Nyírvidék, 1895 (16. évfolyam, 27-52. szám)

1895-10-20 / 42. szám

„N Y t R V I P & állóhelyeket, melyek helyére 2 páholyt rendeztet be, s a diákok számára a második emelet jobb oldali reszet jelölte ki egészen kedvezményes áron. — A nagykállói régi székház átalakítási mun­kálatai javáksn folynak. A jövó hó végéig e munkákkal el kell készülni, hogy az épület rendeltetésének, az or­szágos tébolyda czéljaira átadható legyen. A szomorú épületben egyelőre 130 őrültet fognak elhelyezni, kiket külön vonaton szállítanak majd ide a lipótraezei téboly­dából. Nai?y tűzvész pusztított e hó 17-én csütör­tökön este Bezdéden. A veszedelem idáig még földerí­tetten okból keletkezett s mint egy szük szavú távirat jelenti, U4 lakóhát, ugyanannyi melléképület, nagy mennyi­ségű takarmány és életnemüek estek a tűz áldozatául. — Mikect János alispán a nagy tűzvészről vett értesítés után azonnal Bezdédre utazott, hogy különösen a szük­séges segély tekintetében a helyszínén intézkedhessen. — Elvetett felebbezés. A Kovács P. Pál városi adópénztárnokká történt megválasztása ellen beadott feleb­bezest a vármegye törvényhatósági bizottsága elutasította. — Államsegély. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a helybeli ev. ref. egyháznál alkalmazott tanítók fizetésének kiegészítésére tanévenkint 400 frt évi állam­segélyt engedélyezett. — Alapszabályok jóváhagyása. A helybeli casino­egylet módosított alapszabályait a belügyminiszter jóvá­hagyási záradékkal látta el. — Rab-statisztika. A nyíregyházi kir. törvény­széki fogházban a mult hó végén le volt tartóztatva 136 férfi, 26 nő, a nagykállói kir. járásbíróságnál 3 férfi Nyírbátorban 4 férfi, 4 nő, Kisvárdán 4 férfi, 3 nő, T.-Lókőn 2 férfi. — Halálozás. Szemere Pál ny. honvéd-huszár ez­redes, ki néhány évvel ezelőtt a városunkban állomásozó honvéd-huszár osztály parancsnoka volt, e hó 11-dikén meghalt; 13-án temették el nagy részvét mellett a gál­szécsi családi sírkertben. — Az első bál a Korona-vendéglőben, melyről előző számunkban már megemiekeztüuk, uem november 9-éo, hanem november 14-én, csütörtökön fog megtartatni. A bált tudvalevőleg a városi tisztviselői nyugdij alap javára rendezik. A rendező bizottság a héten alakul meg s még a hét folyamán szétküldetnek a meghívók is. A belépő dij személyenként 4 koronában, a család jegy ára 10 koronában van megállapítva. A tánczterem karzatán levő s Nyíregyházán ujdonságszámba menő páholyok közül az őt nagyobb ós 5—5 személy befo­gadására alkalmas páholy ára 20 korona, a két kisebbé, amelybe 4—4 személy fér, 16 korona lesz. A páholy váltók természetesen rósit vehetnek a tánczban is. — A nylrbogdányl rablótámadás ügyében levő csendőri nyomozás már is eredményre vezetett. Többek között letartóztatták Dizsi Mária sertéskupeczkedéssel foglalkozó asszonyt, kit általánosan Marizs-néni néven ismeretes a sertés piaczokon. A nyomozás még mindig folyik. — Kifosztott ember. Víg Ferencz ibrányi urasági kondás pénteken panaszt tett a rendőrségnél, hogy őt előtte való éjjel a Szentmihály-utcza végén, ahol is bol­dog részeg állapotában az útszélen eldűlt, kifosztották. Elvették 20 forintját s még a kalapját is. Gyanúja szerint huszárok követték el azt vele s három tanúra is hivat­kozott, akik tudnak erről a dologról. A rendőrség meg­indította e följelentés folytán a nyomozást, s bizonyos összefüggés látszik főnforogni egy másik esettel, mely ugyan ez éjjel szintén a szentmihályi utczán történt. Ugyanis egy közhuszár ez éjjel beállított Kohn József korcsmájába s ott garázdálkodni kezdett. A korcsmáros elvette a huszár kardját s a garázda vitézt kilökte az ajtón. Rövid időre rá a kardjától megfosztott katona újra megjelent, még pedig tized magával a korcsmában, s követelte kardja kiadatását. A korcsmáros azonban nem tágított s a huszárok nagy nehezen eltávoztak. A rend­őrség az ügy további nyomozását áttette az ezredparancs­noksághoz. — Vármegyei bizottsági tagok választása. A vármegye területén november hó 15-én megy végbe a bizottsági tagok választása. Ez alkalommal a következő választott bizottsági tagok mandatuma jár le és ezeknek helyei töltendők be: Az rs tényt válasitókeriiUtben : Szabó József, Szabó Ká­roly, Kertész János: a dombrádiban MoravekGusztáv, Zacsek János, Schuszter Ferencz; a lövó-petri-i kerületben Lövey Sándor, dr. Lövey Elek; a mándokiban Bodiczky Ágos­ton, Balog Lajos, Mikecz Dezső, Pethő József; a gyiirei­ben Sulyok Elek, Erdőhegyi Lajos, Erdőhegyi Ferencz; a kisvárdaiban Szél Mihály, Kovács Lajos, Angyalossy Fái, Bertlióthy Benjámin; a fényes-litkeiben Liszkay Jó­zsef, Nemes Béla: a t-juilcjaiban Mitrik Mihály, Iványi János, Hideg József; a gyulaházaiban Gsesnyiczky József, Orosz Gábor, Bedő Lajos, a napkoriban gr. Pongrácz Jenő, Zoltán Ödön, Gzukor Ignácz; a thas-pátrohaiban Vidovich Antal, Mozga Gergely, gr. Vay Olivér, Csaj kos Miklós, Antal Gyula; a bogdányiban Papp Pal, Gergelytly Mihály, Adorján István; a kemecseiben Borbély Gáspár, Géczy Ádám, Sutka István; a bujiban Groák Sándor, Rácz Ferencz, Andó Sámuel, Soldos Ferencz; a szabol­csiban Szentmáriay Dénes, Tóth Gyula, Horváth Gyula, Gyurreza József; a t.-dobiban Szomjas József, Papp Já­nos, Kolmer József; a polgáriban M. Molnár István, Vi­rányi Imre; a bájiban Dzike Ferencz, Patay József, ifj. Szabó József; a nyir-bátoriban dr. Boldizsár Imre, Már­kus Antal, id. Szikszay József; a rakamaziban Stouipf János, Sertleck Konrád, Héri Mihály, Muszbek István; a szent-mihályiban H. Pethe Gábor, Kozelka Alajos, Löf­csik Pál, P. Szabó Balázs: a tista-lökiben Borús Lajos, Borbély Sámuel, Halmay Sándor; a mária-pócsiban Mis­kolczy György, Nagymáté Albert, Nóvák József; a pics­petri-i kerületben Holló Mihály, dr. Lórencz Gyula, Csiba Endre; a nyirbéltekiben Tatos Lajos, Torma Sándor; a nyir-madaiban Péchy Béla, Péchy Gyula, Vay István; a nyir-baktaiban Zalka István, Korchma Pál, Szitha Ferencz, Vitéz Sándor; a balkányiban Weishaus Gyula, Simándi Dénes, Koczogh Ferencz; a ngiradonyiban "Madarász Sán­dor, dr. Leitner András, Dankó Pál; a geszterédiben Görög Pál, Somossy András; az uj fehértóiban Nagy Kál­mán, Szunyoghy Imre, Kálmánczhelyi lludolf; a nagy­kállóiban dr. Bleuer Miklós, Nagy János, Berethőy János; a nyíregyházi I-só kerületben Zomborszki János, Lukács Ödön, dr. Trajtler Soma, a II-ikban Bogár Lajos, Zol­tán Aurél, Nádasi Mihály; a III-ikban Kovács Ferencz, Mikecz József, Márkus Károly, Sexty Gyula, a IV-ikben Farbaky József, Pazár István. — Botrány a zsinagógában. Ramocsaháíáról irják lapuunuaK: Botrauyos oromüuuep folyt le e hó 10-én estve a ramocsahazai zsinagógában, ahova a zsidó férfiak — az Isten dicsőítésére — igen szép szám mai seregiettek öisze. Fel het órakor azonban a zsiua gógabau az Isteui-tiszieietet botrányos lárma, kiabálás vauotta fel, mert egy izraelita fertiu — sér ve érezveu hir szerint magát, hogy nem egyenesen az egyházfi. hanem a mut>zó alul tiszteltetett meg a körmenetbeu a i uparaucsolat törüihordozásával — az egyháifit az egyoe^yült hívek megootraukozására botrányos szavak kiabaia->avai tamadia meg, sót ezt hallván a sértett ferfiu egyik fia, ugy neki bátorodott, hogy az egyház­fiuak neki ment s az emolveuyról lerántotta, miból aztán még nagyobb zaj ós lárma keletkezett. Látván pedig az izraelita hitközség érdemes gondnoka, hogy igy az Isteni-tisztelet tovább folytatása a folyton növe­kedő zaj és kiabálás miatt teljesen lehetetlen s kérése a csend helyreállítására nézve mit sem hasinál, jónak látta a csend helyreállítására a községi elöljáróság köibejöttét kérni ki. Daczára azonban, hogy a községi elöljáróság — élén a köziég tekintélyes főbirájával — a helyszínén nyomban meg ís jelent s teljes erővel igye­kezett a csend helyreállítására, eredményre csak akkor juthatott, midőn a megsértett férfiút 2 fiával együtt a zsinagógából haza uem vezették s a híveknek is nagy része ott nem hagyta a zsinagógát. — Az épülő Korona vendéglő. Az épülő Korona­vendéglőnél meg hátralevő munkáiatoüon november 1-éuek közelsége miatt kettőzött buzgalommal dolgoznak. A bolthelyiségek már készen állanak, sőt nagy részüket a bérlők már használatba is vették. A vendéglői szobák is készek ós a már ideköltözött vendéglős, Baumeister a bebútorozást eszközli, ami tekintve hogy 40 szobát kell teljesen bebutoroznia, uem csak tetemes költséget, hanem időt és fáradtságot is igényel. Az étterem fes­tési muukálata is nagy részben készen vau s különösen a világos alapszínű, iziéses plafondról valóságos elra­gadtatással beszól mindenki, aki meguézi, és szinte hajlandók volnának indítványozni, hogy a dohányzás tiltassék el az étteremben, nehogy a dohányfüst el­rontsa a szinhatást, a mi különben a villamos világítás füstnólküli volta miatt állandóbb marad. A kávéház pia­fondján most dolgoznak javában. Ennek már jóval söté­tebb az alapszíne. Erősen dolgoznak a tánczterem p'.a­foudján is, hogy a november 14 íki bálra a terem ké­szen lehessen. Mellette a buffett, ezuirászda és elő csarnokban már a parkettet is nagy részben lerakták. Ezen helyiségek is olyan fejlettebb ízlésre valló ügyes­séggel vannak kifestve, amely becsületére válik a fes­tőmunkálatok vállalkozójának. — A nyilvános ünnepek alkalmával a nemzeti lobogó és ország czimerének használata ügyében a bel­ügyminiszter valamennyi törvényhatóságnak a következő rendeletet adta ki: Az 1848. évi XXI. törv.-czikk 2. §-a kőtelezőleg elrendeli, hogy minden középületeknél s közintézeteknél minden nyilvános ünnepek alkalmával és minden magyar hajókon a nemzeti lobogó és ország czimere használtassák. Tapasztaltatván, hogy a tőrvény eme határozott rendelkezése nincs kellően foganatosítva, amennyiben a nyilvános ünnepélyek alkalmával használni szokott nemzetiszínű lobogók nincsenek mindenütt az országos czimerrel ellátva — aminek a nemzeti lobogón használása pedig ugy a törvény szavai és intentiói szerint, mint egyáltalán közjogilag is a magyar államiságnak leghatározottabb külső kifejezését képezi: — felhívom a törvényhatóságot, gondoskodjék megfelelően arról, hogy az 1848. XXI. t.-czikk 2. §-ának rendelkezése jövőre pontosan végrehajtassék. — Új állomás. A napokban érkezett meg a közle­kedésügyi miniszter leirata, mely szerint a debreczeni vonalon az ugy nevezett ,Hattyú"-nál személy-és teher­forgalomra megálló helyet engedélyez azon feltétel alatt, hogy az érdekeltek 1500 forinttal járulnak a költségek viseléséhez. Meg vagyunk győződve arról, hogy a szom­szédos birtokosok a közérdek szempontjából is kész­ségesen eleget fognak tenni a miniszter kikötésének. — Lopott portékák. Bencs Károly rendőrségi felügyelő, ki már annyi sikert mutatott fel bünö3 cse­lekmények és bűnösök kinyomozásában, tegnap szomba­ton délelőtt egy asszonyt tartóztatott le, kinél 50—60 forint különféle kereskedőárut talált. — A letartóztatott asszony, kinek neve Czuprák Mihályné és aki Sényőre való, azt vallotta a rendőrségnél, hogy ő a nála talált árukat Zupán Jánosné és Budaházi Józsefné sényői asz­szonyoktól kapta. Az elkobzott áruk nagy részében Grósz M. Jakab, Krecsák Józsefné, jakabovics Adolf és Len­horn Jakab helybeli kereskedők a sajátjukat ismerték fel, mint amelyek üdeleikből előttük ismeretlen módon tűntek el. A rendőrség folytatja a nyomozást s keresi azt a két asszonyt, kikre a fogva levő Czuprákné a lopás' gyanúját áthárítani akarja. — Tarok-parthieból párbaj. Meg a mult év julius havan ií 24 u napján történt, hogy Nyirbá'orbin a k min S teri-'á i u^yes-tarokot játsiutak Kende Sindor, Bruck Vilmos, dr. Róth Izsó és Adjrján Gyula. Já ék közben az egyik pirthiet, amelyben dr. Ró h és Adorjáu toui les trois-t is bemonltak, Kende megkont­rázna a tous les trois val együtt, bár nála csak hat tarok volt a pa^áttal. A jité<osok recontrát moudtak, Kends pedig subkontrát. A jítszmát a játékosok nyer­ték meg, illetve a subkomra csúnyán elbukott. Bruck ekkor kifakadt a Kende könnyelműsége miatt, vagy is amiatt, hogy hat tarokkal, amelyek között a honeurök közül csak a pagát van, egészen a subkontráig megy és bizonyos spanyolt emlegetett, mint aki ilyenre egyedül képes lehet. Az összeszólalkozái csaknem tettlegességgé fajult, ezt azonbau a jelenlevők megakadályozták. A dologból a Kende kihívása folytáu párbaj lett, a mely augusztus l én reggel ment végb9 a nyírbátori nagy­vendéglőben. A párbaj mindkét fél könnyű nngsebssü­lésével végződött. Kende a jobb vállán, Bruck pedig jobb felső karján kapott sebet. A nyíregyházi törvény­szék az elmúlt héten kedden vonta felelősségre párvia­dal vétségéért a párbajozó feleket. A vógtárgyalás, a vegzetes tarok-parthíe részleteinek szóbakerülése folytán uem nélküleite a derült mozzanatokat sem. A törvény­szék 8—8 napi államfogház büntetést szabott ki vád­lottakra, s iniuthogy az Ítéletben mindkét fél és a kir. ügyész is megnyugodott, az nyombui jogerőssé vált. — Eljegyzés. Nikelszky Soma helybeli földbirto­kos ma vasárnap tartja eljegyzését Szegeden Császár Etelka kisasszonynyal. — Kun Ármin helybeli birtokos eljegyezte Deutsch Kamilla kisasszonyt Budapestről. — Brr! Ez az artikuiáiatiauuak iái >zo szócska vált közkeletűvé pár nap óta. Az emberek, ha \t u czán találkoznak, mielőtt egymást üdvözöiuék, vagy uyumbau az üdvözlés után, ezt u pár mással hangzót „boc^aiják ki fogaik sövényén", miut néhai való jo Homeros moudaná. Legtöbben azouban meg is toldják azzal a nehany szó­val: „de hideg van!" A nyár folyamán a „P/w" szócska volt ilyen gyakori, és pedig „de meleg van!" toldással. Mert tény, hogy az idei nyár egyike volt a legmelegeb­beknek s talán épen ezért esik most olyan nehezen a mult héten beállott váltoiás. A kellemetlen ős folyton tartó hideg szél hirtelen és teljesen lehűtötte a levegőt, ós pedig annyira, hogy a fázékonyabbak már az őszi felöltőkkel sem elégednek meg s a téli kabátokat vet­ték elő, már tudniillik azok, akiknek van. A szobákat is fűteni kell és szerencsére október 15-ike, a hivatalos fűtés kezdetének napja már elmúlván, a hivatalokban is fűlhetnek és fűtenek is. Hát az embereknek még csak hagyján. De mit szólnának a beállott hideghez a Kludsky féle állatsereglet érzékenyebb bőrű és meleg éghajlatra teremtett állatai, ha beszólni tudnának! Brr! még azok brrghetnek csak igazán! — A helybeli casiuó könyvtára, mely több, mint 3000 kötetből áll, a választmány intézkedése alapján gyökeres átvizsgálás és rendezés alá kerül, hogy a meg­levő mennyiség szakok szerint csoportosítva, könnyen áttekinthető s a beszerzésre alkalmas munkák hiánya könnyen pótolható legyen. Az uj katalógus alapjául szol­gálandó leltár elkészítésével a választmány által kikül­dött bizottság könyvtárnok betegsége miatt Okolicsányi Gézát, Moravsuky Ferenczet és dr. Vietórisz Józsefet bízta meg, kiknek munkálata alatt könyveket senki se kap­hat a könyvtárból. E munkálat megkönnyítése végett kívánatos, sőt szükséges, hogy a casino t. tagjai a ná­luk levő könyveket mielőbb beszolgáltassák, amint azt a casino már el is rendelte. — Helyreigazítás. Mult számunkban tévesen em­lítettük főgymnasiumunk legújabb patrónusát Leveleki Májer urat — leveleki földbirtokosnak, mert az emiitett 200 forint adományozója Leveleki Májer ur apagyi föld­birtokos. — Igazságügyi palota felavatása Debreczenbeu. A debreczeni új, díszes igazságügyi palota felavatása nagy ünnepségek között történt meg vasárnap. A nyíregyházi kir. törvényszéket Megyery Géza kúriai bíró, elnök és Kovács István törvényszéki biró képviselte a felavatási ünnepélyen. Megyery Géza a banketten a debreczeni tör­vényszék tagjaira mondott pohárköszöntőt. — A nyíregyházi iparos ifjúság öuképző-egy­letének műit vasáruaz megtartott szüreti mulatsága igen szépen sikerült. A mulatság után táncz követke­zett, mely reggelig tartott. Miut halljuk, a derék ifjú­ság jövó hónapbau színi előadást rendez. — Statisztika. Szabolcsvármegye összes községei­ből méh-tenyésztésünk 1894. évi állapotáról a következő adatokat közöljük: méhcsalád volt 1894. év őszén mozgó szerkezetű kaptárokban 1082, közönséges köpákben 7697. A méhcsaládok összes száma 8779. Méz termeltetett 436'56 métermázsa. Az összes méz értéke 13096 frt 80 kr. Viasz nyeretett 1224-50 kiló. — A viasz értéke 1224 frt 50 kr. Az 1894. évi összes méhtermékek értéke 14321 frt 30 kr. — A kisvárdai lóversenyekre, mely ma vasárnap tartatnak meg, következő nevezések történtek: 1. Gát­verseuy; tisiteletdij (14 aláírás,) Petrovay János id. s. h. Lacii fél ver. Petrovay János 5 éves stp. h. Huszár f. v. Orosi Miklós 6 év stp h. m. Bink-Bán teli vér. Apja Beauminet, anyja Btnílla. Jármi Imre 4 év siürke kaueza Csalfa f. v. Dessawtf/ Bála id. sp. k. Cimtesse f. v. Sialánczi Bertalan 5 éves p. k. Veronka fél vér Liptay BMa 5 é. p. h. Nagy-kár f. v. Liptay Bíla 5 é. p. k. Te Hirnis t. v. apja Wiiseuknabe, anyja Thesis. Pilisy Géza id. siürke p h. Lelkem, f. v. Br. Sennyey Géza id. s. k. Bianka t. v. apja Kis Bér anyja Blan­schotte. Br. Pietiger Rudolf fhd. 4 évas stp. h. Mac Kinlei telivér apja Insélaire, anyja Lady Mac Duff. Ugyanaz id. sp. k. Primroie ÍJ. telivér apja Predswet, anyja Primrose. Hoffmann Lipót siáz. 3 éves b. m. Pityke telivér apja Pásitor v. Waisenknabe, anyja Honleány. Ugyanaz 4 éves p. m. Békés félvér. II. Tiszti akadály­verseny (5 aláírás,) Pryhoda fhd. id. stp. k. miss. f. v. Bulyovsiky kdn. id. »z. h. Cjserio f. v. Klobbussitiky hdn. 5. é. p. k. Hites f. v. Nagy fhdn. 5 és h. Fontain de Felseubrunn eiredes 5 éves s. h. Szegény legény f. v. III Asszonyságok dija (5 aláírás.) Petrovay János 5 é. sp. h. Huszár f. v. Jirmy Imre 4 é. sz. k. Csalfa f. v. Hirsányi Menyhért 7 é, p. k. Bibám f. v. S'.alánczy Bír alan 5 é. p. k. Veronka f. v. L p'ay Béla 5 é. p. k. Nagy kár f. v. L'ptay Bíla 5 é. h. k. Te Hamis t. v. apja Waiseusnabe a. Tüesis. Bíptay Béla i. p m. Bitang f. v. P.íisi Géza i. szürke h. Lelkem f. v. Br. Pietzger Rudolf f. n. 3 é. s. m. Ferdinando el Rjigt. v. ap. Haz­lehatsch, a Catain. Br. Sennyei Gizi u. s. k. Síiporka t. v. apja Petrus a Sinya. Br. Sennyei Géza id. s. k. Bianka ap. Kis Bír a. B auchette Hotfmaun Lipót száz. 4 h. m. Békés f. v. Hotinann Lipót 3 é. p. m. Pityke t. v. apji Fásztor Waisenknabe, anyja Honleány, Hitf­mann Lipót száz. 3 é. m Hugó Telepi II. i. v. apja A'on a. Heleia. Vas Sindír százados 4 é. p. R ízsa Sán dor t. v. ap. Caislehurd a S rasidló IV. Kocsi verseny (2 aláírás,) C.iszir 1 fogat, Br. Sennyei István 1 fogat, Lptay Bíla 1 fogat, PWissy Géza 1 fogat, Pilissy Ist­ván 1 fogat. gr. Vay Tibor 2 fogat, ifj. gróf Vay Ádám 1 fogat. Orosz Miklós 1 fogat. Soldos K 1 fogat. V. I Vadász verseny (16 aláírás,) Petrovay János íd. sz. h-

Next

/
Oldalképek
Tartalom