Nyírvidék, 1901 (22. évfolyam, 1-52. szám)

1901-01-20 / 3. szám

<4 N Y T R V I D É K — Á Sóstó lürdö bérletére Tolnai Sándorral kötött bérleti szerződést a képviselőtestület jóváhagyta. — A nölparlskolában a második félév február elsején veszi kezdetét. Ugyanakkor újból kezdődik a fehérnemű és ruhaszabászati tanfolyam Felkérem mind­azokat, kik valamelyik tanfolyamon rész'venní akarnak, hogy febr. elsejéig beiratkozzanak, mert azon tul már rendkívüli tanulók sem vehetők fel. Kégly Szeréna igazgató. — Oyászrovat. Vettük és mély részvéttel közöljük a következő gyászjelentést: Tester Lajos és neje, Kálmán és Tónika ugy a maguk, mint a rokonság nevében fájdalomtól megtört szivvel jelentik, kedves fiók s a jó testvér ifj Tester Lajos III. oszt. gimn. tanulónak folyó hó 17-én d. u. 6 órakor néhány órai betegség után, életének 13. évében történt elhunytát. A kedves halott tetemei folyó hó 19-én d. u. 2 órakor fognak az ev. ref. vallás szertartása szerint a vasút melletti sírkertbe örök nyugalomra tétetni. Nyíregyháza, 1901. január 17. A béke angyala lebegjen feletted! — A temetésen testü­letileg vett részt a helybeli főgimnázium tanári kara és tanuló ifjúsága. — Több hazafiságot. A nyíregyházi tivegkeres­kedók nómet szövegű értesítést kaptak az ,Uugarit>che Aet«Gesell. fQr Glasindustrie, Trebu^a Fejérpatak* ezég­tő', amelyben ez a magáról megfeledkezett társaság tudatja az üveg árán»k felemelést. Elvárjuk az érde­kelt kereskedőktől, hogy a velük üzleti összeköttetés­ben álló czéget figyelmeztetni fogják hazafias kötelec­ségére. — Bur barátok Paszabon. Négy megtermelt paszabi legény, midannyian kiszolgált altisztek, megjelentek a napokban a vármegye alispánja előtt s elmondták, hogy ők ki akarnak menni a burokhoz, hogy velük együtt harczoljanak az angolok ellen. Az alispán ur megdicsérte a derék legényeket, de meg is mondta nekik egyszersuiint, hogy oda most nem lehet kapni útlevelet, mire azok ki­jelentették, hogy kimennek ők a nélkül is. Isten segítse őket! — Gymuásiuuti hangverseny. Mint már jelez­tük, a nagy-kállói m. kir. állami gymnásiuin hangver­senyt rendez. Az előkészületek már javában folynak, s ugy halljuk, hogy a köstnség körében mindinkább foko­zódó érdeklődéssel várják az időt, melyben e derék tan­intézet tanulói a publikum elé fognak lépni, hogy meg­mutassák, hogy a komoly tudományokkal való foglal­kozás mellett a szépművészetek iránt is van fogékony­ságuk. Bizonyán nem egy szülőnek fog örömkönny ragyogni szemeiben, de még a tanügy igaz barátai sem maradnak megilletődés nélkül, ha a j >vö zsenge cseme­téit, a haza reményeit a különben szigorú iskolai fegye­lem légkörében, tanáraik tapintatos vezetése mellett a társadalommal való eme szép érintkezésre alkalmas szereplésükben látni fogják. És nagyon jól van ez igy. Szükséges is, hogy az iskola és társadalom minél szoro­sabban simuljon egymáshoz, mert csak egymás kölcsö­nös támogatásaival közelíthetők meg az Ideális czélok, melyek culturális téren, hazánk felvirágoztatására vannak hivatva. Lelkünkből óhajtjuk mi is, hogy városunkban is minél nagyobb szeretettel és lelkesedéssel karolják fel e különben minden pontjában kellemes szellemi szóra­kozást és tanulságos élvezetei nyújtó hangversenyt ; hiszen a legnemesebb czél vezeti annak rendezőségét, i. a szegény tanulókat segélyző deák-alap gyarapítása. Az előadás Nagy-Kállóban a gymnásiumi tornacsarnok­ban f. hó 26-án szombaton lesz 7 '/, órakor, melyre a tanügy iránt érdeklődő közönséget ez uton is tisztelet­tel meghívja a rendezőség. A hangverseny műsora a következő: 1.) Hymnus. Előadja az ifusági énekkar. 2.) A haza. Irta Pósa Lajos. Szavalja Szabó Béla I. o. t. 3,) Szabó Viola úrhölgy zongorajátéka 4.) Kuruczdallok. Káldy Gyulától. Énekli az ifjúsági énekkar. 5.) Mátyás deák. Vígjáték 1 felvonásban. Irta Kisfaludy Károly. Személyek: Upor László főispán: Oláh Jenő III o. t. Turu Márton őregbiró: Székely Sándor III. o. t. Kántor: Levendovszky Sándor III. o. t. Kisbíró Pető Sándor IV. o. t. Mátyás deák: Jvbbágy Kál nán IV. o. t. Helyárak: Személyjegy I. helyre 1—5 sorban 1 korona őO fillér; II. helyre 6—12 sorban 1 korona. Állóhely 60 fillér. Jegyek előre válthatók Sarkady József ur könyvkereske­désében, es az előadás napján este a pénztárnál. — Műkedvelőt előadás. A nyíregyházi iparos iíju­ság derék önképző egylete január 13-án este jótékony ­czétu műkedvelői előadást tartóit. A közönség érdeklő­dött az előadás iránt és az egyleti helyiség nagy termét szépen megtöltötte. Színre került egy — minden jó, ha a végén ja — czimü 2 felvonásos vígjáték és — a hátas tág közvetítő stellem — czimmel egy rövid bohózat (Irta egy egy­leti tag.; Városunkban a legagilisabb egyesületek egyike az iparos ifjúság ónképzö-egylete. A vezetőség és a tagok önzetlenül szolgálják az egylet érdekeit. Alig jáiszák el az egyik színművet, már folynak az előkészületek a uiásikra és hogy a műkedvelői előadás milyen hatalmas eszköze a művelődésnek az kóztudoinásu. A nyíregyházi iparos közönség büszke lehet ifjúságára, mert azt a mit ók elérnek keves város iparos ifjúsága mutathatja fel. Az iparos egyletn k kötelessége az ifjúság önképzőköré­nek érdekeit támogatni, sőt megvédni. A hol ennek az egyletnek az érdekei csorbát szenvednek, ott maga ellen vetkezik az iparos egylet. Reméljük, hogy ezek a homályos­nak tetsző szavak illetékes helyen világosak lesznek és a nemes czélra törekvő önképzőkört nem fogják ott korlátozni és czéljában akadályozni, a hol támogatást remélhetne. Az egyleti helyisegben annak van igazán helye, a ki az önművelés nemes szándékával keresi fel azt, elvégre tartlizni meg kaláberezni ha már a polgári olvasó egyletben nem érzik jól magukat az urak, lehet a vendéglőkben és korcsmákban is, de ha az ifjúság lest a korcsmákra utalva, mert otthonából kitavarták, a pótolhatatlan hibáért sőtbünértlesz e kit kérdőre vonni? Tessék ezen gondolkodni! Ismerjük az iparos egylet komolyan és önzetlenül gondolkodó vezetőit, bizunk : erélyukben és igazságosságukban, reméljük, hogy fog módot találni az egyenetlenkedéa sötét felhéi szetoszla- , tására. Kötelessége maga iránt is, de nagyobb köteles­sége ifjúsága iránt, a mely ifjúság tagjai közt az önmű­velés már eddig is igen szép nyomokat hagyott. Visszatérve a sikerült előadásra közöljük a derék szereplők névsorát. ,Minden jó, ha a végén jó' Vígjáték 2 felvonásban irta Moniaux E. Személyek : Damoiseau, gazdag magánzó Bán Lajos ur. Eglantine, leánya Janousch Mariska k. a. André, fialal ur Varga György ur. Bonifácz, inas Djku­pil Gyula ur. Törvényszolga %*. Kert sz %* Zs . .. inas V- Ezt követe: , A házasság közvetítő szellem'. Bohózat 1 felvonásban. Irta egy egyleti tag. Személyek: Bátorfy M., hivatalnok Bán Lajos ur. Jolán, Piroska, leányai Janou ch Matild k a. és Janousch Mariska k. a. Erzsi, szakácsné Suták Róza k. a. Géza, Jenő, fiatal urak Dokupil Gyula ur és Varga György ur. Rezesi Árpád Kőnig Sándor ur. Bogarószki Szaniszló Friedmann Simon ur. — Szentkirályit elfogták. Dr. Szentkirályi Sándor szilencziumos ügyvédet, ki legutóbb dudák Károly városi tiszti ügyész irodájában volt alkalmazva s e minőségében több mint 5000 koronát elsikkasztott és megszökött, Szegeden elfogták s a nyíregyházi kir. törvényszék fogházába kisérték Az elsikkasztott pénzből 6 korona 40 fillért találtak nálla. — A katonai irodák Ügynökei. A honvédelmi miniszter a katonai kedvezmények kieszközlése czéljábol egyes szédelgő s a közönség niegkároíitását czélzó ügy­nökök üzelmének megszüntetése végett a következő rendeletet adta ki: A székes fővárosban és a vidéken, minden hatósági engedély nélkül keletkezett u. n. ka­tonai irodák ügynökei szerte bejárják az országot s a tájékozatlan és hiszékeny népet s különösen pedig a főldmivelő osztályhoz tarlozo egyéneket megzsarolják oly módon, hogy elhitetik velük, miszerint az ő köz­vetítésük ós befolyásuk réven az illetők vagy hozzá­tartozóik a hadkötelezettség és katonai szolgálat tel­jesítése körül kedvezményben vagy könnyítésben fog­nak részesülni még akkor is, ha arra semminemű tör­vényes igényűk nincs is. Ezen ügynököknek sikeralt is nem egy esetben egyeseket jelenlekcny százakra rugó összegek erejéig megzsarolni. A nagy közönségnek figyel­meztetése és ez uton az említett üzelmeknek megszüntetése végett igénybe vettem már a hírlapokat; de miután ebbeli ligyelrneztetésem nem minden hírlapban látott napvilágol, szükségesnek tartom a törvényhatóságot felhívni, hogy az említett katonai irodák ügynökuinek üzelmeire a nagy közönséget a legkiterjedtebb módon tigyelmezte.sü és óva intse, hogy azok közbenjárását, miután annak semmi foganatja nem lehet; igénybe ne vegye, hanem hogy a hadkötelezettség vagy katonai szolgalat teljesítése körül törvénycsen megengedhető valamely kedvezmény vagy könnyítés kérelmezé.-énél mindenkor az illetékes közigaz­gatási hatósági közegekhez forduljon. Felhívom továbbá a törvényhatóságot, hogy a közigazgatási közegek az emiilett ügynökök működését éber figyelemmel kísérjék és adandó alkalommal ellenök a törvényes lépéseket azonnal tegyek meg, végül, hogy az illetékes kö/.igazgatási közegek a folyamodó feleknek a hadkötelezettség vagy katonai szolgá­lat teljesítése körül a törvények és szabályok szerint meg­engedhető valamely kedvezmény iránti kérelmeiket kése­deleni nélkül azonnal intézzék el, ez lévén egyik leg­liatályosabb módja annak megakadályozására, hogy a közönség illetéktelen közbenjárok segdyét igénybe vegye. — A nyírbátori izr. nőegylet saját pénztára javára január hó 26-án az ottani nagyvendéglő díszter­mében zártkörű lánczestélyt rendez. Családjegy 6 kor. személyjegy 3 kor. Felülfizetés,-k köszönettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Kezdete este 9 órakor. A hölgyek kéretnek egyszerű öltözékben megjelenni. A nyíregyházi bérkocsik díjszabályzata. A rendőrkapitányság által 20181900. sz. a. megállapított díj lételek. Az árak korona értékben. 2 fogatú f i fogatú T • 1 y i gá • 1 "I 2 utastól Vasúti állomásig vagy vissza . . | 1.20 80 40 60 9 órán túl este , 1.00 1.20 Sóstóra vagy vissza . . ... . oda és vissza 3 órai időzésssel 3— -2.— 1.— 1.60 Sóstóra vagy vissza . . ... . oda és vissza 3 órai időzésssel 3.60 1.60 2.40 minden további 1 óra után . . 80 60 40 40 Vásártérre vagy vissza .... 1.— 80 40 60 oda és vissza 1 órai időzésseí . . 1.60 1.20 80 1.20 Indóháztól a vásártérre .•.'..! 2.— 1.60 80 1.20 egy egy órai várakozás , 80 60 „ kat. nagylaktanyáig . . 1.60 1.— 60 80 9 órán túl este j 2.— 1.20 Városból kat. nagylaktanyáig . . 2.— 1.60 80 1.— oda és vissza fél órai várakozás 3.— 2.4Q 1.­1.20 Vásártérről kat. nagylaktanyáig 2.40 1.60 1.­1.20 1 órai időzéssel 3.— 2.40 1.40 1.40 minden további fél óra f>0 40 20 Nagylaktanyától Sóstóra .... 5.— 3.60 1.60 2.— oda és vissza 3 órai időzésseí . . 7.— 5.­2.— 3— minden további órára 1 — 40 40 40 Keresztelés, esketés, temetés . . 2.— t .40 1.— Óraszámra az első fél óra 80 60 40 minden további fél óra 40 30 20 Figyelmeztetés. Ezen tétetekben s vám is bennfogtalta­tik. A talvigásnak két egyénnél többet felvenni nem szabad. Ha a bérkocsis vagy talyigás a személyszállítást megtagadná, a rendőrség­nél feljelenthető. — Jótékonyság. A nyireaybáti kő!c*önös segélyiA egylet, mint szövetkezet igazgatósága, a szegények kö/ött leendő kio«zté(t v^nt 40 koronát volt szivén kezeimhez jiltitní, miért i.< f.^adja a váró* szegényei nevében kifejezett kösrönetemer. Times László polgár mester. — Köszönet nyilvánítás. A napkori rom. lath plébániai hivatal ez ulo:i is köszönetét nyilvánítja Simák Istvánné úrnőnek a templom alap pénziára javára telt 4 korona adományáért. — Törvényszék előtt. Elnök a tanúhoz: Mit mondott a vádlott a panaszosnak? Tana: Hát azt mondta kérem: hogy ezoki slajfer, mert ugy a falhoz mázollak, hogy azt hiszi az egész világ, hogy Munkácsy pingált oda. — Bolti tűz. A mult szombaton éjjel lűz támadt Deutsch József iskola-utczai bazáros botijában. A tűzoltók csakhamar magjelentek ugyan s elfojtották a tűzet, de a kár úgyis tetemes. A tüzel minden valószínűség szerint a túlfűtött kályha meglüze.edell e*öve okozta. - A kézbesithetlen és fölön szili Itméayek a vasúti üzletszabályzat 70. g-a értelmében nyilvános árve­rés utján d. e. 0 órakor az alább felsorolt állomások teheráru raktáraiban a következő napokon kerülnek eladásra, melyhez a 1. közönség ezennel meghívatik. Győr állomáson f. é. jan. 21-én. Nagy-Szebett * • . 21-én. Újvidék w • , 21-én, Veszprém 9 » . 82-én. Szalmár-Némeli 9 * • 82-én. Zágráb 9 n . 22-én. Szeged * V . 23-án. Nagy-Várad • a' . 23-án. Eger V ' > . 23-án. Budapest ny. p. it. 9 V , 24-én. Temesvár Jv. M • > 24«éa. Miskolcz g. p. u. a • . 24-én. Szabadka ' v. • . 28-áa. Pozsony w' 9 . 28-án. Debreczen V 9 . 28-án. Pápa t 9 . 29-én.. B.-Csaba a 9 , 29-én. Brassó • m , 29-én. N.-Becskerek • 9 , 30-án. M.-Vásárhely a 9 , üO-án. Nyitra V 9 „ CO-an. Budapest Józsefv. p. U. , 9 , 31-én. Pécs V 9 , ál-én. — Durator által a czipőtalp minden 3—4 het ben egyszeri bekenéssel ötször oly tarlós és vizhallao lesz. E kiváló hazai készítmény sok takarékos embernek szerez örömet és bizonyara kevés családnál fog hiányozni nemsokára. Ára I és 2 korona. Pos'úti 1 K 20 fillér beküldése után bérmentve küldi a Duralor gyár, Buda­pest, Lipótkőrut l/b. Kapható mindenült. 10—& 6009—901 Az egyrészt Njmetor«s4|, má«ré*l Satr­bia, Bulgária és Törökország közötti áruforgalomra uézve 1900 év uiájm bó 1 je óta érfóoyM kO*v«tl*« áru dij->zibishoz 1901 év wárcziue bú t-du te 1 pót­lék lép éleibe, amely következőket tartalmat:. I. Terjedelmes áruk díj«záuntására »>oalkazó hattrozmányok módosítását; 2) a 2. számú (tóját és leölt baromfi) a 4. számú («zilva és ti Ivaic). a IS S'ámu (vas és vasáru) végre pedig a 20. számú (vaeuti jaruiű) kivételes dijisab s módosítását és kiegészítését) 3.) uj kivételes díjszabást mindeunemü gépükre (14. PÍHC/Í árak. .Ijlreorbáze, 1*01. évi jaaaár hé A nrlragyháai terményoaaruokn il bajagyaau Mrataa/ ára* Ai Irak 100 kilogrammonként, a luiuőiégi «álj Uíktoli t#r»akíal Nevezetesen Minőség Plwozt *r legalant ^ legfenl 1 0 69—70 70—71 630 G40 Rozs 71—72 C40 650 72-73 1 73—74 74—75 0 1 72—74 74—75 650 75—76 650 660 Buza 76-77 77-78 660 .... 670 78—79 79—80 J ' ~ 80—81 i 1 J 59-60 í 5<0 | 520 Árpa 60—61 ji 61—6» | 62—63 j 63 - 64 | 440 Zab 0 44—45 510 5&0 450 Tengeri il 440 450 Köles fi 1 Szesz nyers 4-"t, finomított 1,46 Vasúti menet-rend. Érvénye* 1900. má|«i« M6I. Ilirtfyh&ziril isiül: Ipiirkúiri irtait: Btbntzu feli A •s » • 9 41 48 41 reg. d. e. este leknizti filil |f 1 8 18 16 d. •« d. a. Szirnts ftli i A •s » • 9 47 <1 05 d. e. d.u. este IZITIHI faléi ! • 19 40 34 d. c. n te 6up-tt*|(ár fili « 11 C 46 57 f»l reg. d. u. este Iqiír-Cup filM 1 8 i ! 8 43 05 55 d. t. d. u. tite Tiu»-Pil|ír filí 7 5 36 3t> reg. d. u. Tius-Pttfár fdíl é i 51 13 d. a. Mitúafti filé 7 6 00 52 reg. este Nitiuilki fdil —_——— • il IT 58 rag. MU r«l»lfc sserkeaitfl: IMCBS&Y LAJOS. Kirfo MUjtlob*' : JOBá ILIK.

Next

/
Oldalképek
Tartalom