Nyírvidék, 1901 (22. évfolyam, 1-52. szám)

1901-05-12 / 19. szám

Hivatalos melléklet a „Nyirvidék" 19Q1. 19-ik BiAmAhoi. 10215—1901. K. Szabolcsvármegye alispánja. A községek elöljáróinak. Az utóbbi időben több vidéken észleltelett, hogy a hazai gazdasági munkásokat egyes engedélylyel nem biró közvetítők a tavasu és nyári munka időre külföldre szerződtetik. Amennyiben az országban is szükséges munkaerőnek ilyen elvonása közgazdasági hátránynyal jár, anélkül, hogy az idegen földön rendszerint megcsa­latkozott munkásoknak előnyt nyújtana: felhívom, hogy figyelmet fordítsanak arra, hogy egyfelől a gazdasági munkás közvetítői intézmény mű­ködésének igénybe vételével a munkások az ország terü­letén nyerjenek alkalmazási, másfelől pedig, hogy az engedélylyel nem biró közvetítők ellen a 11180—99. eln. számu földmivelésügyi miniszteri rendelet 12. §-a alapján a kihágási eljárás folyamatba tétessek. Az egyes törvényhatóságokban működő tőrvény­hatósági munkás közvetítők névjegyzékét azzal, hogy gazdasági munkás közvetítésre magán egyének eddig engedély egyáltalán ki nem adatott — közlöm. A) Vármegyék: Törvényhatóság Abauj-Torna, köz­velilő a gazd. egyl. titkár, törvh. Alsó-Fehér, közv. (Ideigl. felmentve), törvh. Arad, közv. Láhne Hugó (Arad), lörvh. Árva, közv. Breicha László, törvh. Bács-Bodrog, közv. Léderer Pál, törvh. Baranya, közv. Orbán Máron, törvh. Békés, közv. Bertóthy István, törvh. Bereg, közv. Stenczel Mihály, törvh. Besztercze-Naszód, közv. László Zoltán, törvh. Bihar, közv. Weingártner Andor, lörvh. Borsod, közv. Vérlessy Tivadar, törvh. Bars, közv. Szabó Lajos, törvh. Brassó, tőrvh. Csanád, közv. Tőkey Jenő, törvh. Csík, lörvh. Csongrád, közv. Dr. Cicatricis Lajos, tőrvh. Esztergom, kőzv. Thuránszky Lajos, lörvh. Fejér, közv. Balassa Sándor, tőrvh. Fogaras, tőrvh. Gömör. közv. Lengyel Iván, törvh. Győr, tőrvh. Hajdú, kőzv. Nemes Zoltán, tőrvh. Háromszék, közv. Bálint Dénes, törvh. Heves, közv. Baranyai István, törvh. Hont, közv. Horeczki Hunyad, közv. Slrausz Nándor, törvh. JásJHBKun-Szolnok, közv. Marik Béla, lörvh. Kis-Kükűllő, ^Vh. Kolozs, közv. Dr. Paulik Sándor, törvh. Komárom, közv. Ágoston Miklós, törvh. Krassó­Szörény, kőzv. Klein György, törvh. Liptc, kőzv. Schvartz Árpád, tőrvh. Máramaros, közv. Badzey Liszló, tőrvh. Maros-Torda, közv. Pokorny Géza, törvh. Moson, közv. Hegyi Miklós, lörvh. Nagy-Küküllő, kőzv. Gresz Béla, lörvh. Nógrád, kőzv. Kossutzky Emil, törvh. Nyitra, közv. Dobcsányi István, törvh. Pest-Pilis-Solt-Kiskun, közv. Serfőző Géza, törvh. Pozsony, törvh, Sáros, közv. Berzeviczy Elek, tőrvh. Somogy, kőzv. Pete Lajos, törvh. Sopron, közv. Dr. Meslerházy Ernő, lörvh. Szabolcs, közv. Kertész Bertalan, lörvh. Szatmár, közv. Poszvék Nándor (1. Szalmár), lörvh. Szeben, kőzv. Dobák Antal, lörvh. Szepes, közv. Nagy Pál, törvh. Szilágy, közv. Nyárádi László, tőrvh. Szolnok-Doboka, közv. Gajzágó László, törvh. Temes, közv. Szandház Fermcz, törvh. Tolna, közv. Molnár József, lörvh. Torda-Aranyos. kőzv. Székely László, törvh. Torontál, közv. Márton Andor, törvh. Trencsén, kőzv. Petrás Károly, lörvh. Turócz. közv. Keviczky Imre, törvh. Udvarhely, közv. Ádám Albert, törvh. Ugocsa, kőzv. Gottesmann Lipót, lörvh Ung, kőzv. Brujmann Károly, tőrvh. Vas, kőzv. B. ke Antal, törvh. Veszprém, tőrvh. Zala, kőzv. Grűner Lajos, tőrvh. Zemplén, közv. ifj. Fedák István, törvh. Zólyom, közv. Ferenczy Ödön. B) Városok. Törvényhatóság Arad, közvetítő fel­mentbe, tőrvh. Budapest, tőrvh. Baja, közv. Gyorgyevi y Miklós, tőrvh. Debreczen, közv. Király Gyula, tőrvh. Győr, közv. felmentetett, törv. Hódmező-Vásárhely, közv. Szatmári Tihamér, törvh. Kassa, kőzv. Juhász Mór, törvh. Kecskemét, kőzv. Fűvessy Imre, tőrvh. Kolozsvár, kőzv. Kossá Elemér, törvh. Komárom, törvh. Maros­Vásárhely, törvh. Nagy-Várad, közv. Fassie Sándor, törvh. Pancsova, közv. Bogdanos János, törvh. Pécs, közv. Városi III. aljegyző, törvh. Pozsony, kőzv. Lein­wather György, lörvh. Selmeczbánya, tőrvh. Sopron, közv. felmentetett, törvh. Szabadka, közv. Vojnils Béla, lörvh. Szatmár-Németi, közv. Pethő György, tőrvh. Szeged, közv. PálfTy József, tőrvh. Székes-Fehérvár, közv. Tamásfi Gyula, tőrvh. Temesvár, közv. Bandi Rezső, törvh. Újvidék, törvh. Versecz, közv. Kehrer Béla, tőrvh. Zombor, kőzv. Latinovics Szaniszló. Nyiregyháza, 1901. május 5. Alispán helyett: Mlkecz Dezső, főjegyző. 96-1901. EB. Olvastatott a földmivelésügyi magy. kir. miniszter 596,901. számu .pályázat erdősítési jutalmakra* czímfi leirata. Határozat. A földmivelésügyi magy. kir. miniszter 596 901. sz. pályázati hirdetménye a vármegyei hivatalos lapban közzé tétetni rendeltetik. Miről a debreczeni kir. erdőfelügyelő 71|2—1901. sz. javaslatára hivatkozással s községi elöljáróságok a .Nyír­vidék* ulján a miniszteri leirat közlése melleit értesít­tetnek. Kelt Szabolcsvármegye erdészeti albizottságának Nyíregyházán, 1901. év április hó 15-én. Dr. Meskó László, alb. elnök. 59G—4901. sz. Pályázat erdösitési jutalmakra. Az országos erdei alapból — a magasabb hegy­ségek fensikjainak, tetőinek ác gerinczeinek. vagy meredek oldalainak s közgazdasági érdekből erdészetileg művelendő oly lerületeknek beerdősitésére, melyeken hegyomlások, hó vagy kőgörgetegek megakadályozása, szélvészek és vizek rombolásának, valamint a futóhomok tovább terje­désének meggátlása végett az 1879. évi XXXI. t.-czikk 165. §-ában megjelölt erdősítés közgazdasági szempont­ból szükséges, — a folyó évre hat nagy jutalmat é« tizenkét elismerő jutalmat tűzök ki, és pedig: két első­rendű nagy jutalmat egyenként 1000 koronára, két másodrendű nagy jutalmat egyenként 800 koronára, két harmadrendű nagy jutalmat egyenként 600 koronára, három elsőrendű elismerő jutalmat egyenként 500 koro­nára, három harmadrendű elismerő jutalmat egyenként 300 koronára, három negyedrendű elismerő jutalmat egyenként 200 koronára. Versenyre bocsátlutók mindazok az erdősítések, a melyek a folyó évben nem állami költségen foganatosítva lettek, még pedig a nagy jutalmakra, ba egy tagban legalább 25 (huszonöt) k. holdra, az elismerő jutalmakra pedig, ha egy vagy kél lagban legalább 10(liz) k. holdra terjednek. Versenyezhetnek erdőbirtokosok, birtokos testületek, polgári-, egyházi- vagy úrbéres községek s illelve erdő­tisztek, kiknek költségén s illetve kiknek lanácsa szerint és felügyelete alall az erdősítés teljesittelett — feltéve, hogy a jutalom odaítélésének idejében azok az újból létesített és jutalmazott erdőnek még birtokában vannak, illetve az erdötiszti minőségben kezelik s az erdősitett területet a beerdősités biztos sikerének elősegilese vegeit a folyó évtől vagy az első munkálatoktól kezdve a jutalom odaítélésének idejéig állandóan gondozták, a versenyző területen netalán pótlólag szükséges ujabb erdősítési munkálatokat is évenként foganatositolták s a létrejövő erdőnek az erdőtörvény 2., illetőleg 4. g-a szerint való kezelése iránt intézkedtek. A jutalmak az 1906. évben fognak odaitéltetni s a jutalomdíj kélharmadrésze az erdősítés költségeit viselő erdőtulajdonost, egyharmadrésze pedig az erdősítést telje­sítő erdőtisztet fogja illetni. A jutalmakat az országos főerdőmesler vagy helyet­tesének elnöklete alatt erdőlisztekböl alakított öttagú bizo'.tság ítéli oda az erdősilés sikerének beigazolása ulán a teljesített erdősítés közérdekű becsének sorrendje és minősége szerint. A biraló-bizottság ítéletének alapjául szolgálnak az illetékes közig, erdészeti bizottságnak s illetve a kir. erdő­felügyelőnek a versenyre bocsátott erdősítések felett adott javaslatai c-s a biráló-bizottság részéről esetleg teljesítendő helyi szemlék. A kik a kitűzőit jutalmakra pályázni kívánnak, azok a folyó év tavaszán törlénő erdősítést legkésőbb folyó év julius hó végéig, a folyó év őszén törlénő erdősítést pedig legkésőbb folyó évi deczember hó 2í>-ig az erdősítés helyé­nek, telekkönyvi számának, a terület nagyságának (k. hol­dakban) az erdősítésre használt fanemek, illelve fanemek­nek s utóbbi esetben azok elegyarányának pontos meg­jelölése melleit nalam jelentsék be. A pályázati fel­tételek meg nem tartása a versenyből való kizárást vonja maga utan. Budapest, 1901. évi január hó. M. kir. földmivelésügyi miniszter. 93-1901. EB. Pozsonymegye erdészeti albizottságának 466 900. e. b. Hauptvogel Ignácz kenüleli erdész elvesztett eskü­bizonyilványánuk megsemmisítése tárgyában hozott hatá­rozatát megküldi. Határozat. A megküldöli határozat járási főszolgabirák, Nyir­egyhaza város polgármestere es községi elöljáróságokkal a .Nyírvidék* ulján oly felhívás mellett közöltetik, hogy az esetleg feltalált eskü-bizonyítványt e határozat szalu­jára hivalkozá.-sal terjesszek be. A bizottság jegyzője utasiltatik a megsemmisített bizonyítványnak a nyilvántartásba vezetésére. Miről a debreczeni kir. erdőfelügyelő 52 6 — 1901. száinu javaslatára, továbbá a bizotlság jegyzője,||járási főszolgabirák, Nyiregyháza város rendőrkapitánya, köz­ségi elöljáróságok a .Nyirvidék* ulján a jelzett határozat közlése mellett értesíttetnek. Kelt Szabolcsvármegye erdészeti albizottságának Nyíregyházán, 1901. évi április hó 15-én tarlott üléséből. Dr. Meskó László, alb. elnök. 46G—1900. szám. Pozsony vármegye közig. erd. bizottságától. A kir. erdőfelügyelőség javaslata Hauptvogel Ignácz erdőtiszt eskületételi bizonyítványának hatályon kivül helyezése tárgyában. Határozat. Herczeg Palffy Miklós malaczkai hitbizományi uradalmában alkalmazva volt Hauptvogel Ignácz kerü­leti erdész nyugalomba vonulván, a részére 1881. évi február hó 28-án 52. szám alatt kiállított eskületételi bizonyítványt a bizotlság hatályon kivúl helyezi, az erdőtisztekről vezetett nyilvántartásban való megfelelő bejegyzést elrendeli és erről a kir. erdőfelügyelőséget, valamint az összes törvényhatóságok erdészeti bizott­ságát értesíti. Pozsonyvármegye közigazgatási erdészeti bizott­ságának, 190Ö. évi deczember hó 31-ik napján tarlott üléséből. Wcmpa, elnök. Differt, előadó. 7702—1901. K. Szabolcsvármegye alispánja. A községi elöljáróknak. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 9054—901 sz. rendeletét közhirré tétel végett közlöm. Nyíregyháza, 1901. áprlis 4. Alispán helyett: Mikeez Dezső, főjegyző. (Másolat a 7702—901. K. számhoz.) Magyar kir. kereskedelemügyi miniszter. 9654IVII1. sz. Rendelet a sörös palaczkok hitelesítésének elhalasztása tárgyában. 1899. évi márczius hó 15-én 6523. sz. a. kiadott ren­deletem IS. pontja szerint folyó 1901. évi julius hó l-től vendéglőkben, korcsmákban és egyébb nyilvános helyeken a sörös palaczkok csakis korona bélyeggel hi­telesítetten használhatók. Miután azonban a sör és üveg­ipar érdekében szükségesnek mutatkozik ezen rendelkezés elhalasztása, mert egyrészt a sörfogyasztás keretében a meglevő palaczkkészlet értékesítendő, másrészt a túl­nyomó részt újból készítendő palaczkok előállítására hosszabb idő szükséges, elhatároztam, hogy a fenti ren­delkezés hatályba léptét ezennel elhalasztom, azaz a sörös palaczkok hitelesítetlen való használata kötelezett­ségét 1903. évi január hó l-lől kezdődőleg állapítom meg. Budapest, 1901. márczius hó 21 én. Hegedűs s. k. 10(42—1901. k'. Szabolcsvármegye alispánja. Járási föszolgabiráknak. Nyíregyháza váró* polgár­mesterének és a községi elöljárókuak. A nagy kallói járás főszolgabirájának 5388—901. sz. a. beterjeszteti körözvényét szabályszerű közhirré télel végett közlöm. Nyiregyháza, 1901. május 4. Alispán helyett: Mlkeci Dezsó, főjegyző. Szabolcsmegye nagykallói járás főszolgabiróságálói. 5388—901. K. Körözvény. Szakolyi lakos Szentmiklossy Sándor tulajdonat kepező 2 darab saját nevelésű 2 éves pej kancza csi­kója, egyike sárgás fakó elszaladt és azóla fel neiu talál­ható — köröztetik. Nagy-Kálló, 1901. május hó l-én. Zoltán, főszolgabíró. 9735—1901. K. Szabolcsvarmegye alispánja. A nyírbátori járás főszolgabirájának 4413— IttOI. szám alatt beterjeszted körözvényét szabalyszerü köz­hírré (étel végett közlöm. Nyíregyházán, 1901. április 29-én. Alispán helyeit: Mikeez Dezső, főjegyző. 4413—1901, K. Körözvény. Nagy Lijosné lunyogi lakos panaszolja, hogy f. évi április hó 22-én a maté-szalkai országos vásár alkal­mával Szabó Sándor kocsordi lakostól vett egy darab 7 éves daru szőrű tehene egy drb. nyolez beles üsző­bornyuval tőle elszaladt. Nyir-Bátor, 1901. április 26. Dr. Leövey Elek, főszolgabíró. 9781 —1901. K. Szabolcsvármegye alispánja. A nagykállói járás főszolgabirájának 5243 — 901. szám alatt belerjesztett körözvényét szabályszerű köz­hirré létei végett közlöm. Nyíregyháza, 1901. április hó 30. Alispán helyeit: Mlkecz Dezső, főjegyző. Szabolcsmegye n.-kállól járás főszolgabiroságától. 5243—901. K. Körözvény. Napkori, leveleki tanyai lakos Baróczi Péter tulaj­donát képező egy darab l', 4 éves pej csődör, homlokait csillag és egy lty, éves sárga kancza csikója folyó évi ápril 22. éjjel a tanyáról elbitangolt — köröztetik, fel­találás esetén ide jelentendő. Nagy-Kálló, 1901. ápril hó 27. llorkovics, szolgabíró, főszolgabíró h. t. 3740 —1901. K. Szabolcsvármegye alispánja. A in. kir. belügyminiszter ur 18908—901. szám alatt kelt körrendeletét szigorú alkalmazkodás és mihez­tartás végett másolatban közlöm. Nyíregyházán, 1901. április 18. Alispán helyett: Mikeez Dezső, főjegyző. (Másolat.) M. kir. belügyminiszter 18908—IV.-a. sz. Körrendelet valamennyi vármegyei törvényhatóság­nak. Azon előfordull eset alkalmából, hogy Liptóvár­megye Okolicsní községben a községi régi használaton kivül helyezett pecsétnyomója illetéktelen kezekbe jutott, s annak felhasználásával a nevezett községbe egy magán fél czimére érkezeit postai utalvány kifizetésénél a fél aláírását és azonosságát igazoló községi előijárósági hi­telesítő záradék meghamisittalott — felhívom a törvény­hatóságot, hogy a halósága területén létező községekit szigorúan utasítsa, miszerint a netalán kinlevő érvény­telen községi pecsét nyomókat haladéktalanul vonják be, jövőben pedig valahányszor a község pecsétnyomója megváltozik, az érvénytelen pecsétnyomót eselről-esetre vonják be, továbbá az érvényes pecsétnyomókat akként őrizzék, hogy azokhoz illetéktelen egyén ne férhessen. Budapesten, 1901. évi április hó 4-én. A miniszter he­lyett: Széli Ignácz, s. k. államtitkár. 9633—1901. K. Szabocsvármegye alispánjától. A m. kir. belügyminiszter 24150/V—e. számu rendeletének másolatát tudomásul vétel és miheztartás végett kiadom. Nyíregyháza, 1901. április 28-án. Alispán: helyett Mlkecz Dezső, főjegyző. (Másolat.) 9633. K számhoz. Magy. kir. belügy­miniszter 24150/V—e. Körrendelet valamennyi vármegyei és városi törvényhatóságnak. Felhívom a törvényhatóságot, hogy a közegészség szempontjából kiváló fontossággal biró sütőműhelyekct, valamint az ezekben használt edényeket és eszközöket, a földolgozandó anyagokat és ipari készítményeket, úgyszintén a munkásokat illetőleg egészségügyi hatóságait és közegeit a közegészségügyi és köztisztasági szempontokból oly annyira szükséges szabályok szigorú és pontos betartására és ellenőrzésére a váratlan műhely vizsgálatok és szemlék elrendelése és szaporítása mellett haladéktalanul utasíttassa és időközön­ként figyelmeztesse. Budapeslen, 1901. évi április hó 23-án. A miniszter helyett: Oulner, sk. államtitkár. 10063—1901. K. Szabolcsvármegye alispánja. A nyirbogdányi járás főszolgabirájának 3120/901. sz. a. kelt körözvényét szabályszerű közhirré tétel végett közlöm. Nyiregyháza, 1901. május 4. Alispán helyett: Mlkecz Dezső, főjegyző. Nyirbogdányi járás főszolgabírói hivatala. 3120—1901. K. sz. Körözvény. Szőllősi András ibronyi lakos a tulajdonát képező 1 drb. 2*/« éves barna szőrű herélt lóról (homlokán néhány fehér szőr) Demecser községben 1899. évi augusztus hó 1 l-ikén 671 községi, 92271 törvényhatósági szám alatt kiállított járlatot ösmeretlen helyen elvesztette, megsemmisítés végett köröztetik. Kemecse, 1901. évi április hó 30-án. Krasznay Péter, főszolgabíró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom