­vén elkalandoztam egy kissé Önöktől, mert nem egy-egy rövid ideig tartó kártyázásról van szo, hanem a szok­ványos kártyázásról s a szenvedélyes játékosokról. Ép igy vagyunk az ivással is. Ezer s ez< r veszély fenyegeti testi épségünk s egészségünk a berugás alatt s azután hogy az ember kivetkőzik emberi mivoltából, nem is kell mondanom. Hogy pedig erre nii.es szükség, s hogy az alkoholos italokat az emberiség vesztére találták fel. mindenki jól tudja s igen csekély az embe­riségre nézve az a haszon, a mit általok nyerü.ik s éppen nem ér fel azon károkkal, a mit az alkoholok okoznak. De nem folytalom, nem akarom az Önök tü­relmét tovább is próbára tenni s miután megköszönöm szives figyelmöket, befejezem mondani valómat s hiszem, ha már felolvasásomnak annyi eredménye volna, mint a mennyi az én czélom, ugy Önök mindnyájan, hosszú, boldog s egészséges fiatalságnak néznének eiébe. Kívánom, hogy úgy legyen! TANÜGY. Magyarországnak megyékre szedhető' térképe. Tanügyi körökben mindinkább álta'ánossá válik a kérdés: Mely tankönyvek nélkülözhetők az elemi nép­iskolában ? Nem szándékom e — kérdett fejtegetni, hanem a földrajztanítás egyik —, nagyon czélszerü taneszközéi: a járásokra, illetőleg megyékre szedhető 'érképet aka­i ora kartársaimnak e — helyen bemutatni. Ezen taneszköz használatával, a gyermekek játszva tanulják meg a föld­rajzt, anélkül, hogy könyvre lennének utalva. A térkép rajzolás, a rajz kivágási. Hizánknak megyékre szedhető térképe jóval idősebb nálam. A 87 és 88-as években ismerkedtem meg vele, az elemi iskola III. és IV. osztályaiban, Sproncz Dávid miskolczi tanítónál. Legyen szabad ugy emlékezetből, továbbá Sproncz urnái saját osztályában szerzett tapasztalataimból egypl­mást elmondanom : a tanítás menetéről, ezen taneszköz használatáról, arról továbbá : minő benyomást gyako­rolt az reánk gyermekekre. A földrajzi előfogalmakat a b. é. gy. keretében meglanulván, elénkbe tette Sproncz ur a misko'czi já­rást feltüntető —, kártyap ipiroson rajzolt —, kivágott és színezett térképet. A térképen levő betűk jelentősége iránt érdeklődvén, megtudtuk, hogy ezek, a folyók, he­gyek és helységek neveinek kezdőbetűi. Ezt követte egy másik térkép példány, amelyen a niár ismert nevek kezdő­betűi helyett : lukak voltak láthatók. Meg is mondta tanilónk, hogy e lukak, a belük helyét pótolják. A néma és lukas térképét egymás mellé téve, Miskolczbol kiin­dulva, meglehetős tájékozási nyerlünk a helységek stb. fekvéséről. Most, minden lukba egy rézgombot tettünk, amidőn is megmondtuk, mely községnek a helye az. Igy alakult az egyes járásból a megye és igy tanul­tuk meg Borsod megyét néma és lukas térképről. Következett ezután a keleti-, déli-, nyugati és igy minden a Tiszáninneni kerülethez tartozó megye. Valahányszor uj megyét láttunk magunk előtt, mindannyiszor, az uj megyei térképen látható betűk jelentősége iránt érdeklődtünk. Érdeklődesünk fejlesztette emlékező tehetségünket. Azon körülmény folytán pedig, hogy módunkban állt a tanulandó terképeket megszerezni (2 krajezárba került darabja) . az isko'ában tanultakat, otthon egyöntetű ismetléssel gyakorolhattuk Tagadha­tatlan, hogy ez főkelléke a tanulásnak. S hogy tanulá­sunk eredményes volt, bizonyítja az a tény, miszerint igen jó tájékozást nyertünk a megyék fekvéséről, ter­meszetes határaiktól és a vasúti vonalakról. Gyakran 4—5 megyét kaptunk kézhez egymáshoz illesztés végett. Mondhatom, nagyon jól ertettük a megyék egymáshoz illesztését ugy, hogy folyó-folyóhoz, hegy-hegyhez, vasút vasúthoz került. Földrajz könyvet soh'sem hasznallunk. Annak árán megyei térképeket szereztünk. Utána raj­zoltuk és kivágtuk azokat. Nagy élvezettel foglalkoz­tunk a földrajzzal és igen nagy előszeretettel tanítgat­tuk az alsóbb oszlalyokba járó barátainkat az előttünk levő megyés térképről. Nem használtunk földrajzköny­vet, azért pontosan megmondtuk bármely megyének Imái megyéjet, főhelyét, nevezetesebb városait. Ismer­tük alapos jártassaggal hazánk fürdőhelyeit, történeti nevezetességű helyeit, bányavárosait stb. és hogy ezekbe barhonnan is kiindulva : mely vonalon lehet eljutni. De nem csoda, a sok látás és gyakorlás folytán az egyes megyék alakjai, a hegyek és folyók iránya, a városok fekvésé mintegy szeműnk előtt lebegett. Most midőn a tankönyvek némelyikét az el mi népi kólából kiakarjuk küszöbölni, a földrajz könyvnek nélkülözését teljesen megokoltnak mondhatjuk: ha a N T I k V : D E K földrajztanítás ezen lanmódját, melyet Sproncz D ivíd 1872 óta sikerrel alkalmaz — iskoláinkba bevezetjük. Ezen térkép"k Spronc-. Dávid, miskolczi tanítónál voltak és most is készlel ben vannak. Nemcsak hazánk­nak megyékre szedhető, de Ausztrianak tartományaira osztható, és a többi földrészeknek ezen mintában elké­szített, igen nagy műgonddal megszerkesztett térképei is ugyanott kaphatók. És hogy „Spronz néma térképei" ugy pontos rajz adalak, mint művészi kivitelüknél fogva teljesen kielé­gítők: azért felel a Székesfehérvárott rendezett kiállítást vezetett s'akbizottság, amely, Spronz néma térképeit bronz éremmel kitüntette. Az 1885. evben Budapesten, rendezeit oiszágos kiállítás lanszergyüjteményében,Spronz néma térképei ugyancsik méltó helyet foglaltak el, de nem kevésbe a milleniumi kiállításon is. Legyen szabad azt is megjegyeznem, hogy nem tartanám fölösleges dolognak, ha Spronz tanito ur maga értekeznék ezen ahala először feltalált módszerről és a néma térképek haszná'atához k Hő utasitá-sil szolgálna. Már csak azért is óhajlandó az, mert ő, 30 éven át sokat tapaszt alhatott ezen a téren. Az olvasás tanítás az I. osztályba'!, a földrajz a IH-ban a legnehezebb tantárgyak egyise. A phonomimikai móds'.er bevezetésével az olvasás tanulásán jórészt könnyítettünk. A földrajzi ped g, csakis a megyékre osztható térképek használatával lehet a gyermekek megteihelése nélkül sikerrel tanítani, a gyer­mekek ismeretkörenek já'szva átadni. Legyünk azon, hogy ezen kezdő tárgyakat, melyeknél a gyermekeknek és tanítónak njgy nehézségekkel kell megküzdeniük — megkönnyítsük: akkor sokat lendít t­tünk az elemi népi kolai tanitásügy neh'-z feladatainak megoldásán. Fábián Ferencz. A „Szabolcsvármegyei Tanítóegyesület" köréből Felhívás és kérelem ! A választmány által — a járáskörök részére — kiiűzött vitatéleleket újból közlöm : 1. A fiu-iskolákban alkalmazhatók-e nőtanitók? 2. A népiskolai tankönyvek mely osztályokban s mely tantargyak tanításánál nélkülözhetők? 3. Mit tehet a tanító az iskolás növendékek közöli is elterjedi illetlen es káromló szavak meggátlására? Felkérem a járáskör tagjait, hogy kidolgozott mun­káikat április l-ig hozzám küldj >k be. A szabad előadást szintén szívesen veszszük A gyűlés Nagy-Kállóban fog megtaitatni május elaő leiében. Felkérem a kartársakat, hogy ininél szá­mosabban készüljeni k. Legyen ez a gyűlés méltó a tanítótestülethez. Azon járásköri tagok, a kik 1877-ik évben kaptak oklevelet, tudassák ezt velem. A takarékegyesületek, hitelszövetkezetek február hóban taitjak legnagyobb reszt gyűléseiket. A járáskor minden e^yes tagja hasson oda, hogy ez intézetek igazgatosaga a „Tanítok Házára" tett „Szabolcsvár­mrgyei szobaalapitvány* törlesztéséhez — jótékony adományaval — járuljon bizonyos összeggel. A meg­szavazott összeget Szabó Endre pénztároshoz Nyíregy­házára küldjék be. — Bálok, összejövetelek alkalmával karlársaink emlekezzenek meg a „Tanítók Házáról." Az „Eötvös-alap" tagsági dijat Pazár István gyüjlő­bizottsagi elnökhöz küldjek be Nyíregyházára. S.gélyért csak az lesz felterjesztve, a kinek tagsági dija rendben van. A „Nyirvidék" a tanitó-egyesülel hivatalos közlö­nye. Kartársaink évi 4 koronáért kapják nvg. E körül­ményre felhívom kartársaim figyelmét. Iiubacska István, járásköri elnök. Szabolcsvármegyei gazdasági egyesületi közlemény. A bihartnegyei gazdasági egyesület, a gazda?ági egyesületek or^zigos szövetségével karöltve, Nagyváradon, a megyeház nagytermeben, t. évi február hó 14 és 15­ikén az intelligens gazdaközönseg részére szakelőadasokat rendez. Tervezet: 1. nap, február 14-én d. e. 9 tői V 2 l'-ig; a trágya okszeiü kezelése isi állóban és a telepen; a talaj okszerű művelése. Előadók: Kerpely Kálmán gazdasági tanintézeti igazgató, Juhász Árpád gazdasági tanintézeti tanár. D. e. '/ a 11 —12-ig. Az ujabb gazdasági gépek ismertetése. Előadó : ifj. Poron Pal gazdasági tanintézeti tanár. D. u. 2 - 4-ig. A nyugoti szarvasmarha tenyésztése tejtermeles szempontjából. Előadó: Ferenczy Ferencz, gazdasági tanintézeti tanár. '/a 4—5-ig: a szarvasmarha és sertések járványos betegségei, s azok elleni \ édekezésről. Elő idó : Hajós István, gazdasági taninlézeti tanár: 2-ik nap, február hó 15-én. Délelőtt 9—10-ig. Dohánytennelás. Eiőado: Kerpely Kálinm gazdásági tanintezeti igazgaló. 10-11-ig. E,'y középbirtok berendezése, tekintet­tel Biharmegye viszonyaira. Előido: Vörös Pal gazda­sági tanintézeti tanár. 11 —) 2-ig. Szarvasmarh i hizlalás. Előadó : Ferenczy Ferencz, gazdasági tanintézeti tanár. Felhívom az érdeklődj gazdaközönségünket, hogy ezen nagyon tanulságosnak ígérkező szakelőadásokon minél számo-abban vegyenek részt, és hogy ebbeli szándékuk >t a szabolcsvarmegyei gazd tsági egyesület titkári hivatalának, — esetleg az elszállásolás előleges intézkedésének rnegtetele czéljából is, — mielőbb beje­lenteni szíveskedjenek. Kelt Nyíregyházán, 1903. évi február hó 4-én. gróf Vay Tibor egyesületi e'nijlr ÚJDONSÁGOK. — Rendkívüli közgyűlés a vármegyénél. Az e hó 16-dikára összehívott rendkívüli közgyűlés 85 pont­ból álló tárgysorozatából kiemeljük a következőket : Belügyminiszteri leirat az árvaszéki elnök uti átalanyá­nak megállapítása tárgyában. M. kir. belügyminiszteri leirat a járási főszolgubiiák mellé kért napidijasokra vonatkozólag. Maros-Torda vármegye közönségének pár­tolás végett megküldött átirata a közigazgatási tisztvise­lőknek nemzeti jelvénnyel való ellátása tárgyában. Maros­Torda vármegye közönségének átirata a választott tiszt­viselők politikai szereplésének rendezése tárgyában. A szászsebesi magyar kálvinisták, evangélikusok és uni­táiiusok egyházközségeinek megkeresése segély gyűjtés tárgyában. A new-yorki ev. ref. egyház megkeresése segelyezés iránt. A községjegyzői nyugdijválasztmány határozata a máramaros-szi 0'eii községi közigazgatási tanfolyam hallgatóinak, a rendszeresített segédjegyzők nyugdíjjogosultságának megállapítása iránt előterjesztett kerelmere. Mezőgazdasági bizottsági javaslat a járási mező­gazdasági bizottságokban megüresedett tagsági helyek be­töltése iránt. Az állami tar.itókll. egyetemes gyűlésénekke­rehne a tanítói fűtések rendezése tárgyában a képviselőház­hoz intézett feliratuk pártolása iránt. A Szabolcsvármgyei gazdasági egyesület kérelme hivatalos helyiségnek áten­gedése iránt. A vármegye alispánjának előterjesztése a volt vármegvei számvevőség al-al birt helyiségeknek a kir állam, piteszeli hivatal részére leendő atadása tár­gyában. Alispáni jelentés az árvaszéki és közigazgatási irodában alkalmazóit két napdijasról. Alisp ini jele ítés a vármegyei központi és gyámpénztáraknak allami keze­lésbe való átadásáról, s a házi pénztár, s a kisvárdai és Erzsébet közkórházaknak 1902. évi tul kiadásiról. Al­isp ni jelentés a belügyminiszter 117.000—1902. sz. kórrendelete folytán a volt vármegyei pénztár és szám­vevőség használatában állott bútoroknak és irodai fel­szereié-i tárgyaknak, péi zszekrényeknek az állam részére történt átadásáról. Alispáni jelentes a kir. államépitészeti hivatalhoz egy. kisegítő munkaerőnek még további 2 hóra történi felfogadásáról. Alispáni jelentés a várm. 1903. évi közig, árva és gyámhatósági költségelőirány­zata kiadasa részének V. és X-ik rovat alatt félve.t szüksigleUk fedez* sére pótjavadalmazás kérése iránt. Alispáni jelentes a szervezkedési szabályrendeletnek a vármegyei ügyviteli szabalyokkal való ös.-zhangoa hozatala tárgyáuan. Alispáni előterjesztés a vármegye központi hivataLiho'. 1 hivatal szolgai és 2 irittári szolgai állás­nak rendszeresítése targyaban Árvaszéki elnök elő­terjesztése a nyilvántartás vezetésére hivatott kezelő hivatalnoki állás rendszeresítése tárgyaban. Arvasz ki elnök előterjesztése a községi gyámügyi nyilván­tartások elkészítésénél felmerülő költségek fedezése tárgyában. Vármegyei főorvos javaslata Nyíregyháza város köztisztasági szabályrendeletre. Főorvosi előter­jesztés a varmegyei uiuzeumnak a volt pénztári helyi­ségekbe való áthelyezese tárgyában. Kir. fő.nérnök jelen­tése a nyíregyházi lovassági laktanya kibővítési tervei­nek elke zitése tárgyában. Tis'.tiüg jészi vélemény a Demecser községben loganatositott bíró választás e.ien beadott felebbezésre. Tisztiügyészi vélemény a Petneháza községben lítOJ. okt. 2 2-én tartott megt'elebbezettjegyző­választás tárgyában. Tisztiügyészi vélemény a mihálydii körjegyző fizetesének 120) koronára eendő felem-lése tárgyaban. Ügyészi javaslat a Petneháza községben foga­natosított biro valasztás tárgyaban. Tisztiügyé zi véle­mény Nyiregyhaza város képviseletének a Karolyi és Des=fc\vfiy terek letesitése folytán előállott uj telkek el­adasa targyaban hozott határozatára. Tisztiügyészi javas­lat a T.-Ladány közsegben 1902. évi deczember hó ll-en foganatosított biro választas elleni felebbezésre. Tisztiügyészi javaslat a Beszterecz községben foganato­sított biró választás ellen Kántor Zsuzsárinat s .társai által beadott felebbezésre. Tisztiügyészi javaslat Halász községben megtartott s Racz Gyula és társai álta'irníg­felebbezett jegyző választás tárgyában Tisztiü<yészí javaslat a Nyiracsád közsegben megtartott , s felebbe­zéssel niígtarnadoit községi tisztújítás tárgyaban. Tisztiügyészi j i vaslat a Berezel közsegben megtartott községi tisztujilas ellen beadott felebbezésre. Tiszti­ügyoszi javaslat Napkor község képviseletének uj köz­ségháza epitese targyaban hozott határozatára. Tiszti­ügyészi javaslat a Nyirmada községben megtartott liszt­ujitas targyában. Nyíregyháza város képviselőtestületé­nek a váimegyei gazdasági egyesület altal évenként rendezendő lóvásár czeljaira szükséges két istálló fel­építése tárgyaüjni határozata. Kisvárda község képviselő­testületének ha'arozat aljegyzői állás rendszeresítése iránt. — Áthelyezés. A kereskedelemügyi miniszter. Török Zsigmond kir. mérnököt a nyíregyházi m kir. államépi­tészeti hivataltól a székelyudvarhelyi államépitészeti hiva­talhoz, Hoffmann Sándor kir. mérnököt pedig Székely­udvarhelyről Ny ir gyházára helyezte át. — Kirendelés. A debreczeni ügyvédi kamara Menyhért János ügy vél elhalalozása folytán, irodája részére gondnokul dr. Propper Dezső ny regyházi ügyvé­det rendelte ki. — Elismerés Az „Evangélikus Cs-iládilap" 2-ik számának „Különfele" rovata alatt olvastuk a követke­zőket : Koszorú. Koszorút, a hála és elismerés hervad­hatatlan koszorúját nyújtják át itt, e h ilyen Paulik János, nyíregyházi ág. hitv. ev. lelkész urnák, lapunk négy éven át volt feledhetetlen emlékű, lelkes szerkesz­tőjenek, a ki ma is az igaz ügyszeretet áld i melegével karolta fel lapunkat. A napokban közel ötven uj előfi­zetőt gyűjtött Nyíregyházán lap'ink számára s ezt a számot százra akarja kikerekíteni. Semmi kétségünk, hogy ismert lelkességével, ernyedetlen kilarlásával ezt a czélját el is éri. A ki a nyíregyházi egyháznak már sok ezer koronát tudott összegyűjteni. Tarsaságunk ér­dekében is sikerrel működhetik. Paulik János lelkész ur érdeme annál nagyobb, mivel ebben a — jobbára tót — gyülekezetben tudta megkedveltetni lapunkat. Budapest után Nyíregyházára jár lapunk legtöbb példánya. A jó nyíregyháziakat lelkünk melyéből szívesen köszöntjük. Huny nepes magyar gyülekezet vehetne példát nyíregy­házi testvéreinktől. . .

Next

/
Oldalképek
Tartalom