Nyírvidék, 1895 (16. évfolyam, 1-26. szám)

1895-01-27 / 4. szám

szakavatatlanok által gyakorolva a hypnotizáltaknak, sőt a szemlélőknek egészségét különböző mértékben veszélyez­tetheti, tekintettel továbbá arra, hogy a hypnotizált egyén oly cselekedetekre is felhasználható, a melyek reá vagy másokra nézve sérelmesek, esetleg a törvények által tiltva vannak: I. Orvosi gyakorlatra nem jogosított egyéneknek a hypnotizálást egyáltalán eltiltom. 2. Orvosok a hypno­tizálást csak gyógyítás czéljából s a következő feltételek betartása mellet gyakorolhatják: a) nagykorú egyén saját, kiskorú vagy gondnokság alatt álló egyén szülei, gyámja vagy gondnoka beleegyezése nélkül nem hypnotizálható; b) a hypnotizálás csak harmadik személy jelenlétében szabad. A jelen rendeletem ellen vetők kihágást követnek el és a mennyiben cselekedeteik a büntető törvénykönyv szerint súlyosabb beszámítás alá nem esnek, tizenöt napig terjedhető elzárással és 100 frtig terjedő pénzbüntetéssel büntetendők. Felhívom a czimet, hogy e rendeletemnek hátósága területén való közzétételéről, pontos végrehaj­tásáról ós az ellene vétőkkel szemben a bűntető eljárás megindításáról gondoskodjék. Budapesten, 1894. deczember 9-én. Hieronymi, -s. k. í , 14189 K 1 jg 9 4 '—- Szabolcsvármegye alispánjától. Nyíregyháza város polgármesterének és a községek elöljáróinak. Tőbb évi tapasztalat által beigazolt tény az, hogy az egyes vallásfelekezetek lelkészei által évenként beszol­gáltatott halálozási adatok és a vármegye főorvosa által a hozzá havonként beterjesztett halottkémi jegyzőkönyvek alapján összeállított adatok között rendkívül lényeges eltérések mutatkoznak, a mely eltéréseket ezideig elosz­latni egyáltálában nem sikerült. Miután pedig e miatt az egészségügy állapotát fel­tüntető évi jelentéseknek a halálozási esetek számát fel­tüntető része biztos statisztikai adatokat egyáltalában nem nyújthat, kutatni kell egyrészben ezen eltérések okát, másrészt keresni kell a módozatokat, melyek ezen elté­rések megszüntetésére vezethetnek, s melyek mellett biztos statisztikai adatokat szerezhetünk. Az eltérések oka vagy abban rejlik, hogy a községi halottkémek a halottkémi jegyzőkönyveket be nem szol­gáltatják, vagy hogy a beszolgáltatott halottkémi jegyző­könyvek a községi elöljáróság kezei között eltévednek, vagy végre hogy az egyes vallásfelekezetek lelkészei a halottvizsgálatijegyzőkönyvek bemutatása nélkül temetnek. Ez okból a halálozási statisztika teljes megbízható­sága ssempontjából a következőket rendelem el: 1. A községi halottkémek szigorúan utasitandók, hogy a halottkémi jelentéseket a legnagyobb pontosság­gal kitöltsék, s a halálozást követő 24 óra leforgása alatt a községi elöljáróságnak okvetlenül beszolgáltatni el ne mulasszák. 2. A községi elöljáróság a hozzá beérkezett halott­kémi jegyzőkönyveket pontosan átvizsgálni, ha annak adatai hiányosak volnának, annak kipótlása iránt rögtön .qtézkedni kötelesek. A halottkémi jelentések az esetleges hiányok kipótlása után a közigazgatási iktatóba beveze­tendők, iktató számmal s minden hóban 1 -tői kezdődő­leg, szines irónnal, vagy tentával, folyó számmal is ellátandók és időszerint külön csomagolva kezelendők. Minden hó utolsó napján köteles a községi elöljáró­ság, illetve Nyíregyháza városban az evvel megbízandó közeg a halottkémektől beérkezett jelentéseket az egyes vallásfelekezetek lelkészei által vezetett halálozási anya­könyvekkel összehasonlítani, a netalán felmerülő téves adatok helyesbítése iránt rögtön intézkedni, s az összes halottkémi jegyzőkönyvet a községek elöljárói a járás orvosokhoz, Nyíregyháza város polgármestere pedig a városi orvosfőnökhöz legkésőbb a következő hó 2-ik napján okvetlenül beküldeni, illetve áttenni. Végül Nyíregyháza város polgármestere és a köz­ségek elöljárói felhivatnak, miszerint a különböző vallás­felekezetek lelkészeit megkeresve, azonnal kérjék fel, hogy a 31.025/876 számú belügyminiszteri rendeletet betartva, halottkémi vizsgálati jegyzőkönyv kézhez vétele nélkül senkit el ne temessenek, s havonként a halálozási ada­tok összeállításánál a hatósági közegeknek segédkezet nyújtani szíveskedjenek. 3. A járás orvosok és Nyíregyháza város orvos­főnöke, midőn a halottkémi jelentések a községek elöl­járói és Nyíregyháza város polgármestere által hozzájuk beküldetnek, illetve áttétetnek, kötelesek az ide kellő számú példányban csatolt D) mintájú kimutatást, melyek a halálozási adatokat kor, nem és vallásfelekezetek szerint feltüntetik, a legnagyobb pontossággal kitölteni s a vár­megye főorvosához az összes halottkémi jelentések, kapcsán minden hóban havi jelentésük kíséretében legkésőbb a következő hó második csütörtök napját megelőző keddi napra okvetlenül beterjeszteni. Végül kifejezést kívánok adni annak, miszerint min­den hatósági közeg jelen rendeletemet lelkiismeretes pontossággal betartani igyekszik, s nem fog nekem alkal­mat nyújtani arra, hogy az esetleges mulasztás miatt vele szemben a törvény teljes szigorát vegyem alkalmazásba. Nyíregyháza, 189o. január hó 15. Miklós László, kir. tanácsos, alispán. —Szabolcsvármegye alispánjától. A járási f'öszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. A dadai felső sorozó járásban a folyó évi fősorozás alkalmával összeirt teljesen ösmeretlen hadkötelesek név­jegyzékét nyomozás és eredmény esetén az illető járási tisztviselő azonnali értesítése végett köztöm. Nyíregyházán, 1895. január 14. Miklós László, kir. tanácsos, alispán. (Másolat.) 9/895. Kat. Dadai felső járás főszolga­birája. Körözvény. Az 1874. évben születtek s teljesen ösmeretlen védkötelesekről. Fekete András, Krizsán Sándor, Miklós József, Pál Ferencz, Szabó András, Schir Vincze, Somogyi János, Vámos András buji születésűek, Oláh János paszabi születésü, Horvát Károly, Horvát Dezső, Mihalko vics Kálmán, Rót Manó gávai szöletésüek, Ádám Mihály, Drombik András, Tuncsák Péter vencsellői szüle­tésűek, Pönczi Sándor, Pulvén János szabolcsi születésűek, Görög János, Szemán János zalkodi születésűek, Barabás Géza, Tamás János. Fehér István visi születésűek, Flebek János, Adamóczki Bálint, Gurja Mihály. Szakácsi Ferencz, Geczi János, Varga József, Kis Gyula, Mihalkó vagy Dobos János, Hataliczki András kenézlői születésűek, Makula Ferencz timári születesü, Brusz Lajos, Humicskó János, Rozkovics Károly nagyfalusi születésűek, Urbán György, Mikéta József, Bodnár Gyula, Décsi János, Soltész János, Szabó Mihály, Boros Sándor, Kirákcsik János, Csőkké Mihály, Zsoldos János, Szaniszló Ferencz ibrányi születé­sűek. Gáva, 1895. január 3. Jármy Jenő, főszolgabíró. 913. K. 1895. Szabolcsvármegye alispánjától. Nyíregyháza város polgármesterének és a községek elöljáróinak. A kisvárdai járás főszolgabirájának 192/95. K. számú jelentését közhírré tétel végett másolatban közlöm. Nyíregyháza, 1895. január 19. Miklós László, kir. tanácsos, alispán. (Másolat.) A kisvárdai járás főszolgabírójától, 192/9.). K. Nagyságos alispán ur! Van szerencsém hivatalos tisz­telettel jelenteni, miszerint Vásárhelyi Mária thassi lakos ezelőtt mintegy 5 évvel hivatalomnál váltott cselédköny­vét ismeretlen helyen és időben elvesztette. Kisvárdán, 1895. január 16. Angyalossy, főszolgabíró. 404. K. 1895. Szabolcsvármegye alispánjától. A járási f'öszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. A dadai alsó sorozó járásban a folyó évi fösoro­zásra összeirt teljesen ösmeretlen hadkötelesek névjegy­zékét puhatolás és eredmény esetén az illető járás tisztviselő azonnali értesítése végett közlöm. Nyíregyházán, 1895. január 17. Miklós László, kir. tanácsos, alispán. Szabolcsvármegye Dadai alsó járás. A teljesen isme­retlen 1874. évi születésü hadkötelesek névsora. Dick Éliás, Komlósi János, Lakatos Ferencz, Varga András, Vacha Alajos, Mátyás József, Nagy János, Budai Istvánj Barna András, Kasparóczky Ferencz, Varga András, Kole­szár János, Szankovics József. Várai József, Encs Mihály, Gregó János, Kiss Nóvák János, Kerékgyártó Mihály, Farkas Ferencz, Mikolás János, Szabó József, Wandt Dávid, Buzinkai István. Kelt T.-Lökön, 1894. deczember 28-án. Főszolgabíró helyett: Vay, tb. főszolgabíró.

Next

/
Oldalképek
Tartalom