Nyírvidék, 1895 (16. évfolyam, 1-26. szám)

1895-06-02 / 22. szám

(Másolat.) Szabolcs vármegye, Tiszai sorozó járás kimutatása az 1895. évi fősorozástól távolmaradt 1874. évi születésű hadköteleseknek. Zsidai Gyula, Halász György, Róth József, Jánvári István, Reich Dániel, Hasas lános, Faragó András, Dénai József, Szaniszló András. Heim­iich Jakab, Schvarcz Ignácz, Dicső Dániel, Grün Márton, Rosenbaum Dávid, Fried Hermán, Krausz József, Balázs Gábor, Guri István, Perlstein Major, Répási József, Mar­kovics Leopold, Satz Móritz Horvát Gyula, Juricskai Lajos, Feka József, Reizman Móricz, Baksa János, Nagy István, Fried Hermán, Szalai István. Pap György, Komár Benjámin, Komáromi István, Tóth Ferencz, Noth Ignácz, Nagy László, Komáromi István, Makiári András, Molnár Mihály, N. Izrael, Fischer Salamon, Kovács Lajos. Jaku­bovics József, Tennenbam Sámuel, Nagy János, Fried­man Béni, Weinberger Mózes, Jávorszki Miklós, Faragó Sámuel, Schvarcz Bernát, Frank Lébi, Patikás Károly, Dancs József, Feldman József, N. Halász István, Schvarez Náczi, Klein Éliás, Feldman Dezső, Horvát József, Baksa Ferencz, Farkas József, Klein Izsák. Pető Dániel, Száméi András, Leichtman Hermán, Árva Mihály, Budai György, Gzuri István, Smalhauser Maszki, Szarvas István, Ongodi József. Klein Béni, Pap János, Fischer Menachem, Márta Péter, Móricz Jónás, Fagyas Péter, Ponarnyik József, Berger Samu, K. Varga István, .Csépke Islván, Epsik Lajos, Goldberger Móricz, Eszenyi István, Német József. Adler Áron. Katona Lajos, Bugya György, Rochlitz Dániel, Lakatos Károly, Reich Dávid, Teka József, Leichtman Bernát, Rácz József, Markovics Menyhért, Weinberger Kálmán, Dajka Ferencz, Kállai György, Molnár Mihály, Eszterhai József, Csuha János, Mónus Károly, Szabó János, P. Halász András, Toperczer József, Pető József, Káté József, Szűcs József, Zimerman Simon Tenel, Fél­egyházi Ferencz, Vas Gábor, Bizsu Balog György, YVein­stok Izsák Hersl, Gy. Pócsik Mihály, Péter István, Teka István, Szűcs István. 6291. K. 1895. Szabolcsvármegye alispánjától. A községek elöljáróinak. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek a debreczeni és kolozsvári fiu és leány árvaházakra vonat­kozó 18100. számú körrendeletét tudomásvétel és a kö­zönség körében szokott módon leendő megösmertetés végett másolatban közlöm. Nyiregyháza, 1895. ápril 24. Alispán helyett: Szikszay Pál, t. főügyész. (Másolat a 6291. K. szhoz.) Vallás és közoktatás­ügyi m. kir. minisztertől 18100. sz. A kolozsvári és Deb­reczenben létesített tanítói fiu és leányárvaházakban leendő neveltetés és teljes ellátás kedvezményét, az 1891. 43. t. cz. 9. §-a értelmében első sorban jogosult és 400-at meghaladó teljesen szülőtlen árvák közül ez ideig arány­lag oly kevesen vették igénybe, hogy indíttatva érzem magamat az idézett törvény rendelkezésére való tekin­tettel az árvaházba leendő felvétel jogosultságát kiter­jeszteni oly tanítói árvákra is kik sem teljesen szülőt­lenek, sem ilyenekül a tőrvény értelmében nem tekint­hetők, azonban életben maradt szülőjük is az árva vagyon­talansága minden kétséget kizáró alakban igazoltatik. Érintett árvák azonban csak oly számban vehetők fel, hogy a teljesen szülőtlen árvák elsőbbségi joga korláto­zást ne szenvedjen, tehát csak a fölös helyek számának inegfelelőleg. Oly szülők kérelme, kik a felveendő árva­gyámpénztar kivül legalább 25 frt hajlandók évenkint sajátjokból fizetni, első sorban fognak figyelembe véletni, továbbá oly árvák, kik beigazolt szellemi képességeik alapján a szellemi téren való képzés tekintetében bizto­sítékot nyújtanak és csak másodsorban jöhetnek figye­lembe ipari pályára szánt, vagy e téren már tényleg mű­ködő árvák. Az előadottak folytán felhívom a köztörvény­hatóságot, hogy a gyámhatóság közvetítésével a köztör­vényhatóság illetékességi körébe tartozó árvák gyámjait fenti elhatározásomról oly hozzáadással értesítse, hogy a felveendő árva keresztlevelével végzett tanulmányairól és teljes szegénységéről szóló bizonyitványnyal ellátott folya­modványaikat mielőbb terjesszék ide fel. Budapesten, 1895. évi ápril hó 3-án. A miniszter meghagyásából: Tömöry Oszkár, miniszteri tanácsos. 3834/895. K. sz. Körözvény. Simon Sándor balkányi lakos Balkány község elöl­járói által 2493/94. községi és 118.826/94. törvh. sz. alatt részére egy db. 7 éves vasderes, kancza, 2 h. lába kesely, h. b. T. bélyegü lóról kiállított járlatát elvesztette. N.-Kálló 1895. május 20. Zoltán, főszolgabíró. ^iln't i ~ Szabolcsvármegye alispánjától. 1695. A járási föszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. A Biharvármegye érmihályfalvai sorozó járásában összeirt teljesen ösmeretlen hadkötelesek névjegyzékét nyomozás és eredmény esetén az illető járási tisztviselő azonnali értesítése végett közlöm. Nyiregyházán, 1895. május 3. Alispán helyett: Mikeez János, főjegyző. (Másolat.) Az 1872, 1873, 1874. években született teljesen ösmeretlen állítás kötelesek: Végh András, Papp József, Stefán Illés, Vanusa Mihály, Ferenczik Ferencz, Juhász János, Nagy Sándor, Szlipló József, Pál József, Balog Ferencz, Molnár János, Kaszku János, Erdei Miklós, Bencze Sándor, Csány Lajos, Kövér Károly, Csizik Kamii, Arthur, Szpa Sándor, Varga Lajos, Szűcs János, Balogh Sándor, Horváth Gáspár, Merlatin Mihály, Frankfurt Izsák, Ehrenfeld Mór, Vetési Sándor, Maczó János, Lingwárin János, Bradács Gyula, Pádár József, Balog György, Orosz József, Perei Mihály, Bárgyucz János, Zakota Gábor, Papai József, Bérezi János, Pellei József, Hárpuder Fülöp, Szeg Péter, Veisz József, Csángi György, Balázs István, Varga János, Balog Károly, Tóth Liszló, Nagy István, Pari János, Rérműves Miklós, Goldstein Vilmos, Bodnár Barát Imre, Hartstein Ignácz, Szűcsi Miklós, Bontó László, Pilkolti Béla, Urbanovics György, Komán Gábor, Hunyadi László. Érmihályfalva, 1895. márczius 3. Dobozi Kálmán, főszolgabíró. 6192. K. „ , , —1895 Szabolcsvarmegye alispánjától. A nyírbátori járási főszolgabíró a Helmeczi Albert által Nyírbátorban az 1895. évi április hó 13-án tartott tánczmulatság után engedélyezési dij fejében a közműve­lődési alapjavára befizetett 5 frtot 1678. számú jelenté­sével beterjeszti. ^ Utalvány. A letét 415/95. szám alatt elhelyezett 5 frt azaz öt forint a letétpénztárból ki, s a közmivelődési alap pénz­tárba beutaltatik, s ezen intézkedés a „Nyírvidékiben közöltetni rendeltetik. Miről a pénztári hivatal ezen utalvány kiadási és bevételi okmányul szolgálandó 2 példányán, a főszám­vevői hivatal Vay István főszolgabíró s adományozó a „Nyírvidék" utján értesíttetnek. Nyiregyháza, 1895. ápril 20. Alispán helyett: Mikeez János, főjegyző. 5766. K. „ , , —^ggg Szabolcsvarmegye alispánjától. A kisvárdai járási főszolgabíró 3009. szám alatt jelenti, miszerint a 2493. számmal jelzett utalványon az adatok megjelölése nélkül beterjesztett 2 frt a Sipos Ferencz és társai által Gyulaházán az 1894. évi deczember hó 26 -án tartott mulatság után járó zeneengedélyezési dij fejében lett beterjesztve. Utalvány. A letét 359/95. szám alatt elhelyezett 2 frt azaz kettő forint a letétpénztárból ki, s a vármegyei közműve­lődési alap pénztárba beutaltatik s ezen intézkedésnek a „Nyírvidék"-ben leendő közlése elrendeltetik. Miről a pénztári hivatal ezen utalvány kiadási és bevételi okmányul szolgálandó 2 példányán a főszám­vevői hivatal, Angyalossy Pál főszolgabíró s adományozó a „Nyírvidék" utján értesíttetnek. Nyiregyháza, 1895. április 20. Alispán helyett: Mikeez János, főjegyző. Folytatása a lőlapon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom