Nyírvidék, 1899 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1899-06-18 / 25. szám

Hivatalos melléklet a „Itfyivirdék" 1899. 25-ik számáhox, 17028. K. , , x ,. , jggg— Szabolcsvaruiegye alispánjától. A járási föszolgabiráknak, Nyiregyháza Táros pol­gármesterének és a községek elöljáróinak. A piricsei körjegyzőségnek 4—99. szám alatt kelt árverési hirdetményét szabályszerű közhirré tétel végett közlöm. Nyiregyháza, 1899. junius 5. Mikecz János, alispán. (Másolat.) 4. m. o. 1899. Hivatalos árverési hir­detmény. Alantirt elöljáróság által közhirré tétetik, hogy Piricse községben f. évi május hó 30-án egy drb két éves vasderes, 50 frt becsértékü kancza csikó, homlokán csillag, bitangságból felfogatott. Ha tulajdonjogát beiga­zolni képes tulajdonos a folyó évi junius hó 22-éig nem jelentkezik, a fennt leirt állat az 1891. évi t.-cz. végre­hajtási utasítás 107. §-a értelmében, ugyancsak f. évi junius hó 22. napján d. u. 2 órakor Piricse községhá­zánál nyilvános árverésen el fog adatni. — Mely árve­rési hirdetmény Nyir-Bogát, Nyir-Béltek, Szaniszló, Nyir­Bátor, Nyir-Vasvári, Encscncs, Fény és Pilis községek, mint szomszédos községekkel, továbbá a nyírbátori járás főszolgabírói hivatalával, valamint a hivatalos lapban leendő közlés végett, a megyei alispáni hivatallal közöl­tetik. Kelt Piricsén, 1899. junius 2. — Borcsik Gyula, főjegyző. Id. Vasvári Lajos, főbiró. éves. Illetősége lik, Szatmármegye. Termete magas, kö­vér. Arcza kerek. Haja szőke. Szemöldöke — —. Szemei kékek. Ismertető jelei nincsenek. Öltözete úrias. — Az általa hátrahagyott gyermek neve Ida. Kora 2—3 év között. Arcza kerek, szóké. Feje szőke. Ismertető jelei nincsenek. Származása és eddigi tartózkodására nézve felvilágosítást adni nem képes. Kelt Keinecsén, 1899. április 24. Krasznay Péter, s. k. főszolgabíró. 16209. K. 1899. Szabolcs vármegye alispánjától. A járási föszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgármesterének és a községek elöljáróinak. A nagykállói járás főszolgabírói hivatalától 5508. 1899. szám alatt beterjesztett alabbi körözvény! köz­hírré tétel végett közlöm. Nyiregyháza, 1899. május 29. Mikecz János, alispán. (Másolat.) 5508. K. 1899. Szabolcsmegye nagy­kállói járás főszolgabiróságától. Körözvény. Érmihály­falvi lakos, Kovács János a nagykállói szolgabiróság által 1888. évi deczember 13-án 19—1888. szám alatt kiál­lított ács iparosi munkakönyvét elvesztette. Megsemmi­sítés végett köröztetik. — Nagy-Kálló, 1899. május 26. Zoltán, főszolgabíró. ,728 5- K' Szabolcsvármegye alispánjától. 1899. A Járási föszokabtrzknak, Nyíregyháza város pol­gármesterének és a községek elöljáróinak. Értesítem, hogy a Kalló-Semjén községhez tartozó .Kis-Baroiulak* tanyán Lichtinann Dezső kárára 19 darab sertés sertésvész miatt elhullott, s ez okból a községben és tanyán lévő sertés állomány továbbra is zár alatt marad. Nyíregyházán, 1899. évi junius hó 8. napján. Mikecz János, alispán. Szabolcsvarmegye alispánjától. Szabolcsvármegye alispánjától. 16523. K._ 1899. A járási föszolgabiráknak Nyiregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. A dadai alsó járás főszolgabírójának 3557 99. szám alatt kelt körözvényét szabályszerű közhirré télel végett közlöm. Nyíregyházán, 1899. május 31. Mikecz János, alispán. (Másolat.) 3537—99. Kig. Körözvény. Polgár köz­séghez tartozó „Bágyhalnii" pusztán folyó hó 13-án 1 darab 6 éves csillagos homlokú, herélt pej, mintegy 60 frt értékű ló fogatott fel bitangságból, mely ki nem sajátitása esetén junius hó 16-án Polgár község házá­nál megejtendő nyilvános árverésen a legtöbbet Ígé­rőnek eladatni fog. Tisza-Lök, 1899. május hó 27-én. Dobos főszolgabíró. 17277. K. 1899] Szabolcsvarmegye alispánjától. 16525^ K. 1899. A nyirbogdányi járás főszolgabírói hivatalától 3280. 1899. szám alatt beterjesztett alábbi hirdetményt köz­hírré tétel végett közlőm. Nyiregyháza, 1899. junius 8. Mikecz János, alispán. (Másolat.) Keék községben május 31-dik napján a reggeli órákban egy koromfekete szőrű, herélt, jobb sze­mére vak ló 2 kerekű talyigával, szerszámmal, talyigán egy pár csizmával bitangságban találtatott, mely tárgyak a tulajdonjognak be nem igazolása esetén f. év julius hó 1-ső napján Keék községházánál eladatni fognak. — Kemecse, 1899. junius 2. — Főszolgabíró szab. Mikecz István, szolgabíró. Szabolcsvármegye alispánjától. Szabolcsvármegye alispánjától. A dadai alsó járás főszolgabirájának 3595 — 99. szám alatt kelt körözvényét szibályszerü közhirré tétel végett közlöm. Nyíregyházán, 1899. május 31. Mikecz János, alispán. (Másolat.) 3595—99. Körözvény. Suhajda Ferencz polgári lakos tulajdonát képező 1 darab 2'j, éves pej kancza, csillagos, piszra, 3 lábára kesely, hátul balról ismeretlen bélyegü 65 frlra értékelt lova folyó hó 13-án a községi közös legelőről elszaladl — körözendő — fel­találás esetén e hivatal értesítendő. Tisza-Lökön, 1899. évi május hó 27-én. Dobos főszolgabíró. 16539. K. 1899. Szabolcsvármegye alispánjától. A nagykállói járás főszolgabirájának 6309|99. sz. alatt kelt körözvényét szabályszerű közhirré tétel végett közlőm. Nyíregyházán, 1899. május 30. Mikecz János, alispán. (Masolat.) Szabolcsvármegye nagykállói járás fő­szolgabiróságának. 63ü9|99. K. Körözvény. Kovács János ujfehértói lakos, a nagykállói járás főszolgabiróságától folyó évi február hó 2-án 5|99. szám alatt nyert munka­könyvét elvesztette. Nagy-Kálló, 1899. május 29. Hor­kovics szolgabíró s. k. 16578. K. fb99. Szabolcsvármegye alispánjától. Nyiregyháza város polgármestere által 238 — 1899. szám alatt beterjesztett alábbi körözvényt közhirré tétel végett közlőm. Nyiregyháza, 1899. május 31. Mikecz János, alispán. (Másolat.) Mr. 238—99. Nyiregyháza város polgár­mesterétől. Tekintetes alispán úr! A hivatalos lapban való közzététel elrendelése czéljából tisztelettel jelentem, hogy Rostás Demeter derecskei illetőségű tekenő-csináló kárára városunkban folyó hó 20-.ín egy darab fekete herélt, félszemű ló elbitangolt s azóta meg nem került. Feltalálás esetén hivatalomat kérem értesíteni. Nyíregy­háza, 1899. május 27. Bencs László polgármester. 13160. K . Szabolcsvármegye alispánjától. 1899. A járási föszolgabiráknak, Nyiregyháza város polgármesterének. A nyirbogdányi járás főszolgabirájának 4047—99. számú jelentésére felhívom a tekintes urat, miszerint az alábbi személyleirásu nőt, aki mikor 4 hóval ezelőtt Keék községben körülbelül 3 éves leányát azon kijelen­téssel, hogy csak pár pereznyi dolgát elvégzendő s az­tán vissza jő érte, Farkas Andrasnénal hagyta s a ki magát lik községi Melegh Jánosné szül. Czoinbra Esz­ternek nevezte, s hogy Nyíregyházáról jön, hol szakacsnő volt, a járása területén nyomoztassa, feltalalasa eseten pedig a nyirbogdányi járás főszolgabírói hivatalhoz kí­sértesse. Nyiregyháza, 1899. junius 8. Mikecz János, alispán. (Másolat) 4047—1899. szám. Személy leírása azon nőnek ki gyermekét 3 hó előtt Keéken hátrahagyta: Neve Melegh Jánosné sz. Czombra Eszter. Kora 28-30 17425. K. 1899. A nagykállói járás főszolgabirájának 6529 — 1 899. szám alatt kelt körözvényét szabályszerű közzététel vé­gett közlöm. Nyiregyháza, 1899. junius 9. Mikecz János, alispán. (Másolat.) Szabolcsmegye nagykállói járás főszol­gabirájától. 6529—99. K. Körözvény. Nyiradonyi lakos Klein Jakab a nyiradonyi elöljáróság által 1897. évi 854. községi szám alatt 1 drb 8 éves, szürke kancza lóról nevére kiállított lójárlatot ismeretlen helyen elvesztette, megsemmisítés végeit köröztél ik. — Nagy-Kálló, 1899. junis 7. Zoltán, főszolgabíró, s. k. 17393. K. " 1899. Szabolcsvármegye alispánjától. A nyirbogdányi járás főszolgabirájának 5497—99. szám alatt kelt körözvényét szabályszerű közzététel vé­gett közlöm. Nyiregyháza, 1899. junius 9. Mikccz János, alispán. (Másolat.) Szabolcsvármegye nyir-bogdányi járás szolgabíró hivatal. 5 197—99. K. Körözvény. Tóth János kemecsei lakos kárára folyó évi junius hó 3-án egy 9 éves, barna szőrű, csillagos, Cs. G. bélyeggel ellátolt kancza lova udvaráról elbitangolt, — feltalálás esetén a bogdányi járás főszolgabirája értesítendő. — Kemecse, 1899. junius 6. Főszolgabíró szabadságon: Mikecz István, s. k. szolgabíró. 17510. K. „ , , ~ ,. —— Szabolcsvarmegye alispánjától. I Ot7 J, Értesítem, hogy Biri községben Erényi Sándor ká­rára 8 drb setés sertésvész mialt elhullott s ez okból a községben és tanyákon levő sertésállomány zár alá he­lyeztetett. Nyiregyháza, 1899. junius 10. .Mikccz János, alispán. Szabolcsvármegye alispánjától. 17516. K. „ u , —1899 Szabolcsvarmegye alispánjától. Értesítem, hogy Bogdány községben Berkovics B jnjáminné 1 darab macskája veszettség miatt kiirtatott s ez okból Bogdány községben levő kutyák zár alá he­lyeztettek. Kelt Nyíregyházán, 1899. evi junius hó 10-én. Mikccz János, alispán. Szabolcsvármegye alispánja. 17023. K. 1899. Hivatkozva a folyó évi február hó 9-dikén kelt 4334. számú értesítésemre, tudomására hozom, hogy az Oros községben előfordult rühkór betegülési eset folytán elrendelt <.ar folyó évi junius hó 3-dikán fel­oldatott. Nyíregyházán, 1899. junius 7. Mikecz János, alispán. 110455. K. 1899. AJárásI föszolgabiráknak,Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. A földmiveiésügyi magy. kir. miniszter 42531—99. számú rendeletének másolatát tudomásul vétel, alkal­mazkodás és szabályszerű közhírré tétel végett kiadom. Nyiregyháza, 1899. május 30. Mikecz János, alispán. (Másolat.) Földmiveiésügyi magyar kir. miniszter. 42531—I1I-2. 1899. szám. Folyó évi április hó 6-dikán 2746!. szám alatt kelt rendeletem hatályon kivül helye­zése melleit megfelelő kihirdetés végett közlöm, hogy a német cs. kormány folyó évi május hó 23-án 77. szám alatt kelt kimutatása szerint, ragadós tüdőlob miatt jelenleg Magyarországnak egyetlenegy törvényhatósága ellen sem tart fel szarvasmarha beviteli tilalmat; meg­jegyzem azonban, hogy oly törvényhatóság területéről, melynek területén csak egy községben is ragadós tüdő­lob jövőben esetleg megállapíttatik, vagy uralkodik, a miről a szakértők a nekik hetenként megküldött .Föld­mivelési Értesitő'-ből mindig hiteles tájékoztatást me­nthetnek, szarvasmarhát Németországba szállítani feltét­lenül tilos, tekintet nélkül arra, hogy az illető törvény­hatóság neve a német kormány által időnként közzétett kimutatásba felvétetett-e? Budapesten, 1899. évi május hó 26-án. A miniszter megbízásából: Lestyánszky, s. k. 16472. K. 1899. 1750 9. K. 1899^ Értesítem, hogy a Balkány községhez tartozó Aba és Kecskés pusztán Bay István és Weisz Ignácz kárára 35 darab sertés sertésvész miatt elhullott s ez okból a községben és tanyákon lévő sertésállomány zár alá he­lyeztetett. Nyiregyháza, 1899. junius 10. Mikecz János, alispán. 17188. K. — , aa n Szabolcsvármegye alispánjától. i öyy. Értesítem, hogy a Vasmegyer községhez tartozó Deutsch Géza féle tanyán 101 darab sertés sertésvész miatt elhullott s ez okból az 1898. évi 9300. sz. föld­miveiésügyi miniszteri rendeletben elöirott óvintézkedé­sek foganatba vétettek. Nyiregyháza, 1899. junius hó 7-én. Mikecz János, alispán. Szabolcsvármegye alispánjától. Komárom szabad királyi város polgármesterének 5888—1899. szám alatt kelt megkeresését szabályszerű nyomozás és intézkédés végett másolatban oly felhívás­sal közlőm, hogy az eredményről Nyiregyháza város polgármestere közvetlenül, a községek elöljárói pedig illetékes járási főszolgabirák utján hozzám 30 nap alatt jelentést tegyen. Nyiregyháza, 1899. május 30. Mikecz János, alispán. (Másolat.) 5888—99. sz. Komárom sz. kir. város polgármesterétől. Tekintetes alispáni hivatalnak Nyír­egyházán. Komáromban 1864. évben született Kunszt Károly illetősége megállapítható nem volt, a nagymél­tóságú m. kir. belügyminisztérium 9378—IV. B. számú határozata értelmében felkérelnek a tek. törvényható­ságok, Kunszt Károly és Késmárkon 1836. évben szüle­tett anyját Kunszt Máriát törvényhatóságuk területén nyomoztatni és az eredményről értesítést küldeni szíves­kedjenek. Komárom, 1899. május 1-én. Tátray, s. k. kir. tan. polgármester. 17900. K. ~ ~ ~ -jggg Szabolcsvármegye alispánjától. Maros-Torda vármegye alispánjának 6994—99. sz. alalt kelt átiratát szabályszerű nyomozás s esetleges intézkedés végett másolatban oly felhívással közlöm, hogy eredmény cselén arról Nyiregyháza város polgár­mestere közvetlenül, a községek elöljárói pedig illetékes járási főszolgabiráik utján hozzám jelentést tegyenek. Nyiregyháza, 1899. junius 13. Mikecz János, alispán. (Másolat.) 6994-1899. szám. Maros-Tordavármegye alispánjától. Folyó év január hó 10—12-ike közti napok­ban Zöld László Mező-Panit községben két darab marha levelet elveszített. A marha levelek közül az egyik 139293—1898. törvényhatósági és 1899—98. községi szám alatt 1898. deczember hó 18-áról egy darab egy éves fehér üszőről és a másik 146898—1898. törvény­hatósági és 1954 — 1898. községi szám alatt 1898. deczember hó 28-áról egy darab egy éves fehér üszőről lett kiállítva Mező-Panit község előltárósági állal. Tisz­telettel kérem a tekintetes társhatóságot, hogy ezen elveszett marhaleveleket hatósága területén köröztetni és engem az eredményről értesíteni szíveskedjék. Maros­vásárhelyt 1899. évi márczius hó 30-án. Déry alispán. 17641. K. 1899. Szabolcsvármegye alispánjától. A nyíregyházi kir. törvényszék 2906—99. P. szám alatt kelt hirdetményét szabályszerű közzététel végett közlöm. Nyíregyházán, 1899. junius 11-én. Mikecz János, alispán. (Másolat.) 2906—99. P. Hirdetmény. A nyíregyházi kir. törvényszék közhirré teszi, hogy orosi illetőségű Bodankó Mihály az 1525—99 P. számú ítélettel elme­betegség indokából gondnokság alá helyeztetett. Kelt Nyíregyházán a kir. törvényszéknél 1899. évi május hó 10-én Szabó László kir. tőrvényszéki bíró s. k. P. H. Folytatása a folajen. "

Next

/
Oldalképek
Tartalom