Nyírvidék, 1899 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1899-06-04 / 23. szám

..IN T 1 SB T I D í": H.' III. A mézgásodás. Ez ellen jó a mézgás helyet jó éles késsel kivágni s a sebhelyet vegyitett sÓ9ka és czitromlével bedörzsölni. IV. A méz- és lisztharmat, mely nem egyéb, mint a levéltetil váladéka. KéDporral kell behinteni. A levéltettl kiirtására legjobb a dohánylug. V. A cserepesedés. Ez kéreg betegség. A kérget tisztára le kell vakarni és bemeszelni VI. A terméketlenség. Ennek több oka lehet, p- o. ha a fa vlg teuyészetü, ha kövír a talaj, akkor a fán érvágást alkalmazunk, melyet azonban egy millitméternél mélyebben nem szabad vágni. Ha nem használna, akkor a fától egy méternyi távolságra megássuk a földet, és a virágakkal párhuzamban futó gyökérszálakat '/» részben visszavágjuk. Ha pedig a sovány talaj volna az oka a terméketlenségnek, azt nagyon természetesen hig trágya­lével locsoljuk meg vagy 5—6-szor, azután tányérozzuk még jobban ki a fa tövét ós jó komposzt földdel rak­juk meg. No édes Szabolcsmegyei magyar gazdáim, tetszik-e ez a nem frázis, de hasznos igazság nektek, hogy ültessünk gyümölcsfát? Ti a kik egy pár év alatt meg tudtatok tanulni a sző'őn a csercsapolá-t, a diafragmán való metszést, bizonyosan meg fogjátok tanulni ismerni a fa gondozást is a hasznáért. Hi tetszik, ugy vállvetve. Isten segedelmével fogjunk hozzá, a magyar kormány meg, ha megtudja mit mivelünk, bizonyára segítsé­günkre jő. Tanítói gyűlés. A felső szabolcsi ev. ref. tanitó testület május hó 31-én tartotta meg ez évi tavaszi közgyűlését Délczegh Sándor egyesületi alelnök elnöklete alatt. — A ki meg­nyitó beszédében fájó szívvel emlékszik meg szeratve tisztelt vezérünkről, Horváth Istvánról, ki ez idő szerint egészségének helyreállítása végett a nagyváradi „Félix" fürdőben időzik. Beszéde végén azon közös óhajtásnak ád kifejezést, vajha minél előbb teljesen felgyógyulva láthatnók körünkben azon férfiút, a ki nem csak a f. szabolcsi, de általán a prot. tanítók egyetemének is dí­szére vált tevékeny, munkás élete által. Napirend előtt Lengyel József egyesületi főjegyző felszólal s indítványozza, hogy az egybegyűlt kartársak részéről — távollévő, talán most is reánk gondoló ked­ves elnökünkhöz üdvözlő, s az egek Urától számára mielőbbi gyógyulást kérő — távirat intéztessék. Főjegyző indítványa egyhangúlag elfogadtatott, s annak foganato­sításával indítványozó bízatott meg. 1. A mult 1898. deczember 15-én tartott közgyű­lés jegyzőkönyvének hitelesítése után következett: 2. Lengyel Józsel nyíregyházi tanítónak „Az ezred szabója" cz. vig felolvasása, melyért felolvasón ik jegyző­könyvi köszönet szavaztatott. 3. Bán Lajos nyíregyházi tanítónak komoly szava­lata rendkívül lebilincselte a kartársak figyelmét, s ki­vétel nélkül oda nyilatkoztak először, hogy Bán Lajos kartárs nemcsak gyakorlott szavaló, — a mire egy hiva­tásának tetőpontján álló tanítónak a mai társadalmi viszonyok közölt feltéllen szüksége van, — hanem oly temperamentummal bír, a mely a hallgatóság érdeklő­dését, figyelmét nem ok nélkül ragadja meg; másodszor, hogy úgy a komoly szavalat, mint a víg felolvasás posi­tiv bizonyítéka annak, hogy a Szabó Antal indítványa; — melyszerint közgyűléseinken eltérve a „chablonszerü"­ségtől, fűszerezésül vig felolvasások, komoly szavalatok, összhangzatos ének és műdarabok is legyenek felvehe­tők. — derekasan bevállott. Bán Lajosnak gyönyörűen alakított s a tanítói életből vett komoly szavalatáért jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. 4. Sorrend szerint következett az 1893. évi XXVI. t.-cz. által a tanítók számára biztosított korpótlék ügye, melyre vonatkozólag egyesületi közgyűlésünk megnyug­vással veszi tudomásul, hogy a felső szabolcsi ref. taní­tóság, úgy egyházi főhatósága, mint a vármegye királyi tanfelügyelőjének együttes, szíves jóindulatu közremun­kálása folytán kivétel nélkül, csaknem mindenkinek, ki arra jogosítva volt, — kijárt a jól megérdemlett első évötödös korpótlék. 6. A „temetkezési segély-egylet" ügye végre dűlőre jutott, a mennyiben annak alapszabályait a nt. egyház­megyei közgyűlés is jóváhagyta, megerősítés végett a nmélt. belügyminisztériumhoz felterjeiZtetiii rendeltetelt. 6. Az egyesületi életre vonatkozó előterjesztések képezték a közgyűlés 6-ik pontját és pedig: a) Lengyel József szomorú részvéttel emlékszik meg s tesz előterjesztést Papp Bertalan eőri veterán kar­társ haláláról s a felső-_zabolcsi ref. tanitó-egyesületnek temetésén való képviselleléséről. Előadja, hogy elnökség részéről ő bízatott meg azzal, hogy az érdemekben dus kartárs koporsójára koszorút vigyen, s a megboldogult­tól a ref. tanítóság nevében bucsut vegyen. Előterjesztés a megboldogultra való tekintettel fáj­dalmas tudomásul vételik, — képviselőnek pedig ponlos eljárásáért köszönet szavaztatik. b) A fenti ponttal kapcsolatosan ugyancsak Lengyel József közgyűlés elé terjeszti ama, a .Nyirvidék" utján lalán már mindenki által ismert, a tanítókra nézve örvendetes eseményt, (mert fájdalom, egy-egy ily eset, esemény számba megy) a mely megboldogult Papp Bertalan kartársunk halálával szoros összefüggésben van, nevezetesen: Dr. Mezőssy Béla országgyűlési kép­viselő ur a „Nyirvidék" cz évi 19-ik számanak vezer­czikkében (Gondolatok egy koporsónál) a mellett, hogy veterán kartársunk koporsójánál annak elévülhetlen er­demeit elismeri, másfelől a tanítói kar iránti meleg ér­deklődésének ad kifejezést. Szóló ezen felsőbb helyről jövő őszinte érzelmeknek a nyilvánosság előtt való ki­fejezéseért indítványozza, hogy: először Dr. Mezőssy Béla orsrággyűlési képviselő úrnak jegyzőkönyvi köszö­net szavaztassék. 2-szor, miután a nevezett képviselő úr a tanítók, s igy a tanügy iránti érdeklődésnek is nyilvános jelét adta, választassék a felső szabolcsi ev. ref. tanitó egyesület tiszteletbeli tagjává. Közgyűlés az indítványt egyhangúlag magáévá teszi, s Dr. Mezőssy Béla országgyűlési képviselő úrnak jegyzőkönyvileg köszönetet szavaz, 2-szor az egyesület tiszteletbeli tagjává válásét ja. c) Kovács István berezeli s Lengyel József nyír­egyházi tanitók együttesen indítványozzák, hogy a „Nyír­vidék" felelős szerkesztőjének Inczödy Lajosnak, úgy­szintén kiado-tulajdonosának Jóba Eieknek, akik már évtizedek óta a tanitók iránti jóindulatuknak nyilvá­nos jelét adták az által, hogy az általuk szerkesztett, illetve kiadott becses lapok hasábjain mindig és készsé­gesen tért engedtek oly czikkek közlésére, melyek a ta­nitók érdekeinek előmozdítására írattak, illetve küldettek be, a közgyűlés jegyzőkönyvileg mondjon köszönetet. Indítványozók indítványa közös felkiáltással elfogadtatik s a nevezett uraknak közgyűlés által jegyzőkönyvi kö­szönet szavaztatik. Végül Bán Lajos nyíregyházi org. kántor-tanitó által szerkesztett, s a mai kornak megfelelő „temetési énekes könyv" mulattatott be közgyűlésnek. Mely sike­rült mű a jelenlévő szakférfiak által használatra akal­masnak találtatott. Több aprólékos ügy elintézése ulán, közgyűlés 1 órakor véget ért, honnan a közgyűlés tagjai, mintegy 30-án közebédre mentek Jurás magyar vendéglőjébe. A szépen sikerüli, s változatos közgyűlés után vidám ke­délyhangulatban maradlak együtt a kartársak egész délután délutáni 5 óráig. Pohárköszöntőkben sem volt hiány. Balogh Tamás bogáti kartárs helyettes elnök Horváth István elnökre, Lengyel József a szép számban megjelent ifjabb tanitó nemzedékre, Bán Lajos helyettes elnökre stb. Nyiregyháza, 1899. junius 3. Lengyel József, jegyző. Tanügy. Vizsgarend. A nyíregyházi ág. liitv. evang. főgymnasiumban az 1898 - 99-ik tanévet befejező vizsgálatok a tanintézet helyiségeiben az alább kitűzötl időben cs sorrendben tartatnak, 7 órától. Junius 8-án, csütörtökön : IV. osztály. Magyar nyelv : Bogsch. Censor: Moravszky. V. osztály. Vallástan: Ador­ján. Censor: Leffle r. VI. osztály. Magyar nyelv: Martinyi. Censor: dr. Vietórisz. VII. osztály. Német nyelv: Chotvács. Censor: Eltscher. Junius 9-én, pénteken: I. osztály. Rajzoló mértan. Pauer. Censor: Eltscher. II. osztály. Latin nyelv: Leffler: Censor: Moravszky. 111. osztály. Mennyiségtan: Szlaboczky. Censor: Mészáros. V. osztály. Történet: Martinyi. Censor: Porubszky. VI—VII. osztály. Vallástan: Adorján. Censor: Chotvács. Junius 10-én, szombaton: III—IV. oszlály. Vallás­tan: Adorján. Censor: Bogsch. V. oszlály. Görög nyelv: Chotvács. Censor: Moravszky. VI. osztály. Természet­rajz: Szlaboczky. Censor: Pauer. VII. osztály. P. föld­rajz: Martinyi. Censor: dr. Vielóriíz. Junius 12-én, hétfőn: I. osztály. Mennyiségtan: Mészáros. Censor: Pauer. II. osztály. Földrajz: Szla­boczky. Censor: Adorján. IV. oszlály. Lalin nyelv: dr. Vietórisz. Censor: Leffler. VI. osztály. Német nyelv: Eltscher. Censor: Chotvács. VII. osztály. Magyar nyelv: Porubszky. Censor: Martinyi. Junius 13-án, kedden: III. osztály. Rajzoló mértan: Pauer. Censor: Porubszky. IV. osztály. Természetrajz: Szlaboczky. Censor: Bogsch. V. osztály. Latin nyelv: Moravszky. Censor: dr. Vietórisz VII. osztály. Mennyi­ségtan: Mószáros. Censor: Eltscher. Junius lá-én, szerdán: I. oszlály. Földrajz: Szla­boczky. Censor: Bogsch. II. oszlály. Vallástan: Adorján. Censor: Lefíier. III. osztály. Történet: Porubszky. Censor: dr. Vietórisz. V. osztály. Német nyelv: Eltscher. Censor: Chotvács. VI. osztály. Görög-pólló magyar nyelv: Pauer: C.: Moravszky. Junius ló-én, csütörtökön: IU. osztály. Magyar nyelv: dr. Vietórisz. Censor: Bogsch. IV. oszlály Rajzoló mértan: Pauer. Censor: Szlaboczky. V. osztály. Magyar nyelv: Porubszky. Censor: Leffler. VI. osztály. Görög nyelv: Chotvács. Censor: Moravszky. VII. oszlály. Ter­mészettan: Eltscher. Censor: Mészáros. Junius lG-án, pénteken: I. oszlály. Vallástan: Adorján. Censor: Pauer. II. oszlály. Magyar nyelv: Bogsch. Censor: Leffler. V. osztály. Görög-pótló magyar nyelv: Porubszky. Censor: Moravszky. VI. oszlály. Mennyiségtan: Eltscher. Censor: Mészáros. VII. osztály. Görög nyelv: dr. Vietórisz. Censor: Chotvács. Junius 17-én, szombaton: III. osztály. F. földrajz: Mészáros. Censor: Adorján. IV. osztály. Német nyelv: Bogsch. Censor: Chotvács. VI. osztály. Latin nyelv: Moravszky. Censor: Lelfler. VII. oszlály. Görög-pótló magyar nyelv: Porubszky. Censor: dr. Vietórisz. Junius 19-én, hétfőn: I. oszlály. Magyar nyelv: Bogsch. Censor: Porubszky. II. osztály. Rajzoló mértan: Pauer. Censor: Szlaboczky. III. osztály L atin nyelv: Moravszky. Censor: dr. Vietórisz. IV. osztály Történei: Leffler. Censor: Chotvács. V. osztály. Mennyiségtan: MLSzáros. Censor: Eltscher. Junius 20—23. napjain szóbeli érettségi vizsgálat. Junius 24-én, szombaton: I. osztály. Latin nyelv: Adorján. Censor: Leffler. II. osztály. Mennyiségtan: Eltscher. Censor: Szlaboczky. III. osztály. Német nyelv: Bogsch. Censor: Chotvács. VII. osztály. Ábrázoló mér­tan: Pauer. Censor: Mészáros. Junius 26-án, hétfőn: IV. oszlály. Mennyiségtan: Mészáros. Censor: Pauer. V. osztály. Természetrajz: Szlaboczky. Censor: Moravszky. VI. osztály. Történet: Porubszky. Censor: Adorján. VII. osztály. Latin nyelv : dr. Vietórisz. Censor: Leffler. Junius 28-án, szerdán délután •'! óra'tor a fogyna­sium dísztermében záró-ünnep, mely u'án az ifjusig tornavizsgája következik. Nyíregyházán, 1899. május 28. Martinyi József, igazgató. Értesítés. Államilag segélyezett alsófoku iparos tanonczisko­lánkban a tanévet záróvizsgák folyó évi junius hó 17. és 18-ik napjain a r. kath. népiskolák egyik tantermében fognak megtartatni. Nevezetesen: junius hó 17-én este 6 órától 8-ig az • lőkészitő osztály a), b) csoportjának; junius 18-án d. e. 8—10-ig az első osztály a), bj csoportja; 10—12-ig az első osztálybeli tunonezok c) csoportjának és a máso­dik és harmadik osztályé. Ezen évzáró vizsgákról a tek. iparhalóság, a t. ipa­ros mester urak tisztelettel értesíttetnek. Pazár István, iparos tanonciiskolai igazgat >. A városi ismétlő-iskolák záró-vizsgálata folyó évi junius hó 4-én d. u. 2 órától tartatik meg az ág. ev. központi népiskolában, melyre az érdekeltek lisztelettel meghivatnak. Elnökség. ÚJDONSÁGOK. — Kinevezések. Az igazságügyminiszler Uszó Albert kir. törvényszéki dijnokot és Gavallér István nyír­egyházi kir. törvényszéki betétszerkesztő szakdijnokot, a nyíregyházi kir. törvényszékhez Írnokokká nevezte ki. — Űrnap. Gyöuyörü, vt-rő'ényes idő kedvezett f. hó 1-én a római katholikus egyház egyik legnagyobb ünnepé­nek : az Űrnapnak. Már a 9 órakor megtartott ünnepi nagymisére is igen nagy közönség gyűlt egybe, melynek nagyrésze azonban a nagyságáról nem igen hires tem­plomba be nem férvén, künn rekedt és hallgatta a körmenetre kivonult katonaság ismételt diszlövéieit. üt perczczel tíz óra után a harangok zúgása mellett kijött a körmenet, a melyet Verzár ^István esperes •^egédle tel vezetett. A szokásos 4 oltár elseje Lázár Kálmán főügyész házában az orosi-utezán, másodika Karner József hentes iparosnál a pszonyi utczán, harma­dika dr. Konthy Gyula városi orvos egyház utczai házában, negyedike Bíuyász János r. k. egyházfinál volt fölállítva, a szeutmihályi-utezán. Mind a 4 oltár u gyon csinosan fői volt virágozva; de különösen szebbnél szebb virágok ékesítették Llzár Kálmán és dr. Konthy Gyula oltárait, kiknek kedves családjai uem kíméltek «em időt, sem költséget, sem fáradságot, s bizonyára nagy hálára kötelezték a katholikus közönséget. — Egyházkerületi gyűlés. A tiszai ág. ev. egv­házkerü'et évi rendes közgyűlését Zelenka Pál püspök és Szentiványi Árpád kerületi felügyelő augusztus 8 — 12. napjaira Nyiregyháza városába hívta össze. A napirend hetvenként pontjában szerepel: a lelkészek választására, az egyházkerület ügyrondjere és nyugdíjintézetére vonat­kozó szabályrendeletek; a borsod-gömöri és ungvári miszió köröknek Ózd, illetve Ungvár központtal történt megalakítása; a lelkészi fizetések újból való összeírása; a vallásokt tásnak a nem-evungelikus nép- és közép­iskolában való ellenőrzése; a kárpáli fürdőtelepeken ima­házak és lelkészi szolgálal berendezése; az ev. ref. egy­házzal a kéri és geresdi szerződések szellemében egyezség­kötés, a szórványokban élő híveknek kölcsönős gondo­zása, egyúttal pedig a két testvéregyház külön jogainak kölcsönös megóvása tárgyában; az állami dotáczió föl­emelésének kérdése; az eperjesi kollégium ősi patroná­tusi jogainak szabályozása; az eperjesi tanítóképző-inté­zetnek négy osztályúvá és gyakorló iskolával való be­rendezése s a budapesti tudomány-egyetem körében egy ág. ev. teológiai fakultás államköltségen való szervezésének kérdése. Ez utóbbi tárgygyal az egyházkerületbe kebelezett tizenegy egyházmegyének juliusban tartandó rendes köz­gyűlései is foglalkozni fognak. — A nagykállóiak kérése. Nagy Káiló varos közönségének kü döttsége Mezőssy Béla dr. orsz. kép­viselő vezetésével szerdáu délben tisztelgett Wlassics Gyula kultuszminiszternél. A város közönségének meg­bízásából Görömbei Péter esperes azt kerte a minisztertói, li igy a nagykállói négy osztályú gimnázium fokozatosan főgimnáziummá fejlesz'essek. A miniszter jóakarattal figadta a küldöttség kérelmét és kilátásba helyezte, hogy tekintettel arra ho^y Nagy-Kálló városában már i múltban is teljes főiskola főreáliskola volt, a kérelem­nek a lehetőség határain belül eleget igyekszik tenni. Ugyancsak ez ügybeu tisztelgett a küldöttség Zsilinszky Mihály államtitkárnál és Hóman O.tó miniszteri taná­csosnál is, s a legjobb reményekkel telve érkezet vissza. — Képviselői beszámoló. Dr. Ferlicska Kálmán rszág-gyülesi képviselő, miként b.punk mult számában már jel;ztOk — ma délelőtt 11 órakor a „Korona' zálloda udvarán beszámoló beszédet fog tartani. E/ ilkalomból értesülésünk szerint városunkba érkeznek Báró Feilitzsch Arthur, Papp Géza ós Sándor József ortzággyülési képviselők. A beszámolón Báró Feilitzsch Arthur is fog beszédet mondani. Délben a képviselők' 'isztele'ére a „Sóstón" bankett lesz. — A „Bessenyei kör" közgyűlése. Az alig egy évvel ezelőtt megalakult „Bessenyei kör" eddigi műkö­dése alatt a társadalmi viszonyok konszolidálása, a tár­sadalmi élet élénkítése körül oly nagy sikereket ért el, hogy a nagyjelentőségű kör e hó 18-án a vármegyeháza nagytermében megtartandó közgyűlése elé méltán tekint­hetünk élénk érdeklődéssel. Az évzáró közgyűlés alkal­mából a kör elnökének: báró Feilitzsch Berthold főis­pánnak tiszteielére, — akinek buzgó és fáradhatlan te­vékenységéhez fűződik a kör alig remélt sikere, — a Sóslón banketlet rendez, amelyen úgy a kör tagjai, — tehát férfiak és nők, valamint vendégek is részt vehet­nek. Az ebédre vonatkozó aláírási ivek a kör igazgató választmányi tagjaihoz már szétküldettek s jelentkezések a banketten való részvételre ezen íveken történik. — Gimnáziumi tanulók a muzeumban. A hely­beli ag. ev. főgimnázium IV. oszt. tanulói, az ókori tör­ténelem tanulása kapcsán, e hó 3-dikán, szombaton délelőtt, szaktanárjuk: Leffler Sámuel vezetése alatt meglátogatták a vármegye régiségi muzeurnát. Leffler Sámuel tanár ur — igen helyesen — ünnepies színe­zetet adott e tanulmányozó látogatásnak, amennyiben — mielőtt hozzá fogott volna a muzeum nevezetesebb

Next

/
Oldalképek
Tartalom