Nyírvidék, 1897 (18. évfolyam, 1-26. szám)

1897-01-03 / 1. szám

„IN Y í It V I 1) fe város előremenetele, jövendőjének megsegítése és biztosítása érdekében érvényesítse. Amit ő a szerdai közgyűlésen eln.ondott Nyíregyháza város háztartásának kezeléséről, akár igaza van, akár nincs, az alól a vád elől nem mentik föl Menyhért Jánost, hogy — mint e város polgára — amit éles szemmel meglátott s tanultságával hibául, mulasztásul észrevett: összegyűjtötte magának bűn-krónikául, ahelyett, hogy tudását, intelligentiáját, éles látását időről-időre, a hibák elkövetésének megakadályozására, a konstatált mulasztások pótlására használta volna föl. Ennyi patriotizmussal pedig e városnak talán minden polgára tartozik. * * * Csoda-e, hogy ilyetén módon nexusba keve­redvén a Mikecz József sárral való dobálódzá­sainak tisztálkodási kísérletei a Menyhért János becsületes nevével, sokan félreértették a vár­megye főispánjának, Nyíregyháza város ügy­kezelése megvizsgálására vonatkozólag tett indít­ványát is, abban az értelemben tudniillik, mintha ez az indítvány ennek az alkalomnak az apro­posjából tétetett volna Holott pedig biztos tudomásunk van arról, hogy a vármegye főis­pánja provokálta volna ezt a határozatot min­den előzetes incidens uélkül is, és anuál is inkább, mert e vizsgálat megtartását esztendők hosszú sora óta sürgette, és a törvényhatóság kötelező határozatával kívánta enyhíteni a vár­megye alispánjának a funkcióját azzal a hely­zettel szemben, amely — az önálló törvény­hatósággá alakulni kívánó Nyíregyháza és tény­leg mutatkozó érzékenykedéseit figyelembe vevő alispánt arra birta, hogy a belügyminiszterhez fölterjesztést tegyen, miszerint — őt e köte­lezettség alól fölmeutve — Nyíregyháza város háztartásának megvizsgálására egy teljesen — a legújabb vonatkozású fogalmak és felfogások szerint is indifferens közegét küldje ki * * * Talán megmondtuk már, hogy Nyíregyháza város érdekeinek védelmében beszélve és küzdve, a városi képviselőtestület zöld-asztalánál kíván­nánk látni Menyhért János urat. Csík akarnia kellene, s nyitva az út előtte. És akkor nem fog csömört kapni a vádak terhétől Megszaba­dulhat a közéletbeni gondoktól részletekben, esetről esetre, és többet, jobban, és igazabl-^, / szolgálván a köajó érdekeit -i*. * * * őrizzük meg a vármegyét, a törvényható­ságot attól, hogy jogai diskreditáltassanak. Fölfelé, az államhatalommal, a kormány­zat által képviselt politikai irányzatokkal szem­ben ám — ha amiként kezelik ezt a hatalmat, ha ez nem tetszik neki, ha érzi, hogy emiatt az ő teste, lelke, szive, fáj,: mondja meg! De lefele! Sokkal csekélyebb embereknek is módjuk­ban van, hogy a maguk igazait, s a közélet ér­dekeinek védelmét és biztosítását előbb a maga helyén keressék. És ha nincs módjukban — — — — — olyan kaliberű ember, mint Menyhért János, ezt a fogyatékosságot magában keresse. (Sub rosa: kérünk egy kicsike kis patrio­tismust. Más harczmodort és más jelvényeket.) * * * Egy lélegzetre, egy hírlapi czikk szűkre szabott keretében, csak egy kic-.it mondva is, alig lehet irni erről a kérdésről. Mert ime, hogy most már le kell tennem a tollat, Silvester éjszakáján és nevezetes vá­lasztó vonalán ezeréves nemzeti multunknak, ahol bevégződött az ezer év és kezdjük a má­sodik ezer évnek első kis numerusát, az 1- et: megcsendül szivemben a költő-király éneke a megtermékenyített csppegő mezőkről. Ezek a „csepegő mezők!" Váljon tejfeles fazekakat gondolt-e — imigyen kifejezve — az irás! * * * I0 ^Hiszen mi tudjuk jól és ismerjük a mulasz­tások egészj sorozatát, de ha valahol, úgy itt el lehet mondani.-hogy „peccatur intra muros et extra." Mert hiszen, hogy egyelőre „intra muros" mozogjunk, szeretnénk tudni, hogy maga a város képviselete mikor vizsgáltatta meg a saját tisztviselőinek működését?! Hosszú idők óta — soha! * * * Még egy konstatálást! Talán felesleges is, talán ízetlen dolog is, hogy a Somogyi Gyula nevét ide belékeverjük. — De még is csak e helyütt kell megirnuuk, hogy a vármegye kö­zönsége ugyanezen a közgyűlésen, amikor kény­telen volt meghallgatni, hogy nem Bencs László polgármester, nem az egész városi ma­gisztrátus, de meg épen nem Somogyi Gyula az igaz, önzetlen becsületes emberek, hanem Mikecz József: — Somogyi Gyulát a közigazgatási bizottság tagjául újólag csak­nem egyhangúan megválasztottá. * * És mindezek daczára, a „csepegő mezők" áldása lesz talán a mi hajlékainkon! Kendkiviili közgyűlés a vármegyénél. Elég élénk érdeklődés mellett ment végbe a vár­megye szerdai rendkívüli közgyűlése. Különösen a vidéki tagok szép számmal jelentek meg. Kdllaij András főispán kevéssel 9 óra után nyitotta meg a közgyűlést, több bejelentést tett s tudatta a köz­gyűléssel, hogy dr. Küzmös György kisvárdai kórházi fő­orvos, az alispán javaslata alapján tb. vármegye főorvossá nevezte ki. Bejelentette továbbá a főispán úr őméltósága, liogy a debreczeni kir. Ítélőtábla uj épületének e hó 3-án az igazságügyi miniszter jelenlétében történő föla válási ünnepélyére a törvényhatóság meghivatott. A főispán úr e napon hivatalos ügyben Bupapesten lévén elfoglalva, az ünnepélyen részt nem vehet; ennélfogva indítványozta, hogy az alispán elnöklete alatt, a törvényhatóság kép­viseletére, küldöttség alakitassék. A közgyűlés ezt elfogad­ván, Mikecz János alispán elnöklete alatt, Meskó László, B<mcs László, dr. Jósa András, Kovács István, gróf Pon­grácz Jenő, gróf Vay Tibor, Bekény Péter, Kornis Ferencz és dr. Vadász Lipót biz. tagokat a küldöttség tagjaiul megválasztotta. Felolvastatott ezután József főherczeg köszönő vála­sza, a törvényhatóságnak Mária Dorotliea főherczegnő esküvője alkalmából hozzá intézett feliratára, s hódoló tudomásul vétetett. A tnagy. kir. belügyminiszternek Lővey Miklós nyír­bátori szolgabírónak árvaszéki ülnökké történt meg­választását megsemissitő s Lövey Sándor árvaszéki jegyző előadói joggal való fölruházását megtagadó leiratai kap­csán, a közgyűlés Vidovich László főszolgabíró felszóla­lása alapján megbízta az alispánt, hogy a dr. Lövey Elek árvaszéki ülnök és dr. Lövey Sándor árvaszéki jegyző közötti rokonsági kérdés mibenlétéi mutassa ki. Ugyancsak a belügyminiszternek az ujonan rendsze­resittetni kért állások szervezését megtagadó leiratára a közgyűlés ujabb felirat intézéséi határozta el, kérve, hogy legalább a kisvárdai főszolgabirósághoz a kért második szolgabírói s az ügyészi hivatalhoz egy írnoki áliás rendsze­resítését engedélyezze. A taktaközi községeknek T.-Lökkel leendő össze­köttetése tárgyában kelt kereskedelmi minrszteri leirat tárgyalása érdekes és talpra esett fölszólalásra késztette Csobaj községnek 1805 év óta főbíráját, ecsetelvén azo­J kat a nyomorúságos állapotokat, inéivá e közó«g«kh»iii —*n5zlekeúési szemponiuül fonáiiaDak. A közigazgatási bizottságból törvény szerint kilé­pett öt bizotsági tag helyének betöltése következett ezután. A szavazatszedő küldöttség Ibrányi Zsigmond elnöklete alatt megalakilatván, a szavazást a iőispán úr őméltósága elrendelte. Megválasztottak — a beadott 80 szavazat kö/.ül — dr. Meskó László 7ii, Bory Bela 75, Kállay Leopold 74, Somogyi Gyula 71, llrabovszki Guidó 63, szavazattal, mindannyian régi tagjai a bizottságnak. Szavazatokat kaptak még: id. Jármy Ödön, Jármy Miklós és Erős György. Az igazoló választmány, lóavaló bizottság megala­kítása s a sorozó bizottságok elnökeinek megválasztása után, a nyugdij választmány előterjesztését tárgyalta behatóan a közgyűlés, a jegyzői nyugdij szabályrendelet módosítása és pótlása tárgyában. A megállapított szabály­rendelet közhírré fog tétetni. Ezután a vármegye alispánjának előterjesztése olvas­tatott föl Kossuth Lajos arczképének a közgyűlési terem számára történt rnegfestetéséről. A közgyűlés ezt örven­detes tudomásul vévén, fölkéretetl a főispán úr, hogy Kossuth Lajos arczképének leleplezése végett rendkívüli közgyűlést hívjon egybe. Az ünnepély rendezésére az alispán elnöklete alatt küldötséget menesztett a közgyű­lés s ennek tagjaiul Bory Béla, dr. Jósa András, Göröin­bey Péter, dr. Meskó László, dr Ferlicska Kálmán és dr. Mezőssy Béla biz. tagokat vájasztotta s Mikecz István aljegyzőt, mint küldöttségi jegyzőt. A vármegyei milléniumi emlékművek felállítására vonatkozólag elfogadta a közgyűlés az alispán azon elő­terjesztését, hogy azok a vállalkozó Gerenday czégtől csak ez év tavaszán vétessenek át s a felállítási ünne­pélyek is ekkor legyenek megtartva. Ezután — több kevésbbé általános érdekű ügyek után, Nyíregyháza városát érdeklő nevezetes kérdéseket tárgyalt a közgyűlés. Ezekre vonatkozó tudósításunk, a közgyűlésről föl­vei t jegyzőkönyv után állítva össze, a következő: Mikecz József városi képviseleti tag felebbezése foly­tán felülbírálás alá vétetett Nyíregyháza rend. tan. város képviselőtestületének azon határozata, melyben a városi ügykezelés megvizsgálására és a város szervezkedési sza­bályrendeletének átdolgozásával megbízott képviseleti tagok megválasztása ügyében intézkedett. Miután Nyíregyháza város képviselőtestülete azon tényével, inrlylyel az ügykezelés megvizsgálása és egy szervezkedési szabályrendelet kidolgozása czíljából általa hivatottnak talált tagjait megválasztotta, kizárólag önkor­mányzati jogát gyakorolta s az emiitett határozat egyébb érdemleges intézkedést nem tartalmaz: ugyanazért a városi képviseletnek alaki tekintetben különben sem kifogásolt határozata, az ellene beadott felebbezés visszautasítása mellett, érdemi felülbírálás nélkül helyben hagyatik. Amennyiben azonban a már emiitett felebbezés szövegében tételenkint fel vannak sorolva azon ügyek iktató számjai, a melyek a város irattárában mint elinté­zetlenek szerepelnek s az ügykezelés hiányosságát és az egyes tisztviselők mulasztását látszanak igazolni, ugyan­azért, bár a törvényhatóság az alisp innak a várossal szemben törvényileg biztosított jogait csorbítani s fel­ügyeleti hatáskörébe vágni nem szándékozik, mindame llett elrendeli, hogy emez állítás valódiságának felderítése czél­jából a tételenként felsorolt ügyekre nézve a vizsgálatot mielőbb tartsa meg s annak eredményéről a törvény­hatósághoz jelentési tegyen. Tárgyalás alá vétetett Nyíregyháza város 1897. évi kövezetvám költségelőirányzata. Mielőtt Nyíregyháza város 1897. évi kövezetvárn költségelőirányzata érdemileg felülbiráltatnék, a képviselő­testület utasittatik, hogy Sipos Béla és társai pazonyi­utczai lakosoknak, a nevezett utcza közegészségügyi és közlekedési szempontból szükségesnek mutatkozó kiköve­zése ügyében a polgármesterhez beadott s a városi tanács részéről 5273/96. sz. alatt elintézett kérvényét vegye tár­gyalás alá s az ez ügyben hozott szabályszerűen közhírré tett határozatát s az ehez képest esetleg módosítást igénylő költségelőirányzata kíséretében a felebbezési határ­idő leteltével törvényszerű felülvizsgálás végett ismételten terjessze be. Tárgyalás alá véletett Nyíregyháza város 1897. évi költségelőirányzata. Mielőtt a városi képviselet f. évi 185. Kgy. sz. hatá­rozatával elfogadott költségelőirányzat érdemileg felül­biráltatnék, a vonatkozó összes iratok visszaküldése mellett utasittalik a képviselet, hogy a törvényhatóság már több ízben kiadott rendelkezése és akaratához szorosan alkal­mazkodva eme költségelőirányzatát a kövezetvámra vonat­kozó költségvetéséből teljesen elkülönítve újólag állítsa össze s abba a kövezetre vonatkozó részt csak annyiban illessze be, amennyiben az e czimen szükségesnek mutat­kozó valamely kiadás nem az emiitelt vám jövedelméből, hanem községi pótadóval fedezendő összegből nyerne kielégítést. Figyelmeztettetik lovábbá a képviselet arra is, misze­rint költségvetésbe csupán oly tételeket vegyen fel, amelyek már az erre illetékes felsőbb hatóság előzetes engedélyé­vel jóváhagyást nyertek, mert a jóváhagyást nem nyert önkényüleg felvett kiadások törvényesség szempontjából töröltetni fognak. Amennyiben pedig ugy a költségvetés összeállítá­sából, inint a városnak több ízben követett szabálytalan s nem egyszer — csak a már megtörtént tényekre való tekintettel elnézett és megtorlatlanul hagyott eljárásából kifolyólag a törvényhatóságnak a városi vagyon helyes kezelése irányában aggályai vannak: ugyanazért szüksé­gesnek látja és elrendeli, hogy az alispán az általa eset­leg szükségesnek tartott szakértők meghívása és igénybe­vételével a városi közvagyon kezelését a legapróbb rész­letekre kiterjeszkedőleg vizsgálja meg, intézkedését tegye meg s a vizsgálat intézkedésének eredményéről a tör­vényhatósághoz mielőbb jelentést legyen. Utasittatik még a képviselet arra is, hogy ezen már eddigelé is elkésetten leterjesztett költségvetést az alispáni vizsgálattól függetlenül a lehető legsürgősebben e rendeletnek megfelelően dolgoztassa át, tárgyalja le, szabályszerűen hirdesse ki, s a közhírré tételre kitűzött határidő lejártával a vármegye közönségéhez azonnal terjessze föl. A nagyvarsányi zendülés. Ennek a „Nyirvidék" legközelebbi számában már röviden regisztrált szomorú eseménynek okait a nagy közönség tudomására hozni, ugy az igazság, mint a választási eljárást vezető fószolgabiió érdekében szük­ségesnek és alkalomszerűnek vélem azon lappangó hírekkel szemben: mintha a véres karácsonyi kis köz­ségemben tisztviselői önkény, zsarnokság, bosszú érzet és uem tudom még mi mindenféle emberi gyarlóság okoz'a volna. Nehogy ,Jancsika mosta Jáuo. t* kiáltsanak a mostaui közigazgatási rendszer és személyes ellenségeink, sietek kijelenteti, hogy e czikket minden felszólítás nélkül, a főszolgabíró tudtán kivül, sót el vagyok iá készül ve: rosszalásával — mint fentebb hangsúlyozni szerencsém volt, csupán az igazság és a nagy közönség tudvágya érdekében bocsátom nyomda-festék alá. Sietek kijelenteni továbbá, hogy kegyvadászat uem czélom, mert bűneim az „>'redendóköu" kivül nincsenek, u álatosnak tartom a szervillizmu-t minden alakjában, s miképen most megmondom, ugy szemébe mondani szoktam az igazságot még fellebbvalómnak i», még akkor is, mikor az nem tetszik egészen, mert elvem : tisztelni a felsóbbséget. Dd s. entnek, csalhatatlannak uem tartani embert, még ha fellebbvalóm légyen is az. Büszke vagyok ennek a (elsőbbségnek elismerésére (vajmi ritkán adják!) De haragját (oh be gyakori!) nem rettegem. E szükségesnek vélt bevezetés után ad medias res térek s az eseményeket igyekszem historikus sor­rendben elsorolni. Tagadhatatlan, hogy ennek szálai visszavezetnek a lezajlott képviselőválasztási harczig, melyből, miut tudva van, nem Vidovich ur került ki gyózelmeseu. N-m csoda, mert Naf>yvarsányban u^y, mint egész járásban, semmiféle hivatalos beavatkozás érdekében nem történt, — legalább körzetemhez tartozó 4 köz­ségben, — tauu n rá az összes lakosság, — tiszteletben tartatott a törvény ós vélemény szabadság. Főszolga­bírója bukását a győzelmi mámorban u-zó ellenpirtbeli 5—6 nagyvarsáuyi polgár arra használta fel, hogy fószolgabirájitt halottnak híresztelte s a közelgő köz séíi tisziujitásnál is győzelemre készült, jelöltjeit ft 1­állította — hetek óta — éjjel nappal korteskedett s ezáltal magához vonta az eszem iszomr.i mindig hajlat dó községbeli ui 5p felerészét. Ez a felerész aztán teljesen hatalmába kerítette a község c öcselékét, mert bele vittek a korteskedésbe miuden alakot: vallási, felekezeti szenvedélyt s a válasz­tás színhelyéi) megjelent főszolgabírótól jJöltjük meg­választatását, előbb kérték, később fenyegetve követeluk Ho>>y „követelni* merték, rni.rk okát nem lelem másban, mint a közelben lefolyt véres kerecsenyi eset­ben, hol pár nappal »i előtt történt az az ismeretet esemény, hogy a főszolgabírót megszala-ztották és a csendőröket megverték. JJuhaj ke<!vébon e» a csemege Folytutása a. mellékleten

Next

/
Oldalképek
Tartalom