Nyírvidék, 1902 (23. évfolyam, 1-26. szám)

1902-02-16 / 7. szám

— A nőipariskola felügyelő bizottsága e hó 5-én lariotta inog tanítónő választó gyűléséit. A beérkezett hat pályázat közül a bizottság, — mint minden tekin­tetben legkitűnőbb bizonyítványokkal birót — titkos szavazat utján egyhangúlag C'.esznák Margit kisasszonyt választotta meg. — Paulik .János ev. lelkész, mint a magyarhoni e. Luthertársaság igazgató tanácsának tagja, a nevezett társaság igazgató tanácsi üléseire ma este egy heti tar­tózkodásra a fővárosba utazik, ezen idő alatt dolgait a másik kél lelkész végzi. — Előmunkálati engedély átruházása. A keres­kedelemügyi miniszter a Nagy-Károlytól Mátészalkán át Záhonyig, illetőleg Csapig vezetendő helyi érdekű vasút­vonalra az 1896. évi október hó 9 én C«. Lázár Elemér mérnök, nagykárolyi lakos reszére kiadott és legutóbb 1901. évi november hó 3-án meghosszabbított előmun­kálati engedélynek a Gregersen és liai épitővállalat buda­pesli czégre történt átruházását tudomásul vette. — Álarczos bál. A nyíregyházi iparos-ifjusig önképző egylete 11-én farsang utolsó napjín a Korom szálló dísztermében álarczos-bált rendezett. A Korona bálterme zsúfolásig megtelt tarka-barka mulató néppel. E^y darab Velencze tolongott este 8 órától reggel 6 óráig a tágas teremben. Száz és százféle jelmezben. Fel sem lehetne sorolni. Magyar legény, tót zemberke, bosnyák úr, angol parforce vadász, kínai mandarin, bur harezos, katonatiszt, tűzoltó, gigerli, szikvizes üveg, Paprika Jmcsi, napraforgó, ibolya, pezsgős palaczk, dominó légió, nincs •A', a riporter a melyik papírra tudná sorakoztatni azt a kapráztaló kaleidoszkópot. A mulatság teljesen sikerült. Egyszerre annyian még nem mulatlak a Korona nagy­termében mint az iparos ifjúság álaiczos bálján. A táncz eleinte lehetetlen volt, még a csárdáshoz is alig volt hely. Az ipartestület nagytermében bizonyára aligha fértek volna el Mi még is kifogásoljuk az ipartestület vezető­ségének eljárását, a mely a Koronába küldte s íját fiatal­ságát, mig a testület épülete üresen állt. Ugy értesülünk, hogy ezt az eredményt nem a bál látogatóinak előre remélt óriási szánn, hanem valami egyenetlenség okozta. Ez az állapot veszedelmes. Hibások az öregek, hibások a fiatalok és mi látja kárál ? Az iparosság testületi életének jó hírneve. Az ipartestület tekintélyes iparosokból áll, mesterekből, a kiket a fiatalság környezzen tisztelettel, respektussal. Az ifjúsági önképzőkört a fiatalság képezi, legények. Az iparosság dísze virága, a kikre büszke lehet a testület. Egészet együtt számítanak, hát oszlassák el a diferencziákat és legyenek egyek. Most még a mulatság rendezőihez lesz egy pár szavunk. Az álarczos bálok rendes mizéiiája, hogy az álarcz alatt a legkülönfélébb elemek kerülnek együvé. Az ismeretlenség védelme alatt tiszteletlenül viselkednek, nem művelt társaságba illően. Az ilyen kihívó modorú maszkokat a rendezőség intse le, 'vagy távolítsa el. Nem történt semmi nagyobb hiba a bálon, de nem ártolt volna ha egyes olvadékony figurák érezték volna, hogy a rendezőség fegyelme alatt vannak. A mulatság nagy sikeréből ítélve az iparos ifjúság álar­czos bálja mindég népes és kedvelt lesz, azért ahoz nem szabad gáncsoló szónak férkőznie. Ugyan e mulatságról más kézből a következő tudó­silást vettük: a nyíregyházi iparos ifjak önképző egylete farsang utolsó napja estélyén tartotta meg álarczos-bálját a Korona szállód x táneztermében. A mulatság, úgy erkölcsi mint anyagi tekintetben, várakozáson felül sikerült, inert olyan nagy közönséget, annyi sok, szebbbnél-szebb jeltn.ezt, mint a milyen eztn az estén egyült volt, még aligha látott falai közt a Korona szálló díszterme. A jelénvoltak nagy tzámirál leginkább tanúskodik az a körülmény, hogy a belépti dijak — holott csak 1 korona 20"fillér volt a személyjegy és 3 korona a családjegy — kevés hijján ezer korona jövedelmet hoztak az egyesület pénztárának és hogy meg a negyedik négyest is kétszáz p§,r. • tápczolta ! — Pedig itt nem volt ám „ingyen bor" — igaz,'hogy olyan bic?kanyitogató sem! — mint a folyó hó ^8-án megtartott „Ipartestületi-bálon." Az ifjúság csak őrü'het hogy az ipartestület elnöke, akkor, midőn ré­szökre az ipartestületi táncztermel farsang utolsó napjára odiigérte, következetes maradt önmagához — s igéretét nenl tartotta be, az ipartestületi táneztermet n m en­gedte át; ott ugyan félannyira sem sikerült volna ez a mulatság. A jó Isten tudja! mi lehet az, de mintha az enyészet, a végpusztulás szelleme ü'ött volna tanyát abban az ipartestületi házban, amióta onnan az ifjúsági egylet kiköltözött!! — Nyilvános nyugtázás. A nyíregyházi Takarék­pénztár egyesület a rendőri önsegélyző egylet javára 50 koronát adományozott, fogadja az intézet tekintetes Igazgatósága nagybecsű támogatásáért az egylet nevében kifejezett köszönetem nyilvánítását. Nyíregyházin 1902. február 14. Kertész Bertalan egyleti igazgató. — Köszönet nyilvánítás. A nyíregyházi keres­kedő tanoncz-iskolának — mint eddig minden évben, ugy ez idén is — a nyíregyházi kölcsönös segélyző­egylet 20 koronát; a gazdasági és kereskedelmi hitel­intézet pedig 25 koronát volt szíves adományozni. Isko­lánk iránt tanúsított ezen áldozalkészségökért fogadják ez intézetek tekintetes Igazgatóságai iskolánk nevében kifejezett hálás köszönetemet. Nyíregyháza, 1902. február 13. Ruhmann Andor, ker. a tanoncziskola ig. tanítója. — Halálozás. Santroch Alajost, városi dalárdánk karmesterét s az ág. ev. kántort sul/os csap is érte: édes atyja e hó 14 én, 7(5 éves korában Semilben meghalt. Szentpétery József veresmarti ev. ref. lelkész, folyó hó 10-én, véletlen baleset folytán meghalt. Ifjú nejének az alig pár hónapos asszonynak helyzete igazul meg­rendítő. — Köszönet nyilvánítás. A helybeli gazdasági és kereskedelmi hitelintézet igazgatósága volt szives a női ipariskola részére 35 koronát adományozni, fogadja érte hálás köszönetünket. Az elnökség nevében Szopkó Alfrédné női ipariskolai pénztárnok. — A Peleskei nólárius a törvényszék előtt. A Peleskei nótárius bohózat írójának, az 1866. évi feb­ruár 27-én elhalt Gaál Józsefnek örökösei: néhai Gaál Gyula nyug. színész, Gaál Ede levéltáros nyíregyházi és Gaal Katalin férj. Buttykai Síndirné árvaszéki ülnök neje szőllős-fan<:sikai lakosok két pört indítottak a Magyar színház részvénytársaság ellen szerzői jog bitor­rv v t rí v i i ) { • k lása és 10.000 és 3000 frt. kártérítési összeg megfize­tése iránt. A pörre az szolgáltatott okol, hogy a Ma­gyar színház lészv. társ. 1897. évi november 4-én és 21-én, 1898. évi január hó 2-án minden előzet s enge­dély nélkül előadta Gaál Józsefnek bohozatát a Peleskei nótáriust, a mely az 1887. évi XVI. t.-cz. értelmében, a végrendelet hátrahagyása nélkül elhunyt szerző Szere­lem és Champagnie czimü vígjátékával együtt felperes­rek, mint az elhunyt szerző oldalági örököseinek 50 évig - tehát 1916. évi február 27-éig — kizárólagos tulajdonát képezi. A bc-pörölt színház igazgatósági tagjai Eva Lajos és Rákosi Szidi azzal védikeztek, hogy a darab már közkincset képez s azt bármely színház szabadon, minden előzetes engedély kérése nélkül elő­adhatja. — A megtartott tárgyaláson a budapesti tör­vényszék elrendelte, hogy alperesek kötelesek bizonyí­tani, hogy a Peleskei nótárius immár közkincsévé lett a nemzetnek, s ezt a darabot minden színház előadhatja előz' tes engedély kikérése nélkül. E'inek megtörtén'e ulán fog a törvényszék ítéletet mondani az egyesített két kereset tárgyában. — A nyíregyházi kaszinó 1902. febr. 9-én tar­tóit közgyűlése az egyesület tisztikarát és választmányát ujabb három évre következőleg a'akitolta: elnök: Dr. Meskó László, alelnök: Lázár Kálmán, igazgató: Dr. Trajtler Sámuel, pénztárnok : Martinyi József titkár : Dr. Vietórísz József, könyvtárnok és gazda: Hoffmann Ferencz; választmányi tagok : Bencs László, Bleuer Lijos, BorL-ély Sándor, Geduly Henrik, Halasi János, Kálnay Zoltán, Korányi Imre, Dr. Kovách Elek, Kubassy Gusztáv, Leffler Sámuel, Megyery G»>za, Mikecz D zső, Péchy Gyula, Porubszky Pál, Somogyi Gyula, Sütő •József, Szikszay Pál. Szlaboczky Imre: póttagok: Fejér Barna, Dicsőffy Sándor, Dr. Hoffmann Mór, Haas Ignácz. A számvizsgáló bizottság tagjai ; Fehér Imre, Ferenczi Miksa, Szamuely Aurél. — Köszönet. A „Nyíregyházi Takarekpénztár­Egyesület*, mint minden évben, ugy ez idén is 20 Ko­ron i összeget volt szives „Önsegélyző Egyesületünk" javára kdldeni. Fogadja a nevezett pénzintézet Tekin­tetes Igazgatósága, becses adományáéit, az egyesület neveben leghálásbb köszönetemet. Nyíregyháza 1902. 14. Stoffan Lajos, elnök. — Megfagyott ember. Thomas Glozur galíciai származású nyírcsászári szeszgyári napszámos e hó 6-án részeg állapotban a nyírbátori vasúti vonal mentén megfagyott. — Köszönet nyilvánítás. A nyíregyházi takarék­pénztár egyesület tekintetes igazgatósága a helybeli keres­kedő tanoncz-iskolának 100 koronát volt szives adomá­nyozni. Fogadja ezért a tekintetes Igazgatóság az iskolát fentartó társulat hálás köszönetét. Ruhmann Andor, ig. tanitó. — A helybeli takarékpénztár igazgatósága volt szives a női ipariskola részére 80 koronát adományozni, fogadja érte hálás köszönetünket. Az elnökség nevében Szopkó Alfrédné, női ipariskolai pénztáros. . — Nyilvános köszönet. A nyíregyházi takarék­pénztár egyesület által a n}iregyházi ág, h. ev. iskolába járó szegény gyermekek ruház itára küldött 100 korona segélyért hálás szívvel mond köszönetet az egyház Elöljárósága. — Nyíregyházi helyettes anyaköuyvvezetővé a belügyminiszter Kovács Tibort, Ková.-s Zsigmond hely­beli ügyvéd fiát nevezte ki. — Nyilvános köszönet. Ő tnéltósíga Desscwffy Marianne grófnő a nyíregyházi jótékony nőegylet véd­nöknője évi kegydij fejében a nőegylet pénztárába 200 koronát küldött. Fogadja nagybecsű anyagi támogatásá­ért a hálás nőegylet igaz köszönetét. — Illemhelyek. YVassermann Sámuel és társai kér­vényt adtak be a városi képviselő testülethez, hogy a város különböző részein, de különösen a zöldség pi iczon illemhi lyeket létesítsen. — Köszönet. A nyíregyházi polg. olv. egylet bál ­rendezőségének illetékes tagjai a báli számadásokat f. hó 5-én d. u. 5 órakor vizsgálták felül s 322 koronát, inint tiszta jövedelmet állapítottak meg az egyleti könyv­tár javára. A bál sikerét előmozdító úrnők, m'nt hiziasszo­nyok — kisasszonyok s a megjelent rendezők, a rendező bizottság jegyzője s pénztárosa, ellenőre, fogadják fárad­ságukért bálás köszönetünket. Az elnökség. — Nyilvános köszönet. A nyiregyhizi gazdisági és kereskedelmi hitelinlézet igazgatósága a helybeli fő­gymnásium lápínléztb nek ötven korona adományi jut­tatott üzleli nyereségéből. Az évek óla nyujlolt kegyes adományért a nyilvánosság e'ölt is hálás köszönetet mond a főgimnázium elöljárósága. — Eljegyzés. Humboldt Bál tekintélyes iparos Bécsből, eljegyezte Darabos Idát, Darabos Liszló hely­beli iparos kedves leányát. — Egy kis statisztika. Deczember havában a magyar birodalomban 6251 házasságot kötöllek, a mely számból Horvát—Szlavonországokra IO(J házafság esik. Csupán a magyar anyaorszigokban kötött 6151- házas­ságot véve szemügyre első sorban konstatálhatjuk, hogy az 1901. év deczember hónipji val imivei kedvezőtle­nebb volt a házasságkötésekre mint az 1900. év ugyané hónapja, a mely 6295 párt egyesitelt. A 6lót házas ságkötésből aránylagosan a legnagyobb resz a Tiszán túlra esik, a legkisebb a Dunán innenre. A vármegyék közül aránylag Hajdú vármegyében kötötték a legtöbb házasságot, a legkevesebbet Moson vármegyében. Váro­saink közül a házasságkötések számaránya tekintetében Hódmezővásárhelyé az elsőség, a hol 97 házasságot kö­töttek, mig az utolsó helyet 3 házasságkötéssel Fiume foglalja cl. M igyarországon deczemberben 963 vegyes házasságot kötöttek. A keresztény-zsidó házassagok száma 17, mely számból 11 esetben keresztény vőlegény vett el zsidó leányt, 6 esetben pedig keresztény leány lépett zsidó vől'ígénynyel házasságra. E/.en kívül 1 eset­tan zsidó vőlegény lepett házasságra felekezeten kívüli menyasszonnyal, 2 esetben pedig felekezeten kivüli vő­legény zsidó mennyasszonynyal. A magyar korona orszá­gaiban élve született 55.418 gyermek, halva 1301. Hét « évnél fiatalabb korban 18 393-an, hét évnél idősebb k°J b a%o 2 ff - haltak e 1' s ^ a lapozások összes szama óJ.blS, a népesség természetes szaporodása tehát A számokból Horvát-Szlavonországokra 184 halv a születés, 1476 hét éven alóli. 2871 het even felüli halálozás és 1025 főnyi szaporodás esik Csupán a magyar anyaország népesedését tekintve, azt latjuk, hogy 1901. deczember havában 3566 al több a szaporodás, mint az 1900. év ugyané hónapjában, a nnkor is 2150-el volt több a halálozás, a születés pedig 1416-al kevesebb. Az 1900. év folyamán együttvéve 10o7-el volt több a sziporodás mint 1901-ben. a mikor is 25.743-al volt ugyan kevesebb a halálozás, de keve­sebb volt a születes is, még pedid .6.800-a'. A szüle­tesek aránya deczember hóban legmagasabb volt a Tiszán innen, a legalacsonyabb pedig a királyhágóntuli reszekben. A megyek közül Máramaros vármegyéé az elsőse*, mig az utolsó h'lyre Krassó-Szörény vármegye került. Városi törvényhatoságaink kő ül a születések számaránya tekintetében Kassa áll az első helyen, az utolsón Maros-Vásárhely. A halandóság legnagyobb volt a Dunáninnen, a legkisebb a Duna-Tisza közén. Az egyes megyék kőiül Tencsén vármegye mutatja a leg­kedvezőtlenebb, Vasvármegye a legkedvezőbb arány­számot. Városi törvényhatóságaink közül aránylag a leg­kevesebb híláleset Székesfehérváron tőrtént, a legtöbb Szabadkán. A szaporodás 1 gnagyobb volt a Duna-Tisza közén, a legkisebb a királyhágón!uli részekben .1 megyek közül Szabolcs, a varosok közül Székesfehérvár szaporo­dott legjobban. Krassó-Szörény, Also-Fehér, Háromszék, Hunyad és Kis-Küküllő vármegyékben továbbá Temes­vár és Marosvasái hely városokban a hdál esetek száma felülmúlta a születesekét. Deczemberben a magyar anya­országban 117 oly község volt, a nielyenben a hilá'lo­zások a születéseket ötnél többel multak felül. E ek kö t 21 községben egy születés sem fordult elő, holott a halálozások száma 6-15 közt valtakozott. — Köszvényesek öröme az a kellemes hír, melyet a Zoltán-télé kenőcsről számtalan meggyógyult csuz <s kö ;Zvényes beteg mond. E paratlan kitűnő szer már néhány napi használat után a legmakacsabb c-uzos es köszvenyes bajokat meggyógyítja, inil számos köszönő­levél és több orvosi nyilatkozat bizonyít. Üvegje 2 kor. Zoltán B la gyógytárában Bpesten. — Kegyos adományok a Gégényben (Szabolcs megye) építendő uj ev. ref. templomra: Magyar kir. államvasutak gépgyára Buda pest gyűjlő ivén : Róz-a Mihály 1 korona., Gyárfás 1 k., Kalman György 60 áll , Vajda 40 f., olvashatatlan alairas 60 f., Ebner 50 liH., Blankenstein Alajos 50 f., Belanka György 20 f., Olva— hatlan alairás 20 f., Olvashatlan aláírás 20 f., O.vashil­lan aláírás 20 f., Várady Sándor 60 f., Kozmutza Viktor 30 f„ Böclil Bela 50 f„ Olvashatlan aláírás r>0 f., Köle­les Gyula' 20 f., Hubel 20 f„ Kiss Pal 70 f„ Takács .0 f., Becker 20 f, Olvashatlan alairás 20 f., Bárányi Ár­pád 20 f., Haluii Bela 1 k., Sdudinka 0 to 30 f., Mar­ton Dezső 40 f., Breuir Eivin 50 f., Olvashatlan aláírás 40 f„ Schuszter Iinre 40 r., Nagy Ottó 20 f„ It. L 20 f., Mich 40 f., Krüschol 1-0 f., líólh Rezső 40 f„ Csák.y K. 50 f., Steuer 201'., Győrv 20 f„ Molterer 20 f., Scholtz Géza 20 f., Dörfler Lajos 30 f., Összesen 15 kor. 40 üli. Dr. Vadász Lipót Kisvárda 5 k., Radó Adolf Kisvárda 2 k., Májerszky Barnabás Nyíregyháza 10 k., Csapó Péter téglási ev. ref. lelkész (Szabolcs m.) gyűjtő ivén : Téglási ev. ref. egyház 10 k., C-apó Peter 2 k., Veres Menyhért 2 k., Oláh Gyula 1 k., Ver^-s Vilmos 1 k., Kis Sándor 1 k., Major S.índor 1 k., Kemecsei Bálint 1 k., Deák Imre 1 k., Kálmán Mihály 1 k., Kálmán Sindor 1 k., S. Szabó Miklós 1 k., B. Kis Miklós 1 k„ Szabó Sándor 1 k., Legasi Jó/sef 60 (., Siket József 1. k., Czikó Sándor 40 f„ Kálmán Dániel 40 f., B Kis József 40 f., id. Kálmán Gábor 20 f., C<. Nagy Gábor 40 f., Kovács L íjos 40 f., Kemecsei Sándor 80 fillér. Összesen 29 k. 60 fillér. Erdő-Horváti ref. egyház (Zemplén m.) 40 f.. Makiári ev. ref. egyház (Hevesra ) 4 k., 30 f., Dávid Sándor Nagy Szekeresi ref. lelkész (Szatmár ni) gyűjtő ivén : Isaák Dezső 1 k., Fülep Gáspár 10 f., Fü­lep Mihály 20 f., Sipos Mihály 10 ('., Károly Elek 10 f„ Sipos Zsigmond 10 f., Fülep Albert 10 f., Bigaméry Imre 10 f., N. N. 20 f., N. Szekeresi ref. egyház 50 f.. Dávid Sándor 50 f., Összesen 3 korona. Mikepércsi ref. egyház (Hajdú m.) 2 k., Bodrog-Keresztúri ref. egyház (Zemplén m.) 2 k., Csicseri ref. egyház (U g in.) tOk., Háger Miklós darvai ref. lelkész (Szabolcsra ) gyűjtő ivén: Szombathy Gábor 20 f., Komoróc/.y Lajos 30 f., Llódy Ignácz 20 f., Győry Sándor 30 f., Szabó Lajos 20 f., Kálmándy János 20 f., Kálmándy Lajos 20 fl, Bocz József 10 f., Farkas Lajos izr. 10 f„ El -k Dániel lelkész 5 k., Czövek Karoly r. kath. 20 (., Pethő Dániel 40 f., Irinyi János 40 f„ Pethő Károly 40 f., Komoróczy József 1 k„ Birlha József 20 f„ Lefkovics József izr. 20 f„ Gál András 20 f„ Birlha Gábor 20 f., Kereszlury Sándor 1 k., Összesen 11 koroua. Szobonya József jármi-i ref. lelkész (Szatmárm.) gyűjtő ivén : Szobonya József 1 k., D.TPeskey Balint tanító 1 k., Kulin Ignácz 50 f., Kis Mihály 20 f., Szilágyi Miklós 10. f., Doka Gyu'a 10 f., Beczei László 10 f., Bijajthiné 10. í., Szondy Miklós 10 f., Szondy Zsigmondné 10 f, Kalmár István 10 f., Doka Ferencz 10 f.. Zsidai Imre 20 t\, Győrli An Írás 10 L, Sarka Sámuel 5 f., Bereczky József 6 í., Ku'in Miklós 50 f„ Kulin Sándor 50 f., Pócsik Endréne 10 f., Összesen 5 kor. Kisujva'vi ref. egyház (Ksztei • gom. m. 1 korona Törökszetmiklósi református egyház (Szolnokul.) 4 korona., Kékesei ref. egyház (Szabolcsin.) 3 korona. 50 fillér., H íjdu-Szoboszlói relormatus egyház 4 korona, Alistáli reform, egyház (Pozsonyin. 6 rk. 32 f., S/.ilágy-Patini ref. egyház (Szilágym.) 2 k , Antalfalvi járási takarékpénztár rt. (Torontálm.) 2 k., Rudóbányai községi hitelszövetkezet (Borsodm.) 2 k., Budapesti-marha vásártéri vásári pénztár rt. 5 k., Rima­murány-Salgótarjáhi vasmű rt. 20 k. Franklin társulat Budapest) 5 k., Kapolnás-nyeki segélyegylet (Fejérm.J 1 k, Nagy-Kőrösi ref egyház (Peslm.) 6 k., Köros­ladányi községi hitelszövetkezet (Békésm.) 4 k., Nagy­Rábéi ref. egyluz (B liarm.) 2 k., Alcsuti s egélyegylet (Fejérm.) 5 k. ; Kálmán Dezső ujfehértói ref. lelkész (Szabolcsm.) gyűjtő iven : Ujfehértói ref. egyház 3 k., Ujfehértói takarékpénztár rt. 2 k., Kálmán Dezső 1 k., Mezőssy Béla 5 k., Kálujánczhey Menyhért 1 k., Nariasy

Next

/
Oldalképek
Tartalom