Nyírvidék, 1900 (21. évfolyam, 26-52. szám)

1900-10-21 / 42. szám

O ­— Á perzsa sah kltüntettje. ü felsége a perzsa sah Sternberg Ármin és testvére CÍ. és k. udvari szál­lító haugszergyár fóuökének, S erubwglD z-ő uruak a nap ós oroszlánrendjelet adományozta megeugedte, hogy a perzsa császári udvari <z4liiiói c/.im-;t használ­hassa. A sah és miniszterei S eruberg ulvin hatig szergyárábao 20 000 koronát me^h.iladó >megrondelést tettek villamos zougorák, zongorák, harmónium es egyeb hangszerekre. A sw . összes bevá-árlásai -kö>/ö;t ez volt a legnagyobb. — Általánosan ismeretes, hogy 'pfiögés v rekedi ség, torok ós lélegzési s/.arvek mükftiléfe. zavarainál leg­biztosabban hatnak a 11 -ihy fele pYoaetefű-c?ukorkák, melyek nemcsak a bel, hanem a kü földö i is nagy el terjedtségnek örvendenek.' E' tartalma é's ifce ínat is közkedvelt ezukorkák llíthy BMa b. c ábai gyógysze­résznél rendelhetők meg (5 dobózliér'mentve 3 koron ) de kapható dobozonként GO fillérért' mindenütt. — Űj zenemüve''. Andor Károly fi ital dal és zeneszerző ismét meglepte a migvar dal kedvelőit 10 maayar dalt tartalmazó füzettel, „Árvalányhij" cziuauiel, 1. Árva vagyok szegény árva, 2. Gu yás vagyok el ő gulyás, 3 Kit ér az ég, 4. 11a va.-ám p elii tiu ok 5 Nem gyi koltam nem is loptam, 6 N m ludom én k.­mondani, 7. SÍŰ'C volt nekem ez a világ, 8. Edes anyím indulnak a huszárok, 9. C,ak még egyszer ragyogna rám, 10. Rlzsás a kötényem eleje — tartalommal. Andor Károly szerzeményeit a zenekedvelő, közön ég mindég szívesen f'gadji, mert ritkán, kapunk magyar dilt oly erede ien s dallamasan irva, hogy iz már az elsó hillá-ra is megragadja a hillgaló figyelmét. A 10 dalt tartalmazó fü'.etet 3 korona elóleues.. b ku de->e esetén bérmentve küldi meg a. kiadó N.dor Ká'uiáu Budapest Károly köiút 8 szám. — Fontos háziasszonyoknak ! A lakás c ak akkor lehet tiszta es pormentes, ha • padló fen'ymáVzar vin be vonva. Puha padlóknál ez akkor élhető el legjobban hí azt az Eisens tilter-féle Linoltum p id ő zo:náne ez > I kenik be E«en kitűnő és elismert l' rjobb -féuyináz gyorsan szárad, tartós ós gyönyörű f;nynyel bir, nem terjeszt kellemetleu szagot, olcsóbb miLdeu más fény­máznál, mert kiadóbb és tartósabb. Értéktelen u áu/^­toktól óvakodjunk és kérjen miudenkt kizárólag Etsen stá Iter féle .Linóleum padló zomáuc u-ot lörv. bt-jegjz;;t ,vaslovag" védjegygyet. — Az Én Újságom, PósaLjis gyerm -k tpja immár közeledik a tizenkettedik é\f »y máh z. . D. d.­menethez hisonlitott eddigi ü ja is, mert te jesseggel meghódi otta magának a magyar gyermel. világot ponpáa meséivel, kedves költeményéivé', érdekes buz;tiis e­beszóléseivel éa csinos képeivel, de tuáut a bekö *o ő uj évnegyed első száma mu'atja, szerkesztő és kiadók uem pihenuek babéraikon, hauem váltvetve azou vártuk hogy sikerüket még fokozzák, Niic< is j»hl> barátja, mulattatója és tanítója a gyermekekigk Az É Uj-ágom uál; bele iát a szivükbe és a lelkükbe es o yant tnujt nekik, a mi a hazafias nemes euest, a jóságot és a tisztaságot fejleszti bennök de a melleit kel emeuen is szórakoztatja őket. Púsa Líjossal, a szerk* sztövel a magyar iróvilág szine java komolyan és tn f i-<an érze'­mesen és buzditóan ir Az ÉM Újságomba A mellett a lego'csóbb gyermeklap is, mert előfizetési ára c-ak 2 korona negyedévre. Elő lehet fizetni Az Én Újságom czimón Budapesten, VI., Audássy-ut 10 szán alatt. I'iaczi árak. A nyiregyházi terménycsarnoknál bejegyzett termény árak. Nyíregyháza, l'JOO. évi október lió 20-án. Az árak 100 kilogrammonként, a minőségi súly liektoliterenkó nt JN V t |< I) í. It Nevezetesen Minőség Plticzl (> 1­legalant legfent' 1 o 69—70 70—71 GOO • 610 Rozs 71—72 G10 020 72-73 G30 G40 , G40 73 — 74 G30 G40 0 50 74 —7:") 0 72—74 74 — 75 75—76 630 <; to Buza 76-77 (11-0 05,0 77 — 78 G65 070 ' GSO 78—79 ' 07 0 070 ' GSO 79—80 80—8 \ ' • - I 79—80 80—8 \ | 0 59 - 60 Árpa 60 — 31 ­• -520 • 530 61—62 62-03 63-64 t 0 500 I nölO Zab 44—45 | Tengeri esős 240 250 Köles 'Ml Szesz nyer^ 4 4, tiiioiiiil ólt 14g. Gyűjtés az árvaház javára. — Negyedik Icöz'eméuy. — , RuJunan Andoriié és Jósa Mártha ivén: Báthory Istvánné 2 kor., Palicz Pálné l kor., Pauer Vilmosné 2 kor., Kubinyi Lorándné' 2 kor., Szainueli 20 fill., Jordán .Józsefné, Markó Károly, Juliász Kálmánné, Lenhardt János, özv. Vida Lijosné, Papp Janó né, Vietorisz Dánielné, Huray Jánosné, Statkievicsné, Bacsó Janosne, llolik Sámuel, Oldali Béla, Simák József 1 — 1 kor., Flórek Ignáczné 00 fill., Sipos Petemé 1 kor., Sarkáffy Endréné 20 fill., Béier Gusztávné, Scliőn Dániel, Iludak Andrásné 1 —1 kor., Vékonv Miklósné 00 fill., Estok Károly 1 kor., özv. Gorzó Jánosné 20 fill., jd- Szatke Sándorné, Szilágyi Gáborné, Ékes Károly né 1 — 1 kor., özv. Járossy Gusztávné, Drágói Líviusz, Eötvös Paine 1—'1 kor., Lcíl'lcr Sámuelné 4 kor., Gencsy Béla 2 kor., Nagy Lászlóné 2 kor., ozv. Krórnyné 1 kor., özv. Budics Jánosiié 1 kor., özv. Szegedy Andráshé 2 kor., ilook Guszláv 40 fill., N. N. Ambiosics Irma, Králik Gyórgyné 1—1 kor., Okolicsányi G'ézáné 4 kor., dr. Et'nyey János 2 kor., Ituliinann Andorné 2 kur 20 fill., Palay Andrásne 3 kor., Kauzsay Ödön 2 kor , Friedtnann 2 korona. Zinhcr Jenőné és Sarvay Ilonka ivén : Zinner Jenőne 2-kor. Dr. Szopkó D.-zsőné 2 kor., N. N. 40 fill., N. N. 20 fill., Hauilel 2 kor. Lé'nhórn Sándorné, Pavlovics Iliire, Éles Lijos 1 — 1 kor,, Zuckcr Henrikné 2 kor., Kálnay Zoltán 4 kor.. Pazár István, KlárLijó-ne, Szőllőssy Pálné, Kovács Pálné 2—2' kor., Szokolay Árpádné 1 k., Bufger Mór 4 kor., MÍicsánszky Sámuel 1 kor., Dr. Pac/.auer Béla 3 kor., N. N. f kor., özv. Ungár Lipótné 2 kur., Friss Lajos 1- kor., Grünbcrger l kor., lliliján Gyula 2 kor., ilj Bilczár C íjos 1 kor., Kellner Edené 3 kor., Urcnyószky Károly I kol-., özv. Jánószky Andráené 10 kor., Jóba Étek I kor., Andrejkovics Bela l kor., K. S. 40'fill., Stoll'an Lijooné I kor., Ur. líoffnwnn Emil 4 kor., öi '. Flegmann Miksáné 2 kor., Pécliy Sán­dorné 2 kor., lovas Kovács András 40 fill., Szeszieh Ida, Márton József, Cs.Tnyik András 2 - ± kor., Bálint Karolina 1 kor., Kálnay Lászforié 1 kor., N. N. iíO fill., Szlaboczky hnt-éné 2 kor., Moesz B láné kor., Matlák János 20 fill.j Palicz Pal 20 (111., Nyiregyházi gazdasági és keres­kedelmi hit«lintéíelt ÜO kor., Virányi V kor, Szunyoghy 2 kor., Ilodertnánszky 1 kor., Pere János 20 lill., Pásztor Pál tO fill., Géczy Ábrahámné I kor., Putnpucli András 20 fill.. Ilok Pálné 20 lill., Bajdiknú 40 lill, Papp Sándor 12 lill., Kurbely József 2U lill.. Szabó Endrene 50 li 1„ Kusnyerik Sámuel fill., Noviczky Józsefné 20 fi.l., Minya András 1 kor.. Frcska Mihály 10 lill., Zijacz Ilona 20 lill., Szebenszky A. 10 lill., Lis/ló Li|os 20 fii|„ Sclimidt Balázs 10 lill., Kis István 40 fill., Petronyúk János 40 lill., Szedlák S. Scbwarzenberg Ignácz, Gyute-ko Mihály, Koreny András 20-20 lill., Prekopóné 1 kor., Perjesi Károly 20 lill., Lippay Ferencz 20 fill,, Auspitz llermann U) fill.. Márkv Miksa 2 kor,, Sitnkó Mihályné l kor. 20 fill,, Bodnár Sámuel 20 lill., Sarok Gyula 1 kor., Kovács .István 20 fill., Birlos Gus/ túvn • 80 lill., Jobbágy Pálné 40 fill., Styevo János 20 fill., G rda J mos 10 fill., Farkas Károlyné 1 kor., l'ápay Marcía I kor., N. N. 50 fi I. Bekúldetclt a pénztárba: Klár Gusztávné 5 kor., Májerszky Béláné 10 kor., Klár Gusztáv gyűjtése 35 kor. 1 \> fill., Dudinszky Gyuláné 4 kor., Friedtnann M ksa 1 kor. Csarnok. Ilma. A tükör előtt áll habkezecíkéivel végig simitja b llófurteit, bókebiére tű'.i azt a sötét piros rózsát, mely égő szerelmet jelent igéző mosoly jelenik meg ajkán — ily bájolónak, eszményi szépségnek látva magát . . . 8 az a k^p ott a tükörben, az ő képe is oly kaczéran mosolyog reá . . oly 1 üvö ó fény -ü Arzik abból a ragyogó 'szempárból, oly sokat tusoguak azok az tlde rózsaszirmok'. . . * ' ' " TjÍUI a kerevetre, Ith-ij'ja fejecskéjét á bársony vánkotra| leomló Illatos fürteivel pajzánul enyeleg a szellő, a' nyitott aölakou belopódzó fuvalom hir.elegve simul a pr^enő kebelre, s ki.córau c ókdossa a sztrel mi láztOl kipirult bibomjkakat . . . Olyan, miut egy angyali tündér, a ki a főidre szá t, ho^y elhrtditsa s be hálózza a szerelem arany szálaival a lovag síivé' . . . Majd dalra nyilik az ajk, részegítő ülv zeng ar. édes szavakból — egy uemföidi boldogság menyuyei üdve . . . A terem boltozatáról lefüggő lámpa rózsás üvegén át lomha fény pislog szemérmesen, inriit a Vesta láng­ja ... a kandalló pattogó tüze árnyat táuczoltatott az aranyos tszóiryeggel bevout falakon .... Fikúszok, pálmák és magnóliák közt az aranyhal tarló piczinv állatkái vigaó játszadoznak egjmáfsnl. s ktíun a nagy [égi lámpás, a hold, ezüs'ös fátyolt vou á -viru ó s zöldelő 'természet fölé . . . A bájos tüi.dér felemelkedik a kerevetről, egy könnyűé ipkekendőt borit keblére,'aztán óvatosan, minden nesz nélkül kinyitja az ajtót, kilép >z erkélyre : . . ünnepet ül a természet, oly szép ést van,, csak a távoli torony órája jelzi az időt . . . c-eud borul mindenre, néma c-eud . . . csak a füt-zál tu^og a virággal, csak a szellő cseveg halk epedő hangon . . . A szép Ilma köiü'néz . . . ragyogó szemeivel keres valamit, vagy v ilakit ... A hold kibujt a felhő ­: foszlány megül, legszebb fényét, legá hatóbb sugarát a palota erkélyére veti, melyen az eszményi szép alak állott. E pillanatban a rózsalugasok kö/ül csodás hangok hallatszanak, egy koboznak p'uaszo.s hangjai . .. I ma összerezzent . . . e haug, e dal rezgésbe hozta sziv; hur.jiit s a kebel titkos vágyát szenvedélylyé korbácsolt:'. Óvatosan körű tekint, az án nesztelenül, zaj nélkül sietett le az erkély lépc őjén, hogy ott az illatos rózsalugasban keblére sjoritsa. azt, akit lángoló szivének forró érzelmeivel szeretett — Elemérjét. Ilma boldog volt, mert boldog az, a ki szeret s j viszont szerettetik. Kedvesében birni vélte azt a kincse], mely őt boldoggá teheti s melylyel a képzelet bűvös álma alkotta szép jövőjét megteremtheti . . . Ifju.iá.', öröm, megelégedés, boldogság, üdv, kéj — a te neved: szerelem. A szerelem édes boldogságában egyesül a menny üdve a fö'd örönével, mert benne birjuk az ég áldását, ju'nlmát az élet nehéz küzdelméért. •E;y mámori.ó édes csók a kedves ajkairól feledteti velünk a szenvedést, az imádott lény egy mo olya fel­szárítja a fajdalom köonyeit. A szerelem a sziv ábránd­világi. A sziv, ha szeret, túlemelkedik az emberen éi tncgiai.u érezni, mert c-ak akkor uluuk igazáu érezni, ha szeretünk ! E magasztos érzelem, a szerelem, akaratlanul növi az ábrándok bűbájos fátyolát, me'y eltakaija a szenvedést, a fájdalmat, mely az emberi kebelt tujija ós epy égi buldogságot állit elénk, melynek varázsát nem tépheti szét a sors mostoha keze ! I ma szeret ... • S/.erette Etemért a délc/.eg ifjú', a ki szive epést hevével vi.zonzi érzelmeit. Csak ritkán jöhettek öszna akkor is cnak késő e-te, tnidőu a kastélyban mar mindeuki álomra hsjtá fej4t ... mert Ilma atyja ellenzé a viszonyt s egyetlen óhaji, szilárd elhatározása volt leányát a szomszéd vár fi ital ujához, Tiborhoz nőül adui. D Ilma a szigorú api minden kérése, fenyegetése d ciára h ij hatatlan maradt, s midőn egy izben térdelve kérte atyját, hoj.y ne kényszerítse oly férfiúhoz nfűl menni, a kit a helyett, hogy szeretue, g)ü!öl és atyja könyörgése d tCzára eltaszitá magá ól — a kétségbeesett leány megesküdöt,', hogy inkább meghal, mint sem Tibor nej<) legyeu . . . ' >!'• Forró szerelme E uméré volt, az ifjuó, kivel oly sokszor találkozott titokban az éj leple alatt a kert rózsalugosai kö t . . . . . .' Ejy év mult el . . . D< m csoda egy év az örökkév lósághoz kop jst? . . . E y pirszem csak >x élet fóvéi yórájában es semmi más ... A kibfdi kaa'ély­ban nem változott semmi, c < ik az engesztelhetetlen harag és gyűlölség öregbedet', az apa és leánya közt. A gyű öl séget szította az a kórü mény, h igy az örjg űr leanya lakodalmát taviszra lű'.te ki. . . . Ilmi ajkán niaymosly vonu i át. midőn h.Holta a diciszavakat, melyekkel » ör íg gróf TiDirról beszólt ... S ÍZ eliitélet miittel­fo rut atya uem vevé é-zre azt a keserű mosolyt, azokt, a -ó i' f lhőiet, mi'yek bsárnyalák leányának homlokát, ha tulta volm, hogy miuden szava oly mély -sebet üt­Pina érző szivén, ha tui'a volna, hogy akkor, midőn eljigyi:züi kényszeritó a gyűlölt lovaggal, a halál magvát li nte el leánya szivébe: bizonyára magába tér 8 uem jegyzi el édes gyermekét a sir számára . . . mert e pillanat ól fogva lima a baiál menyasszonya volt . . . Slrü sötét éj van . . . nehéz felhók borítják az fget . . . czikázó villámok vakró fényt vetnek egy­egy m tsoilpjiczrd az őszi tájra s a menydörgés lassú tompi inor.j i dubörö;vd vouu át nyulá ról keletre . . . N igy c^pp kbeu hull az eső s midőn a szellőt viharrá korbácsolji a terhes felhők s--bes röpte, azt vélnéd BZ u ó só ítélet nyitványa ez . . . Zúj morog, dübörö 0 r aiiudeu, tajtékozva rohan a víz bombö.ve üvölt s ziva­tar . .A vész között rueguyilik az erkély ajtó, egy -ő ó'- alak jelenik meg, s a villám vakító fényénél fel-' ismerhetni limát . . .. Kuszlli hajival enyelegve játszik a vih.tr szeszé ye s letépi onnan kebléről azt a szép -ö'ó piros rózsát . . . Nem törődik ő a viharral, nagyobb vihar dul az ő tziveben — az érzelem vihara. Szerelme forróbb, lángolóbb annál a villámná', mely a bü-zke tölgyet szilánkokra hasi'ji . . .Gyorsan lesiet a lépcsőn s a park deluyugati reszeu levő rózsalugosban reszkető karjaival keblére noriij* E emérjét . . . elfeledik egy pillaua ra a fájdalmat, a szenvedést, hisz boldogságot' 6 les örömöket ujujt a szerelem . . . Kebel kebelhez simul, ajk ajkra tapid s összeolvad egy forró édes c-ók­ban, me y a meuny miden üdvét egyesíti magában ... , E.-yízerre megmozdul a rózsabokor . : . a szerel­mesek fólrt'Zteunek, Ima kaik sikoltást hallat , . .Tibor áll előttük . . . Elemér a férfi nyugodt méltóságával terjeszti ki védelmére karjait a szép leány föló, de a heves véiú vőlegény tőrt ránt s féktelen dühvel tiijt a „c-ábitó* felé . . . E emér felfogja a c apást kétségbe­esetten védi magát . . . Par perczig remesen cseng az aczé 1, aztán egy jajkiáltás s a szereacsétlen ifjú átszúrt kebellel hanyatlik a fövényre . . . Tibor győzelmesen dugja hüvelyébe a véres tórt, egy lépést tesz Ilma felé ki eltaszítva őt magától, a haldokló keblére borul. A könyek elfoj'ák szavát s vadul tomboló vihar :ugása eluémitá a sz<rjncsétlen Ilma zokogását . . .' GőiCsöseu át ku^olja karjaival a haldokló ifjút, kiaek sebéből csak u^y ömlik a vér . . '. — E emérem! Édes egyetlenem! ... Ne hallj meg ... ne higyj el! . . . É ni akarok érted, veled, hogy boldogítsalak láugoló szerelmemmel . . . tied életem, szivem, szerelmem! . . . Nem felein!? ... . II idd tegyem k zemet szivedre . . . U4J-3 értein ver még miudég? . . . értem 1.mádért? . . . U^ye e szeretsz? . . . Oi egek! Nem bildog löbbé ... A halál elvágta az étet fonalat ... Te megh.ltál értem ... kit szeret­tei . . . de megboszu om halálodat . . . mert még a sírban is imádlak, szeretlek és u olsó sóhajom, imám a te neved s szerelmed lesz . . . Megállj É emér! . . . K'ivetlek . . . u ánad megyek . . . Szólt s visszatért a kastélyba. A vihar le csöndesült ... a nehéz felhőket szét-, kergeté a szól, kiderült az ég s a csillagok rezgő fénye meg a hold szende sugara ezüstös fényt hint3tt a park virágaira s bűvösen világitá be a kastély homlokzatát .. . I ma a mint a szobiba ért, körültekiutett móg­egyszer — u'oljíra ... A róisás lámpi azelőtti fél­homályába olyan sápadt volt s a kandallóban elhamvadui' készülő pirázs fel fellobb >nó kékes lángja minth* cíak j l zni akarta volna a ha'dokló életét lassan elhalványodot . . . végre u olsó lobott vetve — kialudt . . . A h 11 egy felhő foszlány megé rej:é arctát s a kiváLC i csillagszemek elé sűrű fttyol borult 1. . . Ilma iró­(asztalának fiókjából egy kis damaszk tőrt vett elő, melyet keblébe rejtve újra lesietett az erkély lépcőjéu halott kedvesih)Z ... Migállegy . . . pillanatig némán tekint a márvány arc.ra aztáu dilra nyiluak a rózsás ajkak, dalra, mint midőn a hattyú lelke égbe költö/.ik . . . fajó bucsu Ői az édes vi zoulátás reményének bűbájos kifejezését' egyesü llek e "hangokban . . A szellő elkapkodj* az rdes savakat s a rezgő fuvalom játszva enyeleg » szerenc^etlen szerelmes siralmával . . . A szegény Innának hattjudala ez!

Next

/
Oldalképek
Tartalom