Nyírvidék, 1899 (20. évfolyam, 1-52. szám)

1899-01-29 / 5. szám

„N Y I R T I D É K« és id. lovak számára, melyek 1898—99-ben 1800 ko­rona értékű versenyt nem nyertek. IV. Eladók gátver­senye. 1000 korona a győztesnek, '200 korona a máso­dik lónak. Egyleti dij. Távolság 2400 méter. 4-é. és id. lovak számára, melyek 1898—99-ben 1900 korona ér­tékű versenyt nem nyertek. V. Eladók akadályversenye. 1000 korona a győztesnek, 200 korona a második ló­nak. Egyleti dij. Távolság 3200 méter. 4-é. és id. lovak számára, melyek 1898—99-ben 1800 korona értékű versenyt nem nyertek. VI. Nagy akadályverseny. 1700 korona a győztesnek, 300 korona a második lónak. Adja a Magyar Lovaregylet. Távolság 4800 méter. 4-é. és id. lovak számára, melyek 1898—99-ben 1800 ko­rona értékű versenyt nem nyertek. VII. Mezei gazdák (földészek) versenye. 220, korona. Egyleti dij. Futhatnak hajdúmegyebeli és Debreczen sz. kir. városi mezei gaz­dáknak saját oly lovai, melyeket a biróság elfogad. Tá­volság a pályán egyszer körül, nyereg nélkül lovagolva. Nyeremény az elsőnek 100 korona, a másodiknak 60 korona, a harmadiknak 40 korona, a negyediknek 20 korona. Bejelentés félórával a futás előtt. Legalább négy különböző tulajdonos lovának kell indulni, hogy a dij kiadassék. — Megyebizottsági tagok választása. Ujfehértón az e hó 27-én végbement megyebizottsági tag választás alkalmával Szoboszlay Imre és Makiári István válasz­tattak meg. — Kínevezés. A pénzügyminiszter Tesik János helybeli kir. p nzügyigazgatósági számtisztet, számellen őrré nevezte ki. — Alesperes választás. A tiszavidéki ág. ev. egyházmegye alesperesi állására beérkezett szavazatokat e hó 27-én bontották fel DeDreczenben. Minthogy azonban a három jelölt (Bévész János nagy-bányai, Bortnyik György kölesei és Kozlai János pazdicsi lelké­szek,) közül a szavazatok általános többségét egy sem nyerte meg, uj választás fog elrendeltetni. — Aszfalt-e vagy koczka kő í Nyíregyháza vá­ros képviselőtestülete hétfőn délután tartandó közgyűlé­sében fogja eldönteni, hogy a vasúthoz vezető ut ma­kadam aszfalt vagy koczka kő burkolattal épittessék-e ki. Ugy látszik, hogy a kérdés az aszfalt javára fog el­dőlni, amennyiben az ez ügyben megbízott pénzügyi, gazdasági és építkezési szakosztályok — kimondván mindenekfelett, hogy a három méteres gyalogjárda föl­tétlenül aszfalttal burkolandó, a kocsi-út burkolatára nézve is egyhangúlag a makadam aszfalt javára döntött, még pedig Klein István főmérnök és Sztempák Jenő adóügyi tanácsos véleménye alapján, a kik a képviselet megbízásából tanulmány utat tettek a héten, Budapest, Újpest, Bákospalota, Szentes, Hold-mező-vásárhely, Szalonta, Szeged és Nagyváradon, e helyeken szerzett tapasztalataik alapján, ajánlották az egyesült szakosztá­lyoknak és a tanácsnak, hogy a képviselőtestület elé javaslatukat, a makadam aszfalt burkolat alkalmazása mellett tegyék meg. — Bencs László polgármester, Marsalkó Géza és Klár Gusztáv társaságában, a ménlovak kiválasztása vé­gett Turia-Bemetére utazott. — A nyíregyházi vadásztársulat sikerült kör­vadászatot tartott Császárszállási területén. "Ötvenöt nyul esett és egy parlagi sas. Vadászat után a tanyán kedé­lyes vadászvacsora következett, melynél a kulacsnak tekintélyes szerep jutott. — A borozgatás közben az elnök indítványára elhatározták, hogy a jövő hónapban vadászbált rendeznek. Mint halljuk az eszme iránt a nyulak is lelkesednek, kik propagálni fogják azon hő óhajukat, hogy körvadászatok helyett az egyesület in­kább vadászbálokat rendezzen. — Az izraelita nőegylet reuniója fényes erkölcsi sikere mellett igazán szép anyagi eredménynyel is zárult. A bevétel 1407 frtot tesz ki, melylyel szemben körül­belül 500 frt kiadás áll, ugy hogy a tiszta-jövedelem meghaladja a 900 frtot. A nemes czél megsegítéséhez hozzá­járultak felülfizetéseikkel: Halasi Mór 17 frt, Bleuer Sá­muel, Haas Ignácz 12—12 frt Fried Dániel, Zuker Henrik 10—lOfrt.Groák Ödön 9 frt, Deutsch Géza 8 frt, Halasi János, Groák Lajos, Grosz L. H., Dr. Gara Leó, Glück Dávid, Haas Mór, Klár Dávid, Klár Gusztáv, Ferlicska Kálmán 7—7 Irt, Baruch Arnold, Mandl Gusztáv, Burger Pál 5—5 frt, Geiger Jenő 4 frt, Májerszky Béla, Dr. Jósa András, Hoffmann Mihály, Dr. Fleginann Jenő, Keresztesi Gyula, Básthy Barna, Csázik Péter, Jóba Elek, Buzsonyi Pal, Dr. Kovách Elek, Somogyi Gyula, Dr. Prok Gyula 3—3 frt, Juhász Etele 2 frt 50 kr, Mandl Emil, Ungár Géza, Klár Andor. Hajós Emil, Bleuer Ber­nát, Lelfler Sámuel, Háufel Lajos, Dr. Bosenberg Emil, Baumann Mór, Klár Sámuel, Klár Leó, Weisz Fe­rencz, Groák Sándor, Dr. Korányi Endre, Dr. Trajt­ler Soma, Dr. Zinner Jenő, Braun Sándor, Zoltán Jó­zsef, Özv. Ferenczi Bernátné, Klein Andor, Bleuer Bertalan, Ferenczi Miksa, Gzuker Ignácz, Erényi Sán­dor, Hajdú Gyula, Mandl Géza, Friedmann Sándor, Sil­berstein László, Bencs László, Gsapkay Jenő, Klár Lajos, Bleuer Lajos, Weisz Lipót, Palitz János, Klein István, Dr. Flegmann Sándor, Flegmann Bertalan, Mandl Jenő, Friedliber Ignácz, Porubszky Pál, Fűhrer Ignácz, Faragó László, Dr. Hartstein Sándor, Dr. Zinner Samu, Dr. Hajós Géza 2—2 frt, Silberstein Mihály, Dr. Patzauer Béla, 150—150 kr, Bociilitz Ignácz gyógysze­rész, Klár Andor S.-A.-Ujhely, Fischer Ármin, Leveleki Béla, Sztempák Jenő, Fisch József, Fráter Sándor, Geiger Béla, Kertész Bertalan, Csapkay Gyula, Grünber­ger Ede, Dr. Szabó Imre, Bleuer Jenő, Hajdú Itnre, Leveleki Lajos, Kubassy Béla, Altmann Sándor, Ferenczi József, Dr. Springer Géza, Kende Jenő, Kun Annin, Gara Alajos, Drágoi Livius, Baruch Arthúr, Szamuely Barna 1 — 1 frt, Schvaitzer L., ifj. Matulka Ödön 50 — 50 kr. Jegyeiket megváltották: Herczfelder Pál, Feld-heim Emá­nuel, Stern Jenő, Blau Pál 10 — 10 frt Dr. Kornstein Lajosné Nagy-Várad, Fried Ármin, Leveleki Ármin, Burger Ármin, Láng Lázár, Lichtmann Dezső, Kun Mátyás, Flegmann Lipót, Leveleki Májer, Korányi Imre, Kelner Lajos, Glück Ignáczné 5 5 frt, Epstein Link.i, GzinczJIgnáczné,Bosenthál Ferencz, Hartstein Antal, Fűhrer Mihály, Groszmann Jakab, Schlesinger Miksáné, Özv. Ungár Lipótné,Jőzv. Fűhrer Zsigmondné 3—3 frt, Friedmann Miksa, Friedmann Károlyné, Jakabovits Mór, Dr. Hoffmann Emil, 2—2 frt, Scheiber József, Morgenstern Dezső 5—5 frt, Liptai Jenő 3 frt, Barzó Mihály 5 frt, Bergstein Adolt 3 frt, Weinberger Arthur 10 frt, Dr. Flegmann Miksáné 2 frt, Benczy Gyula 10 frt, a mit a jótékonyczél érde­kében hálás köszönettel nyugtáz: az elnökség. — Nyíregyháziak szereplése Budapesten. A budapesti kath. kör f. évi január 18-án tartott 66-ik felolvasó estélyén, Andor József (Cyprián) és legifj. Krúdy Gyula immár országos nevű két fiatal novel­listánk, kiváló sikerrel vettek részt beszélyeikkel. — Házasság. Dr. Andor Endre miniszteri fogal­mazó, ipartanácsi titkár folyó évi február hó 7-ik nap­ján vezeti oltárhoz K. szent-miklósi Nagy Ferencz föld­birtokos és neje szül. György Albertina kedves leányát Ilonkát, Szilágy-Nagyfaluban. — Eljegyzés. Pika Miklós földbirtokos a napok­ban jegyezte el Zoltán Ilona kisasszonyt, Zoltán linre vármegyei utbiztos kedves leányát. — A nagy-káliéi korcsolyázó társaság saját pénztára javára, a kaszinó helyiségében, február hó 4-dikén hangversenynyel egybekötött táncz-estélyt rendez. Belépti dij: személyjegy 1 frt, családjegy 2 frt. Felül­fizetések köszönettel fogadtatnak és hiriapilag nyugtáztat­nak. Kezdete este 8 órakor. Műsor: Felolvasás. Tartja: Kelen Lipót úr, Népdalok. Zongorán előadja: Dudinszky Gizella k. a.. Szavalat. Előadja: Algay Ödön úr, Bimbilla magándala. Énekli: Lukács Ilona k. a., zongorán kiséri: Fekete Imre úr, Gramophon. Bemutatja: Vaskovics Ödön úr, Zongora játék. Tartja: Láng Szidike k. a., Népdalok. Énekli: Mayer Ferencz úr a nyíregyházi városi dalegylet baritonistája. Zongorán kiséri: Fekete Imre úr. — Kuriózum. A vármegyei alispáni hivatalhoz a napokban a kővetkező, hivatalos jellegű átirat érkezett: 6771—99. Nagyméltóságú magyar kiráj al ispány urnák nyír­egyháza. Bicse Község birájától Kérvény Körmöndi János nevébe Nagyméltóságú alispány ur az fenti szám alat az mándoki járás szolgabíró ur által be küldőt 1898 év 9/10 dik nap 34 f pénz öszeget ki utalványoztaltni Körmöndi jános javára méltóztasék mivel az törvény szabálj rendeletekel igazolva van hogy az eladót jószág Körmöndi jános tulajdona vót ós az köl­cségtől fen maradót öszeg menyisége őt jogosan ileti amitis tiszteletel kiadatni véleményezők maradunk kiváló tiszteletel Kelt Bicsén 1899 1/21 dik Vecsi János biró (P. H.) Körmöndi józsef főhites — Színház és gözliirdö. (Baküldetett) Azórt párosítottam óaet össze, inert varotuaknak szembeötlőleg e két kulturális intézménye van. És hogy vagyuak velük? Állandó színházunk zárva vud. nem akad balek azinházdirektor többé, mint eddig. Valószínűleg azért, mert a színházigazgatóknak tudomásuk van arról, hogy mennyire pártolja őket Nyíregyháza város közönsége. Ma — holnap félős, hogy gőzfürdőnkkel is igy járunk ! Köztudomásu, hoge alig akadt bérlője. Nem csoda! Mindenki félt az elhanyagolt fürdőbe belemenni. Végre is akadt egy, a ki számítva arra, hogy a kor igé­nyeinek — tisztán és ízlésesen berendezve ha át­adja — a mint át is adta — a közhasználatnak, hát pártolni fogják. S ime azt tapasztalom, a ki most, fáj­dalom, betegségem miatt három hét óta reá vagyok utalva majduem naponként használni a gőzfürdőt, hogy éppen oly látogatásban részesül, mint a múltban. Hát uraim, hogy állandó szinhizuuk állandóan zárva van, biz' az baj, de ha, mitől Isten mentsen, gőzfürdőnk is oda jutna, az már nem baj volna, hanem jaj ! — Nyugtázás. Folyó hó 14 én tartott iparos ifjúság műkedvelő előadásának tiszta jövedelméből a nagy kállói önk. tűzoltó egylet 10 frtot kapott, minek átvételét e helyen is nyugtázzuk és megköszönjük. A tűzoltó egylet pénztára. — Számadás. A nagykállói iparos ifjak által, az önkéntes tűzoltó egylet és a műkedvelő társulat javára f. évi január hó 14-én reodezett műkedvelői előadáson jegyekből befolyt 86 frt. 30 kr.; feiülfiizetett három ur 20—20 krt.; Jóba Elek ur jegyet megváltotta 50krral: igy az összes bevétel 87 frt. 40 kr. Kiadás volt 69 frt. 60 kr. A tiszta jövedelem tehát 17 irt. 80 kr. Ebből 10 frt. átadatott az önk. tűzoltó egyletnek, 7 frt. 80 kr. pedig a műkedvelő társulatnak. Felulfizető urak fogadják nevezett egyletek hálás köszönetét. — Az iparos ifjúsági egylet február hó 14-én tartja meg a tavaly oly szép siKerrel végződött álarezos bálját; a készülődés — mint h aIÍjuk nagyban folyik s a rendezőség mindent elkövet, hogy a közönségnek egy élvezetes estét szerezhessen. — Wíndt Mór ur, helybeli kereskedő a szegény iskolás gyermekeknek csizmára 25 frtot adomány zott: — a jószívű adakozónak hálás köszönetemet fejezem ki emberbaráti cselekményeért. Nyíregyháza, 1899 január 27-én, Blau Pál ízr. iskolaszéki elnök. — Halálozások. Özv. Fuhnnann Istvánné szül. sárosfalvi Bitó Sarolta mint neje, özv. Wilt Fuhrmann Josefa mint egyetlen testvér, számos rokonság, valamint a jó barátok nevében is, szomorodott szivvel jelentik férje, illetve testvére Fuhrmann István diplomatikus gyógyszerész, volt távirász-főnöknek hosszas szenvedés s a halotti szentség ájtatos felvétele után, életének 63-ik, házasságának 30-ik évében, folyó 1899. január hó 24-én reggel '|,6 órakor történt gyászos elhunytát. Te­metése folyó évi január hó 25-én délután 3 órakor lesz a honvéd-utezai 41. szára alatti halottas házból, a róm. kath. egyház szertartása szerint. Az engesztelő szent • mise áldozat pedig folyó hó 26-dikán délelőtt 10 óta­kor fog az egek Urának bemutattatni. Nyíregyháza, 1899. január 24. Áldás és béke hamvai felett! — Alulírottak ugy a magunk, mint nagyszámú rokonaink ne­vében megtört szivvel tudatjuk a gyöngéd hitves és forrón szerető anyának és nagyanyának Rosenberg Sámuelné szül. Hartstein Rozália asszonynak 1899. január hó 23-án, életének 64-ik, boldog házasságának 41-ik évében, rövid szenvedés után történt gyászos el­hunytát. — A