Nyírvidék, 1901 (22. évfolyam, 1-52. szám)

1901-01-06 / 1. szám

ih -r t R v i i> É: re Tisztelt tanitó úr bátorkodom azt is meg írni, hogy az Or Isten megajándékozott bennünket egy kis leány gyermekkel, kedTes feleségemre a fájdalmakat rá adta november hó 1-én, mely a nagy szenvedések és küzdelmek mellett 4-én a felséges Úr Isten meg adta. Továbbá bátorkodom meg irni, hogy mink haza földiek csak ketten vagyunk együtt, úgynevezett Mártoha Gábor és Molnár Sándor, a többiek felől semmiféle hirt nem tudunk. Bátorkodom gondolataimmal Nagy tiszteletes urat az egész családjával tisztelni. Tisztőlőm tanitó urat az egész összes családjával. Kedves gyermekeimet tisztőlőm Molnár Borcza, Viola, Gábort, Molnár Julcsát, testvérei­met családostól együtt Nagy Ferencznét tisztölöm, én mint Molnár Gábor már küldtem levelet, de még felelet idáig nem jött rá, nem tudóin elgondolni, hogy mi az oka, hogy nem felelnek reá. Kérjük tanitó urat szépen, legyen szives megirni, hogy az a tűz hogy támadt, mi minden égett le és hol maradtak meg az épületek. Tisztelt tanitó úr mink a tengerit most ültettük és babot november hó 4. 5. 6-án és pedig a babot lehet egy esztendőben kétszer ültetni, kérem egyáltalá­ban Braziliába már nem terem csak tengeri, kávé, bab, és az itt való nép kenyeret nem eszik és még nem is látott, hála Istennek mink azért kenyeret eszünk, a kenyér liszt 45 kl 25 mill, a krumpli meg egyáltalában nincs csak pateta. Tisztölöm az összes sógorokat, az összes hajnal végesi komákat, arra felkérem a lányomat Violt, hogy a fia ott van a hol van, csak maradjon ott, az öreg Molnár János bácsit tisztölöm. Tisztölöm az öreg Molnár János és feleségét, az Ádám testvéremet családostul, Molnár Andrást feleséges­től,Molnár Jánosnét az összes családjukkal, Borcza nénémet meg a férjével, mink kávéval foglalkozunk, ezer fától 100 mii, egy hektolitertől 600, 50 raj, ugy hát a dol­gunk nem jól megy. Mártha Gábor is tisztöli tanitó urat egész család­jával, Tiszteletes urat családjával, Nagy Mihály biró urat, és kereszt komáinkat is. Síposról és Borbély Lajosról nem tudunk semmit sem, Nagy Bálintról nem tudjuk, hogy merre vannak, a hol voltunk, Mártha Gábornak bennmaradt 100.33 mill, Molnár Sándoréknak is bennmaradt 95 mill, mert az nagyon rossz hely volt az ottan, kávét szedtünk és ott 30 k. 30 k.. de még nem adta 300, 80 kaska kávét szedtem ottan 300. 80 mill lett volna az első holnap, 16 nap egy-egy forint volt mint férti, mint fehér cse­lédnek, a gyermekének pedig 50 kr., mind azért távoz­tunk el, hogy nem tuetett ineg az ur. Tisztölöm Nagy Gáspárné, Juli nénémet, őzv. Deme Jancsiné. Szomszéd családot együtt tisztölöm. Komolat Pál komámat, Gyula kereszt komámat, Balog József kereszt kwmámat, most már hála Istennek kívánunk nekik jó egészséget, tisztöli a Gábor is az iskolás pajtását, tanítóját, haza jövete­lünket nem tudjuk mikor lesz, a hajón hála Istennek nem volt semmi bajunk. Ezzel bezárjuk levelünket maradunk tisztelettel, Özv. Szalai Meuyhértnét gyermekeivel együtt tisztölöm magu­kat is, akik az állomásra kisértek. Fazenda da Santa Maria. Molnár Gábor. Irodalom. Fölhívás megrendelésre. Az orosz óriástól szabadságát méltán fóltó kicsiny fiuu nemzet az utolsó évtizedekbenroppanterőfeszitóseket tett, hogy nemzetiségét megvédelmezze ; hazája minden pontján mintegy varázsütésre várakat állított föl számára néprajzi muzeumok képében, melyekben fölhalmozta múltja és jelene szellemi kincseit; népoktatását példán)­szerttvé, egyetemét világhírűvé tette; nyelvét nógy óv tized alatt nem csak hogy irodalmi színvonalra emelte, hanem olyan irodalmat is teremtett, a melyre büszke lehet, mert ilyen maroknyi néptől ily rövid idő alatt okkor* és ennyire értékei irodalom páratlan a világ­irodalom történetében. Éi mindame nemes közdelem betetőzéseképpen összeállott szakférfiainak szine-java Mechvlin sénátor vezetése alatt és 1893-ban egy egy­szerre hat nyelven (finnül, svédül, oro-<zú!. németül, francziáú' ós an^olúl) kiadott, Finnország a XIX. században czimü pompás díszmunkában (nagye negydrét, 400 oldal, vagy 500 kép. közte '20 darab remek héliográf) teljes, tömör, művészi képet nyújtott hazája földjéről, népéről, politikai helyzetéről, nemzetgazdaságáról, közoktatásá­ról, irodalmáról, időszaki sajtójáról és szépművészetei­ról, szóval egész műveltségéről. A munka hét esztendő alatt tionúl, svédül és francziául két kiadást ért meg. Alulírott évek óta fáradozik azon, hogy magyarúl is napvilágot lásson ez a kiváló munka, mely a magyr nemzet elé teljes képet tárna széles e világon egyetlen számottévó iraez atyjafuinak meglepi najry műveltsé­géről. E czélból Mechelin szénátor és Sjtá á, a finnek legnagyobb élő uyelvésze, u'jin kieszközölte, hogy a munka helsinsforii kiadója, Ediuud, a képeknek ugy 30,000 koronát érő clichéit ingyen átengedi. Továbbá kapott a finn Nemzeti Banktól 2,000, a finn Akadémia Emőkétől 300, a Magyar Tudományos Akadémiától és a Vallás- ós Közoktatásügyi Miniszter Ur Ő Exelleucziájá­nak 1,000—1,000 korona segítséget. Azonkívül Ö Exellencziája elfogadta, hogy alulírott a magyar kiadást neki ajánlja. A föntebbiek lehetővé tették, hogy a párját ritkító díszmunka, melynek ára finnül 40 korona, 20 (húsz) koronáért jusson az igen tis/.telt megrendelők birtokába. Alulirt első sorban az Intézetekhez fordul, mint a melyeknek leginkább áll módjukban a munka meg­szerzese, és leginkább van szükségük rá a szemléltetés czéljából, hogy a tanuló ifjúságnak fogalmat nyújtsanak atyánkfiairól. De fordul minden magánemberhez is, a ki óhajtja, hogy művészi képekben ós mintaszerű raj­zokban vonuljon el izeme előtt ai egész élete ennek a derék nemxetnek, melynek léteért és műveltségeért folytatott nehéz küzdelmében auny; rokon vonás van a saját neuiaetQukével. \ A megrendelések intézhetők vagy a Franklin­Társulathoz,. (Budapest, IV., E^yetem utcza 4. sz.) vagy alulírotthoz (Nyíregyháza, Szarvas utcza, 4 sz.) Nyíregyház 1900. deczember 31. Kiváló tisztelettel Or. Popinl Albert. Lapunk előfizetőit tisztelettel fölkérjük, hogy a Nyirvidékért járé hátralékos elő­fizetési dijakat a hét folyamán okvetlenül küldjék be, nehogy a lap expediálása fenn­akadást szenvedjen. A községek elöljáróit is — akik t. i. lapunk mult évi járatásáért hátralékban vannak szintén fölkérjük az előfizetési dijak haladéktalan beküldésére. Nyíregyháza, 1901. január 5. A „Nyírvidék" kiadóhivatala, ÚJDONSÁGOK. — Uj évi tisztelgések. Régi hagyományos szokás szerint a vármegye központi tisztikara testületileg tisz­telgett a főispán s ezt megelőzőleg az alispánnál. Az alispán előtt Mikecz Dezső főjegyző tolmácsolta a tiszti­kar jó kivánatait, amelyet az alispán meghatott hangon köszönt meg. Báró Feilitzsch Bertohld főispán éjé Mikecz János alispán vezette a tisztikart s ő fejezte ki az uj év alkalmából a legjobb kívánságokat. A főispán úr az üdvözlésre hosszabb beszédben válaszolt s szívélyes hangon mondott köszönetet a tisztikarnak. — Komis Ferenez orsz. képviselőt kitüntetés számba menő elismerésben részesítette az országgyűlési szabadelvű párt, a t.-löki kerület orsz. képviselőjét bíz­ván meg, hogy a párt nevében és megjelent tagjainak élén a szabadelvű pártkőr elnökét: báró Podmaniczky Frigyest az uj év alkalmából üdvözölje. — A villamos vasnt ügyében a mult deczember hó 29-én a kereskedelemügyi minisztériumban tartott tárgyalásról a következőket közöljük olvasóinkkal. A tárgyalás Nagy Ferencz államtitkát elnöklete alatt tarta­tott rneg. Szabolcsvármegyét Mikecz Dezső főjegyző, Nyíregyháza városát Bencs László polgármester és Balla Jenő tanácsos képviselték. Rajtuk kivül jelen voltak még a .Részvénytársaság villamos és közlekedési vállalatok szá­mára" czég, továbbá az Államvasutak, a vasúti és hajó­zási felügyelőség, a pénzügy és a hadügyminisztériumok képviselői, a kereskedelmi minisztériumból pedig Papp Árpád osztálytanácsos, Ilalászy László miniszteri titkár és Dupszky Alfréd főmérnök. A tárgyalás alapját a .Részvénytársaság villamos és közlekedési vállalatok szá­mára" czég azon beadványa képezte, amelyet a mult év nyarán nyújtott be a minisztériumhoz s amelyben meg­nehezült pénzügyi viszonyok miatt az engedélyezési és építési feltételek könnyebbitését kérte. Ennek a beadvány­nak egy részével Nyíregyháza képviselőtestülete már fog­lalkozott s mint annak idején közöltük, a tanács javas­latának elvetésével arra az álláspontra helyezkedett, hogy a szerződés feltételeinek könnyítésébe bele nem egyezik, sőt a minisztériumot is arra kérte, hogy az 1899. de­czember 29-én tartott engedélyezési tárgyaláson meg­állapított feltételeket szintén tartsa fent minden irányban. A mostani tárgyaláson a tröszt beadványának ez a része is s/.óba került, amely mint nem a város hatáskörébe tartozó, a várossal közölve sem volt. Nevezetesen, hogy a nyíregyházi villamos vasút létesítéséért a miskolczi állomás villamos világítása a miskolczi villamos részvény­társaság részére biztosittassék, továbbá a budafoki helyi­érdekű villamos vasútnak engedtessék meg, hogy kocsi­jait a budapesti közúti vasút vágányain a Kálvin térig járattassa. A tröszt képviselői ugy ezen kívánságaikat, minta város által el nem togadott feltételeiket fentartották, jóllehet a szentlőrinczi vasút sineit és gőzmozdonyait, a melyeket Nyíregyházán felhasználni akartak, időközben már eladták. A tárgyalás végeredménye az lett, hogy az elnöklő államtitkár kijelentése szerint a Kosuth utcza elejétől a tokaji utczán, buzatéren, mező- és szentmihályi-utezán keresztül a villanytelepig tervezett szárnyvonalra a köz­igazgatási bejárás még január hó folyamán meg fog tartatni. A tröszt aztán ezen bejárás jóváhagyásától számítandó egy hónap alatt részletesen nyilatkozni lesz köteles, hogy a vasutat hajlandó-e és az eddigi fel­tételek milyen módosításával megépíteni, s amennyiben ezen módosítások a várossal kötött szerződés módo­sítását tennék szükségessé — ami valószínű — ez esetben a szerződést visszaküldik a városnak, hogy a tárgyalásokat tegye folyamatba. Szóval a villamos vasút dolgában körülbelül ott állunk, ah®l 1897-ben állottunk: a kezdet kezdetén! Ez ügyben a közigazgatási bejárás e hó 18-ára már el is rendeltetett s erről a vármegye alispánjához a kereskedelemügyi minisztertől a következő leirat érkezett. A .Részvénytársaság villamos és közlekedési vállalatok számára" budapesti czég által tervezett nyíregyháza— sóstói villamos vasút forgalmi telepének a nyíregyházi villamossági részvénytársaság áramfejlesztő telepének tervbe vett létesítése és a forgalmi telepnek a fővonalak egy szárnyvonal utján tervbe vett összeköttetésbe hoza­tala érdekében etém terjesztett tervek alapján a köz­igazgatási bejárást ezen létesítményekre vonatkozólag Haldsey Lásiló miniszteri titkár vezetése alatt egyidejűleg elrendeltem. Ezen bejárás alkalmával a fővonalra vonat­kozólag 1897. évi október hó 18-án megtartott köz­igazgatási bejáráson létrejött megállapodások is oly szem­pontból álvizsgálandók lesznek, vájjon a fővonal vezetése és aránya a tömeges személy és a teherforgalomnak esetleg gőz üzem mellett való lebonyolítása tekintetében is megfelelők e? A szóban forgó közigazgatási bejárás megkezdésének időpontjául folyó év január 18-ának dél­előtti 9 óráját, összejöveteli helyül pedig a nyíregyházi városháza tanácstermét tűztem ki. — Gróf Pongráez Jenő, a vármegyei gazdasági egyesület elnöke már a mull év folyamán leköszönt ez állásáról s csak a gazdasági egyesületi közgyűlés egy­hangúlag nyilvánult kérelmére maradt meg még egy kis ideig — mint kijelenté — az elnöki székben. Ugy látszik, hogy elérkezett ez az idő, t. i., hogy a gróf nr visszavonulási szándékát feltétlenül megvalósítani akarja. Erre mutat az egyesület választmányi tagjaihoz intézett következő meghívó: A szabolcsmegyei gazdisígi egylet legutóbbi közgyűlésén hozott határozatából s azon be­jelentett lekőszőnésemből kifolyólag az egylet uj elnök­ségének kijelölése tárgyában a vármegyeháza kis termében január hó 9-én d. e. 10 órakor tartandó előértekezietre van szerencsém tisztelettel meghívni. Hazafiúi tisztelettel gróf Pongrácz Jenő, g. e. elnök. — Hivatal vizsgálat. Báró Feilitzsch Berthold főispán a héten a vármegyei árvaszék ügykeze lését vizs­gálta meg. — Uj katonai lakbérosztályozás. A január 1-ével életbe lápéit uj katonai lakbérosztályozás szerint Nyír­egyháza a Vll-ik osztályból a Vl-ikba lépett. Ez a meg­állapítás keserű csalódást jelent, mert egész biztos volt a reménykedés, hogy a IV. legfeljebb az V-ik osztályba fog városunk soroltatni. — A villanyvilágítás terjesztése. A városi kép­viselő testületnek már régebben hozott határozata szerint január hó 1 -ével 20 uj villamos lámpával gyarapodik a kivilágítás. E lámpákat egyes nagyon rosszul, vagy egyál­talaban nem világított utczákon helyezik el — Török-estéiy. Mint értesülünk, a Bessenyei kör e hó folyajnán törők irodalmi estélyi rendez. A nagy érdekűnek ígérkező estélyről lapunk legközelebbi számában adunk bővebb felvilágosítást. — Felkérem a szabolcsvármegyei orvos fiók szövetség tisztelt tagjait, hogy az 1900 évre eső s már az elmúlt julius havában esedékessé vált tagsági dijakat kezeimhez juttatni mielőbb szíveskedjenek. — Nyíregyháza, 1901. január havában. Kartársi tisztelettel dr. Flegmám! Sándor pénztáros. — Gyászrovat. A Krudy-ctalád jel-n'i: hogy o-z op., f 'iitartóji oi leniiedvtjsebb vére 1900 d-czetnber 3 án, e-.ie haromuegyedhjt órakor ötveu eves tcorábau, bod)g házas élete huszonhirundik évében meghalt. A h ital hosszú szenvedő hónapjaiból megváltás volt számira. H;t árván maradott gyermeke, hitves felesége, édes auyja édes apja, mennye és legkisebb unokája nevóbeu is jelenti a csatád, azotiuak, akik tudják veszteségét, hogy azéciény-kovác.i ifjak Krúdy Gyula úr, jogtudor,' kőz- ós váltó Ügyvéd <lr4„'t tetemeit a kállai utczai sjyászházból 1901. jinuir l éu délután 3 órakor temeti vallása szertár ása aeariut. Az engesztelő szent misét jtnuár 2 án mutatják ba lelki üdvéért a római Katolikm templomban. Nyíregyháza. 1900 december hó 31-éu. Koszorúkat nem kérünk. — Megszököt ügyvédséged. A hivatalos .Rendőri Közlöny" legutóbbi száma a következő köröző levelet közli : Dr. Szentkirályi Sándor, konyaházi születésű, leg­utóbb nyíregyházi volt lakos ellen, ki alaposan gyanusittatik, hogy Nyíregyháza közös árvapénztárából Gazsó Sámuel javára Hudák Károly városi tiszti ügyész kezéhez, kiutalt 6800 koronát Hudák Károly helyett felvett és azzal megszökött, a vizsgálati fogság elrendeltetett. Minthogy terhelt, a kinek szemMyleirása alább közöltetik, ismeretlen helyen tartózkodik, s a vizsgálat során meg­szökött, felhivatnak az ösezes birói és közigazgatási hatóságok, hogy terheltet tartóztassák le s a legközelebbi kir. járásbírósághoz vagy királyi ügyészség fogházba szállítsák és erről az alulírott vizsgálóbírót érte itsék. Személyeirása: 40 éves, testalkota szikár, termete magas, homloka magas, haja őszes, barna, szeme fekete, szája rendes, arcza hosszas, orra rendes, arezszine barna, anyanyelve magyar, de beszél német, franczia és olasz nyelven. 8924 90). Nyíregyháza, 1900. deci. 28, Kir. tszék. — Köszönet. A .Nyirvidék" deczember 23-dik számában közzétett tSzives kérelem* folytán Propper Sámuelné úrnő, Budapestről az .Erzsébet árvaház" í'el­szeréléséhez kegyes volt egy árva részére vaságyacskát és az ahoz való teljes ágynemű beszerzési költségét fel­ajánlani. Ezen áldozatkészségeért fogadja a m. t. jói­tevő úrnő a nőegylet hálás köszönetét. Az elnökség. Ennek kapcsán megjegyezzük, hogy még 7 ágyacskának nincs gazdája a 16 közül. Eddigi kegyes adakozók: Básthy Barnáne, Bodnár Istvánné, Burger Mihályné, Flegmann Jenőné, Fried Dánielné, Leffler Sámuelné, Mann Józsefné, Propper Sámuelné, Szopkó Alfrédné úrnők. Nőegyleli titkár. — Nyilvános köszönet. A nyíregyházi kölcsönös segélyző egylet elnöksége volt szives a helybeli nöi ipar iskola részére husz koronát adományozni, fogadja azért hálás köszönetemet. Szopkó Alfrédné női ipariskolai pénztáros. — A nyíregyházi jótékony isr. nőegylet 1901. évi jiuuir hó 19 diken, a .Korona" szálloda dísztermében zái\körü társas-estóiyt rendez. Belépti dij: CsalAdjegy 6 kor. Síemélyjegy 2 kor. Nagy páholy 20 kor. Kis páholy 16 kor. FelUlfizetések köszönettel fogadtatnak s hirlapilag nyugtáztatnak. -Kezdete 8 órakor. Jegyek előre vál'hitók Jakabovits Fany kisasszony és Ruzsonyi ur Üzletében. A meghívók már szótküldettek, akik talán elnézésből, ilyet nem kaptak volna és igényt tartanak rá, kéretnek ez iránt az egylet elnökségéhez, vagy titkár­jához jordulni. — Köszönet nyilvánítás. A nyíregyházi .kölc ö­nös ee^élyző egylet" tekintetes igazgatósága a jótékouy­czélu országos „Eötvös-alap" javára ez idén is 20 koro­nát adományozott. Fogadja a tek. igazgatóság kegyes adományáért a helyi gyttjtőbizottság nevében ős<in te köszönetemet. Pazar litván, helyi gyíljtőbiz elnök. — Kiigazítás. Múltkori számunkban — árvák karácsonya — czimü czikküukbe két sajtóhiba csúszott be. Ugyanis Korányi Imréaé urnő nem 3, de 1 koronát, Jezsovics Pál ur Gziukotáról nem 40, hanem 10 koro­nát adott az árvák karácsonyfájára — A polgári olvasó-egylet ma vasárnap délután tartja meg ez évi rendes közgyűlését, melynek legneve­zetesebb tárgya a tisztújítás lesz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom