Nyírvidék, 1903 (24. évfolyam, 1-26. szám)

1903-03-08 / 10. szám

H Y i R V I n - „A „«. szőlő helyes metszése." A korán be- I — Nem. Pedig féltette egy kissé, nagyon kissé, de köszöntött tél és a nagy hideg az egész országban meg- tudta, hogy egykor úgyis tul kell esnie azon a perczen, rongálta és elfagyasztotta a vesszőket. Ezért nagy óvatos- a mikor a férje és a régi ideál viszontlátják egymást, sággal és körültekintéssel kell a tavaszi metszés körül Az. ulczán talalkoztak a művésznővel. Csákány köszönt, eljárni. Ebben egyedül biztos útmutatást találunk ,A a díva viszonozta, aztán, mint régi jóbarátot üdvözölte szőlő helyes metszese" czimü átdolgozott és harmadik . s hamar megbarátkozott az asszonynyal is. Csákányné bővített kiadású könyvben, melynek ára fíhve 2 kor.; kötve 2 kor. 50 fillér, s megrendelhető az összeg elő-, leges beküldése, vagy utánvét mellett Maurer János szerzőnél Kecskemét. — Ugyanezen könyv német nye­ven is, ugyanott kapható. — A legjobb hajfestőket és szereket, melyek az arczbőr, a haj és a fogak szépítésére szolgálnak, kétségtelenül Czerny I. Anlal czég, Bécs, Karl-Ludwighstr. 6. készíti. A kiszolgálás itt oly lelkiismeretesen tör­ténik, hogy nem mulaszthatjuk el olvasóink b. figyelmét ezen czégre felhívni és azt legjobban ajánlani. E már többször arany és ezüst éremmel kitüntetett czégnek gazdag árjegyzéke, melyet kívánatra bárkinek ingyen küld elég érdekes arra, hogy átnezessék. — Élőkerités. Kinek olcsó, örökös és teljesen áthatlan kerítésre szüksége van, azt csak Gleditschia (koronatövis, krisztustövis vagy tüskés lepényfa) cseme­tékből készítheti legbiztosabban. Nagyobb és kisebb birtokok, hegyközségek, legelők, udvarok, majorok, kertek, temetők, stb, stb, a legolcsóbban ugy kerithetők körül, hogy teljesen kulcscsal zárhatók. Ezer csemete elegendő kétszázméter kerítéshez. Minden rendeléshez rajzokkal ellátott ültetési utasítás mellékeltetik. Színes fénynyomatu díszes árjegyzekeket bárkinek ingyen és bérmentve küld az „Ermelléki első szőlőoltvány-telep", Nagy-Kágya, u. p. Székelyhíd, melynek lapunk mai számában megjelent hirdetésére felhívjuk olvasóink figyelmét. Mire megvénülünk. Olyan volt a Csákány Miklós menyasszonya, mint a liliom, egyszerű, tiszta, szép de hideg. Mindenki azt gondolta róla legalább, hogy hideg. Nagyon elcsudálkoz­tak hát azon amit mondott, a mikor le akarták beszélni arról, hogy Csákányhoz hozzámenjen. Megmondták, be­bizonyították ugyanis neki, hogy Csákány másba szerel­mes siheder kora óta, szerelmes, őrülten, ollhatatlanul és boldogtalanul — de titkolja . . . Házasodni csak azért akar, hogy vigasztalódjék. — Hát vigasztalni fogom az uramat ha kell az egész életén át. Ha halála napjáig tudja szeretni titok­ban hiven azt, akit a szive első lobbanásával megsze­retett, ugy nagyon tiszteletre méltó bánata van és olyan nemes szive, mint talán senkinek e világon. A ki igy érez, nem lehet rossz ember, megérdemli az én vigasz­talásomat. Megtörtént az esküvő. A leány még csak meg sem -kérdezte Csákányt: leszámoltál a sziveddel? Tudta ő az egész nagy szerelmi történetet s ez elég volt neki, tudta hogy miképen bánjon az urával. Csákány Miklós tizenhét esztendős volt, hogy bele­szeretett az apja szomszédságában levő birtokos kasznár­jának a leányába. Tizenöt éves volt a leány, gyönyörű szép és csupa élet, csupa temperamentum, s olyan bű­bájosán tudott kaczagni, hogy megszégyenítette vele a gerlét. Ez a kaczagás telt barátjává mindenkit, ez a kaczagás a világ legszebb muzsikája voll. És a leány kaczagott, olykor csak mosolygott s mindent eltudott intézni ezzel. Két évig tartott az idilljük ott a pusztá­ban. Az volt életük tavasza, csudaszép idő volt .... A leányt aztán föladták Pestre egy rokonukhoz tanulni a színiiskolában, mivel, hogy mindenki azt mondta, hogy nagy tehetség. Éz különben meg is látszott rajta. Mi­kor elváltak künn a kertben búcsúztak s Csákány szomo­rúan szólt: — Ugy e nem fogsz feledni? Ugy-e nem dobod el, ha ünnepelt színésznő leszel, az én őszintén érző szivemet ?! ijví — A leány erre a szentimentális mondásra is kaczagott s igy mondta : — Hogy felejteném el az én gyermekkori pajtá­somat maga csacsi ? Találkoztnk aztán itt fönn a fővárosban is. A lány gyorsan fejlődött s még gyorsabban emelkedett. Két­három esztendő alatt már ünnepelt primadonnája lelt az operett színháznak. Csákány mindig mellette volt. Fiatalkori szerelme hatalmas, emésztő szenvedélylyé nőtt. Nem hűtötte az a körülmény, hogy ők ketten tulajdon­képpen egyre elérhetetlenebbé lettek egymásra, de igenis szította ezt a lángot a lány valóban nagy művészete, meg a mikor érzéki bájainak elbűvölő teljességében je­lent meg előtte a színpadon. A leány pedig látta e szenvedélyt, de okosan bánt a fiúval. Nem utasította el, de bámulatra méltó ügyességgel tudta kellő távolságban tartani. A férfi meg hallgatott persze a szavára, de csak addig, a mig a díváról szállongó pletykák egyikének valóságáról meg nem győződött. A szent láng akkor a kárhozat tüzévé vált bensőjeben. Beszélik, hogy őrült­ként rohant föl a művésznőhöz. Mi történt köztük, senki sem tudja. De Csákány Miklós este holt halvanyan je­lent meg a kaszinóban s kijelentette, hogy megy a fő­városból, el örökre, a kicsi földjére gazdalkodni. Többé föl sem jön, becsületszavát adta rá többek előtt. El is ment, de fölszaggatott szívvel. És akkor is­merte meg a leányt, a későbbi feleségét. Ket évi udvar­lás után vette el, mert a legjobb emberei tanácsoltak neki, hogy házasodjék meg, ez az egyetlen, ami még megvigasztalhatja. Ugy látszik meg is vigasztalta, Csöndes, szótalan embernek ismerték mindig, az lett a házassága alatt is, a mely boldog volt liz esztendőn át. Akkor jött egy r levél, jönnie kellett. A diva irta: Feloldom szava alól, jöhet, adja be a gyermekeit az iskolába. Csákány Miklós­nak feltűnt: lám, lám, hogy tudja pontosan, hogy a fiaim most kerülnek az első gimnáziumba. A levelet különben minden szó nélkül megmutatta a felesegének. Az asszony azt mondta : megyünk, igenis megyünk. — fíem féltesz ? néhány konvencziónális bók után a gyermekekhez for- ; dult,. átengedte urát a régi ideálnak, történjen a minek I történnie kell. C-ákány Miklós pedig köznapi dolgok- I ról beszélt a művésznővel, iparkodott még tréfálkozni, de | szemében szomorúság ült, ott volt az egész mult. Hama­rosan el is váltak. Csákány Miklós pedig sürgette a haza- i utazást. Otthon aztán még szótalanabb volt. Két hónap múlva került csak szóba a pe-ti talalkozás. Künn ültek ' egy csöndes őszi e«tén a kertben. Csákány mondta hal- I kan, busán. — Lásd igazad volt a sejtésedben, a mit nem mondtál nekem, de tudtam, hogy megvan benned, szólt a feleségéhez. — Igazad volt. Minden elmúlik, megváltozik idővel. Azt hittem belehalok ez érzelembe, s ime ma nincs már eltűnt, nem szeretem többé . . . Az asszony szemébe nézett és így szólt. — Tévedsz, Miklós! Nem mult el a szerelmed, hiszen olyan szomorú vagy. Én érzem csak, hogy nem mult el. Hidd meg, az igazi érzés nem változik, nem tűnik el soha, csak az emberek változnak, öregednek, az érzések nem. Nem is változott meg, nem is tönt el a le szerelmed, szent örök láng az. De igenis eltűnt, öröke visszavarázshatall nul az, akit szerettél, a kacagó leányka, szépsége, életkedve, művészete tetőpontján ragyogó diva. A tavasz elmúlt, el a nyár is, az övé abban a perzselő életben ott fönn, a tied ápoló, vigasz­taló szeretetben itt a jegenyék között. Most már őszre hajlik ..... És én látom, hogy te temetsz valamit keserves fájdalommal, temeted a szerelmet, az ifjúkori tüzes, fékezhetetlen szenvedelmet, a melyet nekem kell pótolni az én nagy, nagyon nagy szeretetemmel Az asszony elhallgatott .... Csákány Miklós ölébe hajotta fejét s a nő lágyan simogatta égő homlokát. Sokáig ültek igy szótlanul ott a virágok közepette a csillagos ég alatt. A bokrok alján, a fák között búsan zokogva bujdosott a szeptemberi szellő, de a csillagos égről a hold enyhe, ezüstös fényt szór az egymásra borult férj és fe'eségre nemeskéri Kiss József. Vasati ügyek. A magy. kir. államvasutak igazgatóságától. 4684-903. szám. Hirdetmény. A marosludas-beszterczei h. é. vasút Marosludas állomása és a Mező-Szengyel-Tohát kitérője között fekvő .Marosludas kitérő" rakodó állomást f. é. márczius 1-től kezdve a közforgalom számára ezennel meg­nyitjuk. Ezen kiiérő rakodó állomáson élő szállítmányok kivételével, az összes kocsirakományi áruk fel- s lead­hatók. A szállítmányokat a vasúti kocsikba be — s onnan kirakni a felek tartoznak. Áruk raktározása ezen rakodó helyen nincs meg­engedve. A kitérőn feladott vagy oda czimzett kocsi­rakományi áruk az ezen kitérőre megállapított dijszabá­szerú díjtételek alkalmaztatnak. Ugy a fel- mint a leadási áruk elszámolása Maros­ludas máv. állomáson eszközöltetik. Kolozsvár, 1903. február hó 26-án. AJ üzletvezetiség. 22934 -903. szám. A nyugotmagyar-osztrák vaiuti kötelékben 1903. márczius 1-től érvényes .Rovatolási díjtételek" gyors és teheráruk szállítására czimü füzet­hez ugyancsak 1903. évi márczius hó 1-ével .Helyes­bítő lap' adatik ki, melylyel a díjszabásban foglalt téves díjtételek helyreigazittatnak. Ezen .Helyesbítő Lap" példányai a részes vasu­tak utján díjtalanul beszerezhetők. 1080—903. szám. Hirdetmény. A m. kir. államvasutak zágrábi űzletvezetősége nyilvános ajánlati tárgyalást hirdet a Fiumei-szabad ki­kötőben létesítendő tűzoltói épület munkálataira. A tervek, a költségvetés, a szerződési tervezet, az ajánlati minta, a pályázati feltételek Zágrábbott az üzletvezetőség pályafentartási osztályában és a fiumei osztálymérnökségnél a hivatalos órák alatt megtekint­hetők. A nyomtatványok és tervek ugyanott 5 korona­ért mégis szerezhetők Az ajánlatokat legkésőbb 1903 évi márczius 10-én deli 12 óráig kell benyújtani alul­írott űzletvezetőség I-ső osztályánál (Ferencz-József-tér 19. sz. I-ső emelet). Az ajánlatokat 1 koronás, az aján­lat mellékleteit ivenként 30 filléres bélyeggel ellátva, le­pecsételve és a következő felirattal kell benyújtani .Ajánlat a Fiumei szabad kikötőben létesítendő tűzoltói laktanya épület munkáinak előállítására." Csak az összes munkákra tett ajánlatok fognak figyelembe vétetni. Az ajánlat benyújtását megelőző napon, vagyis 1903. évi márczius hó 9-én déli 12 óráig 1300 azaz egyezerhárom­száz korona bánatpénzt kell a m. kir. államvasutak zágrábi üzletvezetőségének gyüjtőpénztáránál, akár kész­pénzben, akár állami letétekre alkalmas értékpapírokban letenni. A bánatpénzről szóló letétjegy az ajánlathoz nem c-atolandó. — Az értékpapírok a legutóbb jegy zett árfolyam szerint számittatnak, de névértéken felül számításba nem vétetnek. Csak ideje korán beérkezett Írásbeli ajánlatok szolgálhatnak a tárgyalás alapjául. Posta utján beküldött ajánlatok és bánatpénzek térti vevénynyel adandók fel. Zágráb, 1903. február havában. Az üzletvetet őség. 34795—903. szám. Nyugotmagyar-osztrák vasúti kötelék. (A II. rész, 3. füzet II. pótlékának helyesbítése.' A nyugotmagyar-osztrák vasúti kötelék II. rész, 3 dij-zabá-i füzetéhez 1903. márczius hó 1-én életbelépő II. pótlékban 221. folyószám alatt barnaszénre kitünte tett alábbi díjtételek következőleg helyesbittetnek : 1. Pachfürth állomással való forgalomban a) 63 fillérről 62 fillérre g) 70 . 69 . 2. Schönfeld-Lassce állomással való forgalomban a) 73 fillérről 74 fillérre c) 79 80 , g) 80 . 81 . 3. Mascing transit állomással való forgalomban a) 67 fillérről 65 fillérre b) 59 , 57 , c) 63 61 e) 73 „ 71 . g) 75 , 72 . Budapest, 1903. február 25-én. A magy. kir. államvasutak igazgatósága, a részes vasutak nevében is. 26321. számhoz. Hirdetmény. Osztrák-magyar vasúti kötelék. Uj bécsi díjszabás életbeléptetése. 1903. évi márczius hó 1-ével kezdődő érvénynyel az .oszirák-magyar vasúti kötelékben uj II. rész, 3. díj­szabási füzet jelenik mee, a mely egyreszt Wien K. F. N. B. Wien St. E. G., Wien J. K. E. B (Westbahnhof) Hütteldorf-Hacking transit, Wien-Donau-Quaibahnhot, Wien Hauptrollaint és Wien Merkthalle. Wien-Lager­hause, Wien Praterquai, Wien-Lagerhaus und Freilager ara Schüttal, Wien Oe. N. W. B. íoco Wien Oe. N. W. ­B. transit. Gersthof, Heiligenstadt, Hernals, Maxing transit. Michelbeaem, Nuesdorf, Ottakring, Penzing, továbbá Florisdorf és Stadlau állomások, másrészt magyar állomások között szállítandó gyors és teheráru küldemények elszámolására közvetlen díjtételeket tar­talmaz. Egyes példányok 1; 03. évi február hó 15-ike után lesznek a részes vasutak utján kaphatók. (A magy. kir. államvasutaknál VI. Csengery-utcza 33.) Budapest, 1903. február hó 12-én. A magy. kir. államvasutak igazgatósága a részes vasutak nevében is. 13802—903. szám. Hirdetmény. Közvetlen árulorgalom Ausztria Magyarország, Szerbia, Bulgária és Törökország között. Fenti közvetlen forgalomban f. évi április 1-én a következő pótlékok lépnek hatályba. a) V. pótlék az 1898. évi május hó 1-étől érvé­nyes díjszabás I. részhez, mely az általános határozmá­nyok és az áruosztályozás kiegészítését tartalmazza ; b) V. pótlek az 1898. évi május 1-től érvényes II. rész, 1 füzethez és c) II. pótlék az 1901. évi márczius 1-étől érvé­nyes II. rész, 2. füzethez, mely utóbbiak a határoz­mányok és díjtételek módosítását, uj állomások felvéte­lét, díjtételek hatályon kivül helyezését és helyesbítése­ket tartalmaznak. Ezen pótlékokkal egyidejűleg a szerb, bolgár és törők vasutak állomásainak egymásközötti forgalmára nézve uj díjszabás II. rész, 3 füzet lép hatályba. A fentebb megnevezett pótlékok és díjszabás részes vasutak igazgatóságainál lesznek kaphatók. Budapest, 1903. február 3. A magy. kir. államvasutak igazgatósága, a részes vasutak nevében is. 28966—903. A nyugotmagyar-osztrák vzsuti kö­telékben 1901. január 1-től érvényes II. rész 3. díjsza­bási fűzet 22. oldalán Budapest d. v. — Teplitz viszony­latban a II osztályra nézve foglalt díjtétel 646 fillérről t>56 fillérre helyesbittetik. Felelős szerkesztő: INCZÉDY LAJOS. Kiadó tulajdonos: JÓBA ELEK. Nyilt-tér*) _ - J fi I 6 0 krajczártól^ 3 frt^ 70 krig rUlllul U Uulyulll mol^h^W^U"^" Gazdag / minta választék postafordultá va. (58—6—2) Henneberg Selyemgyár Zúric h­Tavaszi idény. Bevásárlási utamból hazatérve, ajánlom a n. é. közönségnek a legutolsó divatll s a legfrissebb újdonságokkal fel­szerelt raktáramat. Tisztelettel Eisler Károly, férfi és női divatáru és czipő üzlet 162—52—2 iVyiregyházón. Mazzantini Lajos táneztanár tisztelettel értesiti a mélyen tisztelt érdeklődő közönséget, hogy a felnőttek táneztanitási tanfolyamát e hó 11-én azaz szerdán dél­után 6 órakor a Korona szálloda termében megkezdi. 181—1—1 Megérkeztek a leg­újabb és legdivatosabb tavaszi kész nöi és le­ány gallérok és püettók, UNGAR LIPÓT kész nöi és leány di?atáriiliázát)an Nyíregyházán, 124-3-??? •) E rovat alatt közlúttekért nem vállal felelősséget a szerk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom