Nyírvidék, 1895 (16. évfolyam, 1-26. szám)

1895-01-27 / 4. szám

Szabolcsvárraegye alispánjától. 17400. K. 1894. A járási foszolgablráktuk, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. A földmivelésügyi m. kir. miniszter 73593. számú rendeletének másolatát tudomásvélel és szabályszerű közhírré tétel végett közlöm. Nyíregyháza, 1891. decz. 31. Miklós László, kir. tanácsos, alispán. 73593—VI/94. azám. Földmivelésügyi magy. kir. miniszter, körrendelet valamennyi vármegye közönségének (kivéve Zalavárme­gyét) s valamennyi tvh. joggal felruházott város közön­ségének. A szőlővessző forgalom szabályozása iránt 1892. évi dei-zi-mlier h > n T"'.«»o. 3t. a. kibuesájtott ren­delet II. a. 41 pontja alatt Zalavármegye azon vármegyék közé van sorozva, a melyek területére szőlő vesszők és használt szőlő karók csak szállítási igazolványnyal s csak oly községek határába van megengedve, a melyek már filloxera zárlat alatt vannak, vagy a melyekben szőlő­inivelés eddig nem volt. Ez intézkedett oda módosítom, hogy Zalavármegyét áthelyezem az említett rendelet I. részében felsorolt ama vármegyék túrába, a melyek területére a szőlővesszők és használt szőlőkarók szállítási igazolványok nélkül szállíthatók. Ebhez képest az ország (ide nem értve Horvát­Szlavon országokat) bármely vidékéről, vagy bármely köz­ség/bői szármázó bármiféle szőlővesszők szállítási igazolvá­nyok nélkül, tehát szabadon szállíthatók. Zalavármegye területére, kivéve a következő községeket, s illetőleg hatá­raikat, és pedig. A keszthelyi járásban: I. Szántó. A szent-gróthi járásban: 2. Kehida, 3. Barát-Sziget. A kanizsai járásban. 4. (ielse, 5. Palin, 6. Nagy­Hécse, 7. Sárszeg, 8. Újudvar. A pacsai /'írásban: 9. Kis-Rada, 10. Nagy-Rada, 1 1. Kerecseny, 12. Arosztony, 13. Szabar, 14. Zala-Apáti, 15. Esztergál, 16. Hosszufalu. A letenyei járásban: 17. Letenye, 18. Bécz, 19. Zajk, 20. Alsó-Szemenye, 21. Szent-Margita, 22. Csehi, 2 Szent-Adorján, 24. Keretye, 25. Lasztonya, 26. Lispe, 27. Marácz, 28. Erdőhát községek és 29. Nagy-Kanizsa r. tanácsú város határát. Az 1—29. tételek alatt felsorolt községek határába szőlővessz ik egyelőre egyáltalán nem,— még igazolvány nyal sern — szállíthatók, illetőleg az azokba való szállításra igazolványok ne n szolgáltathatók ki, s ha mégis kiszol­gáltattak, érvényteleneknek tekintendők. Kelt Budapesten, 1894. évi deczember hó 16-án. Festetits. Szabolcsvármegye alispánjától. 583. K. Í895. Nyíregyháza város polgármesterének és a községek elöljáróinak. A kisvárdai járás főszolgabirájának 4061/94. K. számú jelentését közhírré tétel végeit másolatban közlöm. Nyíregyháza, 1895. január 12. Miklós László, kir. tanácsos, alispán. (Másolat.) 4584/894. A kisvárdai járás főszolga­bírójától. Nagyságos alispan ur! Van szerencsém hivatalos tisztelettel jelenteni, miszerint Bácskái Károly bezdédi lakos 1 drb. 5 eves, kekes szőrű, csákó szarvú, és 1 drb. 5 éves, tuzza szőrű, fennálló szarvú ökör tinóról — melyek közzül az előbbi h .tul jobbról R. L., utóbbi pedig hatul balról R. S. bélyegü — szóló 2 drb. járla»ot a legközelebb elmúlt kisvárdai országos vás íron elvesztett. Kisvárdán, 1895. január 8. Főszolgabíró helyett: Olchváry, szolgabíró. 1894 " Szabolcsvármegye alispánjától. Jár si föszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. A földmivelésügyi in. kir. miniszter 69425/III-a számú rendeletének másolatát tudomásul vétel alkal­mazkodás és szabályszerű közhírré tétel végett kiadom. Nyíregyháza, 1894. decz. 19. Miklós László, kir. tanácsos, alispán. (Másolat.) Földmivelésügyi magyar királyi miniszter 69 425/III -a 1894. A kaposvár—mocsoládi h. é. vasút vonalán, Somogyvárinegye területén fekvő „Répás" és Szabolcsvármegye alispánjától. 195. K. 1895. A járási föszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. A földmivelésügyi m. kir. miniszter 79 l9á/III.-b. sz. rendeletének másolatát tudomás vétel, alkalmazkodás és szabályszerű közhírré tétel végeit kiadom. Nyíregyházán, 1895. január 7-én. Miklós László, kir. tanácsos, alispán. (Másolat.) Földmivelésügyi 111 igyar királyi miniszter 79198/111.-b" sz-. Valamennyi törvényhatóságnak. Az 1S94. év deczember hó 9-én 75262 III.-b. szám alatt kelt leiratom kapcsán tudomásvétel és közhirrététel végett értesítem a törvényhatóságot, hogy a csehországi cs. és kir. helytar­tóság 1894. év deczember hó 21-én 179246. szám alatt kelt értesitése szerint az élő sertések a kőbányai és győri állategészségügyi hivatalok felügyelete alatt álló sertés szállításokból Csehországba az általános állategészségügyi feltételek megtartása mellett ismét szabadon bevihetők. Budapesten, 1894. deczember 2~-án. A miniszter helyett: Miklós Ödön, államtitkár. ,Somodor-Aszaló" állomásokat marharakodó állomásokul engedélyezvén, felhívom a törvényhatóságot, utasítsa a területén létező marharakodó állomásokhoz kirendelt szakértőket, hogy a marharakodó állomásokról szóló és a szakértőknek folyó évi április hó 7-én 20211 sz. a. megküldött jegyzék 13-ik lapján .Somogy vármegye' rovat alatt Répás és Somodor-Aszaló állomásokat pót­lólag jegyezzék be. Kelt Budapesten, 1894. évi deczem­ber 10. Festetits. Valamennyi törvényhatóságnak Somogy és Csik vármegyék kivételével. 643. Sz. 1895. Szabolcsvármegye alispánjától. Nyíregyháza város polgármesterének és a községek elöljáróinak. A kisvárdai járás főszolgabirájának 204/95. K. számú jelentését közhírré tétel végett másolatban közlöm. Nyíregyháza, 1895. január 19. Miklós László, kir. tanácsos, alispán. (Másolat.) A kisvárdai járás főszolgabírójától, 204/895. K. Nagyságos alispán úr! Van szerencsém hivatalos tisz­telettel jelenteni, miszerint Róth József volt thassi jelen­ben dombrádi lakos a szabó iparnak Thass községben üzhetésére 1888. évben 19 ipar szám alatt nyert ipar­igazolványát elvesztette. Kisvárdán, 1895. január 10. Főszolgabíró helyett: Olchváry, szolgabíró. 1061. K. 1895. Szabolcsvármegye alispánjától. A járási föszolgabiráknak, Nyíregyháza város polgár­mesterének és a községek elöljáróinak. Hivatkozva a mult évi szeptember hó 12-én kelt 12405. K. számú értesítésemre tudomására hozom, hogy a N.-Kálló községben felmerült veszettségi eset folytán elrendelt zár feloldatott. Nyíregyházán, 1895. január 21. Miklós László, kir. tanácsos, alispán. 534/1895. K. sz. Körözvény. Folyó évi január hó 11-én Moldován János gör. kath. lelkész ur szánkójához Nyir-Adony község északi végén a mihálydi —adonyí uton egy fekete szőrű, mintegy 50 frt értékű nőstény agár vetődött, melynek ismertető jelei a következők: mind a négy lába zsemlye szinü, bal melle és két hátulsó lábának mellső része, továbbá farka töve fehér, orra a szemekig kesely, minkét szeme felett zsemlye szinü pettyek. N.-Kálló, 1895. január 19-én. Zoltán, főszolgabíró. Folytatása u lőlupou.

Next

/
Oldalképek
Tartalom