Nyírvidék, 1895 (16. évfolyam, 1-26. szám)

1895-06-02 / 22. szám

„IS Y t R V I D É K.» ! Mindenki! (2-3) naponta kereshet nálunk 5—10 frtig, ki törvényesen enge­délyezed sorsjegyeket az 1883. évi XXXI. t. cz. alapjan részletfizetésre számunkra elad. — Ajánlatok czimzendók: Fó'yárosi Tál tó - özle t-társas ág: Adler és Társa Budapesten, Hirdetmény. 8 as cséplö-gépbe való m. állami egészeu jó vastengelyek, továbbá egyébb géprészek, egész jó rézperselyek (lágerek) olCSÓ áron kaphatók Verpecz Balint gépésznél Kemecsén. (235-3-1) OOOOOOOOODOOOOOOO0OO3OOOOOOOO3OOOOÖOOOOOO GQLIGK vasöntöde és gépgyár részvenytarsasag BUDAPESTEN. Előnyős Uzetési feltételek Gyár és irodák: VI. KERÜLET, KÜLSŐ VÁCZI-ÚT 29-35. Városi iroda és raktár : Podmaniczkjí-utcza 14. Fiókraktár : kerepesi-út 77. -^j és járgány-cséplókészületek számos elsó dijakkal kitüntetett Schlick'féle szabadalm, 2 és 3 ?asu ekék, mélyitő- és egyetemss aczél-ekék, eredeti SCHLICK- és VIDATS-féle eiyra ekék, talajmivelö-eszközöfc, „HALADÁS" sorlayetogéjet. Takarmánykészitő gépek, darálók, őrlőmalmok és minden­nemű gazdasági gépek. Eredeti amerikai kévekötő és marok­rakó arató-gépek és fűkaszáló-gépek szállíttató mezei vasutak stb. (190—12— 4) Legjutányosabb árak. Árjegyzékek ingyen és bérmentve. o o o o "O o o a o o o u o o o o o o o Dréher Antal világhírű kőbányai sörfőzdéjének sörei naponta friss töltésű eredeti üvegekben: kiviteli márcziusi, korona á la Pilsen, dupla márcziusi, Bock-Bak igen jutányos árban kapható HOFFMANN B. BÉLI (222-10-3) fűszer-üzletében. 228 V. BX. 1S95. Árverési hirdetmény. OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Alulírott kiküldött végrehajt! ai 1881. éri LX. t. c». 102. §-a ert-lmében ezennel közhírré teszi, hogy a nyiregyháni kir. törvényszék 12252/1894. P. szimu végzése á.tal Hoffherr és Schrant bud.pesti czeg végrehajtató javára, Gécxi Viktor p.-petri lakos ellen, 540 frt tóke, ennek 1894. év okt"b.'r hó 21-ilt napjától B*á­mitand) 6% kamatai és eddig összesen 85 frt 20 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmaval bírói­lag lefoglalt és 683 forintra becsült jargánv csépló-gep és háii­butorokhól álló ingóságok nyilvános árverés utján eUd.tnnk. Mely árverésnek az 1299/895. P. szatnu kiküldést rendeli vegzes folytán a helyszínén, vjgy.s P.ics-Petriben aip-r.« lakásán leendő eszközlesére 1895-dik év junius hó 7-ik napjának dél­előtt 9 órája határidőül kitüzetiK és ahhoz & venui sz tniléttozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, h >gy az érintett ingó­ságok ezen árverésen az 1881. LX. t. cz 107. § a értelmében & legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is eladatni fognak. Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. évi LX t. Cl. 108. §-ábm megállapított feltételek szerint lesz kifizetendő. Kelt Nyírbátor, 1895. évi május hó 26-ik napján. .non , .. , fapp Lajos, (Zja—i—1 ) kir. biros. végrehajtó. X ASSICURAZIONI GENERÁLI 1894. EVI MERLEGE. BEVÉTEL. Nyereség- és veszteség-számla az A mérleghez (1894). KIADÁS. A tétel neve Tüzbiztosítási ág : Dijtartalék a mult évről Függő károk tartaléka a mult évről . Dij a törlések levonásával . Kötvényilletékek .... Szállítmánybiztosítási ág: Dijtartalék a mult évről Függő károk tartaléka a mult évről . Dij a törlések levonásával . Kötvényilletékek .... Jégbiztositási ág : Dijtartalék a mult évről Függő károk tartaléka a mult évről Dij a törlesek levonásával Kötvényilletékck .... Balesetbiztositási ág : Dijtartalék a mult évről Függő károk tartaléka a mult évről . . . Dij a törlések levonásával Kötvényilletckek ....«•• Tőkeelhelyezések jövedelme : a) Jekálogkövetelések ..... b) Értékekre adott előlegek .... c) Állam- és más értékpapírok . . . d) Kamatok váltóleszámításból, folyó számlától e) Ingatlan birtok • . A tüzbiztosítási ágba befoglalvák a tükör­Üveg biztosításban elert eredmények^ 2500201 G' 4407Ö4 87 796*649 81 307235 35 11216'51 Üzlet I Vagyon | Összes bevetelek frt kr] fit kr fit i. 228901 79 555426 1+ 15: 6129 51 7255 :>4 10191 1762 GJ 7031 46 3909 26 110G13 55 3G23I 07 320524 71 18í3 53 4'iro 1165 9C 208.74 67 18250 5'i 52803,97 összesen - — — 14039850 2327805 2S5195 07 l í325045 í-5 A tétel neve frt 2898/24.57 » 319976.19 Tüzbiztosítási ág : Viszontbiztosítási dijak Károk a viszontbiztosítás levonásával kifizetve függőben Díjtartalék az 1894. deczember 31-én még folyó biztosításokra Jutalékok Igazgatási költségek Adó,;, és illetékek ......... Szállítmánybiztosítási ág: Viszontbiztosítási djak Károk a viszontbiztosítás levonásával . . . kifizetve . . frt 1066872.08 függőben . , » 282929,50 Díjtartalék az 1891. deczember 31-én még folyó biztosításokra Jutalékok Igazgatási költségek Adók és illetékek . ...... J.gbiztositási ág: Viszontbiztosítási dijak ... . . . Károk a viszontbiztosítás levonásával . kifizetve . frt 7805.36 függőben . . » 1733.79 Jutalékok Igazgatási költségek Adók és illetékek Balesetbiztosítási ág : Viszontbiztosítási dijak ........ Károk a viszontbiztosítás levonásával kifizetve . . frt 138044.29 függőben . • » 53577.13 Dijtartalék az 1894. deczember 31-én még folyó biztosításokra Jutalékok, költségek és illetékeit Az ellátási pénztár kamatai ------­Leírás kétes követelésekre - ­Nyereség ­összesen ­3218700 76 2614959 893533 81 631813 68 222047 90 592528 53 1349801 58 163862 57 82184 53 133863 63 5013 y 6969 13 9539 395 24 112 191621 42 113245 28 84573 68 Üzlet | Vagyon | Ö s ze k i a d a s o k fit ~ frt |kr| Irt [kr 17041 15 23869 57 60200 — 201125 50 465390 34 28869,57 602001 — 438938 06 14039850 78 285195 07)14325045,85 Nyereség- és veszteség-számla a 15 mérleghez. — Életbiztosítási osztály (1894). 1. Díjtartalék a mult évről le viszontbiztosítások 2. Tartalék függőben levő károkra . Í a) halálesetre szóló biztosításokra b) elelcsre szóló biztosításokra c) járadékra szóló biztosításokra 4. K&ivényilletékek ... . 5. Díjtartalék atadott viszonbiztositásokra 6. Elhelyezett tőkék jövedelme : ... a) Jelzálog követelések .... b) Értékekre adott előlegek. c) Állam- es más értékpapírok . d) Folyó számlák kamatai .... e) Városi ingatlanok f) Életbiztosítási kötvényekre adott előlegek összesen . miből is levonva a tartalék rendes jutalékát marad . 7. Nyereség különféle értékesítések folytán . összesen 097576')9 91 139:'695 6325137 1G 534 .12 84 12 '8*4 4'J F191S S 1679 2. 1124262 ti".' 4037 24 191145 :-.9 2 15u766 1907650 4 1601587 8(» 305962 64 ts;:6G914 CG 43 109 3 I 09>!)4r,4 ;a 84691 7i 1487SI2G 2 _ ' —[489G8694 2 305962 64 17144 5 38 66914 08 438101) 34 G9814G4 42 84<i:U 76 148792G -4 1G01587 80 £05962 G4 17144 57 328107 2149291801 43 1 Viszontbiztosítási dijak - - - ­2. F zetesel; esedékes biztosításokért a) halaiesetre szóló biztosításokért lij elclcs esetere szóló biztosításokért c) járadékokért ­Levonva viszontbiztosítások fejében 3. Kötvényvisszavásárlások 4. D.j- és költségtartalék az 1895. évi számlára a) Halálesetre szóló biz. b) Elelésre » „ c) Járadékbiztosítás Összesen ­Levonva a kiegészítési részleteket ­Nettó tartalék ­5. Orvosi tis/telctdijak í 6. Jutalékok | , , , r 7. Költségek i 3 2 " folyamán kifizetve 8. Ado es bélyeg l 9. Kamatok a nyereménynyel biztosítottak javára 10. Leírás kétes követelésekre ­Nyereség Összesen ­Készpénzb. 21)23715 28 559839 92 136587 3: 2720142 57 111880 — 2658262157 Tartalé 36863031 68 6048699 24 1325645 56 44237376 48 Tartalékb. 249207 76 140968 93 1512 48 —391689 17 81147 95 382741~22 2658262 57 Költs.-tart. 525997 26 15094 29 ­511091 55 44237376 4t 44778468 03 1578066 44 3041003 79 70G5C1) 1 _ — 670984 304100') 79 706561 12 43200401 59 54943 601 378414 23j 6211911 04' 66667 50 20874 19 58526 62 224630 90 3200401 59 54943 60 37s414 22 639986 54 66SG7 50 2087* 19 5852 6 62 553435 57 Az ASSICURAZIONI GENERÁLI vagyonállása 1894. deczember 31-én. _ —148968694 22 323107 2149291801 43 TEHER. Folyó szám 19 20 A tétel neve A részvényesek adóslevelei a töke be nem fizetett részéről ­Ingatlan birtok <* 6864080.92 Levonva az ingatlan tartalékot - - - - " I289i80.9l frt 5574600.— a) Városi ingatlanok b) Mezőgazdasági birtokok ..«--­Gazdasági termények ­Építés alatt álló intézeti ház Prágában - - ­al Kölcsönök a társaság életbiztositasi kötvényeire ­b) Jelzálog által biztosított, a felek halalakor felveendő tjkek Kamatozó jelzálogilag biztosított a) folyó . | b} hatralékos frt 1688764.35 2509.02 tőke-kölcsönök ingatlanokra a jelzálog osztályba tartozók kivételével Kölcsönök letéteményezett állam és más értékpapírokra Állam- és más értékpapírok " Folyó kamatok * Váltók a tárczában ­Előlegek a jelzálogosztálynak (alapsz. I cz. e. pont) - - ­Pénzek folyó számlán különböző bankoknál es hitelintézeteknél . Készpénz-készlet a triesti és velenozei igazgatóságok pénztaraban Készpéiiz-keszlet a fiókok pénztárában ..,••' Maradvány a viszontbiztosítók számláiból Maradvány az intézet fiókjainak számláiból . ... t Maradvány az A mérleg folyé számlájából {L. Teher) . • a) Adósok különböző czimek alatt • b) Adósók jelzálog kölcsönökre hátralékos kamatokkal . . c) Letétek kezesseg és biztosíték gyanánt • . d) Letét Goldschmiedt alapítvány ..,.*.' e) » Besso József alapítvány ....... 0 " Calabi R. alapítvány Dijtartalék átadott életviszontbiztosilásokra Bútorzat és vasszekrények a társaság összes hivatalaiban, czégtáb­lák, papir- és nyomtatvány az összes raktárakban Előlegezett jutalékok és szervezési költségek . 1277600 — 126654 4330076 76 '4409005 31J873B076 «' 79063 14 284735 02 1524809 28 3Ö5260 5 787S6 96 376508 42 843429 31 574385 63 1000 — 12321411 — 3000 — 6000 — 3000 — 13055484 63 Az 1894, deczember 31-cn a jövő évekre érvényben maradó dij­köteUzvények erteke - frt 305417011.64 kir. szab. Assicurazionl Cenerall központi Igazgatósága Trlestben 53 "frt kr 4-8701 42 1383628 25 4501 5) Összesen 1611273 3' 202101 38 4S39 94 3 3371 62 4075 39 23127 li) 17701 25 168470 33 526897 4S 218599 93 4566 13 635188 61 1487936 24 429"000 — 12";u0 — 126 ;">4 75 488701 42 14388122 2i 52314 51 281164 52 2S1735 02 •1839 94 1878180 90 35933.1 96 101914 65 391209 67 1011899 64 626897 42 7931S5 56 5566 13 1867328 61, 3000 — 6000 — 3000 — 1487926 24 Folyó szam A tétel neve 1» 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Alaptőke .......... Tőkésített nyereségtartalék . . . . • Tartalékalap az értékpapírok árfolyam ingadozásának fedezésére Tartalékalap kétes követelések fedezésére . . . Díjtartalék még érvényben levő biztosításokra a) b| Tartalék bejelentett, de fizetett károkra: az V mérlegen a O mérlegen deczember 31-én még ki nem az A mérlegen a B mérlegen haláleset bizt vegyes biztosítás Osztalékalap az életbiz­tosításban nyere­ménynyel biztosítot­tak javára A hivatalnokok ellátási pénztárának vagyona . Jelzáloghitelezők Egyenleg a viszontbiztosítók számláján . Egyenleg az intézet fiókjainak számláján a) Hitelezők különböző czimeken bl Letetek kezesseg es biztosíték gyanánt A It racrleg folyó szamlájanak egyenlege Gidoni alapítvány Girard alapítvány . Goldschmiedt alapítvány - - - ­Besso József alapítván - - - " Calabi R. alapítvány - - - ­Felosztható nyereség — - - ­frt 348665.31 . 252569.90 A jövő években lejárandó tülbuto­sitási dijak ... . &t 3054170064 A 7ít 262500 1 ­13125) Hí 1027511 ' 40000 ­2892067 74 958514 42241 62540ÍI 1232140 526197 5975 4977 3000 6000 3000 140300 13055484 63 5068944! B "lít~ 2625000 • 1312500 ­1254496 ( IO0OO ­Összesen 6250000 — 2025000 — 2282011 44 80000 — 2X92067 74 43200401 59 65*216 61 3X2741 21 701235 24 43560 2(99 113583 635188 661729 60 1002074 64 41740 08 738992 92 1X67328 61 526-97 41 5975 10 4977 60 3000 — 6000 — 3000 — 818636 92 A OS. kir. szab. Assicurazionl ueneron nuzuumi « • u Besso József, Besso M„ Dr. Bozza Camilla, Br. Bruck Ottó, Romanln-Jacur Mano, Br. Morpurgo József, begre v. - A vezértitkár: Richetti Ödön. # „ .. Magyarországi vezérügynökség: HEGEDŰS SÁNDOR, igazgató-tanácsos. ROTT JÓZSEF, töuük. Az intézet hivatalos helyiségei Budapesten. Dorottya-utoza 10. sz.. az Intézet saját hazfbarv. —, 6 -CÖ •3 M C8 o 03 o es a oS T3 O) -cu 5 tn nu 9J -va <U 05 0 3 _ -O tv be bC Orj -a) -q} to N ^ lg ?3 O 'OJ CS • a t; c3 >s O OS !=> au' •o es •fi r! S 5 t8 a . 6C o 03 o N! <3 ^z! •O a tL a ;o •a -o a «o a r vs hí T. í. a> 33 M HU m O a tsD N >» t£ a> u a •o 0 3 2 o 7Z, -tó o 6C c; V ° — M a! a 13 00 bD .o 03 S -Ci _a» j "3 $ a k, a! C8 :=» -Q Xl •o x> X3 o> tn O c •o bJ3 ^ » £ 9 a ^ ^ § a; ~ co qj 2 C5 ta ü -CS N cí 01 N cí 59 CQ O -tó 00 08 •o -tó o -tó M 53 03 -tó 03 03 03 -Q © «ee

Next

/
Oldalképek
Tartalom