Nyírvidék, 1902 (23. évfolyam, 1-26. szám)

1902-01-12 / 2. szám

— Nyilváuos nyugtázás és köszönet. A nyíregy­házi róm. kath. tantestület által 1901. decz 29-én tar­tott „Karácsonyi pásztorjáték" alkalmával felülfizettek: Murányi Géza 40 fill N. N. 20 flll. Kéry József 60 fill. Jancsi Katalin 60 fill. Mendek Júlia 40 fill. Nagy Géza 60 fill. Dr. Konthy Gyula 1 kor. Leskó József 4 kor Fekete János 1 kor. Verzár István 4 kor. Pápay Lajos 1 kor. Marsalkó Boriska 1 kor. Majoros Erzsike 1 kor. Bogár Lajos 8 fill. Konrád Gyuláné 2 kor. Korányi Imre 2 kor. Hoflmann Ferencz 2 kor. A nemes czélra adakozók fogadják ez uton is a tantestület .orró köszö­netét. — A nyíregyházi polg. olr. egylet évi közgyű­lése. XXXIII-ik évi közgyűlsét tartotta meg a nyíregy­házi p. o. e. folyó jan. hó 6-án egyleti helyiségeiben. Egyletünk elnöke, Leffller Sámuer főgimnáziumi tanár, mint mindég, ugy ez alkalommal is tanulságos beszédet intézett a megjelentekhez, évi jelentését kővetkezőkben terjesztette elő: A választmány 5 rendes és több bizott­sági ülésben, 45 pont alatt hozta meg az egylet beléle­tére vonatkozó érdemleges határozatait, melyek közül nevezetesebbek, az udvarnoki áliás betöltése, rendezett farsangi bálja, a könyvtár, billiard-butorok javítása, a pénztár tárgyában hozott határozatok. A jelentésnek 1 "gérdekesebb része az, melyben egyletünk egyetlen kin­cserői a könyvtárról számol be. mely szerint könyvtárra ez ev folyamán közel 400 kor. áldoztunk. Van könyv­tárunkban 2188 kötet szépirodalmi és tud. mű. Járatott 20 napi és szaklapot. Pénztári forgalma kitett: A) Bevé­telben: 2789.03 fill. Kiadásban: 2361 kor. 83 fill. Pénz­tári készlet 4-7 kor. 20 fill. Az egylet cselekvő vagyona az év végével 3084 kor. 01. fill. mely összegben 166 i korona hátrány foglaltatik. SajnUattal említi fel elnöke helyt a választmánynak a hátrányos tagokkal szemben hozott, de a kényszer parancsolta, azon határozatát, mely szerint 49 tag tagdij hátrányát perrel hajtatja be. A tagok létszáma 175. A figyelemmel meghallgatott elnöki jelentést a közgyűlés egyh mgulag helyeslőleg vette tudo­másul s a tisztíkarnik, választmánynak, nemkülönben a bizottságoknak kifejtett ténykedésükért köszönetet sza­vaztató! t. Marsalkó Lajos egyleti tagn ík indítványára el­határozta a könyvtárnak leltárszerinti értékeltetését es tűz­biztosítását. Nagyobb eszmecserét szolgáltatott ugyancsak Marsalkó Lajosnak azon ind'tványa, hogy az egylet részletfizetésre egy uj tekeasztalt vásároljon. A közgyű­lés többsége ezen indítványt azon értelemben fogadta el, hogy ha az egylet pénzügyei azt megengedik, a vá­lasz! many felhatalmazta egy uj billiardnak beszerzésére. Eí után elnök megköszönte a megjelenteknek a szíves érdeklődést, azon kívánsággal, hogy a társalgás szelleme, az egyetértés s az egymáshoz való ragaszkodás érzete továbbra is maradjon és virágozzék a tagok között, az évi közgyűlést berekesztette. Nyíregyházán, 1902. évi január hó 6-án. Közli: Razsa Endre, p. o e. jegyző. — Sikkasztó postatiszt. Egy önmagáról megfe­ledkezett fiatal postatiszt bűne foglalkoztatja most a debreczeni rendőrség bünügyi osztályát, a kinek letartóz­tátását a kisvárdai főszolgabiróság táviratban kérte az ottani rendőrségtől. Nyilas Mihály 28 éves posta- és távírda tiszt az illető. Legutóbb a kisvárdai postahiva­talnál volt alkalmazva, azelőtt pedig huzamosabb időt töltött Debreczenben. Nyilast mindenki ügyes, pontos hivatalnoknak ismerte, a ki előtt még szép jövő állott. Ezt a jó véleményt azonban az utóbbi időben már nem tartotta meg magáról. Könnyelmű léha ember lett, a ki nem a hivatalban, a komoly munkában találta gyönyü­rőségeit, hanem a könnyelmű víg czimborák között. Ez a könyelmüség azután végzetessé vált rá nézve. Ezelőtt egy héttel elhagyta Kis-Várdát s mint a főszolgabíró távi­rata mondja, hivatalos pénzt vett magához s Debreczenba ment. Itt végig dorbézolta az éjjeli mulatókat — szórta a pénzt két marokkal. De bizonyosan számithatott arra, hogy Kis-Várdáról körözni fogják — igy csütörtökön elhagyta Debreczent. Mikor a főszolgabíró távirata meg­érkezett, már nem volt a városban. Harmathy és Bar­dócz rendőrbiztosok egész nap nyomoztak utánna, de csak azt tudták megállapítani, hogy tegnapelőtt még Debreczenben volt. A megtévedt postatiszt ellen most országos körözést fognak kiadni. — Kitüntetett munkások. A „Nagy-Kálló és Vidéke czimü lapból vesszik át a kővetkező sírokat: Az alispáni hivatal a nm^lt. földmivelésügyi miniszter­nek 8466—901. eln. sz. rendeletéből kifolyólag Bernát József mártonf'alvai és Kolozsi Mihály ujfehértói lakosok gazdasági munkáscselédek részére 100—100 korona ju­talmat s 1—1 díszoklevelet küldött kiosztás végett. Az utóbbi munkás, mielőtt a jutalmat megkaphatta volna, mult év deczember hó 28-án minden törvényes leszár­mazó rokon hátrahagyása nélkül elhalt s igy a kiküldött s Kolozsi Mihályt illető 100 korona s díszoklevél a to­vábbi intézkedésig a nagy-kállói járás főszolgabírói hiva­talnál megőrzés végett hagyattak. Különös véletlen ját­szik közbe. Az 1900. évben szintén Ujfehértó községben történt ugyanilyen haláleset, uiert akkor is az illető munkás hamarabb elhalt, mint az ajándékot élvezhette volna. — Kegyes adományok a Gégényben (Szabolcs­megye) építendő ev. református uj templomra. 111-ik közlemény. Gavallér János kisvarsányi lelkész (Szabolcsm.) gyűjtő ivén: Faragó András 30 f., Csere­pes István 30 f., Jászai Mózes 20 f., Havas István 40 f., ifj. Faragó János 30 f., íd. Faragó Károly 30., Fazekas András 8 f., Konta József 10 f., Madai András 20 f., Szőke Gábor 10 f., Király Sándor 10 f., Király Dániel 10 f., Koncz János 10 f., Szilágyi Sámuel 20 f., ifj. Szilágyi István 20 f., Szilágyi István 20 f., Faragó Mihály 20 f., Nagymáté Ferenczné 4 f„ Szőke Balázs 10 f., Sulyok Elek 30 f., Nyitrai András 20 f., Lakatos János 10 f., Koncz András 4 f., Simkovics András 10 f., Nyitrai József 10 f., Koncz Lajos 40 f., Szőke Imre 20 f., Dévai Pál 4 f., Bacsó Károly 8 f., Gavallér János 60 fill., összesen 5 kor. 98 fill. Szombathy Hona gégényi tanítónő gyűjtő ivén; Szombaty Ilona, Cseh Zoltán e. r. leik. F.-Litke, Szombathy Imre tanitó F.-Litke, Révész Imre, Kovács Zoltán, özv. Berencsy Gyuláné, özv. Ter­vey Balázsné, Pogány Frigyes 1 — 1 kor. összesen 8 ker. Vas János balsai ref. lelkész (Szabolcsm.) gyűjtő ivén: Horváth Gyula 1 kor., Vas János 3 kor. 70 fill. Tamás Ferencz gör. kath. 20 f., V. Veres János 20 f., Tóth Mihály 20 f., Berey András 40 f., Kerülő Mihály gór. « Y 1 K V 1 i> É K kath. 10 f. Buji Antal gör. kath. 10 f., Buji Mihály gór. kath. 10 f., összesen 6 kor., Bjkos Kálmán b. aranyosi ref. lelkész (Szabolcsm.) gyűjtő ivén: Kajdy Gyula 1 kor. Szaniszló József 20 f., Dobos Juliánná 10 f., Isaák József 2 kor. a hívektől begyült 5 kor. 60 fill. összesen 8 kor. 90 fill. Gyönki takarékpénztár gyűjtő ivén (Tolnm.) Gyönki takarékpénztár 2 kor., Bévárdy Lajos 1 kor., Gusruvy János 1 kor., Kertész Sándor 1 kor., Gyönki ref. német egyház 3 kor., Gyönki ref. magyar egyház 2 kor. összesen 10 kor., Tamási takarékpénztár (Tolnám.) 5 kor. Szombathely városi takarékpénztár 2 kor. Szegedi kereskedelmi és iparbank 2 kor., Dombrádi népbank rt. Szabolcsm.) 25 kor., Dunaföldvári járási takarék és hitelszövetkezet (Tolnám.) 2 kor., Szentesi központi takarékpénztár (Csongrád) 2 kor., Enyingi takarékpénz­tár (Veszprem) 10 kor., Hosszumezői népbank rt. 5 kor. i Máramirosm), Bogdásai ref. egyház (Baranya) 1 kor., Cservenhay ref. egyház (Bacs-Bodrog) 2 kor., Serkei ref. egyház (Gömör) 2 kor., Szomajomi ref. egyház (Somogym.) 4 kor., Kunhegyesi ref. egyház (Jász-N.­Kun-Szolnokon) 10 kor. folyt. köv. — Nt. lelkész és tek. tanitó urak figyelmébe. „Elbeszélés Kálvin életéből* czimén egy kedves és vállá­ba tartalmú munkácskám jelent meg Kolozsvárt az Erdélyi ev. ref. „Egyházi ertekezlet" kiadásában. Minden­kinek, de különösen prot. embereknek olvasás végett nagyon ajánlható. Egyes szám ára 21 fillér. 10 példány megrendelésénél á. 14 fillér. Megrendelhető a szerzőnél : Birthi József Kolozsvárt, ref. theologia 5 ajtó. — A m. kir. államvasutak Igazgatóságától vett értesítés szerint az osztrák-magyar személy forgalomban 1900. évi julius 1-től érvényes díjszabás V. füzetéhez 1902 évi márczius lstől I pótlék lép életbe.J Ezen pót­lék a m. k. államvasutak díjszabás elárusító osztályában (VI. Gsengery-utcza 33) 29 fillérért kapható. — A munkások bérfizetési napja. A muukások bérfizetési ideje ügyében Darányi Ignácz földmivelésügyi miniszter a következő leiratot intézte az Országos Magyar Gazdasági Egyesülethez. A munkasok nem egy helyen panaszkodnak amiatt, hogy az egyes birtokosok az egész hétre felfogadott napszámosokat nem a hét végén, szom­baton este fizetik ki, hanem vasárnap délelőtt. A nap­számosoknak — mondják a panaszkodók — ily körül­mények kőzött vasárnap délelőtt jelentkezniük kell a munkaadónál, ami, ha a birtokos nem lakik a község­ben, a munkásokra nézve fáradsággal és időveszteség­gel jár; ha pedig a kifizetés vasárnapon a községben történik, attól eltekintve, hogy igy is meg van zavarva a munkás pihenő napja, az ősszecsoportosulás rendszerint korcsmázásra vezet. Mindettől eltekintve, a munkások azért is hátrányosnak tartják a vasárnapi fizetést, mert ha vasárnap a késő délelőtti órákban kapják meg a fizetésüket, nemcsak annak lehetőségétől fosztatnak, meg, hogy az istenitiszteletre elmehessenek, hanem attól is, hogy szükségleteiket beszerezhessék, miután az iparos és kereskedő üzletek vasárnap délután zárva vannak. A munkások részéről leihozott ezen okok feladatommá teszik, hogy a hetibér fizetés ügyével foglalkozzam: mi­előtt azonban a kérdésben bármily irányban állást fog­lalnék, tisztelettel felkérem a t. egyesületet, szíveskedjék e kérdésben nagybecsű véleményét velem mielőtt tudatni. Kelt stb. Darányi Ignácz s. k. — Ételek kiszolgáltatása az Italmérésekben. A kereskedelmi miniszter az itahnérési engedély alapján szokássá vált étel- és élelmiszer kiszolgáltatás eltiltására vonatkozólag megállapított haláridő meghosszabitása tárgyában a kővetkező rendeletet adta ki: Az italmérési engedely alapján szokássá vált étel- és elelmiszer-kiszol­gáltatás eltiltása tárgyában mult évi deczember hónap 15-én 86.512. sz. alatt kiadott rendeletemben a szük­séges iparigazolványok, illetve iparengedélyek elnyerése iránti kérvények benyújtása tekintetében ez évi márczius hónap 26 án 11.043 sz. alatt kibocsátott körrendeletem­mel ez évi deczember hónap 31-én megállapított határ­időt, az érdekelt körökből elém terjesztett kérelemre való tekintettel, 1902. évi deczember hónap 31-ig ki­terjedőleg meghosszabbítom. — Nobel Alfréd magyar örökösei. Nobel Al­frédnek, a legveszedelmeseb robbantószer feltalálójának sok milliós hagyatékának annak idején végrendeletet találtak, melyben a nemes emberbarát rengeteg vagyo­nának java részét nemes czélu jótékony intézetekre, rész­ben pedig kulturális czélokra hagyományozta. A leltáro­zásnál azonban még körülbelül huszonöt milliókor, felesleg mutatkozott, melyet ismert örökösök hiányában — a svéd állam tartott meg. Erre a huszonöt millió koronára Nobel Alfrréd állítólagos magyar rokonai taitoltak igényt és az összeg kiadatása iránt már évekkel ezelőtt tárgya­lásokat folytattak a svéd kormánynyal. Örökösödési jogo­sultságukat azonban mint eddig nem voltak képesek beigazolni. Most, mint nekünk jelentik, az ügyben várat­lan fordulat állott be. A magyar rokoni ág kutatásainak ugyanis okmányokkal sikerült beigazolnia, hogy Nobel Alfréd magyar eredetű volt. Atyja, Nobel Hermán 1773 körül a fehérmegyei Perkáta községben élt és bátyjával Nobel I/.sakkal együtt kereskedelmi ügyletekkel foglala­toskodott. Nibel Hermán akkortájt Németországba ván­dorolt ki és bátyja, ki lakhelyét a komárommegyei Galla községbe tette át — töbüé nem hallott felőle. Most azonban sikerült Nobel Hermán külföldi vándorlásának utvonalát felfedezni és nyomára jutni, hogy Nobel Alfréd unokája vfclt az annak idején Perkátátáról eltűnt Nobel Hermánn ik. Ezt a felfedezést testvérbátyjának leszárma­zottjai, névszerint: Nobel Mór bécsi gyárigazgató, Nobel Adolf tatai kereskedő, Nobél Károly budapesti nyomdász. Nobel Sándor budapesti gyári intéző és özv. Deutsch­lánder Mihályné, szül Nobel Janka, javukra kívánták értékesíteni és még tavaly ősszel beküldték a svéd kor­mánynak irományaikat, hogy jogos igényüket az örök­ségre kimutathassák. A napokban megjött a válasz, mely reménynyel kecsegteti a magyar örökösöket, mert a svéd kormány kijelentette, hogy hajlandó velük tárgyalásokba bocsátkozni. Az érdekeltek ennek folytán elhatározták, hogy az ügy rendezését a család egyik tagjára, dr. Erdős Bertalan nyíregyházi ügyvédre bízzák, ki már a legköze­lebbi napokban Stockholmba utazik. — A katonai puskamtivesek megrendszabályo­zása. Nyíregyházán ugyan kevés a puskamüves, de eze­.—- s ket s rajtuk kívül a nagyközönséget is érdekelni fogja a honvédelmi miniszternek egy a katonai puskaművesek ellen kiadott rendelete. A katonai puskaművesek, akik jórészt manipuláns őrmesterek — eddig ugyanis ipar igazolvány kiváltása után bátran és szabadon űzhették az ipart, tetemes károkat okozva a polgári puskamüve­seknek. Az ipar ily módon való elnyomását károsnak tartotta a honvédelmi miniszter is, s ezért körrendeletben tiltotta el a katonai puskaműveseket az iparűzéstől. A már megszerzett iparigazolványok bevonatnak — s ezután tilos lesz a katonai puskaműveseknek a nagyközönségtől megrendeléseket elfogadni. — Bestiális nő. Barkaszi Mária 19 éves kis-létai illetőségű nő, ki utóbb K.-Semjénben bátyjánál tartóz­kodott, f. hó 3-án d. u. a k.-semjéni állomáson vonatra ült, hogy H.-Böszörménybe mostoha anyjához utazhas­son. Azonban K.-Semjén és N.-Kálló állomások között a szülési fájdalmak elővették s egy szép fiu gyermeknek adott életet, de az anya, midőn gyermekét megszülte, a csecsemőt a vasúti kupé glozettjébe akarta rejteni, de a kalauz ébersége folytán szörnyű tettét végrehajtania nem sikerült. A nőt Nagy-Kálióba a kórházba szállították, hol mint beteg, gondozás alatt áll. A nagykállói járás főszolgabírói hivatal által ez ügyben a vizsgálat meg­ejtetett. A beteg nő mentségül azzal védekezett, hogy szörnyű tettét azért követte volna el, mert ez esetet ismerősei előtt szégyelte. A csecsemő ép és egészséges. A további intézkedés folyamatba tétetett. — Országos vásárok. A vármegye területén engedélyezett országos vásárok a folyó évben a követ­kező sorrendben fognak megtartatni: Január. Tisza-Polgár 1., Tisza-Dob 6., Dombrád 13., Szent-Mihály 20., Nyír­Bátor 23., Nyir-Bakta 27., Ujfehértó 30. Február. M.-Pócs 10., Nagy-Kálló 13. — Márczius. Nyíregyháza 3-4., Tisza-Polgár 12., Nyir-Bogdány 12., Mándok 17., Kis­Várda 17., Balkány 25., Nyir-Bátor 27. — Április. Nyir­Mada 2., Tisza-Dob 7., Nyir-Bakta 14., Szent-Mihály 22., Nagy-Kálló 24., Rakamaz 25., Dombrád 28., Nyir-Lugos 30., — Május. Mária-Pócs 5., Nyíregyháza 12—13., Nyir-Mada 14., Tisza-Lök 15., Kis-Várda 19. —Juníus Tisza-Polgár 11., Ujfehértó 12., Kisvárda 16., Balkány 24., Nyir Bogdány 25., Nagy-Kálló 26., Mándok 30., Nyir-Bakta 30. — Julius Dombrád 7., Tisza-Lök 10., Szent-Mihály 14., Nyir-Mada 16., Tisia-Dob 28., Nyir­Lugos 30. — Augusztus Vaja 4., Rakamaz 4., Nyir­Bakta 18., Tisza-Lök 21., Mária-Pócs 25., Nyir-Mida 27., Ujfehértó 28. — Szeptember Kis-Várda 1., Nyíregyháza 8—9., Nyir-Bátor 11., Tisza-Polgár 17., Tisza-Dob 22., Tisza-Lök 25. — Október Nyir-Bogdány 1., Nagy-Kálló 2., Dombrád 6., Szent-Mihály !3, Mándok 27., Kis­Várda 27., Balkány 28. — November Nyir-Bakta 3., Rakamaz 3., Nyir-Bátor 13., Ujfehértó 20., Tisza-Lök 27. — Deczember Mándok 1., Nyir-Bogdány 3., Nagy­Kálló 4., Nyíregyháza 8—9., Nyir-Bátor II., Mária-Pócs 15., Nyir-Mada 17., Kis-Várda 22., Balkány 23. — UJ személydíjszabás életbe léptetése a Püs­pökladány—Füzes-gyarmati h. é. vasúton. Ezen vasúton 1902. évi márczius hó 1-én uj személydijszabás lép életbe, mely által a menetdijak némileg leszállittatnak némileg felemeltetnek. Az uj díjszabás, melylyel az 1901. évi márczius hó 1-én életbelépett díjszabás érvényen kívül helyeztetik, a magy. kir. államvasutak díjszabás elárusító irodáj iban (Budapest. Csengery utcza 33. sz.) 20 fillér­ért kapható. — Uj személydíjszabás életbeléptetése aboldva­vőlgyi h. é. vasúton. Ezen vasúton 1902. évi február hó 1-én uj személydijszabás lép életbe, mely által a menetdíjak részint leszállittattak, részint felemeltettek. Az uj díjszanás, melyiyel az 1900. évi január hó 1-én életbelépett díjszabás érvényen kívül helyeztetik, a magy. kir. államvasutak díjszabás elárusító irodájában (Buda­pest, Csengery utcza 33 sx.) 20 fillérért kapható. — „Góbéságok" kaczagtató székely „ históriák és elbeszélések. Irta: Péterfy Tamás. (Budapest. IX. Közte­lek) Ára 2 korona. A Góbéságoknál _ érdekesebb könyv már évek óta nem jelent meg a magyar könyvpiaezon. Azt mondja előszavában az iró, hogy ,sok jóízű história megesett a székely góbék között, miért ne kaczagjon rajta a magyar? . . * Ezeken a tőrőlnietszett zamatos góbétórténeteken csakugyan mulathat az olvasó. Peterfy­nél csodálatra méltó az az eredetiség, közvetlen egyszerű­ség, melylyel előadja kaczagtató történeteit. És ezek a székely históriák sok kedves órát szereznek a magyar olvasó közönségnek. A .Góbéságok' kiállítása szintén eredeti uj. A 160 oldalai könyv igazi magyar borítékba van fűzve. Még a szine is magyar, mert magyar-gyász, vagyis piros-feketében pompázik. A fővárosi lapok kivé­tel nélkül elismeréssel irtak róla. Mi sem tehetünk egye­bet az igazság kimondásánál és elismeréssel szólva: tain­den olvasónak ajánljuk a „Góbéságokat, mint eredeti érdekes kötetet. Hisszük, hogy a .Góbéságok" kónyvked­velőnek mielőbb belekerülnek gyüjteményebe. Ket koro­náért portómentesen megrendelhető az írónál. (Budapest. IX. Kőztelek.) — A vasúton elhagyott tárgyak eladása. Ezen­zennel közhírre tétetik, hogy a vasúti kocsikban és az állomási helyiségekben elhagyott tárgyak u. m. bőröndölt táskák, kalapok, ruha és fehérnemüek, botok, napernyők és esernyők stb. az alább felsorolt állomásokon árveres alkalmával azonnali készpénz fizetés mellett el fognak adatni. Arad állomáson 1903 január 16 d. u. 2 ora, Szeged állomáson 1902. január 22 d. u. 2 óra, Debre­czen állomáson 1903 január 28 d. u. 2 óra. — A magy. kir. államvasutak igazgatóságának értesítése szerint kereskedelemügyi m. kir. Miniszter Ur ó Nagyméltósága rendeletéből a budapest-esztergom­füzitői h. é. vasút tokod — amavőlgy — sárisápi szárny­vonalán fekvő .Tokod rakodó" megálló rakodohelyen a kocsi rakowányi teharáruk fel- és leadása 1901. évi november hó 12-én végképen megszüntettetett, minél­fogva .Tokod-rakodó* ez időtől kezdve megállóhelyi minőségben csakis személy és podgyász forgalomra szol­gál. Az igazgatóság. — Társas vacsora. A jó kedvéről és összetartá­sáról ismeretes .Nyíregyházi lawn-tennis tarsaság" tag­jai folyó hó 8-ikán társas vacsorára gyűltek össze a Korona kistermében. Vacsora után a fiatalság csakhamar tánezra kerekedett, s a kis számú, de kedélyes társaság pezsgő jó kedvvel a reggeli órákig mulatott együtt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom