Nyírvidék, 1897 (18. évfolyam, 27-52. szám)

1897-10-31 / 44. szám

Y I B V I D É K" tekintenek az olvasóra, minőkkel még nem jelent meg magyarkönyv. És egy kép sincs szöveg nélkül. A szer kesztókön kivül ír e könyvbe Magyarország valamennyi jobb Írója. Eötvös Károly, Mikszáth Kálmán, Beöthy Zsolt, Hentaller Lajos, Szilágyi Sándor, Marczali Henrik, Hampelné Pulszky Polyxéna, Kiss József, Varga Ottó, Pósa Lijos, Mezei Ernő, Tóth Béla, Iuczédy László, Szederkényi Nándor, Ignotus Lukács Gyula, Feszty Árpád, Réthy László, Bársony István, Káluoky Izidor, Beöthy Liszló, Tímár Szaniszló, Voinovich Gáza, stb. E korra vonatkozó későbbi rajzok alatt Muukácsy, Zichy Mihály, Benczúr, Feszty, Torma, Vágó Pal, Papp Henrik, Roskovics, stb. nevei állanak. A legelső füzetek egyi kében fogja találni az olvasó Andrássy Manó gróf torz képeit. Ezek közül eddig csak egy pír jelent meg s a magyar művészet most egyszerre gazdagodik elsőrangú carricatüra rajzolóval, mikor már a főúri művész keze örökre megdermedett. Nincs magyarországon nyilvános intézet, melynek birtokában valami értékes, a kort illető anyag volna, mit a szerkesztők meg uem szerez tek. Bécs, Kassa, Zágráb, Kolozsvár, Bílgrád, Moszkva, Szent-Pétervár vett hatást gyűjtésüknek. Nagy össze­köttetéseik révén történhetett, hogy főúri családjaink magángyűjteményei megnyíltak előttük, s gondossá­guknak köszönhető, hogy minden egyes kép alatt meg­találjuk a kép eredetét a honnan vétetett. A képek és szöveg egyaránt hivatva van a rokon-tárgyu művek fogyatkozásait pótolni, hiányait megjavítani. A kiadók nem haszuot keresnek e művel, hanem áldozatot hoz nak, s hazafias kötelességet teljesítenek. Az utóbbi év tized legdíszesebb és legnagyobb szabású művei. Révai testvérek írod. Int. Részvénytársaságnál jelentek meg. E vállalatot is pazar fénynyel, nagy gonddal, ritka jó ízléssel állították ki s figyeltek arra is, hogy a könyvet mindenki megszerezhesse. Azért 30 füzetbeu bocsátják közre 30 krajczárjával. A kötetekhez díszes bekötési táblákról is gondoskodnak. Még csak az első füzet jelent meg, mely a dolog természeténél fogva gyöngébb, hiszen csak a bevezetéssel foglalkozik, az olvasó már is láthatja, hogy monumentális művel lesz dolga, melyben tudás, szorgalom, és művészi becsvágy gyümölcseit élvezheti. Az idén rossz kelete lesz a könyveknek, csak ennek az egynek uelegyen S hisszük, hogy a magyar népuek elvihette az ár a bi'uáját, kenyerét, de nem vihette el a hazaszeretetét s a nemzeti dicsőségért még mindig áldozhat annyit, hogy ezt a könyvet megszerezze. Jó esztendőt szerez vele magának, jó telet és sok lelki' gyönyörűséget. — Elhalasztott vásár. A kereskedelemügyi minisz­ter megengedte, miszerint a november hó első hetében eső kis-várdai országos vásár ez évben kivételesen no­vember ho 8-án tartassák meg. — Esküvő. Fényes esküvő volt e hó 28-án, szerdán a helybeli izr. templomban. E/c alkalommal vezette oltárhoz Geivürz Bernát, gömörmegyei kereskedő aráját: Fríedmann Etelka kisasszonyt, Friedmaun Károly főrabbi kedves leányát. Az esküvőn, a megjelent diszes közönségen kivül, részt vettek a környékbeli izr. fő­rabbik is. — Dr. Heiszler József „Vallásbölcsészeti tanul­mányok, az isteueszme s a vele kapcsolt eszmék tör ténetének körében" cz. munkájára hivjuk fel az érdek­lődők figyelmét. Dr. Heiszler, a vallásbölc észét terén már régen ismert, előkelő uevet vivott ki magának. E iben a művében is, mint Lukács OJön, b. e. esperes írja róla, az isteneszme történetének oly emelkedett és magas szárnyalású képét adja, mely e művet e téren megbec^ülhetlenné és szerfelett érdekessé teszi annyira, hogy a felfogás tisztasága és az előadás élénksége által hivatva van arra, hogy a protestáns öntudattal együtt a vallásos buzgóságot emelje, üdvösen fejleszsze, s azokat, kik talán megvetéssel tekintenek a merev dogmákra, a valláshoz vissatéritse". Ezen mindvégig tiszta ós erős logikával irott s a meggyőződés magas erkölcsi erejé­vel írott művet, mely az isteneszme és a modern tudo­mányos felfogás közt egyre szélesedő úrt oly szerencsés eszmemérettel törekszik elenyésztetni, melegen ajánljuk az olvasó közönségnek. A tudós dombrádi lelkész művét a szabolcsi egyházmegye adta ki s 1 írtért kapható. — Agyonszúrt kisbíró. Víg lakodalmi tánezra gyülekezett össze ámult kedden Vissen a nagyszámú la­kodalmas nép. Éjfél fele betolakodott a tánezok közzé hívatlanul egy 18 éves suhancz a kit sehogy sem akar­tak magok közt megtűrni, a többi legények, Papp István a kisbíró volt az első, a ki felszóllitotta — még pedig nem csak szóval de ütlegeküel is — a hívatlan vendé­get^r- hogy fel is ut alá is ut — odébb állhat. Odébb is qlott, még pedig futva, de előbb ugy beleszúrta a bicskáfát a Papp István vállába, hogy a kés hegye egész a tüdőig hatolt s Papp István ennek következté­ben egy pár óra múlva meghalt. A gyilkost elfogták. — A nyíregyházi termény-csarnok tagj ii az utóbbi idóben tömegesen kezdtek kilépni; a kilépettek azt hangoztatták, hogy a 40 éves egyesület további fennállása kétségessé lett téve. A választmány ezen híresztelésekre október 28 ára közgyűlést hívott össze, a mely a társulat további fennállását egyhaugulag hatá­rozta el. Jólehet nem kételkedhetünk azon, hogy egyet­len tagja is legyen a hivatását lelkiismeretesen betöltő egyesületnek, a ki annak további fennálását ue kívánná, még is örömünknek adunk kifejezést, hogy a nyireg)­házi termény-kereskedő testületnek a nyírvidéki gazda közönségnek, s igy méltán mondhatjuk, a közérdekűek szolgáló emez egyesület végleges megm aradása és további fennállásáról adhatunk értesítés'. — Szerencsétlenség. Kedden este, Kállay Gyula pósta-szállitó kocsisa jártatni vitte gazdájának egyik kincstári lovát. A Hatzel téren a veres kereszt gyógy­szertár előtt megvadult a ló és száguldva rohant bf. a katona utczába; ugyanekkor fordult ki az ulczából egy, 2 bordó borral terhelt talyiga, a melynek a megvadult ló neki szaladva, annak rúdja szugyén be fúródott, a hátán jött ki. A lovon ülő kocsis a két ló közé került s rájok hengeredett ínég a ket teli hordó is, úgy, hogy a kocsis most élet halál között lebeg. — Halál egy telién miatt. Petneházán egyik ottani kerülő fia vadházasságban ólt a gulyás leányával. A kerülő és fia folyton zaklatták a menyecskét, hogy apjától kérje el hozományba annak tehenét, de az apa azon okból nem adta a tehenet, mert ellenezte leányának vadházasságban való élését. E miatt a kerülő ós fia boszut forraltak a gulyás ellen s alkalom adódván, ugy elverték a szerencsétlen embert, hogy az euuek követ­keztében néhány nap múlva meghalt. Et, ügyben a mult héten a kisvárdai bíróság a helyszínén vizsgálatot és bonczolást tartott, melynek adatai szeriut a tettesek méltó büntetést várhatnak, — Tárogató a honvédségnél. Budapestről a kö­vetkező értesítést vesszük. Ai első kerületi houvéd­ezred zenekarában a napokban mutatták be előszőr azt a tárogatót., melyet Schundi V. József udv. hangszer­gyáros reformált és a mely hangszer a német császár tiszteleté.e rendezett udvari estély alkalmával általános féltűaést keltett. A