boldogult hűlt tetemeit f. hó 24-ikén d. u. 2 órakor fogják a helybeli izr. sírkertben öröi nyu­galomra helyezni. Nyíregyházán, 1899. január hó 23. Áldás és béke poraira! Bosenberg Sámuel mint férj. Dr. Bosenberg Emi 1, dr. Bozgonyi Sándor, Bosenberg Etelka férj. Karczag Gyuláné, mint gyermekei. Hartstein Mór, Hartstein Ignácz, özv. Hartstein Fáni, őzv. Hart­stein Katalin mint testvérei. Karczag Gyula mint veje. Dr. Bosenberg Emiiné szül. Engel Paula, dr. Bozgonyi Sándorné szül. Deutsch Ilona mint menyei. Bosenberg Tibor Karczag Bella, Karczag Mariska. Bozgonyi Pista, Bozgonyi Ágnes mint unokái. * — A kaszinó közgyűlése. A helybeli kaszinó f. évi február 5-én, vasárnap d. u. 2 órakor tartja évi rendes közgyűlését a következő tárgysorozattal: 1. Elnök jelentése az 1898-ik évről. 2. Pénztári kimutatás az 1898-ik évről. 3. Költségelőirányzat az 1899-ik évre. 4. Tisztikar és választmány választása. 5. Választmányi javaslat a kaszinó házvétele ügyében. — Köszönet nyilvánítás. A f. hó 21-én tar­tott reuniónk alkalmából: Bertalan Kálmánné, Bleuer Bernátné, Burger Pálné, Gzukker Bertalanné, dr. Fer­licska Kálmán né, Fűhrer Ignáczné, Groák Sándorné, Hajós Emiiné, Hoffmann Mihályné, dr. Korányi Endréné, Leffler Sámuelné, dr. Prok Gyuláné, Weisz Ferenczné és dr. Zinner Jenőné úrnők mint háziasszonyok-, Baumann Gizella, Gzukker Etelka, Csapkay Ilonka, Gara Irénke, Irján Etelka, Jósa Márlha, Kovács Edith, Klár Emma, Kubassy Berta, Molnár Olga, Májerszky Nellike, Bott­mann Lujza és Trajtler Anna úrhölgyek mint pinczér­nök szives közreműködésükért, melylyel mulatságunk ugy ^kölcsi, mint anyagi sikerét oly nagy mérvben előmozdították, fogadják ez uton is leghálásabb köszö­netünket. Az izr. nőegylet elnöksége. — Pályázati hirdetés. A Szibolcsvármegyei Ált. Tanítóegyesület pályakérdésül a következő tételt tűzi ki: „A család és iskola összhangzó működése az erkölcsi nevelés szempontjából." Csak egyesületi tagok pályáz­hatnak. A nyertes mű jutalma 40 korona. Az idegen kézzel irott, jeligés levélkével ellátott dolgozatok május 1-éig Orsovszky Gyula egyesületi elnökhöz Nyíregyhá­zára küldendők. Werner Gyula, főjegyző. — A debreczcni m. kir. bábaképezdében az 1899-iki nyári tanfolyam folyó évi márczius 1-én kez­dődik. A tanfolyam 5 hónapig tart és 20 frt vizsgadíjon kivül. mely előre fizetendő — díjmentes. Felvehetők 20 évet betöltött, de 40 évi,él még nem idősebb, irni-ol­vasni tudó nők. Felvetelért az intézét igazgatóságához kell folyamodni s a kérvényhez keresztlevél, erkölcsi, or­vosi és esetleg szegénységi bizonyítvány melléklendő. Szegény tanulok ingyen lakást kaphatnak az intézetben, nemkülönben, ha szorgalmasak és jó előmenetelt tanú­sítanak: pénzsegélyt is. A kedvezmények elnyerésénél előnyben részesülnek, kik oly in községek elöljáróságától ajánltatnak, a melyekben még okleveles bába nincs. — Igy a községek értelmes és tanult bábához jutnak s a tanfolyam hallgatására könnyebben kaphatnak tanulót olyan kis helységek is, a melyekben tisztán a bábaság után megélni nehéz s e miatt e foglalkozás megtanulá­sára áldozni senki sem akar. A felvétel iránt a kórvé­nyek folyó évi február hó 15-ig adandók be. Debreczen, 1899. évi január hó 10-én. Dr. Kenézy Gyula, igaz­gató tanár. — A baraczkfák trágyázása. Alig van értéke­sebb, gyümöics az őszi baracznál, s ez oka, hogy ez a gyümölcs hova-tovább tért hódit, hogy termesztésével mindig többen és többen foglalkoznak. Nem lesz tehát érdektelen, ha new-yersey-i kísérleti állomás trágyázási kísérleteinek eredményeket, — melyeket 10 éven keresz­tül gyűjtött — a következőkben röviden ismertetünk. 1. Az istállótrágya a baraczkfának gyors és erő* teljes növekedését időzi elő, a termésre is fokozólag hat, de a gyümölcs érését késlelteti, ami magában véve is igen nagy baj,mert a gyümölcs annál értékesebb,mennél elébb kerül piaezra.Érett istállótrágyának vagy komposzt­nak használata különösen az ültetésnél helyénvaló. A túlságos erős és gyakori trágyázás azonban ártalmas, mert buja hajtásokat okoz, s a gyümölcs nem érik be, de a fa is betegségekkel szemben lesz ellentálló. Emberi ürülék vagy híg trágya alkalmazása mé D nagyobb óvatosságot igényel. 2. A mesterséges trágyák az istállótrágyát min­denben pótolhatják s olcsóságuk, egyszerűbb kezelésük miatt aunál czélszerűbben alkalmazhatók. Fő előnyük abban rejlik, hogy a foszfort, nitrogént és káliumot egymagukban a talajnak, s e fontos tápanyagok között a legmegfelelőbb arányt hozhatjuk létre. 3. A kálium különösen a fanövekedést, a gyü­mölcsképződést és a gyümölcs kifejlődését mozdítja elő. A kénsavas, vagy chlorkáliumból egj -egy fára évenként 200—300 gram számitható, egy H/a-ra tehát, ha azon 450 fa foglal helyett, 135—225 kg. elegendő. " A foszforsav különösen a gyűmölcsérését sietteti s a híjtásokat növeli. Az évi átlagos trágya szükséglet gíuperfoszfáthól egy-egy 450—900 gr. egy H/a-on 450 fára 200—400 kg. 5. A Líirogen, a la és levélképződést sietteti, a gyümölcs érést azonban késlelteti. E őnynyel használ­ható különösen káli-foszfát trágyázásnál egyoldalú és nagyban való használata azonban ép oly hátrányos, mint az erős istállótrágyázá3. Évente 400 gramm chiliaalét­roraot lehet adni egy fának, egy H/a ra pedig 180 kg. elegendő. 6. A kálium és foszfortrágyák játszák tehát a ba­raczkfák trágyázásánál a főszerepet, s ezeket ősszel, vagy a tél folyamán kell elszórni, mélyen alátakarni. Eíen tápanyagok elősegítik a fának egészséges fejlő­dését s a termés mennyiségét és minőségét kedvezően befolyásolják. Nitrogén trágyával csak szükség szerint tavasszal, vagy nyáron kell a fákat fölsegíteni. A mész a csontos magu gyümölcsfáknak szintén uélkülőzhetlen tápláléka, b különösen a gyümölcs czukortartalmára vau kedvező befolyással. 8. Megfelelő eredményt természetesen csak akkor lehet a trágyázással elérni, ha a talajnak szorgos meg­mivelése és a fák gondos ápolása azzal karöltve jár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom