Nyírvidék, 1897 (18. évfolyam, 27-52. szám)

1897-10-17 / 42. szám

Melléklet a „nTyírvidék" 1897. 42-ik számához. és tovább fejlesztése érdekében az országgyűlés képvi­selőházához javaslatot terjeszszen be. A hazafiúi örömérzet tüze azonban a lelkesedés lángjává gyulladt szivünkben, olvasva atna királyi le­iratot is, melyben legkegyelmesebb Urunk elrendeli, hogy történetünk évkönyveiben kimagasló, tetteikkel magukat megörökített, összes képességeiket, tudományukat a haza szolgálatába bocsátott nagyjainkat ábrázoló szobormű­vek, a székes főváros terein saját udvartartása költsé­geinek terhére felállíttassanak. Ezen nemzeti önérzetünket fokozó, biztató, édes reményekre jogosító fejedelmi kegy, egy boldog jövő­nek képezi zálogát, s a nemzetünk történetének u'olsó századaiban oly szokatlanná vált eme magasztos pilla­natban, midőn király és nemzet egymást teljesen megértve, a haladás biztosítékainak megteremtése állal, s a mult dicső alakjainak felidézésével együtt merítenek erőt a jövő küzdelmeire, midőn a királyi szavakban megnyilat­kozó nemzeti érzés utat tör minden igaz hazafi keblének szentélyébe: öröm-teljes rezgésbe kell jönni szivünk húr­jainak, önbizalommal és nemzeti büszkeséggel kell meg­telni keblünknek. Álhatva az öröm ama lelkesítő tüzétől, melynek az ezen fejedelmi tényekben nyilvánuló nemzeti érzés mindnyájunk részesévé tett, s tudatában a fentebb rö­viden vázolt fejedelmi tettek nagy fonlosságának; n­ditványozzuk, miszerint meghálálandó apostoli királyunk atyai szivének a nemzetével összeforrasztó magasztos elhatározást, mondja ki Szabolcsvármegye közönsége, hogy: 1. Szeretett királyunk iránt táplált, soha nem muló hálánk érzetének hódolatteljes tolmácsolására az ösz­szes törvényhatóságok egy-egy képvisuiűjéből egy dísz­küldöttség alakittassek s ezen küldöttségbe egy kép­viselőnek beválasztására a/. ös?zes törvényhatóságok ke­restessenek meg. 2. Az ország összes törvényhatóságainak hozzá­járulásával állítsunk szobrot a fő és székvarosban I. Ferencz József királyunknak, beszélő bizonyságául hó­dolatteljes hálánknak, s örök emlékezetéül annak, hogy a nemzet sietett leróni háláját a legalkotmányosabb uralkodó előtt, aki nemes szive sujpllalát követve év­századok óta először hangoztatta a trónról a nemzeti eszmék ápolásának szükséges voltál, s e végből a tör­vényhatóságok hozzájáruláshoz szintén keressenek fel; végre 3. Pest-Pilis-Solt és Kis-Kun vármegye, mint egyik vezértörvényhatóság közönsége, kerestessék meg, hogy a fentebbiek kivitelére irányuló intézkedések vezetését elvállalni szíveskedjék. — A vármegye őszi rendes közgyűlését a meg­jelent bizottmányi tagok feszült érdeklődése között nyi­totta meg e hó 12 ikén d. e. 10 órakor báró Feilitzsch Berthold főispán, kit — a teremben való megjelenése­kor — zajos éljenzéssel üdvözölt a vármegye közönsége. Őméltósága a főispán úr — üdvözölvén — a bizolt­inány tagjait, mindenek előtt jelentést tett arról a kél nagyfontosságú s minden magyar ember szivét megdo­bogtató eseményről, amelyek, mint szeretelt királyunk nemes : szivének tényei, nagy változások örvende­tes kilátásait nyitották meg a nemzet szemei elölt. A-főispán úr jellegzetes szavakkal méltatta a királyi el­határozások nagy fontosságát s lelkes éljenzések között hivta föl a közgyűlést, hogy a nemzeti hála kifejezéséről a maga részéről is gondoskodjék. A közgyűlés Mikecz János alispán és társai — más helyen közölt indítványá­nak nagy lelkesedéssel és zajos éljenzéssel történt elfoga­dásával lett eleget a főispán úr őméltósága fölhívásának. Jelentest telt ezután a főispán ú a inilloniumi emlékek leleplezési ünnepélyeiről, további hogy Firczák Gyula munkácsi gör. kath. püspök őmeltöságát Nyíregyháza városában való tartózkodása alkalmából üdvözölte. A főispán úr bejelei.lése alapján, a nemrégen elhunyt Me­gyery Gábor volt megyei főpénzláros érdemeit jegyző­könyvileg megörökíteni' rendelte a közgyűlés. Bejelen­tette továbbá a főispán úr, hogy Komis Gcza vármegyei aljegyzőt tiszteletbeli főjegyzővé nevezte ki, dr. Dohnál Józset törvényszéki orvost pedig, tiszteletbeli törvény­hatósági főorvossá. A felhangzott zúgó éljen tanusitá, hogy a főispáni kitüntetés arra rászolgált és érdemes férfiakat ért. Kornis Géza a hivatalos esküt azonnal le is telte. Ezulán az alispán időszaki jelentését velle tár­gyalás alá a közgyűlés, melyről lapunk legközelebbi szá­mában fogunk bővebben megemlékezni. A jelenléssel kapcsolatban a közgyűlés elistn 'rését fejezle ki br. Fei­litzsch Berthold főispán, Mikecz János alispán és id. gr. Vay Ádám irányában az emlékünnopélyek rendezése és sikere körül szerzelt érdemeikírt. Köszönetében részesí­tette továbbá az ünnepélyek összes szónokait, Nagy­Kálló város közönségét és a kis várdai közbirtokosságot azért a magyaros vendégszeretet'ri, amelylyel az'ott le­folyt ünnepély vendégeit fogadták. Nagy érdeklődés között ment végbe a névszerinti szavazás, a közigazgatási bi­zottság törvény szerint kilépő tagjai: Bodnár István, Gál Elek, Komis Ferenez, Ujfalussy Béla és gróf Vay Tibor helyeinek betöltése felett. Tizenkét óra volt, midőn a névszerinti szavazás eredményét a főispán kihirdette, s meleg éljenzés hangzott fel, midőn Kállay Andrást jelentette ki a főispán, mint megválasztott közigazgitási bizottsági tagot. — A szavazás eredménye egyébként a következő volt: Bodnár István kapott 81 szavazatolt, gr. Vay Tibor SO-at, Gaál Elek 70-et, Ujfalussy Béla 76-ot, Kállay András 5S-at. Kaplak még ezenfelül Kornis Ferencz 37-et, Lipthay B la 4-et, dr. Mezössy Bjla, Petrovay János, Bézler György, Jármy András és Nyiri János 1 — 1-et. A közgyűlés általános ibb érdekű tárgyai legnagyobb részben az állandó választmány véleménye alapján nyer­tek elintézést, am dyről lapunk legutóbbi számában mái­referáltunk. — Firczák Gyula munkácsi görög kath. püspök őméltóságának a mult vasárnapi templomszenteles alkal­mával elmondott remek egyházi beszédét lapunk leg­közelebbi számában egész terjedelmében közölni fogjuk, kérésünkre, levélben kifejezett kegyes igéretét bírván őméltóságának, hogy e beszéd szövegét lapunk utján az ünnepélyen részt nem vehetett nagyközönségnek is hozzá­férhetővé teendi. Firczák Gyula munkácsi püspököt annyira meghatotta Popp György kir. tánácsos pénzügyigazgató, I és nejének páratlan vendégszeretete, hogy édes anyjá­nak lelkére kötötte a Poppék meglátogatását abból az alkalomból, hogy Nyíregyházán át M.-Pócsra utazóit. Az agg matróna kedden tényleg vendége volt Poppéknak és elragadtatással köszönte meg azt a vendégszeretetet amelyben fiát részesítették. Ugyan ekkor átadta Popp Györgynek a fia arczképét, amelyet hálája jeléül küldött. — Kitüntetés. 6 Felsége a király, mint a hiva­talos lap le ujabb száma közli, Mráz Károly nyiregyházi ág. h. ev. tanítónak, a népoktatás terén szerzett érde­mei elismerésül, az arany érdemkeresztet díjmentesen adományozta. — Mi is őszinte szívvel gratulálunk ezen megérdemelt kitüntetéshez. — Kinevezések. 0 Felsége a király Bálás János, a debreczeni királyi ílélő-táblához berendelt tanács­jegyzőt a kis-várdai, lliszdorfer Béla du na-adonyi já­rásbirósági aljegyzőt pedig a nagy-kállói kj r. járásbíró­sághoz albirákká, a ka-sai királyi ítélőtábla elnöke pedig Keresztessy Gyula jogszigorlót a s -a.-újhelyi törvény­székhez díjas joggyakornokká nevezte ki. — A nyírvíz-szabályozó társulat r ndes őszi közgyűlését e hó ll-én tartotta meg, gróf Károlyi Tibor elnöklete alatt, a vármegyeháza nagytermében. A köz­gyűlésén 131 szavazat volt képviselve. A napirend tár­gyát képezték a társulathoz érkezett földmivelési és pénz­ügyminiszteri leiratok, melyek tudomásul vétettek. To­vábbá tárgyalta a közgyűlés az elmúlt évi tarsulati számadások megvizsgálására kiküldött bizottság jelenté­sét, amelyből arról győződött meg, hogy a számadások minden tekintetben a legnagyobb pontossággal és rend­ben kezeltetnek s ennek folytán a társulati tisztviselők részére a felmentvényt megadta, s a számvizsgáló bizott­ság tagjainak köszönetet szavazott, s ugyan őket, név­szerint Borbély Gáspárt elnökké, Zucker Henriket és Ko­vács Györgyöt tagokká a f. évre is megválasztotta. Az 1898. évre összeállított költségelőirányzatot és annak indokolását,, a választmány által bemutatott alakban egyhangúlag elfogadta. Ezen költségelőirányzat a mult évivel csaknem teljesen megegyezik s az egyenkénti ki­vetés is változatlanul épenségben marad. Az 1898. evre alkalmazásba veendő árvédelmi utasítás szintén a vá­lasztmány javaslatának megfelelően' fogadtatott el és a Tiszavölgyi Társulat közgyűlésére a társulat képiselőiül gróf Károlyi Tibor elnök és Szeszicli Lajos igazgaló-lo­mérnök választattak meg. Ezzel a közgyűlés, az elnök lelkes éltetése mellett befejeztetett. — Az „önálló Nyíregyháza" ködfátyol képe megint kisértett a városi képviseletnek pénteken tartott ülésén. Menyhért Jánosnak egy indítványa révén került most megint szőnyegre ez a kérdés, amelynek pedig talán jobb lett volna valamelyik bureau akta-halmazai között szunyadnia. Menyhért János felköltötté az alvó leányzói, hogy aztán majd egyszersmindenkorra agyon­üsse. E miatt aztán közte és dr. Kovách Elek kir. körjegyző közölt nagyon éles szóváltás keletkezett. Többen beleszólottak az éles vitába: Somogyi Gyula, Nádasy Lajos, Nádaty Kálmán és Geduly Iíenrik, a ki kijelentette, hogy az önállósitási törekvésnek bar nem volt barátja, de — az egyhangúiig hozott határozat indítványozott dessavonálását helytelennek tartja. Ezt az álláspontot fogadta el a képviselet is, öt szó ellenében a többi összes' szavazatokkal, elvetvén Menyhért János indítványát. — Kereskedelmi ülnök. A helybeli kir. törvény­szék e hó 15-én tartott teljes ülésében, Stem Jenő urat kereskedelmi ülnökké választotta meg. — Telefon Nyíregyházán. A vármegye közigaz-, látási bizottsága c hó Iti-án br. Feilitzsch Berthold fő­ispán elnöklete alalt tartott ülésén foglalkozott a Nyí­regyházán létesítendő telelőn hálózat kérdéíével és el­határozta, hogy e hálózat megvalósítása érdekében, a kereskedelmi miniszterhez feiralot intéz. E kérdés annál fontosabD, mert ha a nyiregyházi lelefon hálózat léte­sül, égész bizonyosra vehető, hogy ez esetben Nyíregy­háza és a főváros között is létesíttetni fog a telefon összeköttetés. — Martinyi József, főgimnáziumunk érdemes igaz­gatója a következő sorokat intézte hozzánk: Tekintetes Szerkesztő Úr! Kérem, szíveskedjék lapj tuak legközelebb megjelenő számában közzétenui, hogy a főgymnasium tanári kara s ifjúsági azért nem vált jelen a folyó hó 6 kán tar'ott pyászünnepélyen, mert arra meg nem hiva­tott. Legyen meggyőződve a tekintetes szerkesztőig, hogy a tanári testület ismeri kötelességét, s miként a múltban mindig, ü^y a jövőben, ezúttal is mindenha részt vesz minden komoly, hazafias, nemzeti ünuepélyeu; csak az az alázatos kérése, ho.y arra ineghivassék. Nyíregyháza, 1897 október 15. Teljes tisztelettel: Martinyi József, főgiin igazgató. — „Részvénytársaság villamos és közlekedési vállalatok számára" czég által Nyíregyházin az ál lamvasutak állomasa'ól a Sóstóig létesíteni szándékolt keskeny vágányu villamos va>u' közigizga'á-i bejárása Halászy Llszló miuiszteri segédti kár vezetéke alatt a folyó október hó lS-ik uapján délelőtt 9 órakor kez­dódőleg fog megejtetni s az összejövetel he.yéül a vá­rosházi tanácsterme jelöltetett ki, Szibolcsvármegye alispáuj.iuak 17380/1897. K számú rendelete szerint. Erről az érdekelteket oly felhívással értesítem, hogy a kitűzött helyen é" időbeu érdebeik megóvása czéljából személyesen, illetve képviselőik által saját érdekükben jelenjenek meg. Nyiregyházi, 1897. évi október 16 áa. Májerszky Béla, h. polgármester. — Kiizdéuyi Szilárd, Nyíregyháza város uj mér­nöke hosszabb és alaposan kidolgozott memorandumot terjesztett be a város tanácsához és a képviselőtestülethez, amelyben hogy a mérnöki hivatal feladatának es ren­deltetésének a hozzá fűzölt jogos igényekhez képest meg­felelhessen, addig is, míg az uj szervezkedési szabály­rendelet tervezetben felállítani szándékolt második mér­nöki állás szerveztetnek, egy a mérnöki teendőkben jár­tas műszaki segéd felfogadását kéri. Csak ilyen munka­erő mellett reméli megvalósíthatónak a mérnöki állás elfogadásakor maga elé tűzött azon czélját, hogy a kisebb fontosságú, de időt rabló munkálatoktól men­tesítve a város életében és fejlődésében anynyira fonlos i szabályozási; csatornázási, fontosabb építkezési s más hasonnemü és fontosságú nagyobb szabású munkála­tokra fordíthassa idejét és munkásságát. A város kép­viselőtestülete bizonyára magáévá tette a mérnök állás­pontját s így remélhető, hogy a város mérnökére váró nagy feladatok elvégre helyes medjrbe és a megvaló­sulás útjára tereltetnek. — A vásárvám bérbeadására vonatkozólag a kép­viselet utasította a tanácsot, hogy arra nézve az árve­rést tűzze ki. Gyászrovat. Barzó István, Barzó Juliánná özv. Pongor Gyuláné, mint testvérek a magok s testvéreik gyermekei nevében, mély fájdalommal tudatják, hogy a Barzó család nestora Barzó János, volt 1843-iki honvéd­őrmester, városi képviseleti tag, kiérdemült ág. ev. egv­házgondnok, folyó 1897. évi október hó 11 -ik napján, 72 éves korában, az úrban elszenderült. — A temetési gyász-szertartás oktober hó 13-ik napján d. u. 3 óra­kor, saját házánál, Ér-utcza 2-ik szám alatt fog meg­tartatni. Nyíregyháza, 1 >97. október ll-én. — Könnyű legyen a hant nemes porai felett! — Szerenád. l)r. Ferlicska Kálmán országgyűlési képviselőt kedden este névnapja alkalmából a helybeli dalegylet, amelynek dr. Ferlicska az elnöke, szerenáddal tisztelte meg. Ugyan ebből az alkalomból üdvözölte elnö­két az iparos ifjúság küldöttsége is. — Kinevezés. A nagyméltóságú m. kir. pénzügy­minisztérium Soós Ferenez pénzügyi irodatisztet, aki évek óta a helybeli péuzü:yigazgatóság szorgalamas és szeretett tagja, a máramaros szigeti m. kir. pénzügy­igazgatósághoz iroda vezetővé nevezte ki. Örvendünk a megérdemelt kitüntetésuek s gra'ulálunk az előlép­tetéshez. — A szabolcsvármegyei agarász-e.'ylet folyó 1897. évi november hó 6-dikán az agarász-verseny alkalmából Nyíregyházán, a „Korona" szállodában zárt­körű bált rendez. — Bálbizotlság: Liptay Béla elnök, Orosz Miklós pénztárnok, Molnár Gusztáv jegyző, ifj. Bodnár István, Farkas Géza, Kállay Emil, Okolicsányi Dezső b tagok. — Belépti dij: személyenként 3 forint, páholy 10 frt. Kezdete 9 órakor. A versenyek novem­ber 6-án és a következő napokon fognak megtartatni. — Uj szöllötelep. Több nyiregyházi lakos kérvényt adott be a városhoz, hogy a kótaji ut mentén a Hímes­kerten, illetve a vasúton tul fekvő dombos, honiokos te­rületnek szőllőművelésre alkalmas része épen ugy, mint annak idején a llimeskert, oszlassek ki szőllőskert gyanánt. A képviselőtestület pénteken délután tartott ülésében vette tárgyalás alá a kérvényt, s az ez ügyben hozandó érdemleges határozatra 30 nap elteltével ujabb képvise­leti gyűlés egybehivását rendelte el. — A vasúti út kiépítésének kérdésében Kovács Gerö indítványt tett a képviselet legutóbbi ülésén, a Barzó-féle ház kisajátítását a nézve. A képviselet utasí­totta a polgármestert, hogy ez irányban a tárgyalásokat indítsa meg. — Greizler-polltika. A vármegye alispánja nem régiben felhívta Nyíregyháza város polgármesterét, hogy hívja össze a város képviselő testületét, s legyen ott előterjesztést arra nézve, hogy a vármegye székháza — a villám világítás bevezetese tekintetében — a kedvez­ményes középületek közé soroltassék. A városi képviselet e méltányos kívánság elől olyan kicsinyes és nevetséges ürügyek alatt bujt ki, hogy mi a hozott határozat felett csak sajnálatunknak adhatunk kifejezést. — Fizetésképtelenség. A bécsi Creditoren Vé­réin jelenti, hogy Scluvarez Ignácz nyíregyházi rőfös és divatáru kereskedő, tizetéskeptelen lett. — Nyíregyháza város adósságai. A városi I ép­viselő testületének pénteken d. u. tartott ülésén, tár­gyalták a péuzügyi szakosztáj javaslatát, a város adós­ságainak konvertálása ügyében. A képviselet, ily. mű­velet végrahajtására a mostani általános pénzügyi viszonyokat nem tartván kedvezőknek, a konvertálás ellen Dyilatkozott. — A villamos lámpák s aporodása. A város területén még miudég vagy 20—25 petroleumos lámpa terjeszti a sötétséget. A képviselet most elhatározta, hogy ezeket a lámpákat kasszírozza s hi lyettök 90 uj villamos lámpával szaporítja a világítási berendezést. — A fél áron való vasúti utazásra jogosult tisztviselők, arczképes igazolványaira nézve a kereske­delemügyi miniszter úgy intézkedett, hogy ez igazolványok ezentúl nem évről-évre hanem öt esztendőre szóló érvé­nyességgel fognak kiállíttatni. — Póstai csomagok házhoz szállítása. A vár­megye közigazgatási bizottsága Ipgutóbbi ülésén felirat intézését határozta el a kereskedelemügyi miníszlerhez, hogy a postán érkezett csomagok, ezentúl Nyíregyházán is a házhoz szállíttassanak. — A húsnak idegen területről való behozatalára nézve, szabályrendeletet alkotott Nyíregyháza városa. A képviselő testület ezt elfogadta, valamint ama módosí­tásokat is, melyeket a közegészségügyi bizottság a köz­tisztasági szabályrendeletben keresztül vinni javasolta. — A magy. kir. államvasutak igazgatóságától nyert értesítés szerint a vasúti menetjegyek magán czégek — azokhoz nem értve a városi menetjegyirodá­kat, — által való árusítása s ezzel kapcsolatban ügy a szomszédos, miut a szelvényes ürjegyek előreváltása folyó évi deczember 31 ével teljesen megszűnik. — Az előre váltott s ezen időpontig fel nem használt szom­szédos forgalmi és szelvényes ürmenetjegyek utazásra többé egyá.taláu nem haszuálhitók, hanem három hó leforgása" alatt, vagyis 1898 évi márczius hó végéig ott, a hol váltattak, illetve ha a jegyek valamely magán eláru-itónál váltattak, azon állomáson, amelylyel a ma­gán elárusító leszámolt, sértetleu állapotban, teljes ér­tékben vissz'iváltatnak Ezen időponton túl visszatérí­tések nem foganatosíttatnak. A magán elárusítók Budi­pesten, Budapest-keleti p. u ral, más helyen pedig az elárusító lakókelyén levó m. kir. államvasuti állomással -zámolnak le. — Felhívjuk olvasóink figyelmét Rózsa Lajosnak a mai számunkban közölt hirdetésére, a mely czégnél óriás' és dús választék van raktáron az őszi idényre felhal­mozva női kalapokból és felöltőkből.

Next

/
Oldalképek
Tartalom