históriai időknek e dicső és már­már teljesen elfeledett tanuja ezáltal tehát nem csak udvar-képes lett, hanem csupán rövid idő választja el attól, hogy gyönyörű, öblös hangja a hangverseny terem­ben és zenekarokban nélkülözhetetlen lesz. A fent em­lített ezred tisztikara és nagyszámú érdeklődő közönség előtt a Káldy Gyula által forgalomba hozott régi kuruez dallamokat mutatták be és ú^y a hangszer remek hangja, mint az előadott darabok, mély beuyomást tettek a hal­gatóságra. Ez által a tárogató ismét történelmi magas­ságra emelkedett, mert a magyar honvédségnek is hir­detni fogja régi hadi dicsőségünket. Azonban, mint minden feltűnést keltő uj találmánynak, úgy már ennek is akadnak utánzói, és megrontói, kik ellen azonban Schundi a legerélyesebb lépéseket fogja meg tenni. - A kötelező koronaérték-számítás. 1898. évi január 1 -évei tudvalevőleg életbe lép a kötelező korona­érték számítás. Erre már a hivatalokban, különösen a postánál és a vasútnál nagyban készülnek s az eddigi számolási nyomtatványok rovatait koronára és fillérre változtatják át. A különböző hivatalok rendelésére az állami nyomdában erősen dolgoznak az uj nyomtatvá­nyokon és rovatlapokon, hogy a koronaértékü rovatok­kal ellátóit nyomtatványok január elsejére kellő szám­mal álljanak a hivatalok rendelkezésére. Tii/.be dobattak. Nagy nézőközönsége akadt a fővárosban a mult napikban egy igen érdekes látványos­ságnak, a mikor is a IX. kerületi elöljáróság által ki­jelölt helyen Mauthuer Ölön magnagykereskedő, kir. közjegyző jelenlétében, épp úgy mint a mult év hasonló időszakában, az országbau és az osztrák birodalom terű létén elhelyezett bizomáuyi magszekrényeib Í1 el uem adott magvakat égettette el. A felhalmozott nagy tömegböl fe'cs3pó láugok rüvid félóra alatt közjegyzőileg hitelesen megállapított 226.000 csomag konyhakerti és virágmagot 13450 frtnyi értékben emésztettek fel. Nagy elhatározás szükséges ahhoz, hogy ily értékű magvak, melyek leg­nagyobb részt még értékesíthetők volnának, de a vevő­közönséget nem elégítenék ki oly mértékben, mint Mauth­uer fele magvaktól megszokva vannak, ezen módon megsemmisíttessenek, másrészt azonban megnyugtatásul szolgálhat ezen példa a Mauthuer féle magot vásárló vidéki közönségnek, mert teljesen biztos lehet abban, hogy csakis legutóbbi termésű friss magot kap, mely mag ú^y fijizonosság, mint hozam tekintetében, mindenkor megfelel ama várakozásnak, melyet a kertészkedő kö­zöuség a Miuthuer-féle magvakhoz joggal fűz. — Kincses kalendárium. Megjelent az 1898 ik évre a Kincses Kalendárium, melyet a kiadó vállalat a gyakorlati élet általános útmutatójának nevez, mi pedig elnevezhetnők a leghasznosabb kézi lexikonnak. Hogy mi a Kincses Kalendárium, azt tulajdonképpen nem is kellene tnagyarázui a tavalyi első évfolyam sikere után. A most megjelent, s jövőre szóló kötetnek az alapesz­méje s a rendszere ugyanaz, de a tartalma egészen más, uj, s nem kevésbbí hasznom, szükséges, sőt nélkülöz­hetetlen miut a tavalyié vjlt. A« előttünk levő kötet kezdődik teljes naptári részszel, háztartási, belső gaz dasági útbaigazításokkal, csillagászati feljegyzésekkel. Azután jön az osztrák-inagyer monarkiában a csapatok elhelyezése a legújabb intézkedések szerint, könnyen áttekinthető táblázatokkal. A kimutatásban a boszniai csapatok, a honvéd ég, sőt az osztrák landwehr is meg van. A Iligyan házasodjunk rovat a házasságkötést megelőző lépésekre oktat. Majd a jó feleség megtalálá­sában szolgál útbaigazításokkal egy arczképpel ellátott czikk. Anyáknak szól a Gyermekápolás czimü czikk. Következik a bőr ápolása, szakértő orvos tanításai. Egy másik szakember a szemünkkel és tulajdonságaival ismertet meg. Erre következik egy gondosan, a leg­megbízhatóbb adatokkal összeállított czikk a pályavá­lasztásról. Birminő elképzelhető pályára akar valaki lépni, itt megtalálja a ueki szükséges útbaigazításokat. Csak a katonai pálya van külön, hosszabb czikkben tárgyalva. A mult és jövő divatja képekben vau tár­gyalva. E/.után következik a Házi Bil Cíim alatt hat uj zenemű lekottázva, még pedig egy Csárdás Kún Lászlótól, Keringi Máder Rezsőtől, Tipegő Kern Auréltól, Franc.ia négyes Szabados Bélától, Lengyelke Czobor Károlytól, s 1 Pas De Quitre Tarnay Alajostól. E csinos táncídirabokat a télen bizonyára sok mulatságon fogják játszani. Utána az adófizetés titkaiba avat be a Kincses Kalendárium, majd a váltó tulajdonoságairól világosit fel. Következik tanítás az életbiztosításról, czikk az agrár­mozgalomról s aztán nagyérdekú, a gazdáknak fontos táblázatok arról, hogyan fizessék munkásainkat. E táb­lázatok jó szolgálatot tesznek a kis birtokosnak iparo­soknak s mindazon munkaadóknak, a kik a munkát napszámra vagy óraszámra fizetik. E számitások föl­haszná ásával megtakarítható a vesződséges kiszámítás, mely a tévedés eshetőségét csak fokozza. Van még czikk az egész világou forgalomban levő pénznemekről (átszámítással) azu án tanácsok, hogyan építsünk lakó­házat, istállót, aklo , kocsiszínt, s'b (rajzokkal). Követ­kezik: a tarok, a football ( abdaru^ás), vadászati tila­lomidő, lóverseny, a köuyvuyomtatás története, postai és távirdai tudnivalók, postatakarékpénztár, tarifák, találmányok, stb. sok miudenféle apró cseprő dolog. S ez nem olyan kalendárium, melyet, ha éve ,lejár, eldo­bunk, Euuek az évfolyamait gondosan egymás mellé rakjuk s pár óv alatt a legbecsesebb, legnólkülöz­hetetleuebb könyvtárral rendelkezünk. A Kincses Iíalen dirium ára: Síines borítékba kötve 1 frt, angol vászon kötésben 1 frt 50 kr., franczia szattyánbőrkötésben 2 frt. 20 kr., A Kincses Kalendárium megrendelhető a kiadóvállalatnál, Budapest, VIII., Rökk Szilárd utcza 4. sz., továbbá kapható az összes könyvkereskedésekben. — Kinevezés. Mint értesülünk, Papp Lajos pénz­ügyigazgatósági segéd-titkár, péLZiigyi titkárrá nevez­tetett ki, s helyettes pénzügyigazgatói minőségben Dévára helyeztetett át. — Általánosan tudott dolog, hogy mindennemű köhögés es tüdőbajnál a csukamáj olaj az egyedüli és biztos szer, melyet az orvosi kar különösen azóta kezd ismét a gyakorlatba bevenni, amióta Zoltán Béla fővá­rosi gyógyszerész a már minden gyógyszertárban kap­ható teljesen szag és íz nélküli Zoltán-féle csukamáj­olajat forgalomba hozta. (4—íj — Uj Idők. Amióta Herczeg Ferencznek ez a ké­pes hetilapja inegiudult, az egész művelt magyar tár­saság, mind a magyar családok köréje csoportosultak. Művészi képek, társadalmi és szépirodalmi czikkek, elbe­szélések, versek és regények gazdag tárháza minden egyes füzet, egy egy száma valóságos irodaimi év mű­vészi esemény. Nincs magyar Író meg magyar művész, aki kivül állna az Uj Idők munkatársainak gárdáján. A szerkesztő Herczeg Ferencz, az ő munkatársaival, Bródy Sándorral és Mikszáth Kálmánnal együtt azon vau, hogy ujabb s ujabb meglepetéseket szerezzen az irodalmat és művészetet szerető magyar közönségnek. Az Uj Idák fényes sikerei hozzája vonzották ?i egész magyarság művelt osztályait s l?v lehetővé tették, hogy az Uj Idők hetenkint egyre díszesebb, gazdagabb tar­talommal, a mi ujságirodalmunkban eddig ismeretlen fényes kiállításban jelenjen meg. A közönség méltán sorakozik Herc.eg Ferencz e pompás folyóirata köré, még a gazdag külföldi folyóiratok sem nyújthatnak néki külömb dolgokat. Az Uj Idők bármely számából meg­győződhetik mindenki ez állítás igazságáról. Ilyen mu­tatványszámokat kérésre ingyen küld a kiadóhivatal (Budapest, Andrássy ut 10. szám), ahova az előfizetési pénzek (télévre 4 frt, negyedévre 2 frt) is küldendők. Az évnegyed folyamában meg fog jelenni az az önálló művészi becsű kettős Munkácsy-füzet, melyet az Uj Idők­nek minden előfizetője ingyen kap. Első méltó ismerte­tése lesz az uagy művészünk alkotásainak, annál is ér­dekesebb és becsesebb mivel sok olyan képe és rajza lesz benne, amelyet eddig senki sem ismert. Ezt a fü­zetet minden külön dij fölszámitása nélkül kapja meg házhoz szállítva minden előfizető. Csarnok. Pateut házasság. Régen volt, mikor még engemet a minorita atyák qualifikáltak, mikor még azt irták rólam, hogy kitűnő vagyok, jeles vagyok, magaviseletem példás, jó. Boldog idő. Nem kellett figyelemmel kisérnem, hogy a disznó­hús meuuyivel drágább, a marhahús mennyivel olcsóbb, — nem kellett alkudoznom rongy pár hatosért, hogy tűzifámat felvágják stb. Szomorú idő. Tehát, mint mondám, én voltam a legjobb diák. Tovább megyek. Mint kétéves-egyéves önkénytelen önkéntesen, rajtam volt a legfeszesebb, a sárga fekete zsinórzattal kiteremtettézett cs. és kir. kék posztó, 80 •/• al én voltam a legjobb lövő, a vivó teremben én tudtpm legügyesebben puffogtatni kollegáim fején a maszkot, kezén az otromba nagy keztyüt. Nekem volt a legön­kéntesibb bajuszom (mi, ha önkéntesen ki nem búvik, nem tudom, hogy mi mindent nem használtam volna, mert nem tudtam volna túlélni, hogy engemet bőrbaju • szúnak gúnyoljanak). Hát azután, mint czivil, mi voltam? Természetes, hogy a legradikálisabb fenegyerek. Nadrágomat felgyűrve, kalapomat legyűrve (ei privát divatom volt) hordottam, botom akkora volt, hogy rajta is, vele is medvét lehetett volna tánczoltatni. Nem egyszer testgyakorlatnál „uyujtó'-oak használtam, a szakácsnénk meg a legalkalmasabb argumentumoakbltte — ha keze ügyébe került — a kutyákkal szemben bebizonyítani, hogy kinek szabad a konyhára menni. Tánczot, bort szerettem. Egy öreg hibám volt: csupán elvből kerültem a leányoknak udvarolni. Pedig de sok mama snvesen fogadta köszöntésemet. Annál szivesebben foglalkoztam a szép asszonyokkal, talán azok is velem. Uraim és hölgy . . .! (Itt majdnem végzetes hibát követtem el, mert tudja a kő, mi okból, a feleségem mindég tiltakozik a .hölgyeim* megszólítás ellen.) Hát csak: Uraim! Higyjék el nekem, hogy ifjú koromban a szerencse csak ú^y dobálózott velem. Megnősültem. Ot szép kis gyermekem van, egy csak most egy hónapja született (Nem mondom, hogy napvilágot látott, mert éppen holdvilágos éj volt, mikor a költők szerint „uapvilagot látott'). Ég a tanúm, hogy most boldogabb vagyok, mint rnikor nadrágomat felgyűrve, kalapomat legyűrve hor­dottam, bár a szép asszonyok most . . . No, már megint a szép asszonyok! Tudja a kő, mit akarnak velem a szép asszonyok . . . Hisz' az én feleségem is szép, jó is, de hát ón mégis azt mondom, hogy elég abból egy is. Appropos! Megáljunk csak, valami eszembe jutott A napokban egy régi jó barátommal találkoztam' Hogy vagy Sanyi? kérdi. Jól Feri, mondám. Hát kedves nőd, gyermekeid? Ml közöd hozzájok? No, ue légy olyan goromba, mi bánt? Semmi. Igaz hát te még mindég legény vagy? Ej ! Most már meg te kezded, csak nem vagy nő­gyűlölő ?

Next

/
Oldalképek
Tartalom