Nyírvidék, 1896 (17. évfolyam, 1-26. szám)

1896-01-05 / 1. szám

XVII. évfolyam. ! ',1 ..„'""''illírt '•iriap-;\onyvtS r hovódái 1. s/imi. Nyíregyháza, 1896 január 5. VEGYES TARTALMÚ HETI LAP. SZABOLCS VARMEGYE HIVATALOS LAPJA. A SZABOLCSVARMEGYEI KÖZSÉGI JEGYZŐK EGYLETÉNEK KÖZLÖNYE , ' ® Megjelenik hetenkint egyszer, vasárnapon. Hirdetési dijak: Minden négyszer határozott petit ser egyszer " )«lés Előfizetési feltételek: Az ei 6£ getési pé ns ek, megrendelések s a A | aP 8? ellem i részét képező küldemények, F^éyre VaKY 9 n hordva^ j szétküldése tárgyában leendő felszó- a szerkesz t° c»™> bekül d u 9t,l i; Féi év" ; : : : : : : : : í „ jóba wek kiadó-tulajdonos f * vele M ,,raert keze o1 ködé8e 5 k r­; tib b« öri k8i U» * k rM Negyed évre . 1 kön vvn vomdáiáho/ iskola-utr/a 8 a/ám Kincstári bélyegdij fejében, minden egyes hir­A £Légi jegyző é. Unité uraknak egész évre k^"? 0 * ház, mtézendok „ ^fviHgos kínaira s a.detés után 30 kr. fizettetik. csak két forint. (Janöszky naz) intézenaok. j illető koltsegére kűlaetnek vissza. A. nyilt-téri köilemónyek dija soronkint 30 kr Hirdetések elfogadtatnak lapunk részére a kiadó-hivatalban (II. kerület iskola-utcza 8-ik szám); továbbá: (Joldberger A. V. által Budapesten, Haasenstein és Yogler irodájában Bécsben, Prágában és Budapesten, valamint Németország és Sveicz fővárosaiban is Dorn & Comp. állal Hamburgban. Hivatalos rísz. 1 918 0. K. 1895. Szabolcsvármegye alispánjától. A járási föszolgabirákuak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. Szabolcsvármegye törvényhatósága tisztújító köz­gyűlését folyó hó 17. 18. és 19. napjain megtartatván, az általa megalakított tisztikar névjegyzékét tudomásul vétel alkalmazkodás és közhírré tétel végett közlőm: Alispánná megválasztatott Mikecz János. Főjegyzőjévé megválasztatott Mikecz Dezső. Első aljegyzővé megválasztatott Sipos Béla. Második aljegyzővé inegválasztatott Komis Géza. Harmadik aljegyzővé megválasztatott Nagy Imre. Negyedik aljegyzővé inegválasztatott Okolicsányi I). Főügyészszé megválasztatott Szikszay Pál. Alügyészszé megválasztatott Fejér Imre. Árvaszéki elnökül megválasztatott Péchy Gyula. Árvaszéki ülnökökül megválasztatlak: Okolicsányi Géza, Böszörményi Kornél, Nóvák Gyula, Olchváry Pál. Árvaszéki jegyzőül megválasztatott dr. Leövey Elek. Főszolgabirákká megválasztattak: A dadai alsó járásba Dobos Imre. A dadai felső járásba Kömmerling János. A bogdányi járásba Krasznay Péter. A kisvárdai járásba Angyalossy Pál; A tiszai járásba Yidcvich ^-íizló. A nyírbátori járásba Vay István. A n.-kállói járásba Zoltán István. Szolgabirákul megválasztattak: Vay Géza, Elek Béla, Koczogh József, Lövey Miklós, Sipos Endre, Péchy Gá­bor, Király József, Simák János. Nyíregyháza, 1805. deczember 20. Mikecz János, alispán. Szabolcsvármegye alispánjától. 18553. K. 189 57 " A,járási föszolgabirákuak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. A dadai felső járás főszolgabirájának 4708/1895. szám alatt kelt jelentését szabályszerű közhírré s esetle­ges intézkedés végett másolatban közlöm. Nyíregyháza, 1895. deczember hó 9-én. Mikecz János, alispán. (Másolat.) 4708/1895. K. Tekintetes Mikecz János alispán urnák Nyíregyházán. Goldberger Gerzsonné ber­ezeli lakos f. hó 2-án Kemecse, Ibrány, Berezeli útvona­lon az alább jelzett tárgyakat s ruhanemüeket elvesztette: 1 kék selyem ruhát, 1 zöld szövet ruhát, 1 barna ujjast, 1 drap szinü ujjast, 1 inget, 1 fehér téli ujjast, 1 női alsó nadrágot, I gyermek alsó nadrágot, 1 fehér selyem kendőt, 2 zsebkendőt, 6 drb fehér és kék vasedényt, 1 fehér porczellán tálat, 2 boros poharat, 3 hajdiszt, 1 pár harisnyát, 1 pár keztyűt, l szövet kötőt kék selyem­mel hímezve, 1 nagy stikelt tácza kendőt, 1 fejre való kendőt, 1 törlő kendőt, süteményt, vajat, pecsenyét és 2 liter szilvóriumot. Tisztelettel kérem ezen körülményt a „Nyírvidék" hivatalos lapba körözés czéljából közzé­tétetni. Gáva, 1S95. deczember hó 5-én. Főszolgabíró helyett: Kömmerling, szolgabíró. 9770/1895. K. Körözvény. Balkány községhez tartozó „Tináncz" tanyán 1 drb egy éves, barna szőrű, ártány sertés fogatott fel bitang­ságból, mely ki nem sajátítás esetén Balkány községhá­zánál elárvereztetni fog. N.-Kálló, 1895. deczember-21. Zoltán István, főszolgabíró. 9883/1895. K. Körözvény. Kvetkó Ferencz geszterédi lakos e hivatalnál 159/95. sz. alatt nyert cselédkönyvét Debreczenben elvesztette, feltalálás esetén ide juttatandó. N.-Kálló, 1895. deczember 28. Főszolgabíró úr hiv. távol: Sipos, szolgabíró. 9403/95. K. Körözvény. Cs. Szabó Sándor ujfejértói lakos 028023 megyei s 517/95. községi sz. alatt 1 drb. 7 hónapos daru szőrű ökör borjúról szóló járlatát elvesztette. N.-Kálló, 1895. deczember 10. ; Zoltán, főszolgabíró. 19299. K. 1895. Szabolcsvármegye alispánjától. A járási föszolgabirákuak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. Értesítem, hogy a Ny.-Bátor községben levő összes kutyák egy állítólag veszet 1, eb kóborlása következtében 40 napi zár alá helyeztettek. Nyíregyházán, 1895. deczember 25. Mikecz János, alispán. Szabolcsvármegye alispánjától. 18821. K. 1895. Értesítem, hogy Ibrány községben egy kutya veszett­ség miatt kiirtatott s ez okból a községben lévő összes kutyák és megmart sertések zár alá helyeztettek. Nyíregyháza, 1895. deczember 20. Mikecz János, alispán. 19207. K. í 895. Szabolcsvármegye alispán jától_ Értesítem, hogy a sertésvész a már eddig is fertő­zött Szakoly község határában Weisz lgnátz ottani lakos­nak „Fekete tag" nevű tanyáján is fellépett s ez okból ezen gazdaság külön zár alá helyeztetett. Nyíregyháza, 1895. deczember 25. „ , . , w. -Mikecz János., alispán. Szabolcsvárrnegye alispánjától, 19304. K. 1895. Értesítem, hogy Ny.-Eugos községben a szarvas­marha állományban a száj- és körömfájás betegség jár­ványszerüleg fellépett s ez okból a községben lévő összes hasított körmű állatok zár alá helyeztettek. Nyíregyháza, 1895. deczember 25. Mikecz János, alispán. Szabolcsvárrnegye alispánjától. 18444. K. 1895. Hivatkozva a f. évi november hó 28-án»kelt 17963. K. számú értesítésemre .tudomására hozom, hogy a Nyír­egyháza városhoz tartozó „Kisteleki bokor" tanyán a Garalyi Mihály gazdaságában lévő szarvasmarha állo­mányban felmerült száj- és körömfájás betegülési esetek folytán elrendelt zár feloldatott. Nyíregyháza. 1895. deczember 20. Mikecz János, alispán. Szabolcsvármegye alispánjától. 19300. K. 1895. Értesítem, hogy a Besenyőd községben lévő összes kutyák egy állítólagos veszett eb kóborlása következtében 40 napi zár alá helyeztettek. Nyíregyháza. 1895. deczember 25. Mikecz János, alispán. Szabolcsvármegye alispánjától. 18995. K. 1895. Értesítem, hogy Szalóka községben egy kutya ve­szettség miatt kiirtatott s ez okból a nevezett községben lévő összes kutyák 40 napi zár alá helyeztettek. Nyíregyháza, 1895. deczember 20. Mikecz János, alispán. Szabolcsvármegye alispánjától. 19107. K. 1895. Értesítem, hogy a sertésvész a Balkány községhez tartozó s már eddig is fertőzött .Aba" pusztán Mandel Béni gazdaságában is fellépett s ez okból ezen tanya zár alá vétetvén onnan sertések és ragályfogó anyagok kivi­tele betiltatik. Nyíregyháza, 1895. deczember 21. Mikecz János, alispán. 18934. K. 1S95! Szabolcsvármegye alispánjától. Értesítem, hogy Tímár községben Riczu Mihály ottani lakos kárára egy drb szarvasmarha lépfenében elhullott s ez okból a nevezett tulajdonában lévő 2 drb szarvas­marha 2 drb ló és 1 drb juh zár alá helyeztetett. Nyíregyháza, 1895. deczember 20. Mikecz János, alispán. Szabolcsvármegye alispánjától. 18 759 . K. Í895T A járási föszolgabirákuak. Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. Hivatkozva a folyó évi november hó 26-án kelt 17662. K. számú értesítésemre tudomására hozom, hogy Balkány községben, az Újhelyi Tamás gazdaságában lévő szarvasmarha állományban fellépett száj- és körömfájás betegség megszűnvén, az elrendelt zár a folyó hó 7-én feloldatott. Nyíregyháza, 1895. deczember 14. Mikecz János, alispán. Szabolcsvármegye alispánjától. 18767. K. 1895. Hivatkozva a f. év szeptember 17-én kelt 14075. K. sz. értesítésemre tudomására hozzom, hogy a T.­Polgár községhez tartozó „Kapros* tanyán lévő szarvas­marha és sertés állományban uralkodott száj- és köröm­fájás járvány folytán elrendelt zár feloldatott. Nyíregyházán, 1895. deczember 14. Mikecz János, alispán. Szabolcsvármegye alispánjától. 18808. K. 1895. Értesítem, hop\v Ujfehértó községben egy kóbor kutya veszettségre való gyanús tünetek között kiirtatott s ez okból a községben lévő összes kutyák 40 napi zár alá helyeztettek. Nyíregyháza, 1895. deczember 14. Mikecz János, alispán. Szabolcsvármegye alispánjától. 18764. K. 1895. Értesítem, hogy a Ny.-Béltek községben levő szarvas­marha állományban a száj- és körömfájás betegség jár­ványszerüleg fellépett s ez okból a községben levő összes hasított körmű állatok zár alá helyeztettek. Nyíregyházán, 1895. deczember 14. Mikec/- János, alispán. 18 768. K. 18957 Szabolcsvármegye alispánjától. Hivatkozva a folyó évi október hó 15-én kelt 15419. K. számú értesítésemre tudomására hozom, hogy a Tisza ­Polgár községhez tartozó „Kis-Bágyhalom" tanyán elő­fordult veszettségi eset folytán a tanyában lévő kutyákra elrendelt zár feloldatott, ellenben az ott lévő sertés állo­mányra és szárnyas állatokra elrendelt 1896-dik évi január hó 6-ig fentartatott. Nyíregyháza, 1895. deczember 14. Mikecz János, alispán. 18416. K. 1895. Szabolcsvármegye alispánjától. Hivatkozva a folyó év október 13-án kelt 15316* K. sz. értesítésemre tudomására hozom, hogy a T.-Polgár községhez tartozó „Tövises ház" tanyán Gencsy Elemér gazdaságában levő szarvasmarha állományban uralkodott száj- és körömfájás járvány folytán elrendelt zár fel­oldatott. Nyíregyházán, 1895. deczember 20. Mikecz János, alispán. Szabolcs vármegye alispánjától. 18333. K. 1895. Értesítem, hogy Napkor községben Lőrinczi Pál ottani lakos kárára egy drb sertés veszettség miatt kiir­tatott s ez okból 80 darabból álló községi sértés nyáj 3 havi zár alá helyeztetett. Nyíregyháza, 1895. deczember 26. Mikecz János, alispán. 828/94. Sz. Kih. Körözvény. Kihágási ügyben jogerős ítélettel 10 frt, pénzbün­tetésre s 5 frt, tanú s fuvardíj megfizetésére marasztalt Rochlicz Vilmos 34 éves, izraelita vallású, nős, mándoki születésű, Mártonfalvai volt lakos körözendő, siker ese­tén e hivatal értesítendő. Nagy-Kálló, 1895. deczember hó 20-án. Zoltán, főszolgabíró. Mai számunkhoz egy iv melléklet v>wi csatolva. or ' o C 0 L ő

Next

/
Oldalképek
Tartalom