Nyírvidék, 1895 (16. évfolyam, 27-52. szám)

1895-08-18 / 33. szám

„IN Y í R V I D É K" 18 kr. szesz 1446 frt 48 kr. összesen 1663 frt 99 kr. Encsencs, bor 39 frt 15 kr. sör 23 frt 75 kr. hus 75 frt 95 kr. czukór 65 frt 52 kr. szesz 993 frt 30 kr. össze­sen 1197 frt 67 kr. Pillis, bor 75 frt 82 kr. sör 46 frt 40 kr. hus 26 frt 78 kr. czukor 30 frt 72 kr. szesz 785 frt 33 kr. összesen 965 frt 5 kr. Gyulaj, bor 102 frt 22 kr. sör 77 frt 35 kr. hus 174 frt 67 kr. czukor 105 frt 78 kr. szesz 1366 frt 20 kr. összesen 1826 frt 22 kr. Az írásbeli ajánlatok beadása határideje 1395. augusztus hó 26-án. Részletes feltételek a nyíregyházai kir. pénzügyigazgatóságnál az illető községnél, vagy a nyírbátori pénzügyőri biztosságnál tudhatók meg. — Hyinen. Krasznay Sándor, helybeli kir. tör­vényszéki jegyző, e hó 17-dikén szombaton tartotta el­jegyzését Szikszay Ilona kisasszonynyal, Szikszay Pál vármegyei főügyész szép leányával. — Sumeghy Béla kisvárdai takarékpénztári főkönyvelő e hó 17-én eskü­dött őrőkhüséget Szepessy Gizi kisasszonynak, Szepessy Mihály iparbanki pénztárnok kedves leányának. — A csendőrség uj beosztása. A julius 1-ével rendszeresített tiszti alosztályok és csendőrőrsök a csend­őrség uj beosztását tették szükségessé. Az uj beosztás szerint a Kassán állomásozó számú csendőrkerület 5-ik szárnya Nag,károlyban székel 3 szakaszszal. A fel­állítás alatt álló őrsök székhelyeit *-gal jelöljük. Az 1-ső szakasz N.-Károlyban a következő őrsökkel: N.-Károly, Erdőd, Szatmlr-Németi, Mikola, Gsenger, F.-Gyarmat, Sonkád, M.-Szalka, Fábiánháza, Szaniszló, Kraszna-Béltek*, a 2-ik szakasz Nagybányán.a következő őrsökkel: Nagy­Bánya, Szakálasfalu*, Erdőszáda, N.-Somkut, Kapnik­banya, Sz.-Váralja, Avasfelsőfalu, S.-Újlak, Krassó, Ko­morzan*, Avas-Ujváros, Felsőbánya, a 3-ik szakasz Nyír­egyházán a következő őrsökkel: Nyíregyháza, Nagy-Kálló, Nyírbátor, Nyirbakta, Kisvárda, Mándok, Kemecse, Raka­maz, Szent-Mihály, Tisza-Polgár, Uj-Fehértó, Nyir-Acsád, Dombrád*, Nyir-Béltek*. — .Raktárépítés Nyíregyházán. A nyíregyházai termény- ós áruramár részvénytársaság által jemeleudő raktár- ó« raktárnok lakás építésére megtartott verseny­tárgyaláson a kővetkezők ajánlkoztak: Vojtovits és Barzó nyiregyhízi czég 37000 frttal, Mandel János inárinaros­szigeti mérnök 35420 frttal és Führer Zsigmond nyír­egyházi vállalkozó 31800 frttal. Az épitkezest Führer Zsigmod nyerte el, aki az építést e hó 6 án meg is kezdte s kötelezve van azt október 15 ig ba is fejezni, mert a raktárt a katonai kincstár november 1 tói élel­mezési raktárul bérbe veszi. — Honvédgyakorlatok. A Kassán és Nyíregy­házán állomásozó m. kir. kassai 5. honvédhuszár-ezred 03ztályai az idén tartandó őszi fe^yvergyakorlatai szép tember 10—24 napjáig terjedő időre Barsodtnegyébeu fognak Ónod ós Síjó Líd környékén összpontosulni. — Figyelmeztetnek mindazok, kik a nagyváradi ra. kir. bábakepazdéu az 1895/96. évi téli tanfolyamra magukat állami segély mellett felvétetni óhajtják, hogy a magy. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz czimzett, keresztlevél, esketési, erkölcsi és szegénységi bizonyitványnyal ellátott, folyamodványukat 1895. aug. hó 31-ig alulirt igazgatósághoz küldjék be. Kelt Nagy­váradon, 1895. augusztus 10 A nagyváradi magyar kir. bábaképezde igazgatósága. — Gyászrovat. Irján János, ugy maga, valamint gyermekei Paula, ferjezett Ferschín Árpldné, Béla és Etelka, továbbá Spaner Józsefné és Atzl Imre, mint testvérek, Ertl Mária mint unokatestvér ős számos rokonság nevében is fájdalommal tudatja a legjobb hitves, anya, nagyanya, testvér és rokon Irján Jánosnc szül. Atzl Lauráuak életének 48-, bolgog házasságának 29 ik évében. 1895. augusztus hó 15'én d. u. 2 órakor hosszas szenvedés után történt gyászos elhuaytát. — A boldogult földi maradványai f. hó 17-én d. u. 3 és fél órakor fognak a r. kath. szertartás szerint a hely­beli pályaudvaron beszenteltetni ós ugyanakkor örök nyugalomra Budára a családi sírboltba szállíttatni. Kelt Nyíregyházán, 1895. augusztus hó 15 én. Áldás és béke lengjen hamvai felett! — Műkedvelői előadás. A jótékony nőegylet által rendezett második műkedvelői előadás elhalasztás folylán nem 20-án, hanem 24-én, szombaton fog megtartatni. Mint már többször emiitettük, ez alkalommal a Rosen­krane és Güldenstern czimü vígjáték kerül szinre. A szereposztás a kővetkező: Liebenstein herczeg Korách Győző; Ernő gróf, fia, Kovách Sándor; Rosenkranz báró Maurer László; Kienborn grófné Ruzsonyi Pál né; Cla­risse, leánya, Korányi Margit; Sanftleben Antal, serfőző dr. Réczei Sándor; Ernő, fia ifj. Lukács Ödön; Düring egészségügyi tanácsos Kubassy Béla; Vilma unokája Kovács Edith; Schmáhlich Justus kereskedő, Sovány De­zső ; Schallenberg báró, Kércliy Péter; Schleich, a herczeg titkára, dr. Korányi Endre; Gerlrud, szobaleány Szopkó Olga; Charles főpinczér Martinyi László. A jegyek hétfőtől kezdve válthatók a szokott helyen Jakabovics Fanny k. a. dohánytőzsdéjében. — Az eziist egy forintosok nagyobb mérvű forga­lomba jövetele által napfényre jöttek oly régibbveretü pengő (s nem oszt. ért.) forintok, melyek már rég forgal­mon kívül vannak s mivel az üzletemberek sincsenek tisztában azzal, melyek jók s melyek nem, a közönség sok kellemetlenségek van kitéve, mert igen gyakran a jót is rosznak nézik s netn fogadják el. Tájékozásul adjuk a következőket: 1848-tól a pengő forint volt a pénz egység s csak 1858. októbertől lépett helyébe az osztrák értékű forint, tehát mindazon forintosok melyek Ausztriá­ban és pedig 1848 —1859-ig verettek már forgalmon kívül vannak, csak ezüst tartalmuk értékét (Ca 48 kr.) képviselik, azonban már 1858-ban verettek o. é. frtosok, melyeknek ismertető jele, hogy a 2 fejű sas alatt ez a hárombetü „ 1 FI" látható, ezek jók s mindenki elfogadni köteles. — Hibaigazítás. Lapunk legutóbbi számában a Martinovits-féle üunepély ügyében közölt levélben néhány sajtó hiba csüszott be, melyeket szükségesnek tartunk a következőkben helyreigazítani. Nevezetesen: a levél első bekezdésének 5-ik sorában „alakuló" helyett „ala puló* olvasandó, — a második bekezdés 6 és 7 ik sorá ban .most is" kimarad, a harmadik bekezdés második sorában „ízetlen" helyett .éretlen", „nagy" helyett „vagy", valamint ugyané bekezdés utolsó sorában „revo­lutionak" helyett „ochlocratiának* olvasandó. — Bicziklistáink Szerencsen. A szerencsi biczik­listák, — kik főleg a ezukorgyár tisztjei közül kerül­tek ki — egyesületté alakultak s ennek örömére bi­cikliversennyel egybekötött ünnepélyt rendeztek e hó lóén Nagy boldog-asszony napjin. Az ünnepélyre meg­hívták a miskolczi, kassai stb. hasonczélu egyesülete­ket és nyíregyházi biciklistákat is. A nyíregyháziak ez alkalomra igen csinos kék posztó bluz és térdnad­rág, fekete harisnya és fehér sapkából álló egyenruhát ( port-nyelven dress-t) készíttettek maguknak s mintegy 10 eu mentek át Szerencsre, hol rendkívül szívélyesen fogadtattak. Ditután kirándultak — persze biczikliu— a közeli Bikecs nevü fürdőbe, hol versenyek folytak le. E-te Szerencsen diszlakoma tartatott, természetesen tósztokkal faszerezve. A nyíregyháziak másnap reggel vonatou jöttek haza. — Horvátok harcza. A Horvát-bokorbeli Hor­vátok között nagy háborúság tört ki egy kidőlt jegenyefa miatt, mely a Horvát Mihály dűlőjén kidőlve, rázuhant a Horváth András és Horváth János tengerijére. Előbb szóváltással folyt a harcz, másnap 14-én éjjel azonban már vastagabban kezdte a két Horvát. Botokkal támad­tak rá Mihályra, aki ugy menekült a rászakadt veszede­lemből, hogy előrántotta pisztolyát s átlőtte a Horvát Adrás karja tövét. A meglőtt embert elvitték a nagy­kállói közkórházba, Horváth Mihály ellen pedig az él­járást megindították. — Két liatal gyilkos. A mult év november 25 én történt, hogy Rozsnyai András ós Bilog Mihály Vas­Megyeren a korcsmából ittas állapotban este hazafelé mentek s útközben találkoztak id. Ignéczi Mihálylyal és L 'pii Jínossal. A caknem holt részeg R)z«nyai le­horgasztott fóvel menve, id. Ignéczi Mihály mellébe ütődött, a ki ezért megharagudva, dulakodni kezdett vele, majd Baloggal. A nagy lármára az éppen közel­ben levő Ignéczi János meghallotta, hogy apja kiabál, fokosával a helysziuére szaladt. 0 t apja a sötétben megismerte s oda kiáltott neki: Ü>d! Ü d! Üsd Jankó! Neki sem kellett több, felfogta fokosát, mely ugyan kisebb baltának is beillett és azzal egyett meg Bilog fejére ütött. Csakhamar megérkezett Oadó István, a ki látva, hogy gulyás társa Ignéczi János meg van támadva vissza szaladt és egy kapával kezében a verekedés he lyére rohant, hol kapájával a már bevert fővel haza felé haladó Rozsuyai fejére ütött, miáltal azon oly se bet ejtett, hogy az hit nap múlva belehalt. A nyíregy­házai kir. törvényszék Kovács Zsigmond védő ügyvéd meghallgatása utáu OaJo Istvánt, tekintettel fiatal (18 éves) korára és igazolt ideges bajára, 3 évi fegyházra, Ignéczi Jánost pedig, kit dr. Hoffmann Mór ügyvéd védett, ugyancsak fiatal (16 éves) korára valő tekin tettel 2 ós fél évi börtönre Ítélte. Ez ítéletet, melyben bár vádlottak megnyugodtak, a védő ügyvédek és kir. ügyész felebbezése folytán a kir. tábla azzal a változ tatással hagyta helyben, hogy büatetésük a felülbírálás napjától számittassék. — Az iparos ifjúság szeptember hó 1-én műked­velői előadást rendez, mely alkalommal a Felhő Klári czimü népszínmű kerül szinre. Az előadást ezúttal is az ipartestület szent-mihályi utczai helyiségében tartják meg. — A helybeli izraelita iskolában a beiratások augusztus 20-ától szeptember 4 ig bezárólag tartatnak. Később jelentkezők csak iskolaszéki engedélylyel fognak felvétetni. A tanítás szep'ember 5 én veszi kezdetét. Az iskolaszék megbízásából Fried Ármin. — Az „Allianz" életbiztosító társaság nyiregy hízi ker. főügynöksége irodahelyiségét szarvas-ulcza 18. szám alá (Giray féle ház) tette át. — Adófizetők figyelmébe. Tudomására hozom az adófizető közönségnek, hogy az 1895 ik évi községi közmunka egyénenkénti összeírása elkészülvén, az a városi adóhivatal helyiségében a folyó év augusztus hó 15 ótól számítva 15 napi közszemlére leend kitéve azon czélból — hogy a netaláni téves összeírás ellen az érdekeltek felszólamlásaikat nevezett idő alatt hozzám beadhatják. Egyszersmind figyelmeztetem azokat, kik községi közmunka kötelezettségüket természetben akar ják leszolgálni, hogy ezen szándékukat szintén fenti határidő alatt a városi adóhivatalban jelentsék be. — Kelt Nyíregyházán, 1895. augusztus 12. Májerszky Béla, h. polgármester. — Tanyai tűz. A pazonyi ül mentén, a városhoz közel levő Maar-féle tanyán nagy tűz volt pénteken. Két nagy kazal szalma s egy asztag zab estek a vesze­delem áldozatául. A tűz még szombaton is tartott, füst felhőbe borítva a környéket. — A cséplőgép áldozata. Ibrányban Karcsa János napszámos jobb karját a cséplőgép elszakította. A sze­rencsétlenül járt ember vigyázatlanságának köszönheti. — „Mentor" ellátási-vállalat Budapesten az ezredéves országos kiállítást látogatok számára. Fontos tudnivalók! A vállalatunk iránt tapasztalt nagy érdek­lődés következtében több oldalról kérdést intéztek hoz­zánk az iránt, hogy hajlandók volnánk e bejelentéseket 4 (négy) uapi szelvéuyeket tartalmazó „Ellátási köny vecskék"-re is elfogadni és mily feltételek mellett. — E tekintetben van szerencsénk Uraságodat erre vonat­kozó legutóbbi ülé ünk határozatáról a következőkben értesiteui: Vállalatunk az eddig fenuálló módozat meg­hagyásával azok számára, kik 7 napot akadályozva vol­uának a kiállitásou tölteni, kibocsájt. 4 (négy) napra szóló .Ellátási kőnyvecskek"-et is 26 forint értékben, mely összeg 10 havi 2 frt 60 kros részletekben tór lesethető. Ezen 4 uapra szóló ellátási könyvecskék ép ugy. mint a 7 nipra szóló könyvecskék naponta tartalmaznak a) Szobajegy'et a főváros közpoutjáu levő saját újonnan eptt endó szállóhelyeinkeu, b) étkezési jegyet a főváros számos előkelő veudéglóibeu, kávéházaiban, és a kiállí­tás területén is, c) közlekedési jegyet villamos és ló­vonat használatára (uaponta 4 drb), d) kiállítási jegyet a kiállítás és az összes pavillonok megtekintésére, é) szórakoztatási jegyet a Feszty körkép, vagy a mű­csarnok, vagy a Margitsziget megtekintésére, tartalmaz­nak továbbá ezeken kivül f) egy kiállítási tombola jegyet és g) egy Baleset biztosítási bárczát 2000 korona ere jéig. Az ellátási könyvecske ára 4 napra 26 forint, 7 napra 42 forint, törleszthető 10 hónapon át 2 forint 60 krajezáronként, 10 hónapon át 4 forint 20 krajezá­ronként. — Bejelentéseket mindkét módozat szerint csupán folyó év szep'ember hó l-ig fogadunk el. — Altalános kívánság folytán izraelita konyháról is gon­doskodva lesz. Budapest. 1895. augusztus hó 1-én. Ki­váló tisztelettel a „Mentor u EUáiási-Vállalat. Szabolcs­vármegye területén bejentések elfogadására Jóba Elek köny nyomdatulajdonos van feljogosítva. — Legnagyobb városok. Az egész főid kerek­ségén h irminczhat oly város van, amely félmilliónál több lakost számlál E városok közül tizenkettőnek egymil­liónál több lakosa van: e milliomos városok közül Európára négy esik (London, Páris, Berlin, Bécs) Ázsi­ára öt (Kanton, Hank u Haojaug \ ucsang egyesitett városok. Tokio, Sziangtan, ós Szingan) és Amerikára három (New York Broclin, Filadelfia és Chicago). Ama 24 város közül, melynek félmilliónál több, de egymil­iónál kevesebb lakosa van, Európára nyolez esik (Péter­vár, Konstantinápoly, Moszkva, Glaskow, Hamburg, Man­chester, L'verpol, B rmingham, Budapest), Ázsiára tizen­kettő (köztük Bimbay, Kalkuta, Peking). Amerikára három (Rió de Jaueiro, Boston ós Buenos Ayres), Auszt­ráliának és Afrikáuak egyetlen városa sincs, amely meg­üti a félmilliót: e két világrész legnépesebb városai Melbourne (385,795 lakossal), és Kairó (374 838 lakos­sal) s ezek népesség tekintetében 7 európai, 6 ázsiai, 2 amerikai város mögött állanak, melyeknek lakossága megközelíti a félmilliót. Hogyha az 500.000 lakosnál többet számláló városokat a lakosok száma szerint sora­koztatjuk, ugy a következő sorreudet kapjuk: London 4.415 958, Páris 2,712 598, New-York 2.352 150 Berlin 1 655 653. Kanton 1.600.000. Bécs 1,364.549. Hanku­Hinjang-Vucsang 1,200 000. Tokió 1.155 290. Filadelfia 1,105 277, Chicago 1,099.850, Sziangtan és Szingán 1—1,000 000. lakossal. E milliomos városok után követ­keznek: Petervár 954 000 Tiencin 950.000. Konstanti­nápoly 873.565- Bimbay 821.764. Kalkutta - 810.686. Hingcsu. és Rio de Janerio egyenkint 800.000. Moszkva 798.742, G'asgow 774.049. Hamburg 734.625. Manches­ter 703 479. Liverpjol 697 901. Fucsu 636.000. Bos­ton 598 668. Birmingham 570 460 Buenos-Ayres 551.713. Budapest 552 000. Peking, S'.ucsu, Csangcsu, Síchiig, Lincsu és Fucsan egyenkint 500.000 lakossal. Budapest tehát ebben a sorozatban a 29 ik helyet foglalja el, nagyon valószínű azonban, hogy az ez óv végén meg­ejtendő népszámlálás eredménye egyszeire felszökteti fővárosunkat magasabb halyre 9, Budapast óriási hala­dását tekintve, nem lehetetlen, hogy népesség tekinte­tében legalább is B)stou ós Fucsu közé kerülünk. — Vonatok a millenlumra. A magyar királyi államvasutak már megrendelték azokat a kocsikat, a melyekből a millenium alkalmával a főbb vonalokon vonatok fognak közlekedni. E vonatokon kupék nem lesznek, hanem társalgó-, étkező-, fürdő- és háló-termek­ből fognak állani. A kocsik belső berendezése igen elegáns lesz s a vonatok a jelenlegi vonatoknál gyor­sabban fognak közlekedni. A nyíregyházai kir. törvényszék büntető osztályánál végtárgyalásra kitűzött ügydarabok jegyzéks. Augusztus 19. Goldstein Ignácz zsarolás vétsége. Ifj. Kádár Gábor súlyos testi sértés büntette. Boros István, Gál Mihály, Kuru.cz János lopás büntette. Windt Ferencz rágalmazás. Augusztus 21. Felcete Gyula e. n. k. büntette. Dom József becsületsértés, Borús Dániel megvesztegetés. Augusztus 22. Mányik Mihály, Zsanda Mihály, Juhász János, Farkas Mihály lopás büntette. Pacsik Sándor, Kis Pál, Belmeczi Péter, Ilelmcczi Imre, Szöllősi Sándor, Helmcczi Sándor magánlak megsértés. Korcsmáros Józsefné emberölés vétsége. Csarnok. Kózsabimbó. O'yan jól illett halovány arczához az a gyász­ruha. A mint ott ült a kis budoárja bársony pamlagán ölébe engedve összekulcsolt kezeit a szép szemeivel, melyeket csillogóvá tett az előszivárgó könycsepp, a lemondó fájdalom, bánatos kifejezéssel tekintett maga elé, maga volt a megtestesült Bzenvedés. Szenvedett, gyászolt. Gyászolta leánykora eltűnt gondtalan éveit, gyá­szolta aranyos ifjúságát, azt a boldog kort, melyben a nő kedély- és szivvilágába rózsás álmokat, édes ábrán­dokat szó a fiatalos kepzelet, a mikor a szivet homá­lyos, borongós sejtelemmel megbologtatja valami titkos, megmagyarázhatatlan érzelem. Szenvedett éppen ez érzelem — a szerelem miatt. Fiatal még c-ak egy éves asszony. Még élénken emlékszik arra a napra, a melyen örök hűséget esküd­tek egymásnak s melyhez oly sok boldogító remény fűzött. Szép májusi napon törléat. Akkor még boldog volt; alig mult el egy éve s már szenved. Ugy mar­dosta a szivét az a kinos sejtelemszerü tudat, hogy férje ráunt. Az előtte levő asztalon egy kis ébenfa szekrényke áll. Sokat tudna az regélni szerelemről, boldogságról, csalódásról. Aranka egy kis aranyozott kulc»csal ki­nyitja. Kellemes illat árad ki belőle. Egész kis hal­maza a rózsaszínű leveleknek. Férje levelei. Olyan sziv­szorongás fogja el, mikor azokra tekint. S mégis nézi hosszasan, merően, mintha egész valóját bele akarná temetni azokba a gyengég, odaadó szerelemmel esengő sorokba. Még most is tud azokban gyönyörködni. Képze­lete oda ringatja a múltba. Sorra nézi a leveleket. Ott az első. Ismeretségük első hónapja után irta Bá­tortalan hangon, félénk tai tózkodással, de az igaz érze­lem melegével, őszinteségével vallja be, hogy szereti. Hogy dobogott a szive a titkos örömtől. A világért sem árulta volna el valakinek. Azután jött a második, a harmadik, már a szenvedely lappangó tüzével irt, a

Next

/
Oldalképek
Tartalom