Nyírvidék, 1894 (15. évfolyam, 1-52. szám)

1894-08-12 / 32. szám

N T I t B V D É K.« vármegyei gazdasági fejlődés kellőeD képviselve lesz. Itt tehát nyugodtak lehetünk. Nyiregyháza város iparo«ai azonban vállvetve mu­tassák meg, hogy van nekünk egy erős, életképes iparos osztályunk. * Kállay András főispán ur őméltósága, mint a ki­állítás helyi bizottságának elnöke, a következő felhívás 1 adta ki: Felliivás. A vármegye főszolgabíróinak és Nyiregyháza város polgármestérének hozzám beérkezett jelentései folytán a következő iparosok hajlandók az ezredéves országos ki­állításban részt venni, és kiállítandó tárgyakra vonatkozó megrendeléseket elfogadni: 1. Nyíregyházán. 1. Morauszki Pál asztalos. 2. Dcdics Sámuel géplakatos. 3. Epbinder Károly asztalos. 4. Nagy József kovács. 5. Oprics Oszkár műfaragó. 6. Palicz István czipész. 7. Ritter József szürszabó. 8. Tóth Péter szabó. 9. Kazár Márton szűcs. 10. Málik István gépész. 11. Lőjek József szabó. 12. Szilágyi János eke­gyártó. 13. Szűcs Bertalan szabó. 14. Tóth Béla eszter­gályos. 15. Haczel József asztalos. 16. Pásztor Pál asztalos. 17. Czölder Károly esztergályos. 18. Antal testvérek kocsi­gyártó. 19. Tatay István mézeskalácsos. 20. Páll Lajos kocsigyártó. 21. Papp Ferencz kovács. 22. Forin János asztalos. 23. Klein Dániel szabó. 24. O'áh Géza ^arany­műves. 2'5. Goldberger Dávid sirkő-faragó. 26. Guttman Sámuel czénient-készitő. 27. Szabó Mihály szabó. 28. Májerszky Barnabás gépgyáros. 29. Louis Fedor gazd. gépgyáros. 30. Grósz Antal virslis. 31. Baranyai Sámuel kerékgyártó. 32. Vass István kovács. 33. Majoros János kádár. 34. Nagy Mihály lakatos. 35. Morauszki Gyula czipész. 36. Lakatos Lajos czipész. 37. Szikora Pál szűcs. 38. Kolcsál István asztalos. 39. Pivnyik András kocsi­gyáros. 40. Kazimér Károly timár, 41. Kondás József csizmadia. 42. Berkovits Bernát szabó. 43. Bálint Áron gubás. 44. Koska János szűcs. 45. Ripper András kovács. 46. Boroska Miklós szabó. 47. Nagy Ferencz szűcs. 48. Palaticz Jenő szűcs. 49. ifj. Smotzer János késes. 50. Glücksman Adolf szabó. 51. Katkó György czipész. 52. Sárkány András kovács. 53. M hács József asztalos. 54. Sinka Dániel lakatos. 55. Szénfy Zsigmond czipész. 56. Bacher Lajos czipész. 57. Bacher Ignácz esztergályos. 58. Thaisz Károly szabó. 59. Jóba Elek nyomda-tulajdonos. 2. Nyír-Bátorban. 1. Rézler László műlakatos. 2. Katona István asztalos. 3. Kis-Várdán. 1. Zakár Antal asztalos. 2. Makláry Ferencz asztalos. 3. Pintér István asztalos. 4. Pintér Imre lakatos. 5. Hegedűs András lakatos. 6. Leiszner József kovács. 7. Hlavács József kerekgyártó. 8. Szeifried László kocsigyártó. 9. Dancziger Miksa czipész. 10. Kovács Mihály szíjgyártó. 11. Daróczi Béla szíjgyártó. 12. Balogh Ferencz magyar-szabó. 13. Orosz István magyar-szabó. 14. Petró János magyar-szabó. 15 Sarkadi Lajos magyar ­szabó. 16. Rubóczky István csizmadia. 17. Makiári János csizmadia. 18. Rozipál Sándor kalapos. 19. Hatszai János kalapos. 20. Gorzó Ferencz rostás. 21. Hrittz György kötélverő. 4. Mándokon. 1. Szaniszló István kádár. 2. Pócsik József gépész. 3. Lóresz Sándor asztalos. 4. Vind Bernát bádogos. Ezen iparosok nevei azon, a megye vagyonosabb és az ezredéves kiállítás sikerét előmozdítani óhajtó pol­gáraihoz szóló kérelem kapcsán tétetnek közzé, hogy előző hivatalos megkeresésemhez képest — megrendeléseiket még e hó folytán eszközölni — s azoknak megtörténté­ről engem szeptember hó első hetében értesíteni szívesek legyenek. Nyíregyházán, 1894. aug. 5. Kállay András főispán, mint a kiállítási helyi bizottság elnöke. termtményeket egy kimagyarázbatatlan, — törekvés, hogy az egymással ellöükezoköt egyösitss, ügy keröáik fel a villamosan különböző anyagokat, hogy uj testeket képezzenek és minél különnemUebbek, annál határozot tabb és legyózhetetlenebb a vonzódás. A nap tüzes sugarai keresztUlrezgu a levegőt, megtalálják a meztelen, még semmi vegetácziótól be nem vont kőzetet, mohón nyomulnak külső rétegeibe és egyes részei kiterjednek; a forró napot az ój harmatos hűvössége követi, az áttüzesitett kőzet vissza adja az átvett melegséget a légkörnek, lassanként összehúzó­dik. Igy munkálnak évezredek, nap és éj, — folyvást a hőmérsók szakadatlan változásában, hogy a sziklák kebelében nyugodt erővel oldják fel a szilárd szöve­déket. Azonban még más erők nagyobb hatalommal ellen­ségesen szegülnek elien a sziklás kőzetnek. A levegő mozgó áramai, melyek a vidék büszke uralkodóját körül özönlik, most mint tomboló vihar, mint vad orkán ve­szik körül, vagy mint csendes, susogó fuvalom, hízel­kedve özönlik körül tetejét, mindig azt a mozgó gőzt adják neki, mely mindenhez alkalmazkodni törekszik, mely legyőzhetetlen hatalommal nyomul be legmélyebb régióiba ós oly^összeköttetéseket hoz létre, melyek a sziklás alkotmányt aláássák. Az éleny ez a gáz, mely mindenhez, a mi lesz és elmúlik, a mi lesz és feloldódik, a mi virágzik ós el hervad, a legmunkásabb részt birja ós az, mint már a legrégibb idóbb időkben a mész, káli nátrium és kova­sav alapjaival egyesült, ugy most itt is a vele villamo­san ellenkezőket, közel rokonokat megfogja ós mohón megragadja, a mik aztán ott maradva képesitik, hogy még magasabb fokban egyesüljön velők. Most ujabb egyesülések keletkeznek, nagyobbak térfogatukban, csekélyebbek tartalmukban. Az eső nagy folyamokban rohan le, berohan a sziklák szövedékébe, feloldja azt, a mi most már hosszabban nem daczolhat befolyásával ós a legveszélyesebb ellenséget a szénsavat ÚJDONSÁGOK. — Kinevezések. A pénzügyminiszter Bartha Géza díjtalan számgyakornokot a nyiregyházi pénzügyigazga­tóság számvevőségi osztályához ideiglenes minőségű segélydijas siámgyakornokká nevezte ki. — A debreczeni főügyész Dezsöfi Mihály debreczeni fogházórmestert a nyíregyházai fogházhoz helyezte át, s a debreczeni tör­vényszéki fogházhoz őrmesterré Leviczki Béla nyíregy­házai fogházőrt nevezte ki. — Bencs László polgármester e hó 9 dikén kezdte meg 4 hétre terjedő szabadságidejét. Távolléte alatt Májerszky Béla fíjegyzó helyettesíti. — A helybeli önkéntes tűzoltó-egylet e hó 5-dikén delelőtt tartotta meg ez évi rendes Közgyűlését, melynek legnevezetesebb tárgya a tisztújítás volt. A gyűlést az egyesületi elnök: Bencs László polgármester nyitotta meg s bejelentette a maga ós tiszttársai le mondását.' Erre megválasztották koreluöknek Kovách Geröt s az ó vezetése alatt ment végbe a tisztújítás, a következő eredménynyel: Fópiraucmok lett: Sztárek Ferencz, alparancsnok: Bertalan Kálmán, osztály paraucs­uokok: Oláh Géza, id. Soltész Gyula, Sesztay Pál, Voj­tovics Bertalan, reudfentartó osztály parancsuok: Henter Antal, szakaszparancsnokok: Antal János, Farkas Péter, Kálnay Sándor, Pivnyik András, fópirancmoki segéd­tiszt: Takács Lajos, szolgálat-vezető: Nyiry József, szertárnok: Statkievics Román, szivaUyu-uiester: Zieger Pál. Ezután még megalakították a választmányt és a bizottságokat. A megválasztott tisztviselőket — kiknek mandátuma 3 évre szól — erősen megéljenezték. A gyűlés további folyamán különösen az egylet 10 éves fennállásának jubileuma adott élénkebb eszmecserére okot. A gyűlés megbízta a választmányt, hogy az ünne­pély programmját készítse elő, valamint felhatalmazást adott arra, hogy a jubileumi ünnepély költségeire, vala­mint az egyletnek az ünnepély alkalmával felszentelendő zászlójára 700 frtot vehessen fel az egylet pénztárából. A tűzoltó egylet 10 éves fennállásáuak ünneplése — mely valószínűleg még e hóban Szent-István napján lesz — nagy szabá uuak ígérkezik. A közgyűlés azután egy tűzoltó-sególy-alap létesítésének kérdését beszélte meg. Kimondták, hogy ezentúl az egylet részére bármi róveu befolyó összegek 10 százalékát félroteszik e segély-alap javára. Ez alapból, ha majd nagyobb összegre növekszik, a tűzoltó-egylet valameunyi tagját biitositaui fogják balestt ellen. Azonkívül a tűzesetek alkalmával az egyesek ruhájában történt károkat téritik meg ez alapból az illető kívánságára. Azutáu megvizsgálták az egylet pénztárát, a mult évi zárszámadásokat. Végül pedig az elhalt tagok emlékét örökítették meg jegyző­könyvileg. A gyűlés ezután széjjel oszlott. — A 10-dik cs. és kir. huszárezredtől, mely tudvalevőleg szeptember hó folyamán városuuuba jön állomásra, e hó 14 dikén egy főtiszt vezetése alatt 132 ember érkezik remonda lovakkal Nyíregyházára. — A 330,000 l'rtos városi kölcsön fölvétele ós a Nyíregyházán építendő vármegyei közkórház létesí­téséhez szükséges telekuek átengedése ügyében e hó 17 óu képviseleti gyű'ós lesz a városházin. A kö csőn fölvételének az Ugye épen harmad izbeu lesz a képvi­seleti gyű'ós napirendjére kitűzve s igy most már a 17-diki gyűlós a megjelző képviseleti tagok számára való tekin­tet nélkül határozni fog. — Egy tanitó jubileuma. Varga Antal nyíregy­házai ev. ref. tanitó 50 óves tanítói jubileuma alkal­mából a felső-szabolcsi ev. ref. tanítók egyesülete e hó 10 dikén délelőtt közgyűlést tartott az ev. ref. iskola egyik tantermében, Horváth István elnöklete alatt, igen élénk érdeklődés mellett. A közgyűlésen, épen a jubi­leum nevezetes alkalmára való tekintettel, az egyesület tagjain kivül is többen vettek részt, nevezetesen több ev. ref. lelkész és a helybeli ág. ev. egyház ós tanitó testület képviseletében Pazár István igazgató tanitó, ki Lukács Ödön ev. ref. esperes szép üdvözlő beszéde után, megbirói: az ág. ev. egyház ós tanító testü'et nevében a jubiláns tanítót szintén üdvözölte. Miklós László kir. a legtitkosabb utakon keresztül rejtett rétegeibe viszi. Magasabban fokozódik a parányok vegyi küzdelme, elevenebb élet kezdődik, mindig uj és egyesülések lép • nek elő és feloldható testek keletkeznek. Mindazáltal a szikla, még mint az őt ostromló ha­talmasságoktól érintetlen nyúlik ki az őt megszálló felhőkön keresztül ós a mélységekbe lerohanó áramok c-iak kevéssé feloldottat visznek le. A kőzetbe benyomuló vizet lassanként párolog­tatja el|a nap, sugarai zavartalan fényben folyják körül fejét, az erő ós állandóság prototípusa az idők minden változásával daczolni látszik, mégis, a mit a levegő ós viz nem tehetett, azt a fagy kicsikarja. A nyár izzasztó napjai elmultuk, az ősz a hegyek látványain keresztül vonul, nedves ködök folyják körül fejét ós lassan esővé sűrűdnek, mely a hegyek száraz kőzetétől felszíva, belsejét keresztül hajtja Futó zivatar futó zivatarra következik, a nedvességgel telitett levegő nem vonhatja el a vizet a sziklától, mint verőfényes napokon és a szertelenségig átnedvesiti, a kőzet cseppen, Ott üvölt az erős vihar, a tél hírnöke, északról le, jeget és havat önt magaslatok ós mélységek fölé ós a fagyot tovább küldi a hegyek belsejébe, mely á vizet erősen összevonja, a kőzetet megfogja és törekszik, hogy a szik­lák szilárd szövedékét felporhanyitsa. Most elhallgat a magaslatokon ós mélységekben, végtelen nyugalom telepett le a vidék felett és a tél legfényesebb ókesógében pompázik. Ott a nap magasabban ó3 magasabban emelkedik, megkezdi küzdelmét a tél uralmával, megszabadítja a földet a vasbilincsektől, a szétvált sziklák zuhogva ro­hannak le szikláról-sziklára, szirtről-szirtre a mélységbe, törmeléket, omladékot és mindent, a mi feloldható volt, leragadnak a magasból, a rohanó patakok tajtékozó habokká ós folyamokká nőnek, elöntik a lapályokat és kimért futásban sietnek tört utaikon a folyókhoz és tengerekhez. A lapályokon és mélységekben mindinkább gyűl az összehordott, feloldott kőzet, rétegek rétegekre tanácsos alispán, ki a szabolcsvármegyei általános tanító­egyesületnek több évek óta elnöke már, meleg haugon irott levélbea fejezte ki üdvözletét. Papp Bertalan jákói tanitó méltatta ezután hosszabb beszédben 50 óves taní­tói működését s utána Sikolya Antal gávai ev. ref. tanitó tartott igen szép felolvasást ,a nemzeti nevelésről, Erdős Endre dombrádi tanitó pedig módszertani érte­kezést tartott a beszéd és értelemgyakorlatok évi tan­anyagának feldolgozásáról az I ső osztályban. Ezután több országos tanitó egyesületi kérdésben határozott a közgyűlés. Délben az orosi utczai Jurás-féle jóhirü vendéglőben bankett volt, melyen sok szép toasztban éltették Varga Antalt, az ünnepelt tanítót. A vidék­ről bejött egyesületi tagok délután haza utaztak. — Megbízatás meghosszabbítása. A földmivelés­ügyi miniszter grof Tőrön József ungvármegyei főispán­nak, a felső szabolcsi tiszai ármentesitő társulatnál viselt miuiszteri biztosi megbízatását a folyő évi augusztus 3 tói további fól évre meghosszabbította. —• Nincs jég. A nagy kánikulai meleg következ­tében a közvágóhídon elfogyott a jég s a mészárosok most a hus készletet nem tudják hol megőrizni A ba­jon egyelőre természetesen nem lehet segíteni, de eszünkbe juttatja ez a kalamitás azt a körülményt, hogy ez előtt körülbelül két esztendővel járt itt nálunk egy külföldi gyár képviselője, aki pozitív ajáulatot tett a városnak, hogy a közvágöhidat léghtttósre és jéggyár. cásra berendezi. Mi történt ez ajánlattal, nem tudjuk, de annyi bizonyos, hogy a közvágóhíd nem lehet el jég nélkül. — Nyiregyháza város tanácsa nevében Májerszky Béla főjegyző, mint helyettes polgármester, Sexty Gyula tanácsos, Bogár Lajos árvaszéki ülnök ós Moesz Béla társaságában fölkereste lakásán pénteken délu'án Varga Antalt, a helybeli ev. ref. iskola jubiláns tauitóját s melegen üdvözölte őt 50 éves tanítói jubileuma alkal­mából. A dólelőt'. tartott jubileumi ünnepélyen, mint értesülünk, a város azért nem volt képviselve mert a magisztrátus a gyűlés tartásáról szóló értesítést nem kapta meg. — Uj postahivatal. Gégény községben uj posta­hivatalt akarnak felállítani. A közigazgatási bizottság a hivatal felállítását véleményezte. — Falb ujabb jóslatai. A uéuaet csillagász megint kezd magáról beszéltetni. A közeljövőben ujabb kritikus napokat jósol a német sógor. Igy azt mondja, hogy folyó évi augusztus hó 15 én Európa szerte nagy földrengés lészen; mig ezen hónap utolsó felében iszo­nyú jógáradások látogatják meg Európát. — A honvédlaktauya átadása véglegesen folyó hó 7-ón történt meg. Freund Vilmos őrnagy ós Munzhardt József kir. mérnök vették át az épületeket Barzó ós Vojtovics vállalkozóktól. — Iparosok figyelmébe. A nagyméltóságú keres­kedelemügyi magyar kir. miniszter űr a .Pesti magyar kereskedelmi bank" által tett 15,000 forint alapítványi összeg kamataiból a folyó évre esedékes 900 frtos ösz­töndíjra pályázatot hirdet, melynek feltételei a követ­kezőkben állapittatnak meg: Az ösztöndíj elnyerése iránt folyamodhatnak oly iparosok, kik valamely hazai iparos iskolát jó sikerrel végeztek mely körülmény iskolai végbizonyitványnyál igazolandó. A folyamodványok neve­zett miniszter ürhoz czimezve, a pályázó rendes lak­helyére nézve illetékes kereskedelmi és iparkamarához nyújtandók be folyó évi augusztus hó 31-ig. Tanulmá­nyozás tárgyául azon kérdés tüzetett ki, hogy mily módon és eszközök által lehetne kötő és szövészeti gyáriparunkat fejleszteni; összehasonlítás teendő hazai szövőiparunk s a nyugoti államok ugyanez ipara közt s részletesen tanulmányozandők az okok, melyek ez ipa­runk f jlődésót nehezítik és azon eszközök és módok, melyek annak fejlődésére vezethetnek, és hogy mennyi­ben lehetne a gyáriparral kapcsolatosan a háziiparoso­kat is állandő foglalkozással ellátni. — E czélból'az ösztöndíjas által különösen Német-, Franczia- és Angol­országok e tekintetben fejlett szövőipari viszonyai tanul­mányozandők. O.y pályáző, ki alapos iskolai elóképzett­rakodnak le, feltarthatatlanul lépnek tovább a szét­bontott vegyfolyamok és a holt kőtöredék lassankét ter­mékeny földdé változik. Langyos szellők veszik körül a magaslatokat, keresztül vonulnak a völgyeken és a nap elevenítő sugaraitól keresztülrezegve, szerves kép­ződmények teljességét keltik fel ós a feloldott kőzetből, a vízből és levegőből, a szénsavat kísérő gázokból s az ammoniumból a puha, örökké változó, színes szőnyeget szövik. Miuden életet, törekvést, növést és tenyészetet, virágot és gyümölcsöt mutat és azok közül a meredek, megközelíthetetlen szirtek körül kauyarog és emelkedik a dagadozó föld. Mégis, a mint mindenben, a mi lesz és elmúlik, a jövő élet feltétele van lerakva, ugy ezekhez a növé­nyi alakokhoz is. melyek végre a változás törvényének is alá vannak vetve, magasabban fejlődés képződés levóse van csatolva. A kopár sziklát betakaró moh és más növényi ala­kok a kőzetekhez erősen kapaszkodnak, a beszívott vizet visszatartják, feloldó hatását nevelve, gyökereiket a sziklás alapba bocsátják, a hasadékokat és repedése­ket tágítva, a pusztító hatalmasságoknak az utakat mé­lyebben és mélyebben nyitják, igy segítik a feloldott ásványi anyagokat szaporítani és végre elhervadva és elmúlva, a jövő nemzedékeknek feloldható szétbomlási szüleményeikben gazdag forrást és táplálókot nyújtanak. És mint azokban a magaslatokon a csírázó ós el­hervadó vegetáczióhoz egy következő bujább flóra van csatolva, ü»y növeli a mélyebb tájakou az elhaló ós mu:ó növényvilág a gazdagságot, és teszi képessé, — hogy a szerves élet véghetetlen teljességót hozza elő. Igy változtatja át az idő napról-napra s évről-évre az önmagukat pusztitő s képző erőket a föld felett, szüntelen változásban csatlakozik keletkezés ós elmúlás, a létei teljessége a pusztitő erőhöz, virágző élet a meg­semmisítő halálhoz ós véghetetlen teljességében virágzik az áldott föld. Szent-Imrei Tamás